BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 28 de febrer de 2008

Hi ha que prioritzar sempre

El nou pou d’aigua pot afectar a les fonts del Barranc del Port?

L’ajuntament de Beniarrés juntament amb la Diputació d’Alacant està procedint a realitzar unes prospeccions al nostre terme per a buscar aigua i així poder tenir un nou pou d’abastiment per al nostre municipi. Excel·lent iniciativa.

Aquesta nova prospecció s’està realitzant en el lloc o paratge conegut com La Pedrera, lloc d’esbarjo o entreniment on molts de nosaltres hem anat a menjar-se la mona i on el PP en uns dels seus programes electorals volia recuperar-ho per al turisme. Evidentment aquesta idea ja no va a ser factible dons s’haurà de construir un edifici per albergar la bomba i les infraestructures necessaris per a utilitzar aquest nou pou. Sempre hi ha que prioritzar sobre un ús lúdic o una necessitat.

L’obra que està fent-se no portarà l’aigua la dipòsit municipal de moment, doncs caldrà portar un línea d’alta tensió per fer funcionar la bomba d’extracció, una conducció de l’aigua per a connectar-la a la xarxa pública i una bomba per a estraure l’aigua. Aquestes necessitats per a que el pou siga emprat per tots no estan incloses en l’obra que actualment s’està realitzant, que jo conega i s’haurà de realitzar en posteriors inversions allargant el període d’entrada en funcionament d’aquest nou pou.

Però mirant el lloc on està fent-se, a banda de haver possibles problemes amb els propietaris dels terrenys fiters està la possible afectació a les fonts del Barranc del Port. La nova captació està en el mateix barranc que el paratge del Barranc del Port i per tant si s’extrau aigua de la part de d’alt a una fondària considerable pot afectar a les famoses fonts del Barranc del Port. No es una afirmació , doncs no entenc en la matèria, però si que fa alçar alguna sospita de que açò puga ser una realitat, especialment en èpoques estiuenques on l’ús d’aigua es molt superior a la resta de l’any.

Un altre aspecte relacionat amb l’aigua i el seu ús és el seu magatzematge , es a dir, els dipòsits perquè, jo em pregunte per a que volem dos pous si no augmenten la capacitat de magatzemar l’aigua? L’alcalde la passada legislatura i en període electoral va dir que la Generalitat tenia intencions de construir un nou dipòsit a Beniarrés valorat en 600.000 €. Doncs be, al pressupost de la Generalitat per a l’any 2008 no hi ha un sols euro per aquests menesters.

Sembla ser que el nostre ajuntament prefereix tindre dues piscines públiques que no un nou dipòsit d’aigua potable amb molta més cabuda. Ben cert és que una nova piscina es per a lluir i està a la vista de tothom i un dipòsit és més funcional i s’hi troba amagat. Sempre hi ha que prioritzar en que gastar-se els diners, no?

dimecres, 27 de febrer de 2008

Ix a la venda una nova parcela del Polígon Industrial de Beniarrés

Publicat al BOP de la provincia d'Alacant del dia 27 de gener de 2008:

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

ANUNCIO

Licitación de subasta de parcela municipal.

1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Beniarrés.
Calle Rosa Escrig, 6; teléfono 96-551.50.59.

2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: es la enajenación mediante
procedimiento abierto y subasta del bien de propiedad municipal,
calificado como bien perteneciente al patrimonio municipal
del suelo.
Finca urbana en término de Beniarrés.
Parcela R-5.1.
Naturaleza: urbana.
Características urbanísticas: uso industrial.
Tipología: aislada.
Superficie: 1.167,53 m2.
Inscripción registral: finca 6.932, tomo 1.390, libro 77,
folio 21.
Referencia catastral: pendiente de tramitación.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4.- Tipo de licitación: el tipo de licitación se fija en las
cantidades especificadas a continuación por metro cuadrado
al alza, siendo el precio de la finca:
PARCELA M2 SUPERFICIE PRECIO NETO €.
R-5.1 1.167,53 84.062,16
En el precio tipo no está incluido el I.V.A., que será
repercutido al adjudicatario.


5.- Garantías:
a) Provisional: los licitadores habrán de constituir una
garantía provisional equivalente al 2% del valor de la finca,
según el tipo de licitación. Esta garantía se cancelará en el
momento de la adjudicación para los licitadores no
adjudicatarios, y en el momento de la formalización del
contrato con el otorgamiento de la escritura pública de
compraventa para el adjudicatario: 1.681,24 euros.
Se admitirá cualquiera de las formas de constitución de
garantías aceptadas en la normativa reguladora de contratación
de las administraciones públicas.
b) Definitiva: dada las características del contrato, se
establece garantía definitiva del 4% del precio de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información:
Entidad: Ayuntamiento de Beniarrés.
Domicilio: calle Rosa Escrig, 6.
Código postal: 03850 y localidad Beniarrés.
Teléfono: 96-551.50.59/96-551.50.35; Fax 96-
551.50.68.
Fecha de obtención de documentos e información:
hasta el último día de presentación de proposiciones en el
lugar indicado anteriormente.


7.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales siguientes
a la fecha de publicación de este anuncio en el boletín
oficial de la provincia de Alicante de 9.00 a 14.00 horas.
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo,
se entenderá automáticamente prorrogado al primer día
hábil siguiente.
b) Documentación: la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: en el registro general de entrada de documentos
del ayuntamiento de Beniarrés.
2. Domicilio: calle Rosa Escrig, 6.
3. Código postal y localidad: 03850-Beniarrés.

8.- Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Beniarrés.
b) Domicilio: calle Rosa Escrig, número 6.
c) Localidad: Beniarrés.
d) Fecha: para la documentación administrativa: sobre
A) al día siguiente al de la finalización de la presentación de
las proposiciones, excepto sábado, en acto privado. Para la
proposición económica, sobre B) el tercer día hábil posterior
al de la finalización de presentación de éstas, siempre y
cuando no se haya recibido fax o telegrama de notificación
anunciando la remisión de oferta dentro del plazo reglamentario,
en cuyo caso la apertura se celebrará el décimo día
posterior al de la finalización del plazo de presentación de
plicas, a las 13.00 horas en el salón de sesiones, en acto
público, excepto sábado o festivo, en cuyo caso se entenderá
prorrogado automáticamente al día hábil siguiente.

9.- Gastos de anuncios: el adjudicatario queda obligado
al pago de los anuncios del presente procedimiento.
Beniarrés, 19 de febrero de 2008.


