BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 30 de juny de 2008

Crònica del passat plenari del dia 25 de juny de 2008

El dimecres dia 25 de juny, hem tingut sessió plenaria de caràcter ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés. Aquest mes de juny ha sigut prolífic amb sessions plenàries doncs se n’han celebrat 3 durant tot el mes.

La darrera sessió va començar a les 19.00 hores i es va acabar al voltant de les 21:30 hores. Va ser una plenari tranquil i novament amb poca gent assistent en viu a la sessió.

Al plenari es van tractar els següents temes:

1.- Donar compte del decret 80/08 per el que s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2007.

L’any 2007 es va tancar amb un dèficit de 3.924 €, es a dir, l’ajuntament de Beniarrés es va gastar més diners dels que va ingressar. Aquest xifra que pot parèixer curta per als diners que maneja l’ajuntament ,està disfressada doncs l’ajuntament de Beniarrés va aprovar al llarg de l’any 2008 dos reconeixements extrajudicials de crèdits per valor de 70.000 € aproximadament, es a dir, factures de l’any 2007 s’han pagat a càrrec del pressupost de l’any 2008.

Ara, el que cal, es retallar d’alguna partida del pressupost de l’any 2008, la quantitat negativa en que ha tancat l’any 2007 la qual cosa vol dir, que el pressupost de l’any 2008 ja naix amb 73.924 € menys per a poder gastar-se per a l’any 2008.

Extrapolant-ho a una família, aquesta família s’ha gastat tots els diners que tenia a la llibreta d’estalvis per a despeses corrents, tot els dienrs guanyats al llarg de l’any i encara s’han gastat 4.000 € de més que elsdeuran de retallar del que es pensava gastar al llarg de l'any 2008.

2.- Resoldre sobre al·legacions presentades al compte general de l’exercici 2006 i sobre l’aprovació de la mateixa.

El grup municipal socialista va presentar al·legacions al compte general de l’any 2006 sent acceptada sols la nº 4. Al nostre parer la n” 6 també tenia que haver sigut acceptada.

3.- Autoritzar la venda de la parcel·la R-7.1 propietat de Girasolar SL a la Carpinteria Chori, Coop. Val.

Com diu el títol era autoritzar la venda d’un propietari a un altre. Per sort aquesta empresa local està complint amb el que va signar quan va comprar la parcel·la i fins i tot demana una ampliació.

Aquesta venda va eixir endavant amb els vots del PP i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE motivada per que la documentació aportada al plenari faltava tota la documentació que formalitzara aquest contracte i garantira el preu de venda pel mateix preu que li va comprar al mateix comprador.

4.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’obertura

Aquesta modificació va eixir endavant amb els vots a favor del BLOC i PP i els vots en contra del PSPV-PSOE. El nostre vot en contra va estar motivat perquè creguem que s’ha de facilitar a la gent emprenedora en tot el que espuga i un manera es no cobrar-los per obtindre aquesta llicència.

5.- Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics i consisteix en regular el que fins ara es venia cobrant per fer fotocòpies, compulsar documents, enviar fax entre altres.

6.- Llicències urbanístiques

Novament el nostre grup municipal es vam absentar en aquest punt fins que no es regule correctament l’atorgament i seguiment de les obres al nostre poble. Estem a l’espera de fer una reunió entre tots els grups polítics per crear un protocol d’actuació en l’atorgament de les llicències.

7.- Informes d’alcaldia

En aquest punt l’alcalde informa que s’ha adquirit un terreny al costat del polígon per un preu de 4 €/m2. També s’informa de que s’han rebut les subvencions de l’orgue i de la restauració de l’escorxador i també ens va informar que a Beniarrés sols hi ha un alcalde i no una “alcaldessa” en referència a un article publicat en aquest mateix blog de Beniarrés al dia entre altres informacions.

Un altra informació que va donar l’alcalde era que la Generalitat mitjançant l’empresa contractada, anava a llevar el panells informatius que assenyalen la direcció que per anar al Barranc de l’Encantada per una camí rural que hi ha al cementeri com ja s’havia denunciat en aquest blog. Ens felicitem pel canvi ( quan es produeixca)

8.- Assumptes extraordinaris si els hi haguera

No hi havia cap assumpte.

9.- Mocions dels grups polítics

En aquest punt van ser presentades 5 mocions, dues per el BLOC i tres per el PSPV-PSOE. Vaja per davant que cap d’elles va ser acceptada per l’equip de govern del PP.

Les mocions del BLOC feien referència: una declarar el Barranc de l’Encantada com Paratge Municipal Protegit i l’altra a crear una línia d’ajudes i una normativa per actuacions i reformes dintre del casc històric. El resultat de les dues votacions va ser: BLOC i PSPV-PSOE a favor de les mocions i PP en contra de les mocions, per tant van ser desestimades.

Després es van debatre les mocions presentades pel grup municipal socialista que també van ser desestimades.

La primera moció demanava que el públic assistent als plenaris poguera preguntar quan s’acabaren els punts de l’ordre del dia tant a l’equip de govern com als qui estem sense delegacions, es a dir a tothom. Els motius per votar en contra van ser molt banals dons es deia que amb el format actual estava més que garantida la participació ( no s’ha fet cap pregunta per part del públic en 4 anys) o que es podien crear altercats amb el públic i veus unes més altes que altres.

El resultat de la votació va ser 5 vots en contra d’acceptar la moció (els del Partido Popular) i 4 vots a favor (3 del PSPV-PSOE i 1 del BLOC)

La segon moció demanava que ja que l’ajuntament de Beniarrés ha signat un nou conveni amb la Unió Musical de Beniarrés i s’estalvia 2.654 €, que aquests diners estalviats es dediquen a ajudar a la gent que fa les festes patronals, Sant Pere, i la Purissima amb 600 € cadascuna..

Aquesta moció tampoc va ser aprovada, votant en contra el Partido Popular amb 5 vots, 1 abstenció del BLOC i 3 vots a favor del PSPV-PSOE. Els arguments per votar en contra emprats van ser, bàsicament, que l’ajuntament de Beniarrés ja ajuda prou a tots els qui organitzen les festes al nostre poble i que pagar 150 € cada 4 anys per casa no suposa una gran despesa per al qui fan la festa ,així com que el pressupost ja està fet i no es poden traure eixos diners. Opinions que evidentment no compartim i que creguem que aquests diners estalviats es deuen de destinar a ajudar als qui fan la festa i que els diners perfectament es poden traure del pressupost amb l supressió de la mascletà nocturna el dia dels fadrins (3.000 €) i no donar cistelles de Nadal ( 1.900 €)

La tercera moció demanava aplicar una moratòria en les obres menors i una reducció del 2% al 1 % en el cobrament del Impost sobre Obres i Immobles (ICIO) que paguem quan qualsevol veí realitza un obra dintre del terme municipal degut a la baixada en feina que estan patint els nombrosos obrers i sectors relacionats per la conjuntura econòmica.

Novament aquesta moció va ser desestimada amb els 5 vots del Partido Popular, l’abstenció del representant del BLOC i els vots a favor dels socialistes. Els arguments emprats per el PP van ser que aquesta mesura no ajudaria en res i que per 12 o 30 euros que ve a pagar una persona que vol fer un obra menor la fa igual.

Respecte al darrer punt de precs i preguntes el faré en un altre article doncs va ser força interessant i faria massa extens aquest article.

dijous, 26 de juny de 2008

El blog "Beniarrés al dia" un dels protagonistes del darrer ple

El dimecres dia 25 de juny hem tingut sessió ordinària a l’Ajuntament de Beniarrés amb 10 punts en l’ordre del dia i amb una durada de 2 hores i mitja. El punt més llarg ha sigut el de Bloggerprecs i preguntes degut a que els plenaris on es pot preguntar son cada tres mesos i per tant s’aprofita quan hi ha torn de preguntes per assabentar-se.
Vaja per davant que de les 5 mocions presentades, dues pel BLOC i 3 per part del grup municipal socialista (clica ací i ací per llegir-les) cap d’elles ha sigut acceptada. En una propera crònica del plenari donaré més detalls.

Però mira per a on, aquest blog de Beniarrés al dia , ha eixit en nombroses ocasions, crec contar unes 6 vegades, nomenades per part de l’equip de govern i més en concret del seu alcalde que l’ha nomenat molt a sovint per a justificar que algunes informacions deuen estar assabentades pels regidors i la gent per mitjà d’aquest blog.
També s’ha dit que l’ajuntament va rebre una denuncia per part d’un ciutadà que denunciava que l’ajuntament no utilitzava correctament el valencià en la seua pàgina web, denuncia motivada perquè l’autor de la denuncia havia llegit un article en el blog de Beniarrés al dia en el que es denunciava que el calendari que regala l’ajuntament aquest any estava en castellà ¿? .Fins i tot en informes Beniarrés al diade l’alcaldia s’ha fet menció al blog per recordar que a Beniarrés hi ha un alcalde i no una “alcaldessa”. No crec que tinguera tanta importància per a incloure’l en aquest punt dedicat a informar de les subvencions que rep l’ajuntament ( les que no rep no s’informa), de les actuacions que pretén fer, de futurs esdeveniments, de les adquisicions de l’ajuntament entre altres.

