BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 29 de maig de 2013

Pressupost Ajuntament de Beniarrés ( II )


El pressupost a l’Ajuntament de Beniarrés ja està aprovat definitivament ( BOP nº 93 de 20 de maig de 2013). Considere que és el document més important que elabora l’equip de govern al llarg de tot l’any, doncs és l’instrument per tal de millorar el dia a dia del nostre poble i és on s’especifica en que es pensen gastar els diners de tots.

El pressupost per a l’any 2013 de l’Ajuntament de Beniarrés té uns ingressos de 961.850 € i unes despeses de 707.744 €. Aquesta diferència de 254.000 € entre el que s’ingressa i es gasta ve motivada per que l’any 2011, es va tancar amb 254.000 € de dèficit i cal que aquest desequilibri ixca reflectit en el proper pressupost que s’aprove després de saber aquesta xifra, en aquest cas el de l’any 2013. Una mica enfarragosa l’explicació però és el que hi ha.

Com es un document molt extens, he considerat anar desglossant-lo en diferents articles al blog.

El Capítol II de despeses està pressupostat en 234.645 € i és el segon més elevat del pressupost.

En ell es recullen les despeses de funcionament de l’Ajuntament i es regulen els diners per a realitzar activitats, reparacions i manteniment de les instal·lacions ja existents.

Es poden destacar els 70.000 € destinats  “Subministres” que bàsicament es destina a fer front al pagament de les factures d’energia elèctrica de tots els comptadors municipals i l’adquisició de gas-oil per als vehicles municipals i calefaccions d’edificis.

Per a realitzar activitats culturals i esportives hi ha destinats 20.000 €  i per a la realització de les Festes Patronals 30.000 €, on es comptabilitzen el cost de les revetlles, invitacions, focs artificials i altres despeses relacionades amb el mon de les Festes Patronals.

Front aquestes elevades xifres estan els 100 € destinats per a Sanitat ( ni per a fer una xerrada informativa o una campanya de conscienciació), els 100 € destinats a la Promoció del Valencià ( els darrers anys encara han sobrat aquest 100 €) o els 1.500 € destinats al Medi Ambient i al Turisme, partida, al meu entendre insuficient quan pot ser un motor per a crear treball a Beniarrés i revitalitzar l’economia del nostre poble.

Per a la Dona i la Infància hi ha destinats 4.000 € i 5.000 € per al Foment del Comerç, que en la seua totalitat es destina a fer front del cost de la Fireta de Beniarrés.

Per a fer front als treballs realitzats per altres empreses ( Neteja i “aseo”) hi ha destinats 40.265 €. Ací està el que cobra l’empresa de la recollida domiciliaria de la brossa ( que ni de lluny cobra aquesta quanitat) i un altra quantitat que no acerte a interpretar, dons aquest any no hi ha empresa encarregada de la neteja d’edificis municipals, doncs és el propi ajuntament el qui ha contractat directament a les persones encarregades de fer-ho i per tant, la seua despesa està en el capítol I de personal.

Per a “Estudis i treballs tècnics” hi ha destinats 9.500 € i compren bàsicament el sou de l’arquitecte municipal, doncs segons l’alcalde, no es pensa redactar cap projecte al llarg de l’any.

I finalment, es destinen 3.000 € per a pagar l’assistència a les sessions plenàries dels regidors, que actualment està en 50 € per sessió plenària.

Bàsicament aquest és el gros del Capítol II, al que caldrà sumar-li altres partides per tal de fer front a reparacions d’edificis i de bens de l’Ajuntament, així com el pagament de 14.500 € a SUMA per encarregar-se de cobrar-nos els rebuts municipals delegats en aquest organisme ( IBI, brossa, aigua, IVTM i altres)

XXVI TROBADA D’ESCOLES VALENCIANES DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT. BALONES 2013

Balones 1 de Juny
dimarts, 28 de maig de 2013

Dissabte 1 de Juny, Festa a Beniarrés

Per al proper dissabte 1 de Juny, tant el Bar Frances com l'Ateneu Popular "Arrels" de Beniarrés han organitzat esdeveniments musicals per tal d'animar la nit del Corpus, que aquest any celebra les actes religiosos el dissabte 1 de Juny. 