La concejala delegada para la firma,
Yolanda Calbo Moncho

Esperem que ixquen el més aviat compradors d'aquesta parcel·la i que encenten algun projecte empresarial i es creen llocs de treball per als nostre veins i veïnes i no que pare en mans de possibles especuladors.

dimarts, 26 de febrer de 2008

El timo de l’estampeta

La Generalitat Valenciana tant sols ha pagat el 26 % de les subvencions compromeses

Al igual que l’altre dia , ja es va fer una balanç dels diners gastats al llarg de tot l’any 2007 en les regidories de Medi Ambient, Turisme, Foment del Valencià i Sanitat, que entre les quatre regidories l’Ajuntament de Beniarrés sols es va gastar 15,03 €, també cal fer un primer repàs als diners ingressats per l’ajuntament.

En aquest escrit vull indicar els diners ingressats per part del consistori provinents de la Generalitat Valenciana pel que fa referència al capítol VII i que corresponent als diners que han de ser ingressats com a subvencions per a fer infraestructures com camins, zona d’acampada, subvenció de l’enllumenat de la vorera que rodeja el poble, etc.

Dir que els drets reconeguts a favor de l’ajuntament de Beniarrés procedents de la Generalitat Valenciana per l’any 2007 eren de 93.293,44 €. Ací estan comptabilitzats els 35.000 € de subvenció per a l’acondicionament i il·luminació d’espais públics, els 16.522,72 € per a la 2ª fase de la zona d’acampada, els 21.0305,68 € en l’asfaltat del camí dels Racons i així fins arribar als 93.293,44 €. Doncs be, a l’acabament de l’any la Generalitat Valenciana de tots els diners compromesos sols ha ingressat a l’ajuntament de Beniarrés 24.813,06 €, es a dir, un 26 % de tot el que s’hauria d’haver ingressat. D'on tenen que eixir els 68.840 € que falten?

Una primera pregunta que ix, perquè no paga el que deu la Generalitat? Doncs perquè no té diners. Perquè la Generalitat Valenciana està empenyada i com a conseqüència fa que els ajuntaments es tinguen que empenyar per pagar les obres que si que estan subvencionades però que els diners no arriben per a pagar als contractistes.

Un segon pregunta és que fa l’ajuntament? Doncs per a fer front als pagaments deu empenyar-se. Sense anar més lluny, l’Ajuntament de Beniarrés ha demanat un préstec de 196.300 € per a fer front al pagament de l’obra d’acondicionament i il·luminació d’espais públics sent que estàs subvencionada al 100 % i altres dir-li al contractista que ja li pagarà com es el cas d’aquesta mateixa obra on ja fa temps està reclamant el pagament íntegre de l’obra,un obra acabada en maig de 2007.

Com es pot comprovar, rebre de vegades subvencions per part de la Generalitat Valenciana es com el timo de l’estampeta i mentrestant el president Camps va inaugurant un obra darrere un altre quan moltes vegades s’està pendent de rebre la subvenció promesa.

diumenge, 24 de febrer de 2008

22.000 roses a València

Els socialistes valencians vam omplir la Plaça de Bous de València de gom a gom. Més de 22.000 socialistes vam recolzar la presència de Zapatero al País Valencià en la tornada a la feudo taurí.

Aquestes son algunes imatges:
Abans de començar el miting

Els candidats Jordi Sevilla, Bernat Soria, Mª Teresa Fernandez de la Vega, Jose Luis Rodriguez Zapatero i el president de la gestora socialista valenciana Joan Lerma.

Intervenció de Zapatero

Tancament del miting

divendres, 22 de febrer de 2008

Que NO s’entere el poble de Beniarrés

S’intenta silenciar al Grup Municipal Socialista amb un apercebiment

L’alcalde de Beniarres ha signat un apercebiment per al Grup Municipal Socialista en la que li recorda el presumpte delicte que pot cometre si divulga o informa de les informacions que se’ns facilita. Açò vol dir en cristià, que l’alcalde avisa o asusta als socialistes que estem en l’ajuntament que si anem informant dels deutes que té l’ajuntament, de les factures dependents de pagament, del sou que cobra l’alcalde en el seu lloc de treball,del que costen les adquisicions de l’ajuntament, de les subvencions que rep l’ajuntament, etc caura damunt de nosaltres “El peso de la ley”.

No transcriure tot l’apercebiment que se’ns ha facilitat però alguns paràgrafs diuen:

“Recordar a los senyores concejales la obligación de guardar reserva en relación con las informaciones que se les facilitan como dispone el at. 16.3 ROF.

Cualquier divulgación o uso inadecuado de la información incurriria en la tramitación de un expediente sancionador contra tal concejal por este hecho invocandose para su sanción el art. 18 del ROF que considera sancionable el incumplimiento reiterado de las obligaciones de los miembros de las corporaciones.

En cuanto a la posible intervención de la jurisdicción ordinaria penal, el art. 417 del vigente código penal ratifica el delito de violación de secreto para la autoridad o funcionario que revelase información de la que tenga conocimiento por razón de su oficio ocargo y que no deba ser divulgada. El deber de “no divulgación” provendria tanto de la obligación de confidencialidad impuesta por las normas de régimen local, a las que ya hemos aludido”.

Aquest extracte, com he dit abans, és part de l’apercebiment entregat al grup municipal socialista, però ni al Partido Popular ni al BLOC, se’ls ha entregat segons el registre d’eixides, perquè? Ells si que poden dir tota aquesta informació sense incorrer en delicte?. Com s’atreveix a enviar aquest apercebiment quan de vegades estàs al bar o en les botigues t’enteres de coses que no deurien eixir de l’ajuntament?

Serà delicte dir que es va demanar un préstec de 196.300 €, o dir que l’alcalde ha deixat la dedicació exclusiva a l’ajuntament per a cobrar un sou de 36.000 € per a fer “ no se que”, o dir que hi ha factures pendents de pagament per valor de 170.000 € quan estanca l’any 2007, o dir que hi ha factures pendents de pagar de l’any 2006 de conjunts musicals de festes o que hem construït un Museu per a que estiga tancat, o que hi ha empreses que se’ls adeuda més de dos mensualitats, etc. Es mentida tot açò?

Clarament açò es una intimidació per tal de silenciar aquest BLOG. Un blog on s’informa del que passa al nostre poble i de les “coses” que el nostre ajuntament no vol que el poble s’entere. Un blog on de forma anònima pots opinar. Sembla ser que tornen temps passats que per sort no he conegut.

Com diu una pel·lícula de l’oest deixes que ofereix el Campsnal 9 totes les vesprades, si hem de morir morirem “con las botas puestas” però algú m'acompanyarà.