Sembla ser que l’equip de govern i l’alcalde de Beniarrés son lectors assidus d’aquest blog cosa que m’enorgulleix i m’anima a seguir endavant en aquesta modesta tasca de informar i ja que estan, podrien posar el nom quan fan un comentari envers d’amagar-se darrere de l’anonimat.

dimecres, 25 de juny de 2008

Per a que collons demanar la subvenció si ho sol·liciten ells?

De vegades, no massa a sovint ho reconec, vaig a la Biblioteca Municipal per pegar una mirada, veure les novetats, palpar l’ambient i fer una xerrada amb la seua bibliotecària.

L’equip informàtic en que treballa la bibliotecària per al control dels préstecs, la inclusió de nous llibres, el control d’existències, etc, es a dir, la ferramenta de treball imprescindible per poder gestionar dignament la biblioteca municipal de Beniarrés o millor dit Agencia de Lectura de Beniarrés, es tercermundista i funciona quan li ve en gana amb la disminució de la qualitat del servei que deu prestar una entitat publica i més si està dedicada a l’educació, la formació i la cultura de tots els beniarresins i beniarresines.

El passat 23 de gener vaig presentar una instància (crec que el motiu es prou important per gastar aquest document) per a que l’Ajuntament de Beniarrés demanara una subvenció que havia tret la Generalitat Valenciana destinada a millorar els equipaments informàtics de les biblioteques o agències de lectura.

La instància deia el següent:

EXPOSA:

L’agencia de lectura és un eix fonamental per a la formació i l’educació tant de majors com de menuts, per a la qual cosa deu tenir les millors prestacions tant bibliogràfiques , informàtiques com de mobiliari.

Actualment, els equips informàtics de que disposa la persona encarregada de portar endavant l’Agència de lectura son prehistòrics, parlant en termes informàtics, fent que el treball de catalogació i prestació de llibres siga costós.

La Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Cultura i Esports ha tret la següent línia de subvencions (DOCV 5679):
Conselleria de Cultura i Esport
ORDRE de 12 de desembre de 2007, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la millora d'instal·lacions informàtiques de les biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana dins del Programa d'Informatització Comuna de les Biblioteques Valencianes i el programa Internet en les Biblioteques. [2008/231]

SOL·LICITA:

Que és sol·licite aquesta subvenció

De la instància no vaig rebre cap resposta però no em ve de nou.

El passat dia 13 de juny va eixir una resolució de la Generalitat Valenciana al DOCV nº 5784 on eixien els pobles que havien rebut la subvenció i els pobles que havia sigut desestimada la subvenció jo havia instat a l’Ajuntament de Beniarrés que sol·licitara per millorar l’equip informàtic a la Biblioteca Municipal. Sorprenentment el nom de Beniarrés no està en cap de les dues llistes. No es deguere demanar la subvenció o tal vegada o van arreglar sense demanar-la?

Després de llegir la resolució vaig fer una nova visita a la Biblioteca i l’ordinador que s’ampra per a gestionar-la es el mateix, millor dit pitjor, doncs els mals s’han agreujat i ja hi ha dies que ni funciona.

Després escoltes a l’alcalde i al regidors del PP que l’oposició municipal no presenta propostes i que només es dedica a presentar al·legacions. Huí mateix al plenari em presentat tres mocions per poder preguntar a tots els regidors per part del públic assistent als plenaris, que l’ajuntament destine una ajuda econòmica als festers i festeres amb els diners que s’estalvia amb el nou conveni amb la Unió Musical, un altra per deixar de pagar el ICIO de les obres en aquest període on la construcció ha baixat. En altres plenaris em proposat comprar un casa al carrer Cova Santa per tombar-la i fer un carrer amb Sant Francesc, que els llibres per als xiquets que estudien a Beniarrés siguen per a tots debades i així un llarg etcetera. El que passa que es més fàcil dir per ràdios i cantons que l’oposició no presenta iniciatives i que sols es dedica a impedir el normal funcionament de l’ajuntament del nostre poble.

I metresntant sols puc pensar una sola cosa: a la Biblioteca Municipal de Beniarrés que li’n donen.

dimarts, 24 de juny de 2008

T'agrada aquesta foto?

Justo Sellés Lopez ens envia aquesta foto nocturna del Barranc de l'Encantada

Pots apreciar millor els detalls clicant ací


Temps d’esclata-sangs

Estan trobant-se esclata-sangs per les serralades que envolten Beniarrés

Resulta quasi increïble però al llarg de tota la Torrada d'esclata-sangssetmana passada i d’aquesta s’estan trobant esclata-sangs per la comarca del Comtat..

Després d’un maig i sobretot un juny plujós i amb temperatures més be fresques, els esclata-sangs han aparegut a les serralades. Jo mai n’havia vist en aquestes dates però hi ha gent més major que reconeix que en juny se n’han trobat alguna que altra vegada. I es que l’oratge ha acompanyat a que l’esclata-sang creixquera.

Personalment n’he menjat i tenen prou bon sabor, així com un tamany considerable que fan apetir el pegar una picada, be torratsEsclata-sangs o be fregits amb tomaqueta. Les quantitats que s’estan traent no son força considerables però alguna que altra cistella si que s’ha vist plena.

Resulta evident, que la “temporada” serà curta doncs la calor ha vingut de colp i l’esclata-sang vol frescor, gens d’aire (menys de ponent) i poc sol però aquest “regal” ha sigut una vertadera sorpresa per als molts aficionats a buscar-ne.

Com a curiositat he trobat aquesta Fira de l’Esclata-sang a Mallorca

dilluns, 23 de juny de 2008

El regidor del BLOC presenta la dimissió de les seues delegacions

Pep Jordà era regidor de Turisme, Comerç i Foment del Valencià

El passat dimarts dia 17 de juny, va entrar en el registre general de l’Ajuntament la sol·licitud signada per el regidor Josep Jordà i Navarro, regidor del BLOC, de renuncia de les delegacions que ostentava a l’Ajuntament de Beniarrés des del passat dia 20 de novembre. Després de 7 mesos ha deixat les delegacions i que jo pensava que seria efectiva aquesta renuncia en el proper ple del dia 25 de juny però a l’ordre del dia no apareix aquest punt. Vorem.

Desconeixc els motius pels quals ha presentat la seua dimissió i de saber-los, abans s’haurien d’exposar al plenari però no em cremaria si posara la ma al foc que uns dels motius principals es la supervisió per part de l’alcalde i “alcaldessa” de totes les iniciatives i projectes que presentava. I un altre serà que un pot tenir projectes però si el mànec de la paella dels diners el porta un altre sempre es farà el que tinga els diners.

El voler treballar per Beniarrés, que es per a lo que estem,també es pot fer des de la banqueta de l’oposició amb iniciatives i propostes que després seran o no acceptades per l’equip de govern que es qui ostenta la majoria.

El nostre grup municipal no va voler acceptar les delegacions que ens va oferir als tres regidors socialistes que eren Immigració, Sanitat i Tràfic i no es que no volen treballar per Beniarrés, doncs tenim iniciatives i propostes com ho demostren les mocions i iniciatives que presentem, sinó que les condicions que ens oferia l’alcalde per gestionar-les estaven supeditades a la seua voluntat i a que hi haguera consignació econòmica quan ell ho creguera convenient.

Al meu parèixer, va ser un errada per part de Pep Jordà acceptar les delegacions sense tindre lligat el finançament dels projectes ni l’autonomia en la gestió de les regidories.

Mocions del Grup Municipal Socialista

Moratòria en el pagament del Impost sobre les Obres i Immoble és la tercera moció

Per al proper ple ordinari del dia 25 de juny, els socialistes a l’ajuntament de Beniarrés em presentat tres mocions. Dues ja han sigut posades en un altre article o post fent referència a torn lliure de preguntes per part del públic a l’alcalde i a tots els regidors i ajuda econòmica a tots els festers de Beniarrés.

Aquesta tercera moció pretén ajudar a reactivar la construcció i els sectors relacionats amb una moratòria en el cobrament del Impost sobre Obres i Immobles (ICIO), es a dir, que al llarg d’un any no es pague el ICIO a les obres menors i les obres majors passen de pagar del 2 % al 1%.

La moció diu el següent:

La construcció i reformes de immobles ha patit una gran davallada els darrers mesos degut a diferents factors no exclusius del nostre poble, que afecten el dia a dia de la gent que es dedica a aquest ofici i els altres oficis que l’envolten i que n’estan relacionats.

A Beniarrés hi ha nombroses empreses, quasi totes elles formades per autònoms, que es dediquen a la construcció, especialment a les reformes dels habitatges i on gran part de la seua activitat està centrada dintre del mateixa població.

Aquesta davallada en la construcció local, també afecta a altres sectors com fusters, pintors, llanternes, electricistes, entre altres que fan que la càrrega de treball vaja disminuint amb la possibilitat de que afecte als llocs de treball que aquestes empreses han creat.

