BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 19 de gener de 2009

Edicte publicat al BOP d’Alacant referent a Beniarrés

INFORMACIÓ PÚBLICA CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ ANTICIPADA DE LA ZONA VERDA S-AL DE L'ÀREA DE REPARTIMENT Nº1 QUE PORTA A TERME LES PREVISIONS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº2 DEL PGOU

Hui dilluns dia 19 de gener a ha eixit publicat el següent edicte que tracta sobre afers del nostre poble. L’edicte tracta sobre un conveni signat entre l’Ajuntament de Beniarrés i la propietària dels terrenys destinats a zona verda dintre del àrea de.

L’edicte diu el següent (està en castellà perquè el nostre ajuntament tot ho publica en aquesta llengua):

INFORMACIÓN PÚBLICA CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA CESIÓN ANTICIPADA DE LA ZONA VERDE S-AL DEL ÁREA DE REPARTO Nº1 QUE LLEVA A CABO LAS PREVISIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº2 DEL PGOU

EDICTO

Negociado y suscrito el texto inicial del Convenio urbanístico para la cesión anticipada de la zona verde S-AL del área de reparto número 1 que lleva a cabo las previsiones de la modificación puntual número 2 del PGOU, por decreto de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2009, de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo de Suelo, y Disposición Adicional Cuarta de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, se someta a información pública durante el plazo de veinte días, a contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio urbanístico podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales sitas en la calle Rosa Escrig número 6 de Beniarrés, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Beniarrés, 12 de enero de 2009.

El Alcalde, Luis Tomás López.

Sincerament no ho arribe a comprendre. El dimarts dia 20 hi ha sessió extraordinària a l’Ajuntament de Beniarrés. L’ordre del dia està format per 5 punts. El punt quart diu “4.- Aprovació conveni urbanístic”, es a dir, s’ha d’aprovar o no una cosa que ja està publicada al BOP i que està en període d’exposició pública, per tant anem a tractar al plenari una cosa que ja està aprovada per “algú”, publicada al BOP d’Alacant i en període d’exposició pública.

En aquesta imatge es pot apreciar, més o menys, a quina zona afecta aquest conveni. En la imatge, es tracta de la zona compresa dintre de les ratlles marcades en color verd (sempre orientatiu):
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...