La Unió de Periodistes denuncia que RTVV (Canal 9), está al servicio del PP

Las secciones de Intersindical Valenciana, UGT y CC OO denunciaron el pasado martes los abusos de Canal 9.


Al día siguiente, una treintena de intelectuales presentaron un manifiesto por una RTVV plural en el que destacaban que la entidad es "un instrumento totalmente al servicio del PP"
La movilización ha dado resultados rápidos. En 24 horas, el manifiesto lanzado por el grupo de intelectuales ha reunido ya más de 1.600 adhesiones de ciudadanos.


Aníma't!


Las firmas se registran a través de la web:
http://www.rtvpublicaplural.org/index_va.php (en valencià), o http://www.rtvpublicaplural.org/index_ca.php (en castellà)

dijous, 21 de febrer de 2008

Les sigles del PP en l’escut del València CF

Tele 5 retira l’anunci de la Copa del Rei al detectar que apareixia les sigles del PP a l’escut del València

La cadena televisiva ha decidit retirar l’anunci promocional del partit que disputaran el FC Barcelona contra el València CF el proper dia 27 de febrer corresponent a les semifinals de la Copa del Rei al adonar-se que per una “errada” apareixien les sigles del PP en l’escut del València CF.Imtage televisiva de l'anunci

Empresa i esport junts de la ma

L’empresa de Beniarrés Benja Electricidad SL serà la patrocinadora oficial de l’equip de raspall

Aquesta setmana torna de nou al nostre poble les partides del Campionat de Raspall, Trofeu Ruralcaixa al trinquet municipal de Beniarrés.

La partida enfronta els equips de Beniarrés contra el Genovés en la segona categoria d’aquesta modalitat de pilota valenciana. La partida serà el dissabte dia 23 a les 16:30 hores.

El patrocini per part de Benja Electricidad SL, és una excel·lent iniciativa que conjuga empresa i esport. Aquest tipus d’iniciatives son força interessants per a promocionar el nostre poble tant esportivament com empresarialment.


Esperem que l’equip de raspall de Beniarrés ens faça gaudir aquest any igual que ja ho va fer l’any passat.

dimarts, 19 de febrer de 2008

Es temps de fer balanç

Entre les regidories de Sanitat, Foment del Valencià, Medi Ambient i Turisme, l’ajuntament de Beniarrés s’ha gastat 242,76 € en tot l’any 2007.

Una vegada comença a tancar-se l’any fiscal del nostre ajuntament, es poden traure conclusions i fer una anàlisi de les prioritats en que el nostres governants destinen els diners públics.

Les regidories de Sanitat partia amb 1000 € de pressupost per a tot l’any 2007, doncs be, no s’ha gastat un sols euro en campanyes de prevenció , adquisició de medicaments, ajudes sanitàries, campanyes de vacunació, convenis amb entitats mèdiques, etc, es a dir, la sanitat per al nostre ajuntament sembla que no existeix.

La partida de Foment del Valencià partia amb 500 € de pressupost per a tot l’any 2007, doncs be, no s’ha gastat un sols euro en la promoció de la nostra llengua, ni en curs d’aprenentatge, ni en xerrades o conferències, ni en la divulgació pública, ni en ajudes per a rètols, etc, es a dir, i ja per molts coneguts, per al nostre ajuntament i per al PP, la llengua es una cosa que està però que si no està millor. Ací si que cal dir que aquesta regidoria està gestionada per el representat del BLOC, per tant la nul·la activitat en la promoció de la nostra llengua per part de l’Ajuntament de Beniarrés està compartida a parts igual per el PP i per el BLOC.

Les regidories de Medi Ambient i Turismes partien amb un pressupost de 6.000 € per a tot l’any 2007, doncs be, sols s’han gastat 242,76 € però el més curiós o “graciós”, es que dels 242,76 € gastats, 227,73 € , corresponen a factures que es van quedar pendents de pagaments de l’any 2006, quan es va realitzar la última jornada micològica a la Vall de Perputxent. Ja vegeu, sembla ser que al nostre poble tot lo referent a Medi Ambient està solucionat i la promoció turística del nostre patrimoni cultural o natural està tot fet. Ací cal recordar que la regidoria de Medi Ambient es gestionada per el PP i la de Turisme per el BLOC i cadascú deu assumir les seues responsabilitats

Fent una nou anàlisi restant les factures que van quedar pendents de pagament de l’any 2006, l’ajuntament de Beniarrés s’ha gastat al llarg de tot l’any 2007 entre les regidories de Sanitat, Medi Ambient, Foment del Valencià i Turisme 15’03 €.

Cadascú que pense el que crega però resulta dolent si ho compares amb els més de 55.000 € gastats per el nostre Ajuntament en la Fira de Beniarrés en tant sols tres dies.

dijous, 14 de febrer de 2008

El pelotazo de los Pons (II)

Pons protegió la ribera del pantano y el río tras la urbanización de una finca familiar.

La Consejería de Territorio y Vivienda protegió las dos orillas del pantano de Beniarrés en 2007 a través de la Declaración de Paisaje Protegido del Serpis. El decreto, firmado por Esteban González Pons cuando era consejero de Territorio y Vivienda, fue publicado por el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 13 de abril de 2007. Se cumplían dos años de la modificación del Plan Parcial del Sector Mas de la Foia, solicitado por Vicens Ash Inversiones, SL, para reclasificar en residencial una superficie de 471.171 metros cuadrados, que el planeamiento vigente calificaba como suelo no urbanizable. La mayor parte de ese suelo era propiedad de la familia de Esteban González Pons, que lo vendió al promotor en julio de 2004 por 901.518,46 euros, seis veces más que el precio que fijó una tasación de los mismos terrenos realizada en diciembre de 1997. El registro de la venta se produjo una semana después de que el Ayuntamiento de Planes, gobernado por el PP, aprobara provisionalmente los convenios urbanísticos para recalificar la finca.


La Declaración de Paisaje Protegido del Serpis, que afecta a una superficie aproximada de 10.000 hectáreas con una longitud de 50 kilómetros entre Alcoi y la desembocadura del río, en Gandia, recorre entre otros los términos municipales de Beniarrés y Planes. Con la declaración de Paisaje Protegido del Serpis, el Consell garantizó que no pudieran otorgarse autorizaciones, licencias o concesiones que habiliten para la realización de actos de transformación sin informes favorables de la consejería que tenga las competencias en materia de protección.