L’ajuntament deu posar tot el que estiga en la seua ma per ajudar a que aquests sectors que generen riquesa, treball i moviment econòmic al nostre poble per a que puguen passar aquest període en que el treball ha fluixejat amb les mesures i ajudes disponibles que tinga al seu abast com puga ser un rebaixa en el Impost sobre Construccions i Immobles (ICIO) que l’ajuntament cobra a totes les obres que es realitzen en el terme municipal de Beniarrés i que paguen un 2% sobre el valor real del cost de l’obra.

Amb aquesta mesura es pretén que la gent comence a contractar i que aquests sectors afectats tinguen un xicotet respir i una major càrrega de treball que beneficia a tot el poble de Beniarrés

Per tot açò sol·licita:


1.- Que durant un període d’un any, prorrogable d’any en any de no dir-se el contrari, es declare una moratòria en el cobrament del ICIO per part de l’ajuntament de Beniarrés sobre les obres menors i que es deixe de cobrar aquest impost. Al mateix temps el que es cobra per el ICIO sobre les obres majors es veja reduït del 2% al 1%

2.- Que aquest acord comence a aplicar-se a les obres que han rebut llicència en aquest ple (d’haver-ne alguna)

3.- Que es dóne la major difusió a aquest acord.

diumenge, 22 de juny de 2008

T'agrada aquesta foto?

Carles Tomàs Lopez, ens envia aquesta foto de l'ermita de Beniarrés amb un arbre en flor en un primer pla.

Pots veure la foto ampliada fet clic ací.


dissabte, 21 de juny de 2008

Mocions del Grup Municipal Socialista

Torn lliure de preguntes per part del públic a l’alcalde i a tots els regidors i ajuda econòmica a tots els festers de Beniarrés seran dues de les tres mocions que presenta el grup municipal socialista per al proper ple ordinari del dimecres 25 de juny.

Després de recollir les peticions dels veïns i veïnes de Beniarrés demanant un torn de preguntes lliure a l’alcalde i als regidors, el grup municipal socialista presenta la següent moció:

Els qui ací estem som els representants dels veïns i veïnes de Beniarrés. Ací es prenen decisions, s’adopten propostes i s’aproven projectes que els afecten directament sempre amb la intenció de millorar la vida i la qualitat del nostre poble però moltes vegades desconeixent les seues opinions i propostes que tal vegada milloren el que ací es pretén aprovar.

L’ajuntament de Beniarrés te regulat el torn de preguntes del públic però ha resultat totalment inútil doncs des de que està aprovat no s’ha presentat cap pregunta.

Per altra banda l’assistència en viu als plenaris cada vegada es menor i de vegades pràcticament nul·la o testimonial creant una separació entre els òrgans polítics que els hi representen i la població a qui afecta les decisions que ací es prenen.

Crec que cal un canvi en el torn de preguntes i en la forma de participació del públic assistents als plens per millorar i reactivar el contacte amb la gent

Per tot açò sol·licita:

1.- Que s’obriga un torn de preguntes per part del públic assistent quan s’acaben els punts de l’ordre del dia tant dels plens ordinaris com extraordinaris

2.- Les preguntes podran anar dirigides a qualsevol membre de la corporació municipal tant si té delegacions com si no en té.

3.- Que es deixe sense efecte l’anterior reglament que regulava el torn de preguntes del públic

La segon moció que presentem els socialistes fa referència al nou conveni que l’Ajuntament de Beniarrés ha signat amb la Unió Musical de Beniarrés i com es poden destinar els diners que s’estalvia l’ajuntament per ajudar als diferents festers del poble en el pagament de l’acompanyament de la banda de música. La moció diu el següent:

Recentment mitjançant decret , l’ajuntament de Beniarrés ha signat un nou conveni de col·laboració amb la Unió Musical de Beniarrés amb el qual es contracten les actuacions que l’ajuntament sol·licita i el que es pensa pagar per elles, que en aquest nou conveni passa a 5.123 € anuals en pagament únic.

L’anterior conveni regulava unes actuacions i per aquestes l’ajuntament de Beniarrés pagava 7.777 €, es a dir amb el nou conveni l’ajuntament s’estalvia 2.654 € ja que es pensa traure una subvenció de la Diputació d’Alacant (segons paraules de l’alcalde) per a pagar una actuació musical i on pràcticament les actuacions que figuren en el nou contracte son les mateixes que en l’anterior.

Les festes patronals que es celebren a Beniarrés en el mes d’agost, la festa de Sant Pere i la Festa de la Puríssima cada vegada costa més que la gent dels carrers que els hi toca o els festers i festeres de l’any, s’animen a fer-la doncs el cost de la festa cada vegada és major, hi ha menys cases habitades i la gent no participa tant d’aquesta festivitat religiosa per diferents motius.

Al nostre parer l’ajuntament deu ajudar a aquests festers i festeres a que s’animen a fer la festa amb ajudes econòmiques i una de les formes es pagar part del que cobra la Unió Musical de Beniarrés en arreplegar i acompanyar als festers en els seu actes amb els diners que s’estalvia amb el nou conveni i un xicotet increment pressupostari.

Per tot açò sol·licita:

1.- Que s’amplie el conveni signat entre la Unió Musical de Beniarrés i l’Ajuntament de Beniarrés per ajudar als festers en les seues despeses amb 600 € cadascun del dia de festes, passant la Unió Musical de Beniarrés de cobrar 5.123 € a l’any a 8.723 €

2.- Que aquest acord comence a aplicar-se aquest any 2008

Dimecres 25 de juny, Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

L’Ajuntament de Beniarrés convoca sessió plenària de caràcter ordinari el proper dimecres dia 25 de juny a les 19:00 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Donar conte del decret 90/08 per el que s’aprova la liquidació del pressupost del exercici 2007

2.- Resoldre sobre al·legacions presentades al compte general de l’exercici 2006 i sobre l’aprovació de la mateixa.

3.- Autoritzar la venda de la parcel·la R-7.1 propietat de Girasolar SL a la Carpinteria Chori, Coop. Val

4.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’obertura.

5.- Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

6.- Llicències urbanístiques.

7.- Informes d’alcaldia.

8.- Assumptes extraordinaris si els hi hagueren.

9.- Mocions dels grups polítics

10.- Precs i preguntes

dijous, 19 de juny de 2008

Participa en el programa de veu de la nostra llengua de Microsoft

L’aplicació informàtica en la qual treballa la multinacional de Bill Gates, que serà capaç de reconèixer el valencià, ja ha trobat a uns 1.500 ciutadans de Catalunya, País Valencià i Balears que han acceptat sotmetre's a les seues dues tandes d'enregistrament a canvi de 20 euros.

És molt interessant el participar-hi per a que les diferents modalitats i maneres de dir un objete, un adejectiu, un mot, etc en les llengües de parla catalana estiguen reconegudes i quan es parle en les diferents modalitats la veu siga reconeguda com a català/valencià.

El repte de Microsoft és crear programes de veu que reconeguen no només les llengües majoritàries que es parlen en el món -espanyol, anglès, xinès- sinó també les minoritàries i per a això realitzen la crida per a assolir la major varietat de veus possible, per sexes edats, cadència o fins i tot en situacions de soroll, telèfon mòbil o fixe.

El procés comença quan l'interessat emplena un formulari d'alta en la web Fes-te sentir, en el qual és qüestionat sobre la seua edat, lloc de naixença i freqüència d'ús de l'idioma.

Després, l'interessat rep per correu electrònic un llistat de frases, paraules soltes o xifres que ha de pronunciar quan la veu gravada li pregunte i dos telèfons gratuïts. L'usuari estarà ocupat 20 minuts, guanyarà deu euros i podrà repetir en una segona ocasió. Aleshores, el participant a través de la web decidirà entre cobrar l'import o destinar-lo a favor d'institucions en defensa de la llengua.
Anima't i participa

dimecres, 18 de juny de 2008

GENEPAX, el coche que funciona con agua

La alquimia moderna ya no busca transformar el metal en oro, sino el agua en oro líquido, en previsión de quGENEPAX, el coche que funciona con aguae éste se acabe. La compañía Genepax podría haber conseguido la fórmula secreta con su nuevo Water Energy System (WES), capaz de generar energía con agua y aire como único combustible gracias a una tecnología propietaria llamada Membrane Electrode Assembly (MEA). El secreto de MEA es un material especial (piedra filosofal) capaz de separar el hidrógeno y el oxígeno del agua gracias a una reacción química. Es capaz de utilizar agua dulce y agua salada.

Como es lógio, la compañía no ha desvelado los detalles exactos de su tecnología. Lo que sí han hecho es afirmar que se basan en tecnologías existentes pero son capaces de producir hidrógeno a partir del agua para un tiempo mayor que cualquier método disponible en estos momentos. Además, su WES no necesita un reformador de hidrógeno, un tanque de hidrógeno de alta presión o un catalizador especial para hacer su trabajo. Y con un litrito de agua el coche se mantiene a una velocidad de 80 K/h durante cerca de una hora.

