BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 30 de març de 2012

L’Ajuntament de Beniarrés s’acull al Pla de Pagament de Proveïdors

L'Ajuntament de Beniarrés presenta factures per valor de 103.000 € al Pla de Pagament de Proveïdors

Ahir, 29 de març, dia de la Vaga General, l’Ajuntament de Beniarrés va celebrar sessió plenària de caràcter ordinari, a la qual, vaig assitir com a persona del públic.


El plenari va ser molt interessant, i desgraciadament, molt lamentable, davant l’actitud de prepotència que dóna una majoria absoluta, legítimament atorgada a les urnes per el poble  de Beniarrés, però que no deixa, que als plenaris s’informe i es debatixquen les propostes i que s’escolte el que es proposa de l’oposició amb un mínim humiltat.

En aquest escrit vull fer referència a un punt de l’ordre del dia. Era donar compte de la relació de factures que l’Ajuntament de Beniarrés ha presentat per a que siguen incloses dintre del Pla de Pagament a Proveïdors que ha impulsat el govern de Mariano Rajoy.

L’Ajuntament de Beniarrés ha presentat factures per valor de 103.000 € per a que siguen pagades amb els diners d’aquest pla. Evidentment a canvi d’alguna cosa com és un Pla d’Ajust per a 10 anys i el pagament del 5 % d’interessos. En definitiva és un nou prestec que signa el nostre Ajuntament.

Com a curiositat dir que hi ha factures de l’any 2007 i 2009, del llibre de festes de l’any 2010, una de 4.000 € de productes químics per al manteniment de les piscines, moltissimes d’Iberdrola,  del bus de la Festa, del tractament dels mosquits, una de 9209 € de la Mancomunitat del Xarpolar de l’any 2010 i sumant, sumant fins arribar a 103.000 €.

Com es pot apreciar cap factura és “imprevisible” doncs saps que s’ha de comprar productes químics per a les piscines, que hi ha un consum de llum, que els mosquits s’han de tractar o que el llibre de Festes es fa any rere any. El que es vol dir amb açò que aquests 103.000 € no es fruit de la mala sort, es fruit del improvisació i de la mala gestió dels diners públics, que ara, tots i totes, haurem de fer front amb un Pla d’Ajust i un 5% d’interessos.

I respecte al Pla d’Ajust, simplement vos reprodueixc dos paràgrafs:

“Para el cumplimiento del Plan, se propone en su caso, y siempre que por otros medios de ingresos no se pudiese, el incremento de los tipos impositivos y coeficientes de algunos impuestos municipales tales com Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, Impuesto sobre Construcciones Instalacions y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”

“Precios Públicos: Incrementar los precios públicos hasta la cuantia que se estime conveniente, cubriendo, en todo caso, como mínimo, el coste del servicio prestado”

Per tant, queda bastant clar, “blanc i en botella, llet”, es a dir, tots a pagar més.dijous, 29 de març de 2012

Tancat per Vaga General

Aquest blog "tanca" hui de forma simbòlica per solidaritat amb la gent trebaladora i per estar en contra de la reforma laboral que ens han imposat.

dimecres, 28 de març de 2012

Les quotes participatives de la CAM tenen un valor de zero euros


Finalment la noticia s’ha confirmat, i desgraciadament,  molta gent de Beniarrés que va invertir els seus estalvis en les quotes participatives de la Caja Ahorros del Mediterraneo (CAM) ha perdut tot els seus diners.


Tot seguit podeu llegir aquest article publicat al diari El País

Cerca de 50.000 inversores han quedado atrapados tras invertir en cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La entidad ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cerró 2011 con patrimonio neto negativo, lo que equivale a una quiebra técnica y que sus cuotas participativas no valen nada. La CAM está intervenida por el Banco de España y ha quedado vaciada de actividad financiera pues Banco CAM es propiedad del Sabadell.
Las cuotas son unos títulos similares a las acciones, pero sin derechos políticos. Solo la CAM las emitió y colocó en Bolsa, pero las fuertes pérdidas de la entidad les han quitado todo su valor. La CAM amortizará las cuotas, es decir, las dará de baja, de modo que se extinguirán perdiendo su valor. Unos 54.000 inversores eran titulares de cuotas participativas, según los últimos datos hechos públicos por la entidad, correspondientes al tercer trimestre de 2010.

Afegeix la llegenda
"A la vista de los datos contables de Caja de Ahorros del Mediterráneo las pérdidas imputables a las cuotas participativas de acuerdo con los criterios establecidos en el folleto de emisión han reducido el valor contable de las mismas a cero euros. En este sentido, el folleto de emisión prevé que como consecuencia de la compensación de pérdidas, los cuotapartícipes pueden llegar a perder todos sus recursos", indica la entidad ahora controlada por el Banco de España en un documento registrado en la CNMV.
"A juicio de los Administradores Provisionales, ni la normativa estatal, ni la autonómica, prevén la posibilidad de que la Caja no adopte los acuerdos relativos a la amortización de cuotas en los términos expuestos (por compensación de pérdidas)", señala la entidad, que da así por perdido el dinero de los inversores.
Las cuotas participativas cotizan en la Bolsa de Madrid y Valencia desde el 23 de julio de 2008. El valor de mercado de las cuotas participativas al 31 de diciembre de 2010 era de 6,99 euros. El 9 de diciembre de 2011, la CNMV decidió suspender cautelarmente su negociación como consecuencia del proceso de reestructuración de la entidad. Para entonces, su cotización ya había caído a 1,34 euros. La CNMV dejó cotizar algún tiempo las cuotas cuando ya era obvio que no valían nada.

Per llegir-lo sencer punxa damunt de l’enllaç.

dimarts, 27 de març de 2012

Al·legacions al Pressupost de l'Ajuntament de Beniarrés per a l'any 2012

El Grup Municipal del PSPV_PSOE a l'Ajuntament de Beniarrés presenta 21 al·legacions al pressupost general del consisitori.