El decreto de protección garantiza, de hecho, que la urbanización ya en marcha en la ribera del pantano sea la única, ya que en el régimen de protección señala que los suelos urbanos y urbanizables en el ámbito del paisaje protegido podrán mantener las clasificaciones urbanísticas que tenían y los suelos no urbanizables mantendrán las calificaciones vigentes. Respecto a los planeamientos urbanísticos, señalaba que en los que se encontraban en revisión en el momento de entrada en vigor del decreto se conservarían las determinaciones de planeamiento elaboradas y acordadas con la consejería competente en materia de urbanismo.

Les publicacions al BOP sobre Beniarrés

El passat dia 11 de febrer van eixir tres edictes del nostre Ajuntament al Butlletí de la Provincia d’Alacant.

El primer edicte és la delegació en Yolanda Calbo de la Regidoria d’Atenció a la Ciutadania, es a dir, escoltar a la gent que va a l’ajuntament de Beniarrés a informar-se o queixar-se d’algun servei, dirigir l'ajuntament i controlar al personal després de que l’alcalde s’haja dedicat a altres menesters.
L'edicte tot sencer el teniu ací (pag.82)i un extracte d’aquest edicte diu:

«Tras la observación de las necesidades de la población
y de conformidad con los dispuesto en el artículo 21.3 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril y 43, 44 y 45 del Real Decreto
2.568/1986 de 28 de noviembre:
Resuelvo.
Primero.- Efectuar la siguiente delegación, respecto del
servicio municipal que se especifica, a favor de la Concejala
que a continuación se indica:
Servicios municipales: Atención a la ciudadanía.
Concejal delegado: doña Yolanda Calbo Moncho
Segundo.- La delegación efectuada abarcará las facultades
de dirección, organización interna y gestión de los
correspondientes servicios con exclusión de la facultad de
resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

El segon edicte, es la delegació en Yolanda Calbo de totes les firmes, gestions, directrius, etc que s’han de portar d’ara endavant per part del nostre ajuntament, degut a que la presència de l’alclade per la casa del poble serà més be poca degut la seu nou treball.

L’edicte sencer el teniu ací (pag.83) .Un extracte del mateix diu:

«La eficacia administrativa es uno de los principios
generales que rige a las administraciones públicas. Al despacho
de asuntos de trámite deben de dársele la mayor
agilidad a fin de concluir los expedientes a la mayor brevedad
posible. La atención diaria de la Alcaldía en otra administración
pública obliga a efectuar delegación de firma para dar
cumplimiento a este principio general.
El artículo 16 de la ley 30/92 prevé la posibilidad de
delegar la firma de resoluciones y actos administrativos a los
titulares de otros órganos. No alterando esta delegación la
competencia del órgano delegante, debiendo hacerse constar
en los actos y resoluciones la autoridad de procedencia.
Visto lo que antecede, así como lo dispuesto en el artículo
3 y 16 de la ley 30/92, artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
y 43 del R.O.F.R.J.E.L., esta Alcaldía viene a resolver:
Primero.- Delegar en doña Yolanda Calbo Moncho, 1ª.
Teniente de Alcalde, el visto bueno de todos los certificados
expedidos por la oficina de estadística, así como los certificados
de convivencia, la firma de todos los actos de trámite,
el visto bueno de todos los certificados, las comunicaciones
entre organismos públicos, el visto bueno de los certificados
de acuerdos de plenos, los informes que de acuerdo con las
disposiciones legales debe emitir esta Alcaldía, así como los
anuncios de publicación en boletines oficiales y diarios.

I el tercer i útilm, fa referència a l’exposició publica de la “Cuenta General” de l’any 2006 per a possibles alegacions. El Conte General, es l’estat fiscal en que es troba l’ajuntament de Beniarrés a 31 de desembre de l’any 2006. Ja vegeu, estem a 14 de febrer i encara estan els contes per aclarar i justificar de l’any 2006.

L’edicte vencer diu:

Formada por la intervención la cuenta general correspondiente
al ejercicio de 2006 e informada por la Comisión
Especial de Cuentas en la sesión celebrada el día 1 de
febrero de 2008, y en cumplimiento de lo señalado en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho días
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.
Beniarrés, 4 de febrero de 2008.La Concejala Delegada, Yolanda Calbo
Moncho

dimecres, 13 de febrer de 2008

Per desgràcia, m’havia quedat curt

Una xifra escandalosa ha quedat pendent de pagament a l'acabar 2007.

En l'apartat de notícies sobre Beniarrés, havia posat una primera estimació de les factures que s'han quedat pendents de pagament a 31 de desembre per part de l'Ajuntament de Beniarrés. En aquesta primera estimació la quantitat, reflectia unes xifres escandaloses de 140.000 € (25 milions de les antigues pessetes). Aquesta xifra es la suma d'un reconeixement extrajudcial de crèdits per valor de 52.000 € i un decret de reconeixement de factures pendents de pagament de 88.000 €. Una autentica barbaritat per al nostre municipi.

Però les xifres no han quedat aquí i per desgràcia han augmentat. Als 140.000 €, ja reconeguts, cal sumar-li altre reconeixement de factures provinents de la 2º fase de la zona d'acampada que encara a 31 de desembre de 2007 estaven pendents de pagament per una valor aproximat de 18.000 € i altra quantitat encara més desconcertant, per definir-ho d’alguna forma, de 12.000 € en concepte d'actuacions de grups musicals en les festes patronals de l'any 2006. Si, no m'he equivocat, de l'any 2006. El senyor alcalde, Luis Tomàs, o Yolanda Calbo, no sabem quin dels dos, ha d'informar al poble de Beniarrés de com és possible que aparega una factura de l'any 2006 al gener de 2008, on ha estat aquesta factura? Que es deuen si ja vam pagar més de 20.000 € en concepte d'actuació grups musicals en les Festes Patronals de l'any 2006?. Recordar, que aquí no està l'actuació de la Fira de Beniarrés que va costar la friolera de 20.000 € en una sola actuació. A més, hi ha de sumar altres factures registrades en l'ajuntament de Beniarrés que han estat realitzades al llarg de l'any 2007, entre elles, els 2000 € de lots nadalencs regalats per l'ajuntament.

Sumant tots aquests conceptes, la suma total puja a 175.000 €, pràcticament 30 milions de les antigues pessetes. I això no és espantar als veïns de Beniarrés, es la pura realitat. Els qui realment han d'estar espantats són els comerciants, autònoms i proveïdors als qui se'ls deuen aquestes quantitats de diners i que ells han fret front a l’obra o subministrament posant els seus diners per davant.