Genepax anunció recientemente una pila de combustible con una salida de 120 vatios y un sistema de pila de combustible que lograba 300 vatios, así como sus planes para crear un sistema de 1 kilovatio, tanto para vehículos eléctricos como para el hogar. El coste de producción de su coche alimentado por agua es de unos 2 millones de yenes (algo más de 12.000 euros), aunque esperan reducirlo hasta 500.000 yenes (unos 3.000 euros) si consiguen llevarlo a las cadenas de producción masiva.
Más información aqui


dimarts, 17 de juny de 2008

T'agrada aquesta foto?

Foto nocturna de l’embassament de Beniarrés

Amb motiu del primer aniversari d’aquest blog, un comentari anònim proposava crear un secció en la que s’exposaren fotografies, generalment de Beniarrés, per a que foren comentades i votades.

Fer el que demana l’anònim dintre del blog m’és impossible amb els coneixements que tinc del mon blogaire però si que es va proposar que el que volguera que enviara una fotografia a beniarresaldia@orange.es i seria exposada per a després el qui ho crega convenient, faça els comentaris oportuns.

Aquesta primera foto amb la que obrim aquest nou apartat es de l’embassament de Beniarrés i ha sigut enviada per el beniarresí Justo Sellés Lopez. Son del 21 de maig de 2008, entre la 1 i les 3 de la matinada, aprofitant la lluna plena. No estan manipulades en cap programa de retoc fotogràfic.
Pots apreciar els detalls amb un major resolució i la seua qualitat clicant ací


Vista nocturna de l'embassament de Beniarrés

Quan la brossa fa olor

De moment la brossa de Beniarrés anirà a la planta de Pedra Negra ( Xixona)

Xixona prohibeix l'abocament dels residus a mitjan Alacant i sud de València

L'alcalde de Xixona, Ferran Verdú, del PSOE, ha donat instruccions al cap de la Policia Local perquè impedisca el pas dels camions d'escombraries a la planta provincial de reciclats i compostatge Pedra Negra procedents de les comarques de la Marina Baixa, la Marina Alta i el sud de València. La decisió l'adopta després de dos mesos de «olors insuportables», la qual cosa ha estat la «gota que ha satisfet» el got de la paciència del munícipe, que duu des de l'any 2004 -quan exercia en l'oposició- insistint en les «anomalies, quan no irregularitats» d'una instal·lació que depèn directísimamente de la Generalitat Valenciana.

En la pràctica, el decret signat ahir per Ferran Verdú i l'ordre comunicada a la Policia Local suposa la reobertura de la denominada guerra de les escombraries, que ja ha escrit molts altres capítols a la Comunitat Valenciana en els últims anys. Des de primeres hores d'avui, l'Ajuntament de Xixona prohibeix l'abocament diari en Pedra Negra de centenars de camions procedents de desenes de municipis. Només ho permetrà als 36 que, segons Verdú, constitueixen la zona XIV del Pla de Residus de la Comunitat Valenciana. A saber: Agost. Agres, Aigües, Alcosser de Planes, Alcoleja, Alcoi, Alfafara, Almudaina, L'Alqueria d'Asnar, Balones, Benassau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Bussot, Cocentaina, Quatretondeta, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Ibi, Xixona, L'Orxa, Billeneta , Mutxamel, Muro d'Alcoi, Penàguila, Planes, San Juan, Sant Vicent del Raspeig, Tollos i La Torre de les Maçanes.

Verdú explica a aquest diari que la planta va ser dissenyada en el seu moment per a absorbir un màxim anual de 140.000 tones, xifra que s'ha disparat fins a les 295.548 del passat any. El sòl de la planta, en un dels paratges més inhòspits del sud del nucli urbà, en direcció a Mutxamel, va ser cedit en el seu moment per l'Ajuntament per a acollir les escombraries i residus sòlids urbans (orgànics i inorgànics) del sector XIV del Pla de Residus de la Comunitat. És a dir, els trenta-sis municipis citats amb anterioritat. El conveni fixava una clàusula en virtut de la qual es podrien abocar escombraries de poblacions de fora d'aquesta zona per un volum equivalent al 30% del total. Aquest percentatge es va superar en l'any 2007 en quasi un 250%.

Només en l'últim exercici, s'han rebut a Xixona 91.114 tones de pobles forans al pla zonal, el que ha estat admès per la pròpia empresa Reciclats i Compostatge Pedra Negra. Verdú explica que la producció prevista per a l'any 2007 era de 124.587 tones. Tenint en compte que només el 30% d'aqueixa quantitat podria introduir-se des de fora, no hauria d'haver absorbit més de 37.376 tones. La quantitat pràcticament es triplica: «Hem rebut en l'últim any a Xixona de pobles que no ens corresponen una quantitat d'escombraries major a les previsions per als anys 2007, 2008 i part del 2009», denúncia Ferran Verdú.

La noticia la podeu llegir sencera la diari La Verdad

dilluns, 16 de juny de 2008

Fireta de Beniarrés 2008

El cap de setmana que va del 27 al 29 de juny, Beniarrés celebra la seua fireta. També aquesta fira es coneguda com la Fira de el calor degut a les elevades temperatures que s’arriben a pillar i al·ludint al seu original nom de la Fira de la Tardor.

Aquesta fireta es organitzada per l’Ajuntament de Beniarrés juntament amb altres associacions que hi col·laboren tant de Beniarrés com d’arreu de la nostra comarca presentant els seus productes i les activitats que realitzen.

El cost de la darrera fira va ser d’uns 58.000 € .Esperem que aquest any el poble de Beniarrés s’ompliga de gent i que la calor no siga massa xafogosa.
Durant tot el diumenge dia 29 es celebra la festivitat de Sant Pere, patró de Beniarrés


Programació d’actes:

DIVENDRES 27 juny

20:00 h Inauguració de les exposicions . Animarà l’acte el grup de dolçaines, tabaleters i danses de l’ Esportí.

21:00 h Cercavila a càrrec de la Banjub, eixida des de Plaça de l’Ajuntament

21:30 h La Fira dels Jubilats. Sopar gratuït( caldrà apuntar-se abans del 26 de juny en el llar dels jubilats), amb animació musical a càrrec de la xaranga L’ARRANJÀ

DISSABTE 28 juny

09:00 h Despertada a càrrec del grup de dolçainers i tabaleters de l’Esportí

10.00 h Recepció “Encontre d’escoles comarcals de música ” a càrrec de la Banda de Gaianes.Eixida des de l'Alameda

11:00 h Obertura de les “paraetes de la Fira” i Tallers Medievals (activitats dissabte i diumenge) amb cercavila de la Banda de Gaianes

12:30 h Inauguració oficial de la Fira. Animarà l’acte el grup de Dansa de Gaianes. En acabar degustació de productes de Gaianes en la “casa del retor”

17.00 h Demostració musical en el Centre Cultural Joan fuster

19.00 h Desfile escoles de música comarcal

20.00 h Batucada brasilera a càrrec de la “ESCOLA DE SAMBA I PERCUSIÓ PAN DE AZUCAR “ (Associació cultural d’anae) pels carrers del poble

12.30 h Orquestra ANTARTIDA

DIUMENGE 29 juny

10.00 h Obertura del Mercat del diumenge i Tallers Medievals

12:00 h Missa en honor de Sant Pere, Patró del Poble

12:45 h Exhibició motos antigues

18:00 h Al trinquet municipal, partida de pilota valenciana

21:30 h Processó de Sant Pere”

Durant tot el dia en el Centre Cultural Joan Fuster Reproduccions de música Pop-Rock i de la història del tren Alcoi-Gandia

Podeu vore la programació de l’any passat cliclant ací: http://beniarresaldia.blogspot.com/2007/06/fira-de-beniarrs-2007.html

dissabte, 14 de juny de 2008

Comença l’Expo de Saragossa 2008

L’Expo de Saragossa obri hui les seues portes al públic fins el proper dia 14 de setembre. Aquesta Expo dedicada a l’AIGUA com a font imprescindible per a qualsevol esser viu espera tenir el mateix èxit de gent que va tenir l’Expo de Sevilla l’any 92 i que la consciència i respecte per aquest be natural s'adone a tos els visitants ciutadans arreu del mon.L’aigua com tothom sap arreu del mon i “especialment” a casa nostra, es a dir al País Valencià, és un bé que, d’anar com anem ben aviat serà un bé ben apreciat i crearà conflictes entre els pobles arreu de tot el mon al igual que huí en dia ho fa l’or negre , per això cal tenir un ús el més estricte possible i emprar el més necessari sense deixar perdre una sòla gota d’aigua.

AIGUA PER A TOTS SI. AIGUA PER A TOT NO.

Ací teniu l’adreça oficial de l’Expo de Saragossa: http://www.expozaragoza2008.es/

Gaudiu-ne d’ella si teniu la sort d’anar

divendres, 13 de juny de 2008

Carles Crespo Jordà guanya el premi de Poesia en la Festa del Llibre de Muro

Ja va guanyar en les darreres edicions dels anys 2005 i 2006

Carles Crespo Jordà , és un jovent beniarresí que estudia a l’IES Mariola a la veïna localitat de Muro. Abans ha fet primària al CP Perputxent de Beniarrés per tant tota la seua formació s’ha realitzat en col·legis públics, el que denota l’alt nivell impartit al col·legi de la nostra localitat on altra gent ja ha destacat abans en altres certàmens o concursos.