Tot seguit podeu llegir el document qu el passat dia 23 de març va presentar el grup municipal socialista amb rectficacions i propostes, al pressupost per a l'any 2012, elaborat per el Partido Popular, per a l'Ajuntament de Beniarrés.


S'hagueren pogut presentar moltes més propostes però, segons la Llei, no hagueren sigut admesses a tràmit per no acollir-se als motius pels quals es poden presentar al·legacions a un pressupost.


El doument diu el següent:


El Ple Municipal ordinari de 27 de febrer de 2012 va aprovar, inicialment, el Pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per l’any 2012.  El BOP en data 7 de març de 2012 va publicar aquesta aprovació inicial, pel termini fixat en la normativa de 15 dies.Es en aquest període d’exposició al públic, el Grup Municipal del PSPV-PSOE presentem les següents al·legacions, amb el doble objectiu de, per una banda, corregir certs dèficits pressupostaris que, creiem, té la proposta de pressupost aprovada inicialment i, d’altra banda, proposar nous ajustos en determinades despeses per tal d’alliberar recursos a destinar a serveis públics municipals bàsics, com son ocupació, joventut i, en general, totes les polítiques socials, així com determinades inversions que, baix el nostre punt de vista, millorarien la qualitat de vida de la ciutadania de Beniarrés.


AL·LEGACIÓ PRIMERA

S’Aprova inicialment el projecte de pressupost de 2012 fora de temps. Estem en un pressupost prorrogat. Aquesta es una circumstància bastant clamorosa i que curiosament no es fa menció a ella, ni a la memòria presidència ni a cap de les poques explicacions que ha donat l’equip de govern per explicar el projecte. Les conseqüències de no tenir pressupostos aprovats i en vigor el dia 1 de Gener de  cada exercici son ben clares i afecten d’una o altra manera  al funcionament normal de la nostra administració. No entenem de cap manera que no es faça una explicació ben clara sobre aquesta qüestió i que s’hagués pogut evitar si el projecte de pressupost s’hagués presentat dins el mes de desembre de 2011


AL·LEGACIÓ SEGONA

La taxa per la prestació del servei d’abastiment d’aigua potable , l’any passat es va consignar una previsió d’ingressos de 37.000 €, dels quals, a data 31 de desembre, sols hi havia ingressos reconeguts per valor de 28.810 €. Per al present any s’espera recaptar 45.000 € per la prestació d’aquesta taxa,  més de 16.000 € més que els reconeguts  l’any passat. Augment que no es pot atribuir a la pujada de la taxa aprovada per el PP. Aquesta previsió no ha estat justificada per l’Ajuntament, per aquest motiu ens porta a pensar que és un maquillatge del pressupost.


AL·LEGACIÓ TERCERA

Al pressupost d’ingressos, a la partida 399 “Altres Ingressos” hi ha consignat un ingrés de 20.000 € , el mateix que l’any passat, sent que a l’any 2011, dels 20.000 € que s’esperaven ingressar, sols s’han reconegut com ingrés 3.823 €. Aquesta previsió no ha estat justificada per l’Ajuntament, per aquest motiu ens porta a pensar que és per quadrar el pressupost.


AL·LEGACIÓ QUARTA

Al pressupost de despeses figura la partida 9.100 “Retribucions bàsiques i altres: Membres òrgans de govern” amb un consignació de 13.000 € i a l’annex de personal, en la relació d’alts càrrecs, figura un dedicació exclusiva pendent de designació amb una despesa de 13.607 €. Existeix una diferència de 607 € que no està justificada al pressupost.


AL·LEGACIÓ CINQUENA

L’actual equip de govern va nomenar  una persona com a personal de eventual o càrrec de confiança de l’alcalde com així ix reflexat al BOP nº 133 de l’any 2011. Al BOP de la província no s’ha publicat ni el sou ni l’horari i també es pot constatar ni al capítol I ni a l’annex de personal hi ha consignació pressupostaria per a fer-se càrrec d’aquest nomenament, cal pressupostar el sou del personal eventual

AL·LEGACIÓ SISENA

El sou del personal laboral fixe al pressupost és de 27.400 € i el sou del personal fixe a l’annex de personal és 15.021,36 €. Cal aclarir i justificar aquesta diferència econòmica.


AL·LEGACIÓ SETENA

El sou del personal temporal al pressupost de despeses és de 11.907,81 i els diners destinats per pagar el sou del personal laboral temporal a l’annex de personal és de 27.216 €. Cal aclarir i justificar aquesta diferència


AL·LEGACIÓ HUITENA
Les retribucions bàsiques dels funcionaris i les retribucions dels complements dels funcionaris al pressupost de despeses, no es corresponen amb el que posa a l’annex de personal per els mateixos conceptes. Cal aclarir i justificar aquesta diferència econòmica.


AL·LEGACIÓ NOVENA

En el Capítol III d’ingressos partida 350 es deu suprimir la quantitat que l’equip de govern pensava ingressar per  la utilització privativa de les coberts dels edificis públics municipals doncs l’empresa adjudicatària ha renunciat a la concessió.


AL·LEGACIÓ DESENA

En el Capitol II, partida 9.226.01 “Atencions protocol·làries i representatives” té consignats 500 € per a tot l’any, xifra clarament deficitària si a aquesta partida li se imputa el cost dels calendaris que dona l’Ajuntament per Nadal i que clarament passa dels 1.500 €. Per tant aquesta partida deu incrementar-se , per ajustar-se a la realitat, encara que siga de valorar la disminució en la mateixa.


AL·LEGACIÓ ONZENA

En la partida de “Festes Populars” es passa de gastar-se l’any 2011, 42.000 € a pressupostar-ne per a l’any 2012 la quantitat de 25.000 €, sense que a la memòria de presidència es reflexe quines activitats s’han de suprimir per tal de reduir en 17.000 € d’un any a l’altre.