En els moments de publicar aqusta noticia, desconeix si l'Ajuntament de Beniarrés complimentarà aquesta nit amb algun esdeveniment musical com sempre ha sigut de costum.Ateneu Popula Arrels, Beniarres (Comtat).
A les 22h. sopar popular.
Grups:
- Libertad Kondizional
- Auxili
- Neuròtics
- Dj Dub Them

Entrada: 3€
Organitza: Assemblea de Joves del Comtat i Ateneu Popular Arrels 


dilluns, 27 de maig de 2013

Bandes selecionades que participaran en el III Certamen de Bandes Juvenils de Beniarres “Aulos 2013″


III Certamen de Bandes Juvenils de Beniarres “Aulos 2013″

Diumenge 22 de setembre de 2013

al Centre Cultural Joan Fuster de Beniarrés

BANDES SELECCIONADES

Banda Jove de L’Ateneu Musical de la Vila Joiosa
Banda Jove de la banda d’Albalat de la Ribera
Banda Jove de l’Ateneu Musical Contestà de Cocentainadimecres, 22 de maig de 2013

Pressupost Ajuntament de Beniarrés 2013 ( I )


El pressupost a l’Ajuntament de Beniarrés ja està aprovat definitivament ( BOP nº 93 de 20 de maig de 2013). Considere que és el document més important que elabora l’equip de govern al llarg de tot l’any, doncs és l’instrument per tal de millorar el dia a dia del nostre poble i és on s’especifica en que es pensen gastar els diners de tots.

El pressupost per a l’any 2013 de l’Ajuntament de Beniarrés té uns ingressos de 961.850 € i unes despeses de 707.744 €. Aquesta diferència de 254.000 € entre el que s’ingressa i es gasta ve motivada per que l’any 2011, es va tancar amb 254.000 € de dèficit i cal que aquest desequilibri ixca reflectit en el proper pressupost que s’aprove després de saber aquesta xifra, en aquest cas el de l’any 2013. Una mica enfarragosa l’explicació però és el que hi ha.

Com es un document molt extens, he considerat anar desglossant-lo en diferents articles al blog.

Començaré per el pressupost de despeses, que com he dit abans puja a 707.744 € i més concretament el capítol I que és el de personal.

Aquest capítol puja a 258.474 €, es a dir més del 36 % de tot el pressupost de despeses i on està englobat el sou dels treballadors municipals (alcaldia, funcionaris, treballadors temporals i seguretat social). Un xifra molt elevada en relació al total del pressupost.

Per exemple està el sou de l’alcalde que son 21.000 € a l’any dividits en 14 pagues ( 12 mesos i 2 extra) a relació de 1.500 € al mes.

Per a contractar personal al llarg de l’any, per exemple els mesos d’estiu, no hi ha un sols euro, es a dir, no es preveu contractar a ningú, encara que aquesta xifra es pot veure incrementada en el cas de que vinga alguna subvenció ( queda ja descarat que ixquen ofertes de treball dintre dels programes, EMCORP, PAMER o EZOINT).

Estan pressupostats 5.000 € per a gratificacions del personal de l’Ajuntament, es a dir, hores extra o simplement gratificacions monetàries.

I per últim per a fer front a la seguretat social dels treballadors i de l’alcalde, hi han pressupostats 65.000 €.

La resta fins arribar als 258.474 € està repartit entre els sous dels funcionaris, personal laboral temporal, laboral fixe i complements a funcionaris.

Per tant, i per damunt, aquest és el capítol de personal per a l’any 2013, on per llei del govern d’Espanya, no es pot fer oferta pública de treball i si l’Ajuntament contracta a algú al llarg de l’estiu ho farà mitjançant alguna empresa privada ( socorristes, peons, jardiners, etc) i que no comptabilitzaran en aquest capitol.

És compleix la llei quan convé


El passat dilluns dia 20 de maig va eixir publicat al BOP d’Alacant nº 93, l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’exercici econòmic 2013.

El pressupost ve aprovat després de desestimar, per part del Partido Popular, totes les al·legacions presentades per el grup municipal socialista.

Moltes de les al·legacions presentades van ser desestimades, per que segons la llei, no estant dintre dels preceptes pels quals es poden presentar al·legacions al pressupost, i si ho diu la llei, i així ho avala l’informe del secretari, doncs així serà.