Carles Crespo amb els darrers premis aconseguits penjats a la paret

Des de fa 13 anys l'Ajuntament de Muro celebra la festa del llibre, en aquesta poden participar tots els alumnes de l'IES Serra Mariola, els CP el Bracal i Montcabrer i de la FPA Beniassent.

Les tres categories a participar son Teatre, Narrativa i Poesia, i es fa distinció entre Valencià i Castella. Es donen premis per a cada curs, sempre que el jurat no considere que ningun dels treballs es mereixca el premi. A més sols pel fet de participar es rep un llibre, en valencià, naturalment.Moment de l'arreplegadadel premi de poesia d'aquest any 2008


L'any passat Carles Crespo no hi va participar, però el 2005 i 2006 va guanyar el primer premi de Narrativa i Teatre, i enguany, el de Poesia. El premi consisteix en un pergamí amb el nom del guanyador que t'acredita per gastar-te els 100€ de premi en comerços de Muro, que patrocinen l’esdeveniment.

Ànim i endavant i que açò siga sols el començament d’una brillant carrera

Aquests son alguns dels poemes que ha escrit
Amiga

Amigues com tú son les que m'animen
Amigues com tú, que majuden a volar
Amigues com tu, que per mi es preocupen
Amigues com tu ja no n'hi han.

Sense tú,
Jo ploraria
Sense tú,
Ja no se on vaig
Sense tú,
¿Jo que faria?
Sense tú,
Amiga meua.
Sols podria plorar.

Amigues com tú jo trobe en falta
Amigues com tú per a parlar
Amigues com tú que sou com àngels
Que m'ajuden a volar!

_________________________

Música i Llum...

Hui senc la música dins del meu ser
Res millor hi pot haver…

Els instruments corejen el teu nom
Mentre a gloria i foc fan desfilar.

Llum, resplandor,
Mogut pel teu amor

Esplrendor, llum,
A l'aire…el teu perfum.

______________________________________¡Tú ets la raó del meu ser!

¿No saps qui ets? Jo t'ho diré:
¡Tú ets el que em fa obrir els ulls cada matí!

¿No saps qui ets?: Jo t'ho diré:
¡Tú ets única al món sencer!

¿No sa`s qui ets? Jo t'ho diré!
¡Tú ets la única raó per la que voldria viure de nou!
¿No saps qui ets?
¡Ets la música que em mou!

¿No saps qui ets?: Jo t'ho diré:
¡Tú ets la que tant de mal m'has fet!
¡La que m'ha deixat el cor desfet!

¿No saps qui ets?
¡Jo ja no heu se!
_____________________________________________

¡VALENCIANS!

Valencians;
Lluitem per la terra.
Lluitem per la sort
d'un poble noble
que mai no ha mort.

I lluitarem a les ciutats
i lluitarem als camps
i els nostres enemics n'eixiran mal parats.

Per que som i serem Valencians
i no ens rendirem pase el que pase,

Per que som i serem Valencians
i vencerem els Castellans.

No lluites per la terra; cuidala!
No lluites per la llengua; parlala!
Sols et dic, amic valencià parlant:

¡SEGUIM LLUITANT!

¡ ¡ ¡ ENDAVANT ! ! !

dijous, 12 de juny de 2008

Oferta Pública Empleo de l'Ajuntament de Beniarrés

Anunci publicat al BOP nº 112 de data 12 de juny de 2008
Por resolución de alcaldía de este ayuntamiento de fecha 17 de mayo de 2008, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2008, en cumplimiento del artículo 91 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de la ley reguladora de las bases de régimen local, y el artículo 70 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público,

- PERSONAL FUNCIONARIO:
- FUNCIONARIO DE CARRERA:
Grup: C1
Nombre Plaza: ADMINISTRATIVO
Vascantes: 1
Escala: Administracion General
Subescala: Administrativa
Complemento Destino nº 22

Crònica del passat plenari

Ahir dimecres dia 11 de juny vam tindré sessió plenari a l’ajuntament de Beniarrés. Vam estar els nou representants: 5 del Partido Popular, 3 PSPV-PSOE i 1 del BLOC.

La sessió van ser tranquil·la i va tindre una durada de 70 minuts. Sols una veïna de Beniarrés va acudir a presenciar la sessió el que denota o que els temes que es tracten no interessen als veïns i veïnes de Beniarrés o bé que l’hora i el dia, dimecres a les 19:00 hores, no ve be a la gent per assistir.

Al plenari es van tractar els següents temes:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del 2-4-08 i de la sessió 8-5-08
L’acta de la sessió 2-4-08 es va aprovar per unanimitat, llevant una moció que no es va debatre i posant el resultat de la votació en un altra moció.

L’acta de la sessió 8-5-08 es va aprovar amb els vots del PP i del BLOC i el vot en contra del PSPV-PSOE al haver un llicències d’obres, en concret 9 obres menors, que nosaltres entenem que no van passar pel plenari al ser passades per l’alcalde a última hora de forma conjunta, no estaven dintre de la documentació del ple i que no se’ns va facilitar còpia de les mateixes

2.- Donar conte de decrets d’alcaldia
Es llig un extracte dels decrets del 53 al 77 de l’any 08, sense dret a preguntar ni demanar cap aclariment sobre cap d’ells. Qualsevol veí pot anar a consultar-los quan ho crega convenient..

3.- Ratificar decret d’alcaldia 58/08
Aquest decret fa referència a una sol·licitud del nostre ajuntament per a que el camp de futbol de terra passe a ser de gespa artificial. Va ser aprovat amb els vots del PP i del PSPV-PSOE i l’abstenció del BLOC. L’alcalde va ser preguntat que si disposava de la titularitat dels terrenys i que no ens passe el que ha ocorregut amb la nova captació d’aigua de la Pedrera. L’alcalde va contestar afirmativament.

4.- Concessió llicències urbanístiques
En aquest punt el grup municipal del PSPV-PSOE es va alçar i no va voler participar doncs creguem que la forma en que s’estan donant les llicències d’obra no està d’acord amb el que dictamina la normativa ni el seguiment de l’obra tampoc per part dels serveis tècnics de l’ajuntament. També estem cançats de que fora del ple, es diga als sol·licitants d’un permís d’obra que “els socialistes no et volen donar la llicència” quan estem en minoria i una majoria SI VOL, te la pot donar amb el seu vot.

5.-Aprovació bases beques esportives.
Va ser aprovat per unanimitat de tots els assistents. Creguem que es una bona iniciativa per ajudar als nostres esportistes encara que la quantitat econòmica, 1.500 € anuals pot quedar curta. Entre els requisits; tenir menys de 25 anys, viure a Beniarrés i com a màxim 300 € a l’any.

6.-Modificació ordenança sobre prevenció de la contaminació acústica
Existia una ordenança de l’any 2000 que regula els nivells de soroll al nostre poble. Es modifica l’esmentada ordenança per a regular els nivells de sorolls màxims fins a 130 dB. Tot açò ve donat per a regular els nivells de sorolls de les orquestres musicals quan actuen en les nostres festes.

La modificació va eixir endavant amb els vots a favor del PP i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE doncs nosaltres creguem que està molt bé que es regule tot el tema de nivells de sorolls però alhora de l’aplicació tot deixa molt que desitjar com ocorre amb els ordenances de Tràfic i de Tinença d’animals on cadascú fa el que vol i l’ajuntament tanca els ulls de forma deliberada.

7.- Modificació plantilla de personal
La proposta es passar-li el complement de destí a la secretaria del 24 al 26, amb el conseqüent increment en el seu sou.

La proposta va eixir endavant amb els vots del PP i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE doncs nosaltres creguem que tal vegada s’ho mereix però l’anterior secretaria va estar 25 anys cobrant el complement de destí nº 24 i que passar al 26 deu fer-se amb més temps corregut.

8.- Aprovació mutació demanial
En aquest punt es demana descatalogar un terrenys destinat a educacional ( l’hort escolar dintre del col·legi Perputxent) a cultural per poder construir un centre dedicat a les bandes de Beniarrés. Va ser aprovat per unanimitat.

9.- Informes de l’alcaldia
L’alcalde ens va informar sobre diferents visites de gent de la Diputació al nostre poble. El Futbol a Beniarrés començarà en setembre i que la piscina obri el proper dia 28 de juny entre altres informacions.

dimecres, 11 de juny de 2008

Llistat de candidates a mestres per a la Guarderia Municipal de Beniarrés

Huí dia 11 de juny a eixit publicat al BOP el llistat de candidats inclosos i exclosos que han optat a les dues places per dotar de professionals la Guarderia Municipal de Beniarrés amb dues places i la posterior creació d’una borsa de treball.