Però totes aquestes desmesuras no van acompanyades de retallades en despeses supèrflues com actes protocol·laris i representatius ( sopars, convidades, regals, etc) amb despeses que freguen els 14.000 € anuals o la nova dedicació exclusiva de la regidora Yolanda Calbo, Perquè no s'ha intentat gestionar l'ajuntament per part de l'alcalde electe compatibilitzant-lo amb la seua nova dedicació i axi Beniarrés s'hagués estalviat prop de 18.000 € que li costen a les arces municipals la dedicació exclusiva ?.

Aquestes dades són pura realitat que estan a disposició de qualsevol veí o veïna de Beniarrés i que em la meua opinió han de ser conegudes per la població, no per a espantar ni treure draps bruts, sinó, simplement perquè són la realitat econòmica del nostre ajuntament i com regidor a crec en el deure informar.

dimarts, 12 de febrer de 2008

El pelotazo de los Pons

La familia del candidato del PP por Valencia sextuplicó el valor de una finca al ser recalificada para levantar 292 chalés

La única urbanización que se construye actualmente junto al pantano de Beniarrés (292 residencias de unos 300 metros cuadrados cada una) se basa en un pelotazo y tiene conexiones singulares. La familia de Esteban González Pons, cabeza de lista del PP por Valencia en las elecciones del 9 de marzo, sextuplicó el valor de esa finca que poseía en Planes (Alicante) al venderla en julio de 2004 gracias a la recalificación de los terrenos que había emprendido el Ayuntamiento.

En el momento de la venta de esa propiedad, perteneciente a una comunidad de bienes de su madre y otros familiares, González Pons era consejero de Cultura y Educación de la Generalitat valenciana. Cuando se aprobaron los últimos trámites de la urbanización, en 2007, era titular de la cartera de Vivienda.

Los herederos de Guillermo Pons Ibáñez, tío abuelo de Esteban González Pons, vendieron una finca agrícola que aquel había adquirido en 1953 (siete parcelas de 403.070 metros cuadrados) en la partida del Mas de la Foia, en el término de Planes, una semana después de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, aprobara al promotor, el empresario Carmelo Vicens Ash, su propuesta para urbanizar la zona, en total unos 471.000 metros cuadrados. El precio de venta, según recoge la escritura depositada en el Registro de la Propiedad de Cocentina el 7 de julio de 2004 fue de 721.214,53 euros. No obstante, dos días más tarde se corrigió el precio de la operación, y quedó fijado en 901.518,46 euros.

En una tasación realizada en 1997 por encargo de Pons Ibáñez Comunidad de Bienes, los terrenos fueron valorados en 24,7 millones de pesetas (148.000 euros). Por tanto, en 2004 se vendió el terreno por seis veces más dinero. La urbanización, que está ubicada a la orilla del pantano de Beniarrés, se publicita como La Joya de Planes y coincide prácticamente, a excepción de otra pequeña parcela, con la finca de la familia Pons Ibáñez.

González Pons, a preguntas de este diario, descartó ayer la existencia de un "pelotazo" en esa operación. "Se vendió como suelo rústico", señaló. "Pertenecía a mi familia y a todos sus primos y no tenían ni idea de que se podía recalificar". Sobre el hecho de que la venta esté registrada con posterioridad a la aprobación provisional del plan por el Ayuntamiento, explicó que su familia hizo la venta "dos años antes con contrato privado y, como el comprador seguramente no pagó todo el precio, la inscribió más tarde". Pons añadió que el Mas de La Foia ya no era de su familia cuando se formalizaron los últimos trámites en su periodo de consejero de Vivienda.
Noticia aparecida en el diario El País

dilluns, 11 de febrer de 2008

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés.

La sessió tindrà lloc el proper dimarts dia 12 de febrer a les 20:00 hores.

L’ajuntament de Beniarrés celebra sessió plenari, obligat per la celebració de les eleccions a Corts Generals i per a l’elecció del personal que estarà al front de les meses electorals. L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior nº 1/08 de 1 de Febrer de 2008

2.- Realització de sorteig públic per a la formació de les meses electorals que s’han de formar el dia 9 de març de 2008 amb motiu de les Eleccions a Corts Generals.

Actualment es realitza mitjançant un programa informàtic , el qual elegís els titulars i els suplents de les dues taules que hi ha a Beniarrés

3.- Acceptar la renuncia a la compraventa de la parcel·la R.5-1 presentada per A. Jordà Samper SL i donar tràmit d’audiència en expedient de pèrdua de fiança provisional presentada per a participar en l’adjudicació de la parcel·la.

Una nova renuncia a una parcel·la del polígon industrial serà acceptada sens dubte per la corporació municipal. Les parcel·les podran estar venudes però projectes empresarials i construcció de naus industrials i llocs de treball se’n veuen ben pocs.

4.- Aprovació d’expedient de venda de la parcel·la urbanitzada R.5-1 del polígon industrial mitjançant subhasta i procediment obert, plec de clàusules administratives i determinació de membres de mesa de contractació.

dissabte, 9 de febrer de 2008

Vendre aire

S’han realitzat menys de la meitat de les inversions pressupostades

El temps passa i una vegada acabat l’any es temps d’anàlisi conforme van arribant les dades del nostre ajuntament i veure en que van quedar les promeses allà encetades al principi de l’any 2007 quan l’equip de govern d’aleshores. Recordar que estava composat per tres membres del Partido Popular, un membre de Alternativa per Beniarrés i un membre de la Llista de Perputxent.

Recordar les lloances d’alguns veïns de Beniarrés cap als pressupostos al veure unes xifres tant elevades i les critiques a anteriors pressupostos fets per anteriors governs socialistes, més curts en diners, però molt més realistes.

El pressupost per a l’any 2007 era de 1.142.000 €. Bàsicament els capítols de personal i despeses corrents (llum elèctrica, despeses de regidories, manteniment d’edificis, etc) solen variar molt poc, al giual que el capítol de col·laboracions amb entitats (Banda Musica, Bombers, etc)que sols s’incrementa amb l’IPC.

El capítol que fa que un pressupost siga ambiciós i per tant siga elevat és el capítol dedicat a inversions. Al pressupost de l’any 2007, aquest capítol pujava a 584.259 €, es a dir, més del 50 % del pressupost. Les inversions consignades i com s’havien de fer front a elles vos el detalle tot seguit:

INVERSIÓ

001 Condicionament e il·luminació d’espais públics amb 231.300 €. Tipùs de finançament: Subvenció conselleria per a l’any 2007: 35.000 €, la resta amb una operació de crèdits per import de 196.300 €.

