BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 9 de desembre de 2008

Pressupost Ajuntament de Beniarrés 2009: Despeses (II)

El pressupost per a Bens corrents i Serveis per a l’any 2009 puja a 367.202 €

Com ja havia anunciat en anteriors articles, crec que la gent deu conèixer com son els pressupostos que ha proposat l’equip de govern del Partido Popular a l’Ajuntament de Beniarrés.

Seguint amb aquesta exposició del pressupost de l’ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009 i després de desenvolupar el Capítol I del pressupost dedicat a les despeses de personal, passe a desenvolupar el Capítol II de despeses que puja a 367.202 €. En aquest capítol estan els diners que es destinen a les regidories, al funcionament de l’ajuntament, reparacions i millores, subministres, empreses contractades entre altres coses.

Primerament transcriure l’informe de l’alcalde recollit en la Memòria de Presidència referent al capítol II de despeses en bens corrents i serveis que diu el següent: “ La cifra total de gastos de bienes corrientes y servicios se situa en los 367.202 €, recogiendo consignaciones para el desarrollo de actividades culturales y de juventud, actividades medioambientales y de turismo, sanidad, infancia y mujer, con lo que pràcticmente se cubren las necesidades de todos los sectores de la población”

Com es pot apreciar, amb el que diu la memòria de l’alcalde tots quedem ben parats amb el pressupost presentat i on hi han diners per a tots els sectors i totes les activitats que es celebren a Beniarrés.

El pressupost per a l’any 2009 pel que respecta al Capitol II de despeses en bens corrents i serveis és el següent:

Reparació, manteniment i conservació en infraestrucutures i bens naturals: Son bàsicament treballs de reparacions en electricitat, fontaneria i obra. Els diners destinats són 12.000 €.

Reparació, manteniment i conservació en edificis i altres construccions: Son bàsicment treballs de reparació i els materials utilitzats per a fer-ho per sols en edificis públics. Els diners destinats són 13.000 €.

Reparació, manteniment i conservació en maquinaria, instal·lacions i utillatge: Son quotes de manteniment de calderes, alarmes, vehicles, entre altres coses. Per aquest menesters hi ha pressupostats 13.000 €.

Material Oficina: Son els diners destinats per a comprar material per al funcionament de l’Ajuntament. Els diners destinats són 9.000 €.

Subministres: Aquesta partida és de les més grans. Ací es paga bàsicament la energia elèctrica que consumeixen els diferents comptadors que té l’ajuntament ( enllumenat públic, bomba d’aigua, etc), així com gasoil per als vehicles muicipals. També cal assenyalar que factures de llum per valor de més de 20.000 € de l'any 2007 s'han pagat l’any 2008 . El mateix camí, sembla ser, que passarà aquest any per tant la partida ja naix coixa. Els diners destinats per aquests menesters son 67.232 €.

Comunicacions: Són els diners que es pretenen gastar en factures telefòniques. La quantitat puja a 6.000 €.

Primes d’assegurances: Aquests son els diners destinats a pagar les diferents assegurances de que disposa l’Ajuntament de Beniarrés. Els diners destinats son 8.000 €.

Tributs: Aquesta partida son els diners que l’ajuntament te que pagar en concepte d’imposts com el Canon de Depurament entre altres coses. Els diners previstos son 1.500 €.

Atencions protocol·làries i representatives: Son els diners destinats a convidades, regals i detalls. Ací també cal dir que l’any 2008 es van pagar més de 4.500 € en factures que van ser gastades l’any 2007. Per aquests menesters hi ha previstos 9.000 €.

Festes Populars: Aquesta partida és la tercera més gran de tot el capítol amb 60.000 €. Son els diners destinats a pagar els grups musicals de les diferents revetlles que es fan al poble, així com el llibre de festes, el sopar de festes i altres activitats relacionades amb les festes patronals d’agost. Ací novament cal dir que l’any 2008 es van pagar més de 17.000 € en factures de Festes però de les festes patronals de l’any 2007 i, fins i tot, del 2006.