Ara s’obri un període de 10 dies per al personal exclòs que puga reclamar i presentar les subsanacions corresponents.

Els candidats a optar a les dues places de tècnic en educació infantil son:

Inclòs:

ELENA MILAGRO ALBORS LUCAS
REBECA AZNAR JORDÁ
CRISTINA CALBO MONCHO
ESTHER CASADO MIRÓ
LAURA GARCIA MUÑOZ
NURIA GUILLEM GUILLEM
LORENA LUCAS MULLOR
CLEA LLORENS LLINARES
TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ
JOSEFA MAYOR ANTOLÍ
Mª ROSARIO NAVARRO GOZALBEZ
LUCÍA ORTIZ AGUIÑIGA
PALOMA ORTS MIRALLES
BELEN PASTOR NAVARRO
Mª LUISA PAYA CARBONELL
MARIA JOSÉ ROYO POVEDA
LUCIA SANCHO BLANQUER
AGUEDA SOLER BALLESTER
CECILIA TOMÁS GOZÁLBEZ

IRENE TORREGROSA MONTER

Exclòs:

MONICA OLIVER LLINARES (causa de l’exclusió no haver acreditat la titulació mínima)

De les persones presentades hi han 3 que hi son de Beniarrés ( que jo conega) remarcades amb negreta. Sort per a totes elles.

Passats aquest deu dies de reclamació, ja podrà començar la fase de concurs oposició amb les següents proves (estan en castellà al ser copiades directament del BOP):

Fase concurso-oposición.-
Oposición ejercicio práctico:
Consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico, relacionado con el desarrollo de una situación que pueda darse en el ámbito de una guardería infantil.Sólo y exclusivamente los aspirantes que superen la fase de oposición pasarán a la siguiente fase. (50 puntos).

Concurso: meritos y entrevista personal: Se valorarán los méritos alegados y justificados documentalmente, con arreglo al baremo establecido. La puntuación máxima en la fase de concurso será de 40 puntos

Entrevista personal relacionada con el puesto a cubrir: 10 puntos.

Concurso: Méritos:

1. Experiencia (30 puntos): Por cada mes completo de servicios en la administración pública en categoría igual o similar al puesto convocado: 0,75 puntos/mes. Para la justificación del trabajo desarrollado se aportará certificado de tiempo trabajado y de funciones asignadas al puesto ocupado.Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada en categoría igual o similar a la del puesto convocado: 0,50 puntos/mes. Para la justificación del trabajo desarrollado se aportará certificado de tiempo trabajado y de funciones asignadas al puesto ocupado.La puntuación se computará proporcionalmente al tiempo realmente trabajado en los supuestos de contrato a tiempo parcial.

2. Formación (10 puntos):Los cursos de formación y perfeccionamiento profesional se valorarán siempre que se encuentren relacionados con la plaza o puesto al que se opta, de duración igual o superior a 20 horas y sólo se valorarán los que se organicen u homologuen por entidades, instituciones o centros públicos,acreditándose mediante los títulos o certificados de la asistencia y superación del curso, así como la impartición de los mismos, bien en documento original o mediante fotocopia cotejada o compulsada.La puntuación de los cursos será del siguiente modo:- Cursos de duración igual o superior a 300 horas: 2.5 puntos.- Cursos de 100 a 299 horas: 2 puntos.- Cursos de 30 a 99 horas: 1 punto.- Cursos de 20 a 29 horas: 0.5 puntos.- Certificados manipulación de alimentos o carnet de manipulador específico 2 puntos.- Valenciano: el conocimiento de valenciano se acreditará mediante certificado expedido u homologado por la junta qualificadora del valencià, con arreglos a la siguiente escala.:- Grado superior 2 puntos.- Grado medio 1.5 puntos.- Grado elemental 1 punto.- Conocimientos orales 0.5 puntos.

3. Entrevista personal (hasta 10 puntos):Consistirá en la realización de una entrevista personal para valorar la actitud profesional del aspirante, que se puntuará de 0 a 10.

dimarts, 10 de juny de 2008

Tancament d’escoles = Despoblament dels pobles

Front a grans despeses en macroprojectes (Formula 1, Terra Mítica, America’s Cup) la Generalitat Valenciana tanca col·legis

La Conselleria d'Educació ha confirmat el tancament del col·legi d'Alcoleja a partir del pròxim curs, a causa de la falta d'alumnes en el centre. La proposta definitiva d'Arranjament Escolar per a l'exercici 2008-2009, publicada recentment en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) arreplega el cessament d'activitats de l'escola, atès que se suprimeix l'única unitat de Primària amb que conta.

D'aquesta forma, si no hi ha cap novetat a última hora, en els pròxims dies es complirà una amenaça que pesava sobre el col·legi des de feia dos anys. Al començament de 2006, la Conselleria ja va anunciar la supressió de l'escola, però l'arribada de més alumnes va aconseguir evitar el tancament. El mateix va succeir al curs següent, encara que llavors sí va desaparèixer el col·legi de Balones, afectat per la mateixa problemàtica que el d'Alcoleja.

En aquesta ocasió, tot apunta que no s'ha pogut trobar una solució. Al setembre haurien d'entrar en l'escola els xiquets nascuts en 2005, però en aqueix exercici no es va registrar cap enllumenament en la localitat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. A més, en aquests moments cap dels 219 veïns del municipi baixa dels cinc anys d'edat. Si que hi ha alguns xiquets més majors, però resulten insuficients per a mantenir el centre. El mínim que exigeix la llei són cinc alumnes.

La Generalitat Valenciana deuria estudiar l’excepcionalitat d’alguns pobles del País Valencià amb poca població i baixar el ràtio d’alumnes per mantenir els col·legis, hi hagen els alumnes que hi hagen, doncs un poble sense alumnes és un poble sense xiquets i amb això la mort lenta i agònica del poble. Mentrestant sobre ens milions d’euros per a fer circuits de Formula 1, regates de barcos, parcs temàtics i no es destinen a mantenir aquestes unitats escolars que son el futur dels pobles petits.

Si es materialitza la supressió, les úniques menudes escoles del Comtat serien les de Beniarrés, Benilloba, l'Orxa i Gorga, juntament amb els centres rurals agrupats d'Alfafara-Agres-Gaianes i Planes-Benimarfull.

Previsió de problemes futurs a Beniarrés

La falta de xiquets podria convertir-se en un problema a mitjà termini a Beniarrés, segons les estimacions del STEPV. A pesar de ser el major municipi del Comtat després de Cocentaina i Muro, la baixa natalitat podria fer que l'any pròxim haguera "problemes de matrícula" en Infantil. Aquesta unitat ja anava a ser suprimida per al curs 2007-2008, però a última hora es va mantenir. No obstant això, Agulló va indicar que l'aula podria resistir un curs amb baixa matrícula i recuperar-se després. Per altra banda, es confirma el tancament d'una unitat de Primària a Alfafara, encara que s'ha assolit mantenir un professor especialista itinerant, que també ha d'impartir classes en els aularis d'Agres i Gaianes.

Noticia apareguda al diari INFORMACIÓN

dilluns, 9 de juny de 2008

Evitem els accidents

Els nous senyals per anar al Barranc de l’Encantada t’envien per camins rurals

Recentment la Generalitat ha posat uns panells informatius de gaire turístic al nostre poble assenyalant dos dels paratges més atractius que tenim, l’Embassament de Beniarrés i el Barranc de l’Encantada que ben aviat segons paraules de l’alcalde, sofrirà una actuació per a gaudir d’ell tant medi ambientalment com recreativament.

La meua queixa i on vull fer una xicoteta reflexió, és on s’han posat els senyals i cap on indiquen la direcció per on s’ha d’anar al Barranc de l’Encantada. Aquests senyals assenyalen amb les seues fletxes indicadores que per anar al Barranc de l’Encantada hi ha que anar per camins rurals. El nom ja ho diu “camins rurals” i no carreteres.

Els camins rurals son camins per a vehicles agrícoles i on es circula a baixa velocitat doncs el traçat, la visibilitat i el ferm no son els idonis per pillar altes velocitats. A més a més, els camins rurals tenen poca circulació per tant la gent va més confiada i amb una major distracció que quan circula per una carretera.

Senyal indicativa del cami per anar al Barranc de l'Encantada prop del cementiti


El fet d’indicar que per anar al Barranc de l’Encantada cal anar per un camí rural pot suposar un greu perill per a la gent que hi circula habitualment com per als qui van per primera vegada doncs per ahí aniran furgonetes, rulots, 4x4, motocicletes etc, es a dir el tràfic pujarà considerablement quan eixes vies de comunicació no estan preparades per aquests menesters.

Quan de vegades viatges a alguna terra o lloc que desconeixes per anar als llocs et guies del que assenyalen els rètols indicatius, per tant quan algun foraster que vullga anar al Barranc de l’Encantada anirà per on li indiquen els senyals existents, es a dir, pels camins rurals que hi ha darrere del cementiri.