AL·LEGACIÓ DOTZENA

En la partida 4.212 “Reparació, manteniment i conservació en edificis i altres construccions” es passa de gastar-se 16.386 € al llarg de l’any 2011 a pressupostar per a tot l’any 2012, 6.000 €, es a dir una reducció de més del 150 % d’un any a l’altre. Sols si l’equip de govern pretén adecentar i adequar el mur per a separar la Guarderia Municipal de la resta de la plaça existent, es gastarà la totalitat de la consignació, per tant, cal ajustar a la realitat aquesta partida pressupostaria.


AL·LEGACIÓ TRETZENA

L’import indirecte, ICIO ( impost sobre construccions i obres ) l’any passat es va consignar una previsió d’ingressos de 25.000 €, dels quals, a 31 de desembre no s’havia assolit ni el 29 % d’aquests ingressos, es a dir sols s’havien recaptat  7.085 €. En la previsió d’ingressos el governs consigna novament 25.000 €, el mateix que l’any passat. Aquesta previsió no ha estat justificada per l’Ajuntament, per aquest motiu ens porta a pensar que és un maquillatge del pressupost.

AL·LEGACIÓ CATORZENA

El passat 23 de febrer de 2012, el grup municipal socialista va presentar una instància al registre de l’Ajuntament de Beniarrés, demanant la derogació del decret 195/2011. A data de la present no hem rebut cap resposata per part del secretari interventor de l’Ajuntament de Beniarrés. El compliment de la instància pot modificar l’estat de liquidació del pressupost de l’any 2011, fent que que aquest siga nul i per tant invalidar part de la documentació del pressupost per a l’any 2012. Per la qual cosa, s’ha de contestar a aquesta instància abans d’aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2012.


AL·LEGACIÓ QUINZENA

La brutícia als carrers de Beniarrés es cada vegada més notòria, bàsicament degut a que cada vegada s’utilitzen materials com cartró, plàstic i papers en les coses que gastem diàriament, també la manca d’educació cívica per part de molts dels nostres veïns i veïnes i per que cada vegada hi han més cases buides al poble, propiciant el que al llarg de molt de temps s’ha fet a Beniarrés i que és que cadascú tinga net la part de davant de sa casa.

La llei de bases de règim local diu que es obligació de l’Ajuntament, la neteja i manteniment de la via pública, per la qual cosa proposem que es destine una partida pressupostaria en el present pressupost per a la contractació del personal escaient per part de fer complir la llei.AL·LEGACIÓ SETZENA

En aquest pressupost per 2012 s’observa una rebaixa important en la consignació de les partides destinades a la Promoció Econòmica o Foment del Comerç, tanmateix de la partida de Turisme del municipi passant dels més de 20.000 € gastats al llarg de l’any 2011, a una previsió de despesa de 8.500 €.

La promoció econòmica, el foment del comerç i el turisme s’haurien de dotar dels recursos necessaris per poder donar aquest impuls que tant necessita el nostre municipi per reactivar la seva economia i la creació de nous llocs de treball. Per tant, demanem que es mantinguen les consignacions i els programes del pressupost 2011 en el nou pressupost del 2012, i fins i tot, que s’amplien.


AL·LEGACIÓ DISSETENA

Al pressupost figura una partida de 13.607 € per alliberar un càrrec polític. Creguem que no és el moment d’alliberar cap membre de l’equip de govern i proposem que es destinen aquests diners per a contractar una persona que es dedique al manteniment  dels bens públics, doncs amb el manteniment, evitem després reparacions que son molt més costoses per a tots.


AL·LEGACIÓ DIHUITENA

La neteja dels edificis públics està privatitzada amb un cost aproximat de 26.000 € anuals. És moment de que es torne a una gestió pública i més econòmica per a tots, doncs s’estalviem IVA i beneficis empresarials. Per la qual cosa proposem la contractació de dues persones a càrrec de l’Ajuntament per a la neteja dels edificis municipals a temps parcial i la derogació del contracte amb l’empresa neteja actual.

AL·LEGACIÓ DINOUENA

En la partida 9.227.08 “ Estudis i treballs tècnics” es destinen 8.000 €, que van, segons diu la memòria de presidència a pagar el sou de l’arquitecte municipal ( recordar que treballa 4 dies al més ). Creguem que és un cost excessiu i per això proposem que es traga a concurs la prestació d’arquitecte municipal per tal d’abaratir costos

AL·LEGACIÓ VINTENA

A la liquidació del pressupost de l’any 2011, que forma part de la documentació que forma el pressupost de l’any 2012,  hi ha una errada en la partida 350 “Ingressos per utilització privativa o aprofitaments de bens públics”, el qual es refereix a l’ingrés per el lloguer del nou bar de la piscina, doncs segons el contracte vigent entre l’arrendador i l’arrendatària, aquesta quantitat s’havia de pagar integra a la firma del contracte i sols figuren ingressats a 31 de desembre de 2011, la quantitat de 7.810 €. Es deu rectificar aquesta xifra o donar una explicació d’aquesta reducció

AL·LEGACIÓ VINTIUENA

A la partida 310 “Interessos de préstecs” figuren consignats 1.500 € per a fer front als interessos bancaris dels diferents préstecs que té, a dia de la present, l’Ajuntament de Beniarrés . L’any 2011 es van gastar en aquest mateix concepte 3.866 €. Sent que no s’ha cancelat cap préstec i que , a més a més, s’ha signat un “poliza” de més de 79.000 € amb el BBVA,  que ocasionarà interessos, cal incrementar aquesta xifra i ajustar-la a la realitat.