Però excusar-se en desestimar les al·legacions en el que diu la llei per tal de no entrar en el debat per intentar millorar el pressupost, és no voler entrar a debatre  la qüestió i tot siguent que  la majoria que té el Partido Popular a l’Ajuntament de Beniarrés li dona la potestat de desestimar-les totes, però almenys es debaten i es valoren si son bones o no per al poble de Beniarrés.

Evidentment, la llei està per a ser complida, però per exemple, aquesta mateixa llei també diu que es responsabilitat de l’Ajuntament de Beniarrés el tenir la via pública, es a dir, els carrers, parcs i voltants del poble nets, i si a Beniarrés estan nets els carrers es gràcies a que la gent els neteja de motu propi . Per tant, la llei sols s’aplica quan a l’equip de govern li conve.

Tot seguit podeu llegir algunes de les al·legacions que van ser desestimades per que no s’adapten a la llei:

AL·LEGACIÓ SETENA

A la partida 9.100 hi ha consignats 21.000 € per a la dedicació exclusiva a l’alcaldia, es a dir, 14 pagues de 1500 € cadascuna, el sou més elevat que ha cobrat cap alcalde de Beniarrés per la seua dedicació a l’alcaldia i sent que l’any 2011, l’Ajuntament de Beniarrés va tancar amb un dèficit de 254.000 €.

Per tant proposen la rebaixa de la dedicació a l’alcaldia a la meitat del pressupostat, es a dir, 10500 €, divits en 14 pagues de 750 €.

AL·LEGACIÓ HUITENA

Un Ajuntament com el de Beniarrés on la despesa de personal, 258.474 €, suposa més  del 33 % de tot el pressupost, 707.744 € no pot funcionar mai, i a més a més, si la partida per a donar treball a la gent del poble que està sense feina és de 0 €.

Per tant proposem una reestructuració i el compliment estricte dels horaris laborals del personal de l’Ajuntament per tal d’optimitzar les despeses i reduir-les.

AL·LEGACIÓ QUINZENA

La brutícia als carrers de Beniarrés es cada vegada més notòria, bàsicament degut a que cada vegada s’utilitzen materials com cartró, plàstic i papers en les coses que gastem diàriament, també la manca d’educació cívica per part de molts dels nostres veïns i veïnes i per que cada vegada hi han més cases buides al poble, propiciant el que al llarg de molt de temps s’ha fet a Beniarrés i que és que cadascú tinga net la part de davant de sa casa.

La llei de bases de règim local diu que es obligació de l’Ajuntament, la neteja i manteniment de la via pública, per la qual cosa proposem que es destine una partida pressupostaria en el present pressupost per a la contractació del personal escaient o empresa per part de fer complir la llei.

AL·LEGACIÓ VINTENA

Proposem que al llarg d’un any, ampliable a més temps, no és cobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres per a les obres menors i la baixada a l’1 % per a les obres majors, amb l’objectiu de reactivar aquest sector econòmic que tant durament està patint la crisi.

AL·LEGACIÓ VINTIUENA

En un moment de crisi econòmica, en que el turisme potser una eixida per molta gent a l’hora de trobar treball, es pressuposten per a tot l’any 2013, 1.500 € ,incloent en aquests diners activitats medi ambientals. Proposem que s’incremente aquesta partida fins als 10.000 € per tal de realitzar activitats i promoció turística del municipi.


La Primera Comunió


Aquest diumenge 26 de Maig, els xiquets i xiquetes de Beniarrés prendran el sagrament de la Primera Comunió a l’església Sant Pere Apòstol de Beniarrés a les 12:30 hores. Després de 3 anys de preparació arriba l’hora tant esperada per molts xiquets i xiquetes, i com no, per molts pares i mares, iaios i iaies i familiars.

Amb  acompanyant musical, els comuniants son arreplegats per les seues cases per a portar-los a l’església on els esperen els veïns i veïnes del poble i la gent convidada. Una vegada acabada la cerimònia eclesiàstica, es pares i mares dels comuniants, conviden a les persones convidades a un dinar en algún restaurant de la comarca.


La celebració ja comença el dissabte 25 de maig a les 17:30  hores amb la visita de Draco a les cases dels comuniants. Draco és un drac que fa 11 metres de llargaria i 2 i mig d’alçada que trau fum per el seu nas i que és molt simpàtic amb els xiquets i xiquetes. Draco és un drac que pertany a l’Associació Cultural l’Esportí i ja s’ha convertit en habitual la seua visita als comuniants la vespra de la seua festa.