Per anar al Barranc de l’Encantada cal anar o be per la carretera de l’Orxa ( com ja hi ha un senyal que ho indica) o be per la carretera de Beniarrés a Planes i desviar-se a l’acabament del pantà, on no existeix cap senyal indicant el desviament ( seria millor crear una zona d’aparcament de vehicles i arribar fins el Barranc a peu) i no per un camí rural que pot posar en perill als usuaris habituals d’aquesta via de comunicació.


Altre senyal indicant el Barranc de Encantada pels camins de darrere del cemetiri

Per tant l’Ajuntament de Beniarrés deuria instar a l’organisme que ha posat aquests panells informatius a que els retirara del seu lloc i els posara en un altre lloc per a que els vehicles que vulguen anar al Barranc de l’Encantada vagen per la carretera abans que ho tingam que lamentar.

diumenge, 8 de juny de 2008

Una canço molt bona: "Young Folks"

Peter, Bjorn & John - Young Folks
En aquesta adreça teniu la lletra en castellà i en anglés

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

Aquest dimecres dia 11 de juny a les 19:00 hores tindrà lloc sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Beniarrés amb els següents punts en l’ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el 2-4-08 i de la sessió del 8-5-08

2.- Donar conte decrets d’alcaldia del 53 al 77 del 2008

3.- Ratificar decret d’alcaldia 58/08

4.- Concessió llicències urbanístiques

5.-Aprovació bases beques esportives

6.- Modificació ordenança sobre prevenció de la contaminació acústica.

7.- Modificació plantilla de personal

8.- Aprovació mutació demanial

9.- Informes d’alcaldia

Com es pot apreciar al ser extraordinari no es poden ni presentar mocions ni precs ni preguntes sobre la gestió a l’equip de obren. Tampoc el públic pot fer preguntes de forma espontanea al contrari del que passa en altres pobles.

divendres, 6 de juny de 2008

Els ciclistes de Beniarrés: Iñaki i Carles

Iñaki Gozalbez de l’equip ELEVAL i Carles Ruiz de l’equip MIRCOMAR-CERAMICA van correr a Castalla

Feia temps que no apareixen els dos ciclistes de Beniarrés per aquest blog però de nou estan entre nosaltres per contar com els va en eixe mon tant dificil de la bicicleta.

La darrera prova és va celebrar a Castalla el passat dia 31 de maig sobre un recorregut de 100 quilòmetres en carretera i en el qual la pluja va ser la protagonista. Va ser en l'última volta on el corredor de Villena, Ramon Domene company d’equip de Carles a l’equip MIRCOMAR-CERAMICA. , va marxar en solitari, entrant tot sols amb els Rodimur que van encapçalar la resta del pilot. La classificació per equips va ser para per al Mircomar castellonenc.

Pilot en descens cap al Maigmo enmig de la pluja


La cinquena prova puntuable es celebrarà aquest dissabte dia 7 de juny en la localitat alacantina de Xàbia amb el Trofeu Fogueres de Sant Joan, organitzat pel CC local.

Vos deixe els següents enllaços de la prova:

CLASSIFICACIONS JUNIOR CASTALLA 31.05.08

IMATGE PELOTÓ DESCENS MAIGMÓ 31.05.08

VÍDEO META JUNIOR CASTALLA 31.05.08

dijous, 5 de juny de 2008

XXI TROBADA D’ESCOLES VALENCIANES: CASTALLA 7 DE JUNY

Coincidint amb la celebració dels 20 anys d'ensenyament en valencià a Castalla, la localitat acollirà el pròxim 7 de juny la XXI Trobada d'Escoles Valencianes de l'Alcoià-Comtat. Esta jornada lúdica, que enguany porta per títol El valencià és el futur, serà presentada oficialment dijous 29 de maig, a les 12.30 hores, a la Casa de Cultura.

Durant este acte públic es donaran a conéixer els 38 tallers que s'han preparat per al 7 de juny.

La presentació de la Trobada comptarà amb la presència de José Antonio Moreno, director de l’IES Castalla, José Mª Cuesta, director del CP Rico Sapena, Mª José Berbegal, membre de l’AMPA del CP Rico Sapena de Castalla, Vicent Romans, membre de la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel valencià, i Juan Antonio Candela, regidor de Cultura de l'Ajuntament.

A la Trobada, que compta amb el suport de 61 entitats col·laboradores, hi prendran part un total de 31 centres educatius de l'Alcoià i el Comtat (Informació estreta del Diari de Castalla)
>>>CONSULTEU EL PROGRAMA COMPLET DE LA TROBADA DE CASTALLA

Els ajuntaments que hi col·laboren son: ALCOI, CASTALLA, COCENTAINA, GAIANES, MURO, curiosament el de BENIARRÉS no està (segons el fullet) o no estan curiós tenint en compte els impediments o les poques facilitats que hi va posar per a que es celebrara l’any 2007 la XX Trobada d’Escoles Valencianes al nostre poble. Ja vegeu Castalla poble governat per el PP i fan la Trobada d’aquest any i a Beniarrés perquè no es va poder fer o tal vegada siga millor preguntar-se voler fer? El valencià el parlen els alts i els baixos, els flacs i els grossos, els de dretes i els d’esquerres tant sols cal voler parlar-lo.

Com no, el col·legi Públic Perputxent del nostre poble hi participa al igual que ho ha fet les altres vint trobades. Aquest any amb el taller nomenat Imantets.

El programa d’activitats és el següent:

MATÍ

10 – 11 h.: Cercavila a càrrec de la Societat Musical “El Sogall”.

11 h.: Descoberta de plaques commemoratives a la Casa d’Enric Valor, al CEIP Rico Sapena i a l’IES de Castalla.

11’30 – 12’30 h.: Fireta i activitats de l’Associació de discapacitats de Castalla al CEIP Rico Sapena. Activitats esportives a l’IES de Castalla. Partida de pilota al carrer La Corbella.

12’30 h.: Visita guiada al Castell de Castalla.Exida des de Tourist-Info (Plaça de l’Ajuntament)

VESPRADA

17 – 19 h.: Tallers, contacontes, i fireta. Exposicions a la Casa de Cultura de Castalla d’ Edicions del Bullent “Al voltant d’Enric Valor”, de “Els masos i el seu entorn” i sobre el Treball Col.lectiu dels centres participants en la Trobada.

18 h.: Visita guiada al Castell de Castalla. Exida des de Tourist-Info (Plaça de l’Ajuntament)

19 h.: Berenar al Parc Municipal i passacarrer de la Banda Jove de Castalla.

19’30 h.: Cançó de la Trobada, salutacions i lliuraments de records.

20’30 h.: Actuació musical: Urbàlia Rurana.Parc Municipal.

22’30 h.: Correfoc “Els dimonis de darrere la Vila” de Bocairent.

23’30 h.: Actuació musical dels grups locals de rock “Entelèkia” i “Pellikana”. Parc Municipal.
“…Jo estime moltíssim el nom de “valencià” però hem de saber que amb aqueix nom ens estem referint a una de les millors variants del català.”

dimecres, 4 de juny de 2008

BENIARRES AL DIA: 1er aniversari. 1 any del meu blog

Hui 4 de juny just fa un any vaig començar aquest blog nomenat “BENIARRÉS AL DIA”.

Primerament voldria donar les gràcies a tot aquella gent que ha entrat al blog, en pocs dies arribaré a les 40.000 visites. Tant aquella gent que li ha agradat i torna a sovint a pegar una mirada com aquella gent que no li ha agradat i ja no ha tornat. A tots gràcies. Mai haguera pensat arribar a aquesta xifra el dia que vaig començar aquesta aventura.

Amb aquest post o escrit seran 364, es a dir un per dia. Una xifra força considerable si ho comparem amb altres blogs però és el que hi ha. Alguns articles han tingut una major acollida que altres però crec que tots son importants i que deuen estar dintre del blog. El temps i la gent va dient-te que volen llegir i jo faig cas d’ells a la manera que hi puc, doncs Beniarrés dona noticies i es plantegen afers que fan que ixca un post o escrit però crec que també hi ha que escriure i opinar sobre els afers i les polítiques que passen mes lluny de l’ombra del nostre campanar.

La idea de fer un blog em va passar pel cap amb motiu de donar a conèixer la realitat del nostre poble que crec que per a molta gent passa desapercebuda o que simplement la desconeix. Un altre dels motius era donar a conèixer “ l’altra “ realitat del nostre ajuntament, doncs com a regidor socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, crec que la gent del nostre poble deu estar assabentada del que ocorre de portes cap dins de la Casa del Poble i que hi ha més realitat que la que ens vol fer veure l’equip de govern del Partido Popular i el tercer era crear un mitjà o eina de comunicació per informar a eixa gent que és de Beniarrés però no viu entre nosaltres per diferents motius.

Al llarg d’aquest any he rebut molts comentaris als escrits. Uns donen la seua opinió altres critiquen el blog i l’escrit, altres simplement insulten o desqualifiquen sense aportar arguments( tinc una carpeta amb aquests comentaris guardada) però crec que tots els comentaris fan més enriquidor el blog de BENIARRÉS AL DIA encara que siguen baix l’anonimat.