002 2ª fase del condicionament de zona d’acampada 23.957,95 € .Tipus de finançament: Subvenció conselleria 16.522,72 + Venda parcel·les polígon 7.453,23 €

003 2ª fase de la vorera peatonal 24.000 €. Tipus de finançament: Subvenció Diputació 18.000 € +Venda parcel·les polígon 6000 €

004 Camins Conselleria 2007 26.632,11 €. Tipus de finançament: Subvenció Conselleria 21.305,68 € +5.326,43

005 Camins Diputació de l’Alt de Sardina, Lloma 2 i Casa Rosa 72.485,64 €.Tipus de finançament: Subvenció Diputació 68.861,35 € + recursos generals 3.624,29 €

006 Enllumenat nadalenc 3.000 €. Tipus de finançament: Subvenció Diputació 3.000 €

007 Pla d’instal·lació Esportives 2007-2012 171.837,17 €. Tipus de finançament. Subvenció Conselleria 137.468 + Venda parcel·les polígon 34.368,17 €

008 Adquisició de terrenys dotacionals 27.046 €. Tipus de finançament Venda de parcel·les polígon 27.046 €

009 Mobiliari per al Centre Cultural 4.000 €. Tipus de finançament: Subvenció Diputació 3.200 € + recursos propis 800 €.

Evidentment, no cal ser massa espavilat per a donar-se, que una gran nombre d’aquestes inversions no s’han portat endavant (color roig) sumant una quantitat de 300.000 € es a dir 50 milions de les antigues pessetes. Això si, alguns poden dir que quan fan el pressupost, tenim un pressupost de més d’un milió d’euros i que abans eren uns pressupostos de risa. I per a que , si després no es compleix ni la meitat de l'inversió prevista?

També significativa és la xifra de diners que es gasten provinents de la venda de parcel·les del polígon industrial (72.000 €) per a fer front a aquestes inversions, que al no gastar-se, deuen estar al calaix de l’ajuntament per a fer front a noves inversions, no?.

Una curiositat, es que quan el socialistes li vam dir que una gran part de les inversions consignades no estaven confirmades , be per Conselleria be per Diputació, va dir que encara haguera pogut ser major el pressupost si s’haguera consignat la construcció del Centre Social, al Llar dels Jubilats, amb una quantitat de 600.000 €. Algú l’ha vist el Centre Social? I no es això, sinó que a dia d’avui no hi ha un euro confirmat i recorde que es va vendre en les cunyes publicitàries del PP en la campanya electoral. Més fum venut.
Cal més realismes en els propers pressupostos de l’any 2008 i no vendre tant de fum.

dijous, 7 de febrer de 2008

Les 7 Meravelles Valencianes

Encara estàs a temps de votar

El dissabte 26 d’abril del 2008 a les 13 hores, al Monestir de Sant Miquel i els Sants Reis, a la ciutat de València (Seu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua) farem públic l’estat de les votacions i anunciarem les 4 finalistes per cada secció.

Algunes seccions estan veritablement igualades, pràcticament hi ha un empat tècnic entre les més votades.Atesa la igualtat que hi ha entre les més votades. Ací podeu veure les 3 meravelles que van per davant i les 5 que van per darrere.Aquest ordre no determina una classificació per la quantitat de vots rebuts, simplement us mostrem les tres més votades i les cinc menys votades fins el dia 04-FEBRER-2008.

Esdeveniments culturals i patrimoni inmaterial
Les tres més votades:

La Processó "Mare de Déu de la Salut" d’Algemesí
El Tribunal de les Aigües de València
Les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

Les cinc menys votades:

La Festa del Misteri d’Elx
La Festa de Moros i Cristians d’Alcoi
Els pelegrins de les Useres i les romeries de Catí, Vallivana i Vallibona
La Festa del Corpus de València
l Sexenni de Morella

Parcs i paratges naturals
Les tres més votades:

Parc Natural de la Font Roja d’Alcoi
El conjunt que constitueixen el Parc Natural de l’Albufera, la Devesa del Saler i el poblat de El Palmar
Les illes Columbretes

Les cinc menys votades:

L’Horta de València
La Tinença de Benifassà
El Palmeral d’Elx
Les sureres monumentals del parc natural de la Serra d’Espadà
El Parc Natural de la Serra Calderona

Conjunts historicoartístics
Les tres més votades:

El castell i el conjunt monumental de la ciutat de Xàtiva
El conjunt historicoartístic de Bocairent
El conjunt emmurallat de la ciutat de Morella

Les cinc menys votades:

El castell i el conjunt urbà de Peníscola
El conjunt d’esglésies i ermites Gòtico-primitives nomenades de Reconquesta.
L’arquitectura de la pedra en sec a la comarca de Els Ports
La Muntanya del Castell de Sagunt
El conjunt de Castells d’època Almohade del Riu Vinalopó. (Banyeres, Biar, Villena, Sax, Elda, Petrer, Asp...)

Peces arqueològiques i obres d’art
Les tres més votades:

El Penó de la conquesta
La Dama d’Elx
La Portada de la Façana del Palau del Marqués de Dos Aigües de València

Les cinc menys votades:

El Tirant lo Blanc (1490) Joanot Martorell
El guerrer de Moixent
El Tresor de Villena
Les pintures prehistòriques de la Valltorta
El Concert d’Aranjuez (1940) Joaquim Rodrigo

Monuments naturals
Les tres més votades:

El Jardí Botànic de la Universitat de València
El Penyal d’Ifac
El Penyagolosa

Les cinc menys votades:

Les pesqueres dels penya-segats de la Marina Alta
La “Penya Foradà” en La Vall de Gallinera
La teixera d’Agres
Los Cuchillos de las hoces del río Cabriel
La Carrasca de Culla

Monuments arquitectònics històrics
Les tres més votades:

El Monestir de Santa Maria de la Valldigna
La Llotja de València
El Teatre romà de Sagunt

Les cinc menys votades:

El Santuari i les termes romanes de Mura de la ciutat de Llíria
El Palau ducal de Gandia
El Monestir de Sant Miquel dels Reis de València
El Monestir de Santa Maria del Puig
El Palau de la Generalitat

Monuments arquitectònics moderns segle XX i XXI
Les tres més votades:

El Mercat Central de València
El Palau de les Arts (Nou Teatre d’Òpera de València)
L’Estació del Nord de València

Les cinc menys votades:

El Mercat de Colom de València
El pont de Sant Jordi d’Alcoi
El Museu de Belles Arts de Castelló de la Plana
El carrer de la Pau de la ciutat de València
Alt Forn Núm. 2 de l’Antiga Siderúrgia de Sagunt

Entre tots els participants que aporten les seues propostes mitjançant el vot (Atenció!, vot que cal validar) sortejarem 100 excursions que es celebraran a partir del mes de novembre d’enguany per a conèixer i recórrer les set Meravelles Valencianes, que definitivament siguen elegides.