Per tot l’exposa, sol·licitem:

1.- La retirada de l’avantprojecte del Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l’any 2012 per a l’Ajuntament de Beniarrés

2.- Que s’incloguem les al·legacions presentades en el nou avantprojecte de Pressupost i Plantilla de Personal per a l’any 2012.Beniarrés a 23 de març de 2012


dilluns, 26 de març de 2012

VERDADES Y MENTIRAS SOBRE LA REFORMA LABORAL

Vos deixe aquest interessant "joc" per a que s'adoneu del que sabeu de la nova Reforma Laboral i com t'afectarà a tú i als teus. Està estret del blog Ruedo de Opnion


Te propongo un juego.
¿Conoces la nueva reforma laboral? Todos sabemos que ahora pueden despedirte con 20 días por año trabajado, eso si consigues un contrato de más de 6 meses o no te despiden antes de finalizar el año de contrato, pero ¿qué más sabes de lás demás medidas tomadas?
Para conocer el resto de medidas y lo que sabes o no sobre la reforma laboral te planteo el siguiente test….
1. ¿Verdadero o Falso?
9 días de baja pueden llevarte al paro.
Verdadero, aunque estén justificados. Ahora el absentismo del trabajador no depende del absentismo del grupo ni si la empresa se ha visto afectada por tu ausencia, solo de cuántos días has estado fuera. Un esguince grave o un par de gripes suman fácilmente 9 días.
2. ¿Verdadero o Falso?
El despido solo puede producirse si hay pérdidas.
Falso. La ley dice que el empresario podrá despedirte “cuando sus ingresos o ventas disminuyan durante 3 trimestres consecutivos”. Eso no significa que la empresa esté en pérdidas, sino que simplemente, gane menos aunque siga teniendo beneficios. También pueden despedirte si “han previsto” pérdidas, aunque sean temporales.
3. ¿Verdadero o Falso?
La nueva reforma laboral permite que te bajen el sueldo.
Verdadero. A partir de ahora, la “cuantía salarial” se incluye entre las condiciones de trabajo que la dirección de la empresa pueden modificar de forma unilateral simplemente alegando razones “relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”.
Pero aún queda el Estatuto de los trabajadores para defendernos, ¿no?
Pues va a ser que no, porque la nueva reforma lo que hace es modificar el artículo 41 del Estatuto, que dice que cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción se podrán modificar la jornada de trabajo, horarios, turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial…
Y recordad, puede ser decisión unilateral del empresario de efectos colectivos, aunque haya convenios en vigor.
4. ¿Verdadero o Falso?
Ahora es el trabajados despedido el que tiene que demostrar que su despido ha sido improcedente.
Verdadero. Sí, todos los despidos se consideran procedentes y si no estás de acuerdo eres tú el que debe ir ante el juez y demostrar que no es cierto. Los salarios de tramitación ahora solo se te abonarán si tras reconocerse la imprudencia eres readmitido, pero no si optas por la indemnización.
5. ¿Verdadero o Falso?
Los ERE deben contar con el permiso de la autoridad administrativa (el Ministerio de Empleo o las Consejerías de Tabajo)
Falso. Ya no es necesario contar con su visto bueno. Se harán directamente, sin autorización previa de la Administración. Además amplía las causas objetivas para que se puedan acoger a este modelo de despido y acelera la tramitación.
6. ¿Verdadero o Falso?
Las bonificaciones por maternidad se han suprimido.
Verdadero. El Gobierno ha suprimido los incentivos existentes desde 2006 para los contratos por reincorporación de las mujeres tras el permiso por maternidad. Desde esa fecha, los empresarios tenían derecho a un descuento anual de 1.200 euros, 100 euros al mes, durante “los 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo”. Ahora ya no.
7. ¿Verdadero o Falso?
Se puede trabajar y a la vez cobrar el paro.
Verdadero, pero solo en casos concretos. Se ha creado un contrato con deducciones para incentivar que pymes y autónomos puedan contratar jóvenes (hasta 30 años). El jóven en cuestión puede seguir cobrando el 25% de la prestación (el paro). Eso sí, el periodo de prueba en este contrato es de un año. Ah! y aún no se sabe qué pasará con el otro 75% del paro ¿se guarda? ¿se pierde?
Pero no son los únicos que podrán trabajar y cobrar el paro a la vez. El Gobierno quiere que los parados realicen (gratis) trabajos para la comunidad ¿Y entonces de dónde van a sacar tiempo para buscar trabajo? ¿No hay ya gente cualificada para realizar ese tipo de trabajo que está en el paro?
Si piensas que como en tu sector hay convenio, estas medidas no te van a afectar…….
ERROR. La nueva reforma da la posibilidad a las empresas de ajustar las condiciones laborales de sus trabajadores y saltarse un convenio colectivo en todos sus contenidos (salarios, jornada de trabajo, sistema de rendimiento o cambio de categoría profesional).
Si el trabajador no está conforme podrá optar entre ser despedido con 20 días o reclamar en los juzgados de lo social.
Para concluir podemos preguntarnos si ¿era necesario hacer una reforma laboral?
Parece que sí, según el Gobierno ·”al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo”.
Como se comenta por la red, “esto es como decir que los latigazos estimulaban la productividad de los esclavos”.
Y todo esto (y mucho más), incluso eso de que si no vemos cerca el despido nos acomodamos y no trabajamos, está recogido en el BOE, por si pensáis que todo esto es un planfeto sensacionalista.
Algunos hablan de Revolución Francesa y las guillotinas; otros solo de huelgas y manifestaciones. No se cual es la solución, pero como no hagamos algo terminaremos pagando por ir a trabajar… bueno, a algunos el sueldo les dá para pagarse el transporte y poco más.
Ah! y el Gobierno se está planteando revisar el derecho de huelga, así que si vamos a hacerlas pronto, no vayan a tener que arrestarnos por desorden público y reunión clandestina.

Més de 450 persones van gaudir de la VIII Calçotada Popular a Beniarrés

El grup de folc Pelandruska va amenitzar la vesprada que es va allargar fins que va caure el sol 

Aquest dissabte es va celebrar a la població de Beniarrés (El Comtat) la huitena Calçotada que organitza tots els anys l'Ateneu Popular Arrels del poble. A les portes del seu casal van ser disposades desenes de taules per acollir a les més de 450 persones que van prendre part de l'esdeveniment, el més nombrós fins la data.  