He rebut l’ànim de la gent per la tasca que estic fent al blog personalment, es a dir cara a cara, donant-me ànim i animant-me a seguir endavant en aquesta tasca d’informar a tot el qui vullga llegir els escrits. També he rebut comentaris , aquests sempre per correu electrònic per suposats anònims, dient-me les mil perreries però com es podeu adonar no els he fet cas. Fins i tot l’alcalde de Beniarrés em va enviar un apercebiment dient-me que anara amb compte amb les informacions que difonia que podia incórrer en delicte.

El mantenir un blog, vol temps però crec que val la pena, perquè gent de Beniarrés que habitualment no hi viu al nostre poble em comenta que segueix la actualitat per mitjà de BENIARRÉS AL DIA, la qual cosa m’enorgulleix i em dona ànim per seguir endavant.

També al llarg d’aquest any i creient que els treballs sobre la història del nostre poble no deuen quedar dintre de les nostre cases, doncs estan molt ben fets, he creat un altre blog nomenat BENIARRÉS, VIATGE AL LLARG DELS TEMPS, en el qual faig un recull dels escrits que em cauen en les meues mans i que fan referència a la història del nostre poble.

Sincerament crec que els blogs son una ferramenta per difondre pensaments, experiències, idees, pareixers i coneixements entre tots els blogaires i la gent que ampra Internet d’arreu del mon i crec que el mon blogaire no està massa desenvolupat al nostre poble, per la qual cosa pose els meus modestos coneixements sobre le mon dels blogs per a qui vullga crear-ne un ajudar-lo en qualsevol menesters. Ací em trobareu.

Ja per últim donar les gràcies a tothom per llegir aquest blog, que seguiu així i convidar-vos que si teniu algun escrit que penseu que siga interessant l’envieu i se us publicarà (amb noms i cognoms). Gràcies a tots i a totes i a la marxa que hi ha molt per escriure.

dimarts, 3 de juny de 2008

Prohibits els coets de “ foc seguit” o “borratxos”

Una directiva de la Unió Europea (UE) que entrarà en vigor en dos anys regula que els artificis de pirotècnia "no s'han de moure ni erràticament ni imprevisiblement".

Açò suposa prohibir l'ús de productes coneguts sota el nom de "borratxos" , “foc seguit” o "carretons" que s'utilitzen indegudament en nombroses festes del País Valencià i llegint la directiva també poden estar inclosos els “coets d’eixides”

Amb la prohibició que marca la directiva europea, el compliment de la qual serà obligatori en dos anys, també es prohibeix utilitzar-los en els festejos pirotècnics coneguts com a Corda que en Beniarrés no cal dir que es un dels actes on més gent participa. Tots sabem lo arrelada que està aquesta tradició coetera al nostre poble i a la nostra comarca.

La mateixa directiva regula per primera vegada el nivell sonor màxim dels trons de metxa en 120 decibels. Els professionals del sector haurien de fer els mesuraments i certificar-les una empresa homologada i en cas de no fer-se la seua venda no podrà realitzar-se perquè les caixes o embolcalls mancaran de l'etiqueta de la CE.

El Govern disposa de menys dos anys per a realitzar una transposició amb la finalitat d'aplicar-la al sector pirotècnic. El pirotècnic serà el responsable de classificar els artificis de pirotècnia en diverses categories segons el seu contingut net en explosius, distàncies de seguretat, nivells sonors o similars. Els productes pirotècnics de les tres classes no podran superar els 120 decibels quan esclaten en el sòl o en l'aire.

La distància de seguretat per a l'ús també queda marcada. Per als de categoria un serà inferior, igual o superior a un metre; per a la dues serà d'igual o superior a vuit metres i en el tercer cas la distància haurà de ser igual o superior a 15 metres. Els professionals haurien de comprovar la quantitat de decibels de cadascun dels productes que utilitzen.

Es de esperar que al llarg d’aquest periòde de temps de dos anys que la Unió Europea li ha donat al govern espanyol per posar aquesta normativa europea en vigor, les diferents entitats com ajuntaments, entitats festives relacionades amb la pólvora, Generalitat Valenciana entre altres demanen un excepcionalitat per a la Corda al igual que van fer amb l’ús de polvora per als trabucs dels moros i cristians o amb els “coets de bac” per a les Falles.

Informació apareguda la diari Levante- EMV

dilluns, 2 de juny de 2008

L’embassament de Beniarrés està al 91,52 % de la seua capacitat

Els embassaments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) es troben al 25,62 per cent de la seua capacitat i emmagatzemen 11,19 hectòmetres cúbics (hm3) d'aigua més que la setmana anterior, ja que en total alberguen 857,46 hectómetros cúbics dels 3.346,6 que disposen, segons les dades facilitades aquest dilluns per aquest organisme.

Per sistemes, els embassaments del Xúquer es troben al 19,04 per cent de la seua capacitat; els del Túria tenen un 45,55 per cent d'aigua embassada; a Alacant, el sistema de la Marina Baixa/Serpis disposa del 85,91 per cent d'aigua, mentre que a Castelló, el sistema Palancia/Mijares/Cenia es troba al 62,88 per cent de la seua capacitat.

En el sistema de la Marina Baixa, l'embassament de Amadorio té un 81,17 per cent d'aigua emmagatzemada, mentre que el del Castell de Guadalest està al 80,03 per cent. En el Serpis, el pantà de Beniarrés té el 91,52 per cent de la seua capacitat coberta. En el sistema Xúquer-Turia, La Toba està en el 71,15 per cent, el d'Alarcón un 9,58 per cent i el de Contreras en 10,13 per cent

Dades sobre l’embassament de Beniarrés

L'embassament de Beniarrés, es troba situat en el municipi de Beniarrés a la comarca del Comtat. Es va construir en l'any 1958 en la llera del riu Serpis sobre una superfície de 268 hectàrees, amb una capacitat màxima de 27 Hm³. Té una presa de gravetat de 53 m d'altura, amb aliviadero de comportes de 1.000 m³/s de capacitat. Aquest pantà pertany a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i les seues aigües es destinen al reg de l'horta de la Safor.

Excel•lent actuació de la Unió Musical de Beniarrés a Rojales

La Unió Musical de Beniarrés va obitndre el segon premi del Certament Provincial de Bandes de 2ª categoria celebrat el passat dissabte dia 31 de maig en el Teatre Capitol a la població de Rojales a la comarca de la Vega Baja.

El resultat va ser( segons dades de la Diputació d’Alacant) el següent:

1º premi Sociedad La Armònica de cox amb 345 punts

1º premi Societat Musical Banyeres de Mariola amb 343, 50 punts

2º premi Unió Musical de Beniarrés amb 298 punts

3º premi Agrupación Musical de Guardamar del Segura amb 229 punts

Cal dir que la Unió Musical de Beniarrés va quedar tant sols a 2 punts d’obtindre el primer premi doncs calia arribar a una puntuació de 300 per obtenir l’esmetat premi. Els guanyadors representaran a la provincia d’Alacant en el Certament del País Valencià.

Cal dir que molts membres que composaven la Unió Musical de Beniarrés son components de la Banjub, la banda juvenil, demostrant l’alt nivell dels músics de Beniarrés on el futur ja està més que garantit.

Sols pel fet de participar cada banda s’ha emportat 3.600 €.

Participació en el Certamen Internacional “Ciutat de València”

La Unió Musical de Beniarrés participara en el proper Certamen Internacional “Ciutat de València” el proper dia 5 de juliol dintre de la secció Tercera

El Certamen de Bandes de Música Ciutat de València va nàixer a punt de finalitzar el segle XIX i, amb temperància, ja ha iniciat els seus primers passos en el segle XXI. Més de cent anys d’història per a recórrer tres segles musicals. Un extens viatge pels fets més significatius que han influït en la història de València, des que al 1886, l'aleshores alcalde de la ciutat, Manuel Sapiña Rico, animat per l'entusiasta regidor de Festes, José Soriano Plassent, decidiren crear un concurs musical destinat a les bandes valencianes. Aquest desig inicial, carregat de bones intencions pels seus promotors, es convertiria anys després en el certamen de bandes més important de tots els que se celebren arreu del món. Un aspecte que segurament ni tan sols somiaren aquells que van fer possible les primeres, i sempre difícils, audicions.

Les bandes que estan dintre de la secció tercera la formen:

· (ALACANT) Banda Sociedat Unió Musical Beniarrés

· (ITALIA) The Orchestra di Fiati “Città di Bagnara”

· (SEVILLA) Asociación Filarmónica Cult. Sta. Maria de las Nieves (Olivares)

· (ALACANT) Unión Musical Hondón de las Nieves (Fondó de les Neus)

· (CASTELLÓN) Unión Musical de Vilafranca

· (MALAGA) Asociación Musical Manuel Amador (Alhaurín el Grande)

· (ALACANT) "L' Harmonía" Societat Musical - Alacant (Alicante)

· (ALACANT) Centre Artistic Cultural “Verge de la Pau” (Agost)

Banda Convidada: ORSAXCOVA – Orquestra de Saxofons de la Comunitat Valenciana
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...