Es el nostre patrimoni, el patrimoni de tots els valencians .Participa-hi votant en aquesta adreça.

Desapareix el transvasament de l’Ebre del programa electoral del Partido Popular

El president de la Generalitat va fer desaparèixer ahir del seu discurs en un míting electoral del Partit Popular la paraula transvasament de l'Ebre i va tractar de llançar un missatge conciliador cap a Aragó enmig de la tempesta interna que viuen els populars sobre a la plasmació en el seu programa de les propostes hídriques. El cap del Consell va assegurar que si Rajoy guanya les eleccions haurà «aigua per a tots» i va criticar que amb el PSOE en el Govern «no hi ha aigua per a ningú». Però va evitar referir-se al riu Ebre.

Després de la tempesta sembla que la formació de la gavina va trobant la calma i una certa coherència en el discurs. El PP demena no fer referència explícita a l'Ebre i optarà per una fórmula ambigua que admeti la possibilitat de realitzar transferències de conques excedentàries a deficitàries, però sense citar rius. Un transvasament que en el cas de l'Ebre estaria condicionat a la realització d'una sèrie d'obres hidràuliques a Aragó -el cridat Pacte de l'Aigua de 1992- i a la garantia de subministrament futura. Només haurà transvasament si hi ha excedents, afirmen els populars. Una mica difícil de saber, a tenor de la postura d'Aragó.

Aquesta noticia ha sigut estreta del diari Levante EMV

Però el que més m’ha cridat l’atenció son alguns comentaris fets pels lectors. Aquests son alguns d’ells que reflexen a la societat valenciana:

Camps tilda de "fanático y radical" a ZP. El mismo Camps que convive con cachorros navajistas en sus filas. Camps dice ahora que su madre es...¡aragonesa!. Pero este hombre, ¿no le mentaba su ascendencia baturra a Carod Rovira?. ¿Tendrán algún tipo de parentesco?. Camps no dice ahora nada, absolutamente nada sobre el trasvase y el programa. ¿Se le habrá comido la lengua el gato?. ¿Aparecerá hoy en Canal 9, ante la florida fallera, declarando "somos capdavanters en desfacer nuestros propios entuertos"?. ¿O visitando las "obras" del trasvase desde el helicóptero que nadie sabe utilizar?. Santiago Segura, ¿para cuando "Torrente en Valencia"? Qué historia!: el Camps, el Pons, La Rita, el Fabra, el nene Costa y la Botella de Aznar separando clementinas y peras, ¿o eran manzanas y navelinas?.
Autor: Pins y Pons

Julia, este si que es como tú, CINICO. ¿Por que no sigue reivindicando el trasvase, por los votos?, es lo unico que les importa y ademas que lo diga claramente que es para los campos de golf y para llenar de mas construcciones la costa. La culpa que en el PP de Aragon no quieran el trasvase la sigue teniendo Zapatero, seguro. Y que te parece el fichaje del PP por Albacete para numero 5, todo un personaje, impresentable.
Autor: Rafèl

Rogelio: añade la construcción de 120 embalses pirenáicos en otros tantos valles que deberían innundarse: destrucción de ecosistemas e inmigración forzosa en solidaridad con terra mítica y los campos de golf de Fabra.
Autor: granhuevo

¿Donde estane sos agricultores que les invitaban a PAELLAS......NO SE LES OYE
Autor: Donde estan los manifestantes paelleros

Propuesta del PP: construir el trazado del trasvase con ingente movimiento de tierras y el consiguiente atentado ecológico y ambiental (destrucción de masa forestal, etc.). Llenado de las arcas de los amiguetes de los pperos que lo han construido y han pagado los royalties al partido para su saneamiento económico. Una vez construido, si hay agua o no, les es indiferente. Si es bueno, se apuntarán los éxitos. Si es malo, la culpa será del PSOE y de Zapatero. Siempre lo mismo, las mismas mentiras, los mismos engaños. Y les siguen votando!!! Es demencial.
Autor: Rogelio

Ara que ja sabem tots els valencians que el PP no defensaran el trasvase, ens ho comunicaran clarament en la nostra canal 9, si dic nostra perque la paguem tots nosaltres y no el del PP.
Autor: XE QUEBO

dimecres, 6 de febrer de 2008

Per a que fa l’ajuntament les ordenances?

L’incompliment de l’ordenança sembla no importar a l’equip de govern responsable del seu compliment

Les ordenances municipals estan per complir-les i el govern municipal està per a fer-les complir. L’ordenança de tinença de gossos i altres animals domèstics, va ser definitivament aprovada el 22 de juliol de l’any 2006.

Resulta obvi, que la realitat està llunyana del seu compliment i que el poble de Beniarrés patix l’incompliment d’aquesta ordenança, que sembla s’ha quedat sols en paper. El màxim representat municipal, es adir, l'alcalde es la persona encarregada de fer-la complir i no que els beniarresins i beniarresines tingam que anar mirar al terra per a veure on posem el peu. Aleshores per a que es publica una ordenança , si després no es posa ni la "energia" ni els mitjans per a que es compleixca?

Alguns dels seus articles més significatius son:

Artículo 1
Esta ordenanza regula las interrelaciones entre las personas y los animales en el término municipal de Beniarrés, de convivencia humana. Con esta intención la ordenanza tiene en cuenta, tanto las molestias y peligros que puedan ocasionar los animales, como el valor de su compañía para un elevado número de personas, como es el caso de la a
Gos cagant en Beniarrésyuda que pueden prestar por su adiestramiento y dedicación, como perros guía, lazarillos en trabajos de salvamento y todos los demás casos en los que los animales domésticos proporcionan satisfacción deportiva, de recreo y/o compañía.

Artículo 3:
Los propietarios de animales estarán obligados a proporcionarles alimentación y atención sanitaria adecuada, así como facilitarles un alojamiento de acuerdo con la exigencia propia de su especie y las condiciones impuestas por las normas de protección animal.
Se prohíbe causar daño, cometer actos de crueldad y dar malos tratos a los animales de convivencia y /o cautividad.

Artículo 5:
Queda prohibido el abandono de animales. Los propietarios de animales que no deseen continuar teniéndolos, habrán de entregarlos al servicio mancomunado en cargado de su recogida o una sociedad protectora.