Tots ells van poder gaudir dels 'calçots' que, per primera vegada, van ser cultivats als mateixos camps del poble de Beniarrés. A més també es va servir embotit i altres entrants típics de la zona, tots ells elaborats amb aliments i productes adquirits al mateix poble. 

Per acabar, coca dolça i mistela per endolcir els instants abans de que comencés a sonar la música. El grup Pelandruska va ser l'encarregat d'amenitzar la vesprada amb el seu folc amb tints jueus. 

 Després d'ells, la festa i la música van seguir a Beniarrés fins ben entrada la nit.

Noticia publicada a ARAMULTIMEDIA

Dia del Medi Ambient a Beniarrés


divendres, 23 de març de 2012

Suspenen la volta 'Amb bici per la Via Verda' per falta d'uns permisos

Des de Governació han denegat els premisos per a realitzar aquesta activitat lúdica que es va presentar ara fa més de dues setmanes 

La Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana ha denegat els permisos a l'organització per a celebrar una nova edició de la volta 'Amb bici per la Via Verda', entre Alcoi i Villalonga. Aquest esdeveniment ha implicat a set poblacions, com ara són Alcoi, Cocentaina, Muro, Beniarrés, Gaianes, l'Orxa i Villalonga, i cada una d'aquestes s'encarregava d'un dels tràmits necessaris per a la celebració d'aquest esdeveniment esportiu i lúdic. 

 Precisament eren els ajuntaments d'Alcoi i Beniarrés els encarregats de sol·licitar tant el permís de celebració com l'assegurança, sota els seus respectius noms. Des de Governació, només dos dies abans, s'ha comunicat que els permisos no eren vàlids per correspondre a consistoris diferents, entre els quals no hi veia la relació.

 D'aquesta manera, unes hores abans de la volta en bici, les autoritats municipals han acordat i comunicat que finalment aquesta no es celebrarà, ja que no estan disposats a assumir els possibles riscos derivats. Al mateix temps, han anunciat que a partir de la setmana vinent començaran a tornar els diners de la inscripció.

Noticia publicada a ARAMULTIMEDIA

Junta General Ordinaria de la Cooperativa “Verge de la Cova Santa” de Beniarrés

Diumenge 25 de març a les 12:00 hores al Centre Cultural “Joan Fuster” 

Tots els socis i totes les sòcies de la Cooperativa “Verge de la Cova Santa de Beniarrés” estan cridats a la Junta General Ordinària que es celebrarà el proper diumenge, 25 de març, a les 12:00 hores al Centre Cultural “Joan Fsuter” amb el següent ordre del dia: 

 1.- Nomenament de dos socis per a que aproven o no l’acta que s’alçarà d’aquesta assemblea.

 2.- Examen i aprovació o censura dels Comptes Anuals que comprenen des de l’1 d’octubre de 2010 al 20 de setembre de 2011. 

 3.- Aprovació i distribució de resultats, així com de la gestió realitzada per la Junta Rectora. 

 4.- Resultats de la Campanya Oleícola 2011-2012 

 5.- Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

dijous, 22 de març de 2012

L'embassament de Beniarrés obri les comportes per les pluges

Molta aigua acumulada 


L'aigua ix per les comportes del pantà de Beniarrés. Tanta quantitat s'ha acumulat amb el temporal que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s'ha vist obligada a iniciar el desembassament de tres metres cúbics d'aigua per segon.

L'embassament de Beniarrés obri les comportes per les pluges

dimarts, 20 de març de 2012

Sobren els qualificatius


El passat dia 7 de març va eixir publicat al BOP d’Alacant l’exposició pública del pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2012.


Com a persona que vol saber en que es van a gastar els diners dels nostres impostos, quines inversions es preten cometre, i quines propostes tenen pensades els nostres dirigents per al poble de Beniarrés, i al mateix temps, com a persona que ha estat més de 12 anys a l’Ajuntament i li agraden els temes de política municipal, vaig demanar que me se facilitara una còpia del pressupost al dia següent de la seua publicació.


La resposta la vaig tindre la setmana passada. En ella me se denegava l’accés per que així ho diu la llei.

La llei està per a complir-se i per tant acate la decisió, però la llei també diu que els cotxes han d’estacionar al costat que pertoca als carrers de Beniarrés i no a on a u li ve engana o damunt la vorera, la llei també diu que els carrers del poble deuen estar nets, la llei també diu que els animals no poden fer les seues necessitats on els vinga en gana, i moltes més coses que diu la llei i que no es compleixen, per que no es vol o simplement, per que algú no es vol fer de mal de voler. Això si, la llei diu que no toca donar una còpia del pressupost a un veí que la sol·licita i en aquest cas, si que s’ha de complir la llei.

Però no acaba ací l’afer. Com no et poden negar a vore el pressupost, m’han donat cita per a poder-ho consultar: dimecres 21 de març a les 10:00 hores.

Tots a Beniarrés es coneixem i el qui ha posat l’hora per a que puga consultar la documentació sap que és l’hora que més feina hi ha al bar, doncs és l’hora dels esmorzars i que m’és impossible assistir. Per tant sobren els qualificatius sobre la voluntat de l’equip de govern d’oferir la participació dels veïns i veïnes de Beniarrés alhora de consultar un document públic i demostren clarament com s’actua des de l’equip de govern quan, simplement, es sol·licita una documentació, que deuria estar al públic (tauler d’anuncis) o a la web de l’Ajuntament i no posar tant d’entrebanc als qui volem estar informats en que es pensa gastar l’equip de govern de l’Ajuntament de Beniarrés els nostres impostos.

dilluns, 19 de març de 2012

Xerrada informativa sobre la Nova Reforma Laboral

Dijous 22 de març a les 19:30 hores al Centre Cultural "Joan Fuster" de Beniarrés organitzat per l'agrupació del PSPV-PSOE de Beniarrés-Coneixes la nova reforma laboral?,

-Saps que et poden tirar al carrer amb 20 dies per any treballat?