Activitats Culturals i Joventut: Com el seu nom diu son les despeses que gestiona la regidoria de Cultura i Joventut per a realitzar esdeveniments i actuacions. La despesa per aquest regidoria puja 21.000 €, 2.000 € més que l’any 2008.

Foment del valencià: Aquest partida encara que no existira tampoc passaria res, doncs dels diners que es pressuposten no es gasta ni el 10 %. Per a l’any hi han pressupostats 2.000 €, un 500 % menys que l’any 2008.

Activitats Esportives: Son els diners destinats per a fomentar l’esport i organitzar esdeveniments esportius, no per a realitzar obres relacionades amb infraestructures esportives. Per a l’any 2009, hi han pressupostats 15.000 €.

Activitats medi ambientals i Turisme: Aquest partida té destinats 5.000 €, mil menys que l’any 2008 i encara sobra més d’un 90 % de la partida segons lo gastat l'any 2008. Aquesta partida deuria tenir més recursos, doncs Beniarrés podria generar ingressos del Turisme i del Medi Ambient i natural que ens envolta.

Sanitat: Son els diners destinats a activitats relacionades amb la Sanitat amb un pressupost de 2.000 € que bàsicament es destinen a pagar l’autobús per a les dones que van a fer-se mamografies. En aquesta partida es podrien destinar més diners per a realitzar campanyes de prevenció.

Despeses relacionades amb la Infància i la Dona: Aquest diners es gasten en pagar l’Escola d’Estiu, transport escolar als qui no van en l’autobús, i l'ajuda per al dinar de les ames de casa. Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 10.000 €

Foment del Comerç: El Foment del comerç per al nostre ajuntament és la celebració de la Fireta de Beniarrés i "pare vosté de contar". Per a l’any 2009 hi han previstos 18.000 €, que clarament son insuficients sumant els diners que ve a costar la Fireta.

Treballs realitzats per altres empreses: neteja. D’aquest partida, que és la segona més elevada d’aquest capítol, es paguen a dues empreses encarregades, una de l’arreplegada de la brossa domiciliaria i l'altra de la neteja dels edificis públics. Aquest partida té un pressupost per a l’any 2009 de 62.000 €. Quanta gent es podria contractar amb aquests diners per a fer eixes feines si ho fera directament l'Ajuntament?

Estudis i treballs tècnics: Aquest partida es per a pagar a l’arquitecte municipal ( 1.120 € al mes) i poques coses més. Hi han pressupostats per a l’any 2009, 15.000 €.

Serveis de recaptació: Son els diners destinats a pagar-li a SUMA per recaptar els imposts que l’ajuntament de Beniarrés li ha delegat per a que els cobre. Els diners destinats per l’any 2009 per aquests menesters son 10.000 €.

Dietes càrrecs electius: Son viatges o dinars dels regidors del PP per raons de treball. Hi ha pressupostats 320 €.

Dietes de personal: Son els diners per a dietes dels treballadors municipals. Hi ha 50 €.

Locomoció: Aquest diners son els que es gasten per a pagar el quilometratge al personal que està en l’ajuntament. Per aquests menesters hi han pressupostats 3.000 €, un 400 % més que l’any 2008.

Altres indemnitzacions: Son els diners que cobren els regidors/es per l’assistència als plens o comissions ( sols hi ha la d’Hisenda). Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 5.100 €.

Aquest és el capítol II de despeses desglossat per partides. El total d’aquest capítol puja a 367.202 € per aquest any 2009, l’any 2008 pujava a 354.014 i l’any 2007 pujava 320.559 €.

Les despeses d’aquest capítol els darrers anys, sempre han sigut majors les despeses reals que les previsions que ha fet l’ajuntament del pressupost. Aquest despeses son les que s’han de controlar i més en època de crisi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...