Draco, el drac de l'Esportí

Que és la Primera Comunió, en que s’ha convertit i els motius pels quals els xiquets i xiquetes, pares i mares la volen celebrar, és un qüestió molt llarga i que de segur ens portaria a llargues deliberacions i diferents punts de vista, però ara no toca. Un altre dia serà

dilluns, 20 de maig de 2013

XX Marxa BTT Potries - Elx

L'esmorzar serà a Beniarrés cap a les 10:30 hores

XX Edición de la Marcha BTT "Vías del Tren" Potries-Elx.
Sábado 25 de mayo

LISTADO PROVISIONAL INSCRITOS A 14 DE MAYO. Click aquí.

Inscripciones CERRADAS. Hemos llegado a los 500!!!!
Muchas Gracias!!!

REGLAMENTO VÍAS. Click aquí.divendres, 17 de maig de 2013

El Txitxarra: "El tren dels anglesos. Memòria de carbó"


El periodista Santi Hernández ens acosta al Txitxarra en un 'Dossiers' de Canal 9

El periodista alcoià Santi Hernández, acompanyat per un fantàstic equip de professionals de la televisió pública valenciana ens acostarà aquest diumenge a partir de les 22 hores a la història del tren 'Txitxarra', aquell mitjà de locomoció construït pels anglesos per dur fins a la ciutat el carbó per moure les indústries tèxtils. Un tren que va unir Alcoi amb el Comtat i a la Safor. Un tren industrial, però sobretot social. Diumenge per Canal 9. No s'ho perden.

Reproduïm nota de premsa de Canal 9

El programa Dossiers de Canal 9 emet diumenge, 19 de maig, a les 22.00h el documental "El tren dels anglesos. Memòria de carbó". La línia ferroviària que va unir Gandia i Alcoi es coneix com a tren dels anglesos perquè la va crear una companyia privada britànica. L'empresa anglesa també va construir el port de Gandia, que era territori britànic, i va aconseguir fer un gran negoci perquè exportava des del Regne Unit el carbó que desembarcava al port de la Safor i el transportava fins a les indústries alcoianes amb el seu ferrocarril. El tren té una enorme repercussió social i econòmica a la Safor i a les comarques del Comtat i l'Alcoià. On només hi havia tartanes i camins de terra arriba el modern ferrocarril i canvia l'estil de comunicar-se i de pensar dels veïns de l'interior de la Comunitat, aïllats fins aleshores.

El tren Xitxarra al seu pas per l'Orxa
El programa Dossiers de Canal 9 ha aconseguit el testimoni dels pocs ferroviaris que encara viuen i que van treballar en esta línia, que es va inaugurar el 1892 i es va tancar el 1969. L'equip del programa ha tornat amb ells a buscar les empremptes del ferrocarril. També voran imatges inèdites de les huit locomotores de vapor d'este tren, que feia el trajecte de la Safor al Comtat per un traçat idíl·lic que semblava infranquejable. Els vagons creuaven túnels i ponts pel barranc de l'Infern, serpentejant el Serpis al Racó del Duc en un dels paisatges de més bellesa de la Comunitat Valenciana. Creat, en principi, per a mercaderies, la gran demanda de transport de passatgers va fer que s'adaptaren vagons per als veïns d'estes comarques, que per primera vegada ixen del seu poble i coneixen la mar. Els alcoians converteixen Gandia en la seua platja. El tren feia parada a Gandia, Almoines, Beniarjó, Potries, Vilallonga, l'Orxa, Beniarrés, Gaianes, Muro, Cocentaina i Alcoi, i va crear una xàrcia econòmica i emocional que encara perdura en la memòria dels veïns d'estos pobles. La revolució industrial, el port i el turisme a Gandia, les fàbriques de paper, les almàsseres d'oli, les fàbriques de llum no s'entenen sense el tren que van fer els anglesos, una línia que, amb el temps, s'uniria a Muro amb la del Xitxarra, que era el tren que procedia de Villena i que ha acabat donant per a molts el nom de Xitxarra a este ferrocarril, escenari fins i tot de pel·lícules com ara del comte Dràcula, escenes que podran vore en este documental. Hui la ruta del tren és un paradís per a ciclistes i senderistes que passen per un camí on encara ressona la memòria de carbó del tren dels anglesos.