-Saps que per 9 dies de baixa et poden tirar al carrer?

-Creus que et poden tirar al carrer si l’empresa guanya menys diners dels que tenia previstos?

-Saps que et poden baixar el sou de forma unilateral per part de l’empresari?

-Saps que d’ara endavant hauràs de demostrar tu si quan et tiren al carrer és de llei o no?

-Saps que les bonificacions per maternitat s’han suprimit?

-Saps que si estàs a l’atur pots treballar debades per al teu Ajuntament?

Si vols saber la resposta a aquestes qüestions i altres més coses sobre la nova Reforma Laboral:
DIJOUS 22 DE MARÇ


A LES 19:30 HORES
CENTRE CULTURAL “JOAN FUSTER”
BENIARRÉS

dijous, 15 de març de 2012

Delegacions al nou regidor del PP, Arturo Gilabert


Al bop de la provincia d'Alacant nº 53 de data 15 de marça de 2012, ixen publicades les noves delegacions, o regidores, que portarà, el recentment elegit nou regidor del Partido Popular, Arturo Gilabert Tomàs, després de la seua pressa de possesió arran de la renuncia de Ignació Tomàs.

Les regidores que portarà son: Festes, Sanitat i Turisme.Arturo Gilabert en un acte del PP (imatge d'arxiu)

dimarts, 13 de març de 2012

Caldrà esperar a les properes eleccions.Com podeu veure son cartells anunciadors d’activitats que es van celebrar a Beniarrés l’any 2011.

Tots aquests esdeveniments tenen en comú entre ells moltes semblances:

1.- Aquest any ja no s’han celebrat, ni pareix ser que es vagen a celebrar.
2.- Tots ells es van pagar amb diners públics, es a dir, amb els diners de tots.
3.- Els tres esdeveniments es van celebrar abans de les eleccions locals del 22 de maig de 2011.
4.- En tots ells, o l'organitzava o col·laborava l'Ajunament, el que vol dir que costava diners de tots i totes.


Com podeu veure, entre aquests tres esdeveniments, hi ha moltes semblances i que portaven una finalitat comuna i era el fer vore al poble de Beniarrés que l’equip de govern del Partido Popular feia moltes activitats al poble i li donava vida, per tal de traure-li un rèdit electoral a les passades eleccions locals que s’apropaven.

Ara eixiran molts dient que enguany no es fan degut a la crisi. Doncs jo els dic, res més lluny, doncs l’any passat l’Ajuntament el van tancar amb un dèficit proper als 130.000 € i u quan gestiona una casa, igual que un ajuntament, ja sap com va de diners, i l’equip de govern del PP sabia que de diners no hi havia per aquests menesters, tal com han eixit els resultats econòmics. Perquè no s'han fet enguany?

El Partido Popular li interessava més gastar-se els diners que hi havia a l’Ajuntament en espectacles com aquest abans de les eleccions, que en pagar a proveïdors i rebaixar els més de 297.000 euros en factures pendents de pagament que s’han quedat en els “caixons” del consistori a data de 31 de desembre de 2011.

Aixi, que per a tornar a que es celebren a Beniarrés aquestes activitats, caldrà esperar a les properes eleccions.

dilluns, 12 de març de 2012

Padre Alejandro Calbo Alemany


Nació en Beniarrés (Alicante) el 17 de octubre de 1874. Hizo su Profesión Simple el 9 de septiembre de 1891.

De carácter dinámico e inteligente pasó la mayor parte de su vida en perfeccionar los proyectos de su fertilísima imaginación de inventor. Entre los inventos variados destacan una "llave inglesa", premiada con una medalla de plata en la Exposición Internacional de Bruselas de 1958; una olla autoregulada, diversos modelos de interruptores; unas "zapatillas" "termo-lumínicas", y también ha dejado unos planos de helicóptero, anterior al de La Cierva.

Fue Superior de algunas Residencias (Agres, Chelva). Destacó como elocuente orador. Últimamente se encontraba en Cocentaina (Alicante) donde le dio un ataque arteriosclerosis, que poco a poco fue paralizando su vigorosa naturaleza. A los tres días de administrarle los Santos Sacramentos, que había pedido con insistencia, entregó su espíritu al Señor. Su entierro fue concurrido, presidiéndolo el M.R.P. Provincial Fr. Pacífico Sendra.- A las 6 de la tarde se celebró la misa de "corpore insepulto" y a continuación se efectuó la conducción del cadáver. Los restos descansan en el Cementerio de Cocentaina.

Tenía 86 años de edad, 70 de vida religiosa y 62 de sacerdocio.


Datos familiares
Fecha de nacimiento: 17 de Octubre de 1874 en la Calle Cueva Santa n° 22 de Beniarrés (Alicante).Padres: Vicente Calbo Oltra (Beniarrés). Josefa Alemany Bondía (Benirrama).Abuelos paternos: José Calbo y Joaquina Oltra (Beniarrés).Abuelos maternos: Pascual Alemany (Benirrama) y Narcisa Bondía (Pego).Bautismo: Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Beniarrés por el cura párroco Don José Berenguer.Padrinos: José Sellés y Vicenta Moncho.Testigos: Pedro Bonell y Joaquín Guerola.Juez: Don Juan Fagoaga.Secretario: Don Blas Cloquell.Testigos: Enrique Bonell y Pedro Bonell.


Biografía.
Pequeño de estatura y complexión endeble mostraba un corazón grande y acogedor, demostrando en cada momento ser hijo del Poverello de Asís. Su inteligencia preclara y extraordinaria sabiduría jamás le llevaron al engrandecimiento, endiosándose en sí mismo.

Quien esto escribe le recuerda por la década de los años 40', cuando venía esporádicamente a Beniarrés. Al conocer la noticia de su llegada, al día siguiente celebraba Misa y acudíamos a ayudársela a la Iglesia Parroquial. Concluida ésta, le rodeábamos con ilusión y escuchábamos con gozo sus siempre amenas anécdotas.

Sus palabras, expresadas con sencillez y llenas de comprensión eran esperadas, causando captación de simpatías y conquista de corazones retraídos y alejados de Dios. Por donde iba aparecía la alegría y con toda persona que alternaba, le contagiaba de su buen humor.


Estudios
Después de estudiar Latín y Humanidades, ingresó en el noviciado de Santo Espíritu del Monte (Valencia). Aquí es donde cambió su nombre de pila (Vicente Bruno) por el de Fray Alejandro. La Toma de Hábito se efectuó el día 8 de Septiembre de 1890.

Fue buen orador sagrado. En el año 1915 visitó el Rvdmo Padre General Fray Serafin Cimino la provincia de Valencia. En Onteniente se celebró un acto literario en su honor. Una de las más brillantes intervenciones fue la del Padre Alejandro. La prensa se hizo eco de su intervención.

Predicó en Madrid y capitales de España, pero pronto, dejó los púlpitos para dedicarse al estudio y al retiro. Sus últimos años de vida activa los vivió en el colegio La Concepción de Onteniente. Allí trabajó como profesor de ciencias y de Prefecto de Estudios.


Convento - Santuario de Agres
Cuantas proezas y aventuras realizó en este viejo y destartalado convento. Construido desde remotos años, al pie de un monte y lejos del núcleo urbano, más bien semejaba un viejo caserón que no un modesto cenobio religioso. Su destino a este convento fue con el cargo de Guardián, que ocupó durante seis años.

Trabajó para mejorar el acceso al pueblo de Agres. El camino que unía el convento con el pueblo era angosto y abrupto. Necesitaba una reforma, que no tardó en ser una realidad, con la ayuda del alcalde y del cura.

Por el contorno del convento y a muy poca distancia hay un barranco que arrastra un pequeño caudal de agua sin rumbo y no estaba aprovechado. El Padre Alejandro creó una canalización, depósitos y fuentes. Logró un suministro de agua para todo el convento.

La devoción del Padre Alejandro a la Virgen María siempre fue muy grande, y ahora lo va a demostrar con la restauración de la Iglesia y el Camarín de la Virgen, erigido años atrás ante las apariciones dispensadas a un pastor. El pueblo agradece estas obras y corresponde a las llamadas del humilde franciscano.

Hay romerías anuales a las que acude gente de los pueblos colindantes. Ante la necesidad de acomodar a la gente, hizo que se construyeran bancos y mesas de piedra para poder descansar y comer durante la romería.

El convento también fue restaurado. Se amplió con más celdas, dando lugar al incremento de la comunidad, que poco tardó en conseguirse. Levantó un nuevo y extenso pabellón debido a las múltiples y reiteradas peticiones del pueblo de Agres.

Creó un colegio pára la docencia de niños de 6 a 14 años para los niños de Agres y de los de los pueblos colindantes. Para tal fin, creó una hospedería, con comedor y cocineros, para los niños forasteros cuyos padres carecieran de medios de locomoción.

Su principal afición era la música. Y creó un coro conventual infantil dirigido por él mismo. Acogió tanto a niños internos como externos, aunque quizá más a los internos, ante la incomodidad de los externos del desplazamiento hasta el convento. A su vez, también fue capaz de crear una Escolanía con un nutrido grupo de niños.

A pesar del ritmo tan ajetreado que lleva, aun dispone de tiempo para conseguir el cauce de sus inventos. A este convento de Agres le cabe el honor de realizar el invento de la llave mecánica "SERPENS", premiada con Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. fue patentada en España y enAlemania, Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Italia, Suiza y Estados Unidos.


Cullera
Tras estar en Agres, en 1930 fue destinado al Convento del Castillo, también como Guardián. Moraban pocos religiosos allí y la gente del pueblo subía de tarde en tarde al aislado convento.
Allí amplió sus estudios. Efectuó experimentos y los puso en práctica hasta conseguir los resultados deseados.


República
Estuvo en Cullera hasta Mayo del año 1931 debido al advenimiento de la II República y la invasión del convento, expulsando a todos los religiosos de allí. Fueron a Valencia en busca del Ministro Provincial para referirle lo ocurrido. Sin destino concreto ni rumbo fíjo, ejercerán el Ministerio Provincial en la periferia de Valencia donde haya necesidad de ello por espacio de cinco años. Cuando estalló la Guerra Civil en Española y se decretó la persecución de la Iglesia, tuvieron que huir de la barbarie.


Tiempo de guerra
El Padre Alejandro se fue a Beniarrés, donde fue protegido durante toda la contienda. El mismo alcalde del pueblo, máxima autoridad en aquella época, le facilitó las cosas para que permaneciera en su casa natal.

Cuando el Padre Alejandro se percató que le seguían la pista, consultó con el alcalde y se trasladó para esconderse en casa de unos familiares. Estos, al ser católicos practicantes, temían ser arrestados, pero lo admitieron y lo ampararon.

Allí siguió con sus creaciones. Y montó un gabinete de estudio encaminado a la elaboración de un autogiro distinto del de Juan de la Cierva. En su cautiverio familiar, trabajaba y estudiaba cada día para retocar sus trabajos.

Al mismo tiempo inventó una olla autorregulada, así como diversos modelos de interruptores.
Estando en estos menesteres, una mañana de principios de 1937, su familia le anunció que unos individuos de mala calaña querían verle. Él, con malos presagios y amablemente, salió a recibirles.

Intentaron acorralarlo para apresarle, pero reforzando su estado de ánimo, cordialmente habló con ellos. Les invitó a que se sentasen tranquilamente. Dialogó con ellos sin exasperarse, con aplomo y delicadeza y haciendo que se divirtieran con alguna historia graciosa. Mientras tanto, el alcalde fue avisado de la situación y acudió rápidamente a hacerles la visita. Tras las correspondientes presentaciones, entablaronconversación y se hicieron amigos. A medio día estaban todos juntos comiendo en la misma casa.

Los forasteros, venidos con ánimo de llevárselo arrestado y asesinarle, se olvidaron de su cometido y se interesaron por sus inventos tras ver la medalla de oro que ganó en Barcelona. Al despedirse de todos ellos le dijeron al alcalde que le protegiera y cuidara, y que si alguien venía a llevárselo que no lo permitiera y que les avisara. Estos señores eran los jerarcas rojos de la Huerta de Gandía, y su cabecilla, el apodado "Gallina".

A partir de ese día llegó la paz a Beniarrés. El catolicismo se movía en la clandestinidad. Los religiosos de ambos sexos, refugiados en distintas casas del pueblo y que alcanzaban la cincuentena, con sigilo iban saliendo de sus escondites. Como fueron prudentes nadie les molestó. Los sacerdotes, en lugares recónditos y extremadamente vigilados, pudieron celebrar la santa Misa.

En Mayo de 1937 renunció como alcalde el Señor Crespo, pero el Padre Alejandro, recomendado por el Comité Local, continuó como portavoz de los religiosos hasta el final de la Guerra Civil. Al finalizar con la victoria de los Nacionales, hubo revanchas que produjeron detenciones, confinaciones y ejecuciones. Casi todos los miembros del Comité Rojo de Beniarrés fueron encarcelados en Alcoy y Alicante.

El Padre Alejandro, agradecido y siempre dispuesto a hacer el bien, actuó con tesón, logrando que sus paisanos fueran liberados y exonerados de toda culpa. Al ser su fama conocida por todo el país, por sus frecuentes visitas a despachos oficiales y ministeriales entre Alicante y Madrid, le permitió conseguir la libertad de sus vecinos. No pudo lograr la rápida y total libertad para aquellos que se destacaron en sus actos contra los Nacionales, pero sí consiguió, al ser juzgados, que el fallo de la sentencia no fuera para ninguno la pena de muerte.


Posguerra
Debido a la precaria salud y a los trastornos sufridos durante la contienda, tuvo que solicitar licencia del Superior Provincial para permanecer en Beniarrés durante la Posguerra hasta recuperarse totalmente de su salud, la cual fue concedida.

Enterados en el Arzobispado de su estancia en Beniarrés y ante la falta de curas en la zona, se le propone y acepta ser el párroco de Alcacer de Planes y Gayanes. Todos los Domingos por la mañana, montado en un coche y acompañado por algún sobrino o por uno de los hijos del ex-alcalde Crespo, se desplazaba a los citados pueblos para celebrar la Misa.


Chelva
Restablecido de su salud y puesto en manos de la P. Provincial, fue destinado al Convento de Chelva, donde permaneció durante 12 años. ¡Qué regocijo más entrañable se introdujo por todo su ser! Deseaba un santo retiro como aquel. No había quien le molestara en sus muchas horas dedicadas al estudio y la creación.

El convento no disponía de luz eléctria y él puso en marcha una turbina que se mueve por un salto de agua del río que por allí pasa.


En Chelva con Juan de la Cierva, intentor del autogiro

Al morir tenía medio terminado el invento que le hubiera proporcionado dinero y mucha más fama; lassandalias luminosas, que se basaban en la energía desarrolla toda persona cuando anda. Puede producir electricidad como una bici, que al correr enciende un faro. Su viva ilusión se encendía cuando hablaba de este proyecto, medio convertido en una realidad. No pudo lograr acabar su invento.


Cullera de nuevo
De Chelva fue destinado a su añorado convento de Cullera, donde continuó con su labor inventiva, pero con los ánimos más decaídos por la edad, ya que no le permitía la actividad de antaño. Con lentitud estudió e intentó realizar nuevas creaciones. Su salud se resentía.

Aun inicia el invento del cayado termoeléctrico, que se queda a medio hacer por sobrevenirle una enfermedad que le acompañará hasta la muerte. Los superiores observaron que la salud del Padre Alejandro empeoraba.


Cocentaina
Decidieron trasladarle al convento más cercano a su pueblo natal, el de Cocentaina. Desde allí subía a la azotea y, con unos prismáticos podía ver, a unos trece kilómetros, el pueblo que le vio nacer. Al divisar la Ermita de Beniarrés sobre un altozano, recordaba las catorce capilla de la Vía Crucis, que él mismo tuvo el honor de bendecir el 8 de Diciembre de 1944. Ante tal recuerdo, los ojos se le anegaban de lágrimas, y sus labios, con todo su fervor, pronunciaban un credo en loor del Santo Cristo del Amparo de los Afligidos.

Igualmente, al mirar en la parte inferior de Beniarrés, dirigía la mirada con interés hacia la Iglesia Parroquial, donde fue bautizado bajo la mirada de la imagen de su patrona, la Virgen de la Cueva Santa, a quien siempre le tuvo especial devoción, y ahora, con redoblado fervor, le rezaba un Salve enviándole su último beso.

No permaneció muchos días en Cocentaina, los justos para prepararse bien y recibir una Santa Muerte. Tres días antes de su muerte recibió los Santos Sacramentos que pedía con insistencia.
Murió el día 30 de agosto de 1961. Su entierro se celebró al día siguiente de morir y presidido por el Reverendo Padre Provincial Fray Pacífico Sendra. A las seis de la tarde se ofició la Misa de "corpore in sepulcro" y a continuación se efectuó la conducción del féretro al cementerio municipal de Cocentaina.

Contaba a la sazón 86 años de edad: 71 de religión y 61 de presbítero.


Información publicada en la web de los Hermanos Franciscano de València, Aragon y Baleares http://www.ofmval.org/

AMB BICI PER LA VIA VERDA


EL DIUMENGE 25 DE MARÇ,
TOTS AMB BICI PER LA VIA VERDA,
DES D'ALCOI A VILLALONGA

DESCARREGA ACÍ EL FULL INSCRIPCIÓ

El preu d'inscripció és de 4 € i caldrà fer-ho a l'Ajuntament de Beniarrés

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...