Artículo 10:
1.- Los perros no podrán circular sueltos por la vía pública, e irán provistos de correa o cadena con collar.
2.- Se prohíbe que los animales domésticos realicen sus deposiciones sobre las aceras, parterres, zonas verdes o terrazas y demás elementos de la vía publica destinados al paso o estancia de los ciudadanos. El propietario del perro y en forma subsidiaria la persona que lo lleve, será responsable del ensuciamiento de la vía pública producida por éste y deberán recoger y retirar los excrementos, que podrán:
a) Depositarse dentro de bolsas perfectamente cerradas en papeleras y contenedores.
b) Incluir en las basuras por medio de la bolsa de recogida habitual.
c) Depositarse sin envoltorio alguno, en los lugares habilitados para los perros.

Artículo 13.-
Infracciones graves: Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves:
1) Abandonar un animal potencialmente peligroso según el artículo 20 de la presente normativa, tenerlo sin licencia, venderlo o transmitirlo a quien carezca de licencia.
2) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
3) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
4) Cometer cualquier práctica que pueda producir maltratos, sufrimientos o daños injustificados a los animales, incluida la administración de sustancia que provoquen su muerte o su utilización en peleas o en espectáculos, filmaciones o actividades lucrativas que supongan la degradación del animal.

Artículo 14.-
Infracciones leves: Se considera infracción leve permitir que el animal realice sus deposiciones en la vía publica y no recogerlas por el responsable del mismo.
Artículo 15.-
Sanciones: Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas con las siguientes multas:
- Infracciones graves: 100, 00 euros.
- Infracciones leves: 30,00 euros.


L’ordenança sencera la pode tenir ací.

dimarts, 5 de febrer de 2008

La canción de los obispos / La cançò dels bisbes

Inmunodeficiència moral

Front al discurs de la Conferència Episcopal, el proper dia 9 de març ves i vota al partit que cregues.

dissabte, 2 de febrer de 2008

Quan les rodes van per davant del carro

El pressupost de l’any 2008 ja comença amb 52.328 € de gastos

Aquesta expressió s’utilitza a Beniarrés per a dir que una persona gasta més diners dels que te. El nostre ajuntament es un fidel reflex d’aquesta dita popular i la compleix a la perfecció.

El passat plenari es va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdits per valor de 52.328,60 €. Aquestes paraules que semblen grandioses i asustadises, volen dir que t’has gastat més diners dels que tenies pressupostats per a l’any 2007 i no pots fer front al pagament de les factures ni deixar-les pendents per a pagar-les dintre de l’exercici 2007, passant a contabilitzar-se en el pressupost de l’any 2008. Es a dir el pressupost de l’any 2008, quan es faça, naix amb menys 52.328,60 € (8.500.000 ptes).

Aquesta pràctica està convertint-se en pràctica habitual des de que està el govern del PP al capdavant de l’ajuntament de Beniarrés, quan mai abans s'havia fet.

La relació d’afectats, tant de persones físiques com d’empreses per aquesta manera de treballar del nostre ajuntament es molt variada. Hi ha empreses de tot tipus. Algunes del es quantitats més significatives que es deuen son::

Empresa de neteja del col·legi : Li deuen els mesos de novembre i desembre per una valor aproximat de 5.000 €.

Empresa de recollida de la brossa domicialiaria: Li deuen els mesos de novembre i desembre per una valor aproximat de 3.000 €.

Invitacions en un bar local: Li duen 2.900 €.

A Iberdrola per facturació elèctrica: Li deuen aproximadament 20.000 €.

Antiga empresa que netejava el Col·legi: Li duen 3.300 € del mesos de juliol i agost

Empresa que va fer la mascletà del 9 d’Octubre: Li deuen 2.000 €

Empresa que va fer els calendaris: Li deuen 2.000 €

I així fins arribar a 52.328,60 €

Com podeu veure, resulta incomprensible que l’ajuntament tinga factures pendents de pagament sobre coses que ha 1 de gener de 2007, ja saps més o menys el que t’ha de costar, com puga ser la llum, la neteja de edificis, la recollida de la brossa, etc. Com a curiositat SUMA, li va regalar un xec a l’ajuntament de 15.000 € abans de les eleccions per a pagar factures de primera necessitat i fins i tot amb aquest “regal” no han tingut els diners suficients per a pagar la facturació elèctrica.

Però no sols és això, també s’haurà fet algun decret reconeixent factures pendents de pagament que si que poden ser pagades dintre dels pressupost de l’any 2007 però per falta de diners per part de l’ajuntament de Beniarrés, aquestes empreses no han cobrat encara. Per tant a la quantitat de 52.328 € caldrà sumar-li un altre munt de factures pendents de pagament. Això si, l’alcalde ha deixat de cobrar de l’ajuntament des del dia 26 de novembre però aquest sou no serà estalviat pel poble doncs han posat a Yolanda Calbo en dedicació exclusiva. Per això si que hi han diners.

Però les rodes encara van més per davant del carro, doncs estan entrant més factures a l’ajuntament de l’any 2007 que tindran que ser reconegudes amb un altra reconeixement extrajudicial de crèdits. Sino vegeu aquesta nova sorpresa: El nostre ajuntament és una caixa de sorpreses i encara en guardava una ben grossa. El passat dia 24 de gener de 2008 amb el número de registre d’entrada 87 va entrar a l’ajuntament una factura corresponent a “Montaje de iluminación y sonidos de fiestas patronales” de l’any 2006 per un valor de 11.948 €. Es ben fàcil d'entendre, es una factura dels conjunts de festes de l'any 2006. Crec que tot el poble es mereix una explicació creïble dels motius pels quals s'ha presentat aquesta factura ara i saber si s'ha pagat o encara està pendent de pagament..

Com es pot comprovar les rodes van per davant del carro, les rodes cada vegada són més grans i corren més i a més a més, el carreter s’ha baixat d’ell i ha marxat a altres llocs, mirant-se abans l’interés personal i de partit que el del carro que porta, deixant-lo a la deriva, que vorem on para.

divendres, 1 de febrer de 2008

¿Por que te callas?

Camps en CQC

Que el President de la Generalitat, Francisco Camps, prefereix que sols es veja el Canal 9 i que totes les seues paraules siguen dogma de fe , és una realitat que en València molts ja sabem. Però està bé que a Espanya es facen eco d'això, encara que el tema siga seriós i siga en programes d'humor. El dofí de Rajoy és contrari a la llibertat d'informació i CQC li va treure els colors.
Aquest video va dedicat especialment a les persones que sols veuen Canal 9 i es creuen que tot el que ix a la televisió autonòmica es la la única realitat.
Especial antenció cal dedicar-li al fragament de la iaia i la neta quan li fan una pregunta al nostre president. Molt bo!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...