BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 7 de gener de 2009

Pressupost Ajuntament de Beniarrés. Despeses (IV)

Com ja havia anunciat en anteriors articles, crec que la gent deu conèixer com son els pressupostos que ha proposat l’equip de govern del Partido Popular a l’Ajuntament de Beniarrés.

Seguint amb aquesta exposició del pressupost de l’ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009 i després de desenvolupar el Capítol I del pressupost dedicat a les despeses de personal i el Capitol II dedicat a Bens corrents i Serveis, i e el capítol III d’interessos de préstecs, passe a desenvolupar el capítol IV de Transferencies corrents.

Primerament transcriure l’informe de l’alcalde recollit en la Memòria de Presidència referent al capítol IV de Transferències corrents i que diu el següent: “ Por lo que respecta al capítulo IV volver a senyalar que incluye las aportaciones a una mancomunidad en la que se encuentra integrado nuestro municipio, ya que en este ejercicio se ha acordado la salida de la Mancomunidad Mariola pasando a prestar los servicios sociales y recogida de basuras “Xarpolar”, así como la aportación al consorcio provincial de extincion de incendios junto con las transferencias en concepto de convenio con la union musical de Beniarrés y otras para entidades sin fines de lucro”.

En aquest capítol IV estan comptabilitzats els diners que l’ajuntament destina a pagar la recollida de la brossa i els serveis socials, que a partir de l’ 1 de gener estaran tots dos gestionats per la mancomunitat el “Xarpolar”, així com el conveni amb la Unió Musical de Beniarrés, diners per ajudar a les fiales i el pagament de les aportacions de les diferents institucions o consorcis on està el nostre poble.

El capítol IV destinat a Transferències corrents te pressupostats 58.850 € per a l’any 2009, front als 50.289 € que tenia l’any 2008 o els 48.650 € que tenia l’any 2007. Per tant aquest capitol té un increment del 17 % respecte a l’exercici anterior.

El capítol IV del pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés es divideix en les següents aplicacions:

Transferències a Mancomunitats: Per aquests menesters hi han destinats 43.230 €. Aquest diners son per apagar a la Mancomunitat del Xarpolar el tant per cent que ens toca per la recollida de la brossa i les prestacions socials que ofereix l’ajuntament de Beniarrés.

Aquest anys serà el primer en que la Mancomunitat el Xarpolar ofereix conjuntament els serveis de recollida de la brossa i els serveis socials, doncs abans els serveis socials eren oferts per la Mancomunitat Mariola. Curiosament un dels motius per deixar la Manc. Mariola per part de l’Ajuntament de Beniarrés era que integrant-ho tot en el Xarpolar l’ajuntament de Beniarrés anava a pagar menys diners i tindria uns millors serveis. Lo de millor serveis està per veure-ho però pagar menys no es veritat, doncs l’any 2008 amb dos mancomunitats l’ajuntament de Beniarrés tenia que pagar 38.784 € i ara té que pagar 43.230 €. Ací tal vegada caldrà sumar-li molts més diners si s’ha de fer front a les indemnitzacions per l’acomiadament dels treballadors de la Mancomunitat Mariola.

Transferències a entitats locals: Consorcis. Per aquesta aplicació hi ha 5.220 € front als 4.301 € de l’any 2008. Son els diners destinats a pagar la part proporcional dels consorcis on pertany Beniarrés com puguen ser el de Bombers o el de la Residus de la Zona XIV entre altres.

Conveni amb la Unió Musical: L’ajuntament de Beniarrés té un contracte amb la banda per la qual es fa un llistat d’actuacions on la banda te que estar present , per aquests menesters hi han pressupostats 5.400 €. Ací cal dir que el concert que ofereix la banda abans de festes no està inclòs doncs es pensa traure d’una subvenció, sino ve eixa subvenció es farà un contracte a part per aquesta actuació.

Altres transferències a families i institucions sense ànim de lucre: Aquest nom tant farragós son les ajudes que es destinen a les filaes ( 1.500 € cadascuna) i segons paraules de l’alcalde es pretén destinar 2.000 € per a l’Escola de Pilota i que finalment han sigut 3.000 €. La quantitat destinada per aquesta aplicació son 5.000 €, que sense ser massa espabilat ja es veu que es insuficient d'eixida.

El que s’hauria de fer es una ordenança per a que totes les associacions o entitats culturals pugueren presentar la seua corresponent memòria junta a la sol·licitud corresponent per a que totes pugueren optar a rebre subvencions de l’ajuntament i no les que l’equip de govern crega oportunes donar.

Resumint, el capítol de transferències corrent puja en el pressupost de l’any 2009 un 17 % més que en el pressupost de l’any 2008, quedant-se en 58.850 €.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...