BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 28 de novembre de 2008

Pressupost Ajuntament de Beniarrés 2009: Despeses (I)

El pressupost per a personal de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009 puja a 299.059 €.

Com ja havia anunciat en anteriors articles, crec que la gent deu conèixer com son els pressupostos que ha proposat l’equip de govern del Partido Popular a l’Ajuntament de Beniarrés. Recordar que l’aprovació inicial va eixir endavant amb els 5 vots dels representats del Partido Popular i els vots en contra dels 3 representants del PSPV-PSOE i el representant del BLOC.

En un anterior article, ja he comentat com està distribuït el CAPITOL I d’ingressos per a l’any 2009. Ara en aquest article vull comentar i desenvolupar com està distribuït el Capitol I de despeses que és el capítol de personal de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009.

Primerament transcriure l’informe de l’alcalde recollit en la Memòria de Presidència referent al capítol de personal: “ La cifra de gastos de personal asciende a 299.059 € y prevé la creación de una plaza de auxiliar administrativo y una plaza de personal laboral fijo de peón de servicios multiples, puesto que existe necesidad de crear estas plazas para mejorar la prestación de servicios municipales. Ademàs recoge dos plazas de personal laboral temporal que corresponde a las tecnicos en educación infantil para la guarderia seleccionados en el ejercicio anterior.

Recoge también, consignación para la contratación de trabajadores en virtud de expedientes tramitados al amparo de la orden de la conselleria de economia, hacienda y empleo: programa de empleo público EMCORP, así como del programa EZOINT y PAMER. Señalar que en la plantilla se elimina la
plaza de personal eventual correspondiente a auxiliar administrativo de apoyo a grupos polítcos”

Com es pot apreciar a la memòria de Presidència es creen dos llocs nous de treball però no entra més gent a treballar a l’ajuntament. El que passa és que la plaça de treballador eventual desapareix i envers, es trau la plaça d’auxiliar administratiu que és el que s’haguera d’haver fet fa temps. El mateix passarà amb la plaça de peó municipal o “agutzil” i que actualment éstà dintre de la partida de “Altre Personal”

Per a l’any 2009 la plantilla de personal de l’Ajuntament de Beniarrés estarà formada per:

1 Alt càrrec alliberat amb dedicació exclusiva
1 Secretaria-Interventora (Funcionari)
1 Administratiu (Funcionaria)
1 Auxiliar Administratiu (Funcionari)
2 Operaris serveis múltiples (Laboral Fijo)
2 Tècnics en educació infantil (Laboral Temporal)

El pressupost per a l’any 2009 pel que respecta al Capítol I de despeses, capítol de personal és el següent:

Retribucions bàsiques i altres: Alts càrrecs: Aquest és el sou que cobra la regidora alliberada, Yolanda Calbo a relació de 970 € al mes. Cal dir que s’ha incrementat respecte l’any passat el 2 % corresponent a l’IPC quan la majoria de polítics han congelat el seu sou com puga ser els diputats a Corts Valencianes amb solidaritat amb els treballadors i treballadores que estan patint la crisi econòmica.

Retribucions bàsiques funcionaris: Com d’alt he exposat, a l’ajuntament de Beniarrés hi hauran 3 funcionaris l’any 2009 si es trauen les places previstes en l’annex de personal . Recordar per exemple que la plaça administratiu està pendent de traure des de l’any passat on ja va ser pressupostada.

La quantitat prevista per a pagar les retribucions bàsiques als funcionaris és de 36.100 € repartits de la següent forma: Secretaria – Interventora 20.436 €, Administratiu 11.378 € i Auxiliar Administratiu 8.383 €. L’any passat en aquest mateix concepte hi havia pressupostats 33.275 €.

Retribucions complementaries funcionaris: Els funcionaris, a més a més , de tindre unes retribucions bàsiques tenen uns complements en funció del lloc de treball que tinguen.

Per aquest subcapitol hi ha previstos per al pressupost de l’any 2009, 51,530 € que seran repartits entre les tres funcionaris amb que compta l’ajuntament. Evidentment, no estan repartits de forma proporcional. L’any 2008 en aquest mateix capítol hi havia previstos 34.688 € però sols per a dos funcionaris.

Laboral fixe: En aquest concepte estan els sous dels 2 operaris de serveis múltiples. El que hi ha ara i la plaça que es pensa traure. Per aquest concepte hi ha pressupostats per a l’any 2009 33.000 €.

Laboral temporal: En aquest concepte estan els sous de les dues treballadores que estan al capdavant de la guarderia municipal amb un pressupost de 23.600 €. Fent un simple divisió de 14 nòmines ( 12 mesos + 2 pagues extra) multiplicat per dues treballadores i dividit per 23.600 € podreu saber el que cobraran al mes les Tècniques en Educació Infantil. Molts ara sabreu perquè quasi totes les que van tenien dret a aquestes places van renunciar a elles.

L’any passat no hi havia consignació per aquestes dues treballadores doncs cobraven de la partida “Altre Personal”

Altre Personal: En aquesta partida estan inclosos els sous del treballadors que l’ajuntament contracta, principalment, en estiu com son les quadrilles del PAMER, les persones del programa EZOINT, els socorristes de la piscina municipal. Per aquest menesters hi ha 67.000 €. L’any 2008 hi havia 74.008 €.

Ací cal dir que aquesta partida està molt inflada, doncs sols ve a gastar-se un 30 % del total pressupostat. Per tant l’ajuntament, ho podria contractar més gent o més be pagar-los a les persones que accepten treballar en aquets programes sous més dignes doncs el que estan cobrant ratlla la misèria.

Gratificacions: Aquesta quantitat de diners es la destinada a hores extra dels treballadors municipals o al pagament de gratificacions que l’alcalde concedeix als mateixos treballadors. Per a l’any 2009 hi han pressupostats 4.000 €. Per a l’any 2008 hi havia pressupostats 1.500 € però cal dir que a data d’avui ja es porten gastats més de 5.500 € en aquesta partida pel que respecta a l’any 2008.

Seguretat Social: Aquesta és la quantitat destinada a pagar, com diu el eu concepte, la seguretat social dels treballadors municipals. Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 70.229 €. L’any 2008 hi havia pressupostats 59.625 €.

Assenyalar que l’any 2008 hi havia una partida anomenada “Laboral Eventual” que era la persona contractada per l’alcalde amb el nom de “ Personal per a l’ajuda als grups polítics” i que rebia un sou de 12.615 € i que per a l’any 2009 desapareixerà per a traure una plaça pública d’auxiliar administratiu.

Cal dir que tots els sous que dalt he esmentat son bruts per tant quan els treballadors cobren, els hauran de fer les oportunes retencions com qualsevol treballador.

Resumint, per a l’any 2009 hi ha pressupostats per a despeses de personal 299.059 € per a un total de 8 treballadors més el personal contractat en programes PAMER, EZOINT, etc. L’any 2008 hi havia pressupostats per a despeses de personal 247.403 € per a 8 persones ( les dues de la guarderia a partir de setembre) més el personal contractat en programes PAMER, EZOINT, entre altres, encara que alguns llocs de treball canviaran de categoria laboral, el número de gent seguirà sent el mateix.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...