"El tren dels anglesos" és un reportatge de Santi Hernández i Miguel Ángel Jiménez, la producció de Sylvia Marsal, la realització de Víctor Martínez i la postproducció de Javier Cabrera.

Noticia publicada a ARAMULTIMEDIA

dimarts, 14 de maig de 2013

Sabies què ....?


Baix aquest títol de “Sabies què?” pretenc publicar reculls de noticies breus, sobre fets ocorreguts o curiositats del nostre poble, Beniarrés. Noticies o fets que no tenen cabuda en un article sencer en aquest blog però, que no per això, deuen quedar en l’oblit.


En aquest “Sabies què?” he considerat oportú publicar el següent:

-         El poble de Beniarrés ha tancat el mes d’Abril amb 130 persones inscrites a les llistes dels SERVEF com a demandants de treball, 1 menys que al mes de Març.

-         S’està procedint a la col·locació del nou enreixat que separa la Guarderia Municipal de la plaça del Llar de Jubilats ( per cert, li se podria posar un nom oficial aquesta plaça)

-         S’ha encetat una campanya de recollida de signatures per part de “Salvem la Piscina” per tal de demanar a l’Ajuntament l’obertura de la piscina municipal al camp de “La parà”.

-         L’Ajuntament de Beniarrés tanca la liquidació econòmica de l’any 2012 amb un dèficit de més de 134.000 €.

-         El proper 25 de Maig passarà per Beniarrés la marxa ciclista que va de Potries a Elx i on participen més de 600 ciclistes.

-         La Unió Musical de Beniarrés, dintre de la campanya de la DiputacióMúsica als Pobles” li s’ha assignat un “cache” de 2.500 € per actuació.

-         L’Ajuntament de Beniarrés gastarà al llarg de l’any 2013 més de 10.000 € en pagar interessos de préstecs bancaris realitzats.

Iñaki Gozalbez, nou lider de la Challenge


El ciclista de Beniarrés és el nou lider en categoria sub-23 de la Challenge del País Valencià

Diego Milà s'ha imposat a David Santillana en un atapeït sprint en la meta de la Volta al Llagostí 2013. La carrera elite i sub-23, tercera puntuable de la Challenge del País Valencià de la categoria, ha comptat amb un traçat de 128,6 quilòmetres que els corredors han cobert amb una mitjana de més de 40 kms./h.

La carrera, organizadapor la UC Vinaròs, s'ha desenvolupat amb continus intents de fugida que anaven sent neutralitzats gradualment per a al final resoldre's en un apretat sprint en els carrers de la localitat castellonenca. 

Iñaki Gozálbez s'ha tornat a vestir de groc després de la carrera de Vinaròs, seguint com a líder de la Challenge del País Valencià que tornarà a les carreteres el pròxim 18 de maig en la Ronda al *Maestrazgo, organitzada per la *UC Benicarló.

Iñaki Gozalbez de groc (imatge d'arxiu)

dilluns, 13 de maig de 2013

Carta rebuda a "Beniarrés al dia":


Tot seguit podeu llegir una carta rebuda en aquest blog per a ser publicada:


¡Hola convecinos! Señor alcalde, concejal de deporte y corporación municipal. De nuevo un año más  con muy pocas esperanzas de que este año los señores omnipotentes de la corporación municipal  de este pequeño pueblo nos concedas el privilegio de que de nuevo nuestra esplendida y majestuosa piscina del polideportivo nos abran sus puertas para su disfrute, aunque sabemos por fuentes cercanas al ayuntamiento que está  bastante abandonada por la corporación y no la quieren abrir. Exceptuando el encargado del mantenimiento de ella que el chico hizo lo que pudo para mantener el agua en la mejor condición posible el año pasado, pero de poco valió el gasto porque con el tema ahora se abre ahora se cierra se  mantenía el agua y se dejaba estropear, siendo el problema principal que ni se puede pasar la barrendera ni se depura por la parte del fondo porque la depuradora no funciona al cien por cien ni siquiera al cincuenta.

Por supuesto estoy con el tema de la piscina de siempre la polideportiva, la majestuosa, la soleada por los cuatro lados, la aireada por su esplendida situación de plena libertad campestre sin falta de espacio y que aunque ustedes no quieran  estaba con bastante gente que disfrutaba de su agua y de su espacio de su luz y de su aire, sobre todo mucha  juventud. 

De sobra se sabe que la nueva se llena mucho mas pues van las abuelitas con sus nietos, las mamas con sus hijos porque no tienen que caminar mucho y no las hunde el agua, incluso me han dicho que también van las personas que no  quieren que les mojen el pelo,  pero cuando esos niños y niñas crezcan querrán su espacio con mas libertad y menos barullo y gritos y puedan desempeñar el deporte de la natación, ya que en la nueva no se puede por exceso de aforo y falta de espacio y por las mismas personas que van se quejan de que hay bastantes flemas y mucosidad. Tienen que admitir que se pasaron y no hicieron una piscina en condiciones, no requiere las condiciones adecuadas en espacio ni en orientación aparte que cuando hay un buen chaparrón se inunda incluido el bar.

Señor alcalde y concejal de deporte queremos que nos expliquen como una concejala del ayuntamiento la cual nos representa tiene potestad o el recochineo de decirle a una vecina de este pueblo cual es la piscina en la que tiene que ir o no ir. Un día cierta   joven con un  niño pequeño fue por la tarde a bañarse a la nueva piscina el año pasado y nada más verla una de sus concejalas y no voy a decir nombres pero cada uno ya se entenderá de lo yo manifiesto, le dijo que esa  piscina  no era la de ella que era la otra, la  chica se quedo de piedra, la miro y se avergonzó de ver el desparpajo y el recochineo con que se lo dijo y se sintió rechazada y humillada. 

Nos parece muy fuerte que las que nos gusta estar mas en la de siempre nos vean como bichos raros o claro, como somos del bando opuesto de la tal Sra. ¿Qué se cree ser omnipotente por el solo hecho de ser miembro del grupo de las gaviotas? Pero qué lejos está de lo que es  la educación y que falta de principios y de coherencia para el puesto que representa y sobre todo experiencia,  para muchos creemos que no sabe ni de que le va su sitio. A muchos de nosotros nos da vergüenza que este donde esta y que se comporte así, pero que se puede esperar de su experiencia fantástica.    

 Esa misma semana en la calle de la alameda una señora afincada en la ciudad del despilfarro, de los corruptos  perdonados, sin moral ni vergüenza ni perdón llamada “Valencia “.tal Sra. en medio de la calle de la Alameda abordo a la Sra. Luisa Boronat y le reprocho que por culpa de ella y la mía propia se había hecho el derroche de abrir la piscina del polideportivo ¡Que fuerte y que poder tenemos! ¿No les parece?, Si quería tal Sra. una charca para bañarse los pies pues para eso ya esta el surtidor sin funcionar y lo tiene más cerca de su casa que la propia charca ¿no les parece? Pero no solo esa Sra. Tenía  esa opinión, la tenían y la tienen muchos más, el Domingo 21 o 28 de Julio uno de los dos días del verano pasado, que por cierto estaba la piscina con mucha gente incluido otro concejal afincado en la misma ciudad sin ley, también me lo reprocho a mi, pero parece que a el también le gusta esa porque siempre ha ido a ella y continuo yendo el año pasado, pero hay que ver lo que hace tener galones como cambian las personas cuando están arriba y se les dicen las verdades. Por cierto Señor Concejal de sanidad, la sanidad en este  pueblo es nefasta a ver si lo remedia un poco por lo menos ya que esta en sus manos y ustedes lo hacen todo tan bien se necesita que tengamos asistencia de UHD en este pueblo¡ ya!, y ya pueden dar gracias que les ha llegado una perita en dulce de enfermero, que no tiene hora de empezar ni de terminar que es el único que visita a los enfermos encamados que pasan los meses y ni siquiera tienen una  visita del profesional superior a el aunque solo sea por cortesía pues los enfermos necesitan que los profesionales estén a su lado y los mimen un poco y les den apoyo y confianza y sobre todo esperanza para que no se sientan abandonados ni desahuciados, pero este chico les da todo eso con su trabajo y lo más importante bien hecho y con todo su carisma y profesionalidad, sin pensar en su esfuerzo y también es un trabajador que le afectan los recortes que  su partido nos han impuesto  si o si , en contra de nuestros esfuerzos  nos están dilapidando sin consideración ni escrúpulos, pero ¿Qué saben de ello parte de mandatarios? quizá cuando sus seres queridos mayores lo necesiten se den cuenta de las necesidades que tiene un pueblo con sus mayores y sus dependientes y hay otra cosa que deben de plantearse el pueblo de Beniarres tiene el porcentaje en  habitantes más alto  de alzhéimer ,dicho por los mismos asistentes sociales que vienen hacer las valoraciones ,deberían plantearse hacer un estudio de tal enfermedad y sobre todo colaborar un poco por lo menos de los beneficios del ayuntamiento para el centro de día de Muro, tengo entendido que no se están mojando y que hay otro ayuntamientos cercanos a este que si lo hacen y no tienen los enfermos que hay en este pueblo con esta cruel enfermedad, así es que creo que si quiere no tendrá tiempo ni para tomar el sol .     
           
Ya esta bien de chantajes, embustes  y de colgarnos el muerto al hombro, el porque se ha abierto hasta  ahora la antigua piscina  lo sabemos muchos, y los que mas lo saben son ustedes Señores, y los que lo quieran saber que les pregunten a ustedes aunque dudo que si no son de su agrado les contesten y les digan la verdad ¿Se abrirá este  año,  o ya no habrá ningún  compromiso  para abrirla? No hay bar no hay piscina,  Llevamos tres años de pleito con ustedes, pero no nos vamos a cansar en pedirles explicaciones, nos  están quitando  muchos de nuestros  derechos y los de mucha gente como yo para cansarnos hi tirar la toalla  por todos los despilfarros ocasionados  por la mala gestión, corrupción, hurtos etc. del gobierno de las gaviotas presidido en esta bella pero corrupta comunidad por el omnipotente sin perdón, pero perdonado Sro. CAMPS y sus secuaces que van cogiendo su herencia y su continuidad de corrupción y desvergüenza. Pero  vergüenza  la que siento yo y muchos miles más de ser miembros de esta comunidad y tener que aceptar lo inaceptable

Piscina municipal al Poliesportiu
¿Qué es mas despilfarro haber arreglado bien la hecha de años o haber hecho una nueva mal hecha donde los niños el  año pasado iban con calcetines a bañarse para no cortarse los pies con el gresité de la piscina? solo falta que también se llenen de hongos por la humedad del calcetín, aunque los que nos bañamos en la del poli también nos pudimos contaminar por el moho que se hacía en el fondo de los rincones y si se llenaba  bastante de gente se enturbiaba con facilidad claro no se depuraba bien pero según decían “la piscina no estaba en condiciones para abrirla pero como queríamos piscina” . Pues si queríamos y queremos esta piscina pero en condiciones y creo que  el  año pasado  se  saco buen partido con los bonos y si hay  subvención  para socorristas, gestionen bien el dinero para repararla  en condiciones ¡ya ! . Hay rumores de que este año la quieren abrir un mes, eso sería un aberración llenarla mantenerla para un mes y luego hacer lo que hizo el año pasado. Piensen están las 24 horas deportivas y que no se les olvide el aquagym y la natación  que se hizo el año pasado  hacer  el gasto para un mes no tiene ni pies ni cabeza y pienso que la oposición se tiene que ponerse unas pilas de duracel, 

Sé que lo tienen difícil pero no imposible y si hay que hacer cambios que se hagan  o también perderemos la confianza en ustedes y  esto será derroche sobre derroche,  sin sentido ni fundamento , Y si hay que cerrar alguna de las dos siempre  prevalece la antigüedad, privatice la pequeña eso está de moda para ustedes,  aunque las gaviotas la antigüedad la están  anulando en todos los ámbitos sociales y se lo están pasando todo por bajo del forro de su piel.  Menos comidas, cenas  almuerzos y  cafés a cuenta del ayuntamiento porque el ayuntamiento somos todos los contribuyentes  menos¡ firetas! que son un fracaso menos¡ torraes! de san Antonio donde  fue la concejala de turno a comprar al supermercado bolsas de papas y ha voz descubierta  paso  por caja y con su risa fantástica  lo cargo a cuenta del ayuntamiento ,y no me digan que es mentira porque yo lo presencie, esa misma semana nos dieron a los funcionarios sanitarios y a todos en  general, la noticia de lo que nos iban a recortar  nuestro sueldo que no cobraríamos extra en navidad, claro con  nuestro dinero que  nos ganamos  con tanto esfuerzo, trabajando  más horas menos personal y machacándonos con que tenemos que apretarnos más el cinturón que ya no nos quedan agujeros y luego te das cuenta que nuestro esfuerzo es para que lo disfruten sin consideración los bancos con prejubilaciones anticipadas con unas indemnizaciones  escandalosas, se lo llevan  los políticos que no se quitan ni siquiera un mínimo porcentaje de sus sueldos, ni se quitan cargos puestos a dedo  y que lo único que hacen es dormirse en las cortes y en los congresos y encima defienden a los altos chorizos porque les dan miedo que hablen para que no sepamos, la verdad cruda y dura, Pero pese a todo lo sabemos.  Claro por eso el mejor trabajo es ser político,  trabajar en la banca o ser miembro de una monarquía afectada también por la lacra de la corrupción, Y si algo queda por nombrar ya nos metemos con la madre iglesia cada día menos apostólica y condicionada por un sinfín de escándalos a  nivel de moral y de materialismo exenta de pagos que todos nosotros tenemos que pagar y encima nos condenan solo a los que no les llenamos las arcas con nulidades eclesiásticas por nuestros divorcios. Ni siquiera ella está teniendo  piedad por los pobres y marginados, excepto los que realmente se unen al sufrimiento de los demás en contra de sus normas pero que son las que valen.

   El mismo verano pasado en el bar de su querida charca tomaron café y desayuno uno de sus concejales y su amigo y lo cargo a cuenta del ayuntamiento eso es vergonzoso y que me dijera a mí que el derroche había sido llenar la piscina ese año. Realmente no tienen vergüenza ni mucho menos moral pagamos unos impuestos desorbitados y si no pagamos enseguida, puedas o no puedas, nos embargan hasta los dientes, con lo que yo estoy pagando de cambio de nombre de casa tienen para los dos meses de un socorrista y encima mienten más que hablan. Se les pregunta y no dan la cara no tienen educación, ni son capaces de pedir disculpas cuando meten la pata, si eso es gobernar para todos que venga Dios y que lo vea.

Sé que van a hacer lo que les  dé la gana, es verdad  ustedes mandan pero todos  o casi todos estamos pagando un gran precio de sus malas gestiones esperemos que no tengan que embargar el pueblo algún día y que este usted muchos años en  la ¡ potrona!  Para limpiar las deudas y dejar las arcas con un poco de fondo para bienestar del pueblo y de todos los habitantes. Yo por la noche cuando me acuesto estoy satisfecha de mi trabajo y me duermo en paz conmigo misma. Si ustedes tienen un poco de moral dudo que duerman tranquilos si no la tienen dormirán como lirones porque la que les está cayendo no tiene nombre ¡bueno rectifico, tienen nombres y apellidos! Pero tienen inmunidad hagan lo que hagan ante la justicia que se vende a cambio de sobornos de poder, de favores, dinero , que con tanta desproporción  nos cuesta ganar a la gente trabajadora , y mucho más a la gente que no tiene ni siquiera para comer, ni donde vivir . Los mismos inmunes se quejan que son acosados en sus casas, sus hijos sus mujeres,  gente muy  privilegiada que están en sus mansiones, sus grandes pisos con  guardaespaldas  y todavía quieren más  inmunidad. ¡Y cuando una madre tiene que decirle a sus hijos¡ nos echan de casa! y les desgarra el dolor a esos niños que los echan sin consideración por las fuerzas públicas, la policía les arrebatan el techo donde cobijarse,  llueva o nieve y se les margina su dignidad.

 ¿Dónde están los guardaespaldas, donde está su protección quien se la da, acaso no son hijos de un mismo Dios. No ellos son hijos de la  gente marginada que han perdido el derecho por ser hijos de la calle!

Pongan  la mano en el lado derecho de su pecho, escuchen el latido de su corazón cierren los ojos y piensen ¡este mundo ¿es lo quiero para mis hijos, para los  niños ,los jóvenes sin un porvenir ,sin apenas esperanzas porque están compradas o vendidas al que más poder tiene, y más corrupto es? Les hablo desde mi más profundo corazón,  no soy perfecta, ni lo quiero ser porque se notan mas las imperfecciones en los perfectos, cometo errores, tengo defectos que