BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dilluns, 26 de gener de 2009

Anunci publicat al BOP referent al poble de Beniarrés

- Oferta d’Empleo Públic de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009

Al BOP de la província d’Alacant nº 16 de data 26 de gener de 2009, ha eixit publicat l’anunci de l’oferta d’empleo públic que l’Ajuntament de Beniarrés trau per cobrir aquests llocs de treball.

L’anunci diu el següent:

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 12 de enero de 2009, se aprobó la oferta de empleo público correspondiente a las plazas que a continuación se reseña para el año 2009, en cumplimiento del artículo 91 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y el artículo 70 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público,

- Personal funcionario
GRUPO: C2
Nº PLAZAS: 1
NOMBRE PLAZA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUBESCALA: ADMINISTRATIVA
COMPLEMENTO DESTINO: 14

-Personal laboral fijo
GRUPO: E
Nº PLAZAS: 1
NOMBRE PLAZA: OPERARIO SERVICIO MÚLTIPLE
CLASE: PERSONAL OFICIO

Aquestes dues places teòricament es deurien cobrir aquest mateix any, per això estan pressupostades i publicades però l’experiència ens diu que no sempre no és així, doncs fa uns 4 anys es va publicar l’oferta pública d’empleo de l’Ajuntament de Beniarrés en la que es treia per a ser coberta, una plaça a mitja jornada amb caràcter d’administratiu per a portar la biblioteca municipal i el centre cultural “Joan Fuster”. Doncs be, aquesta plaça després de ser pressupostada al llarg de 3 anys, finalment no es va traure i va ser eliminada de la plantilla de personal.

Aquestes dues places no representaran més llocs de treball a l’ajuntament de Beniarrés, sinó que es regularitzarà altres llocs de treball que actualment estan coberts per personal eventual.

Espere que aquestes dues places ixquen prompte al carrer i que els i les candidats/es més preparats obtinguen aquests llocs de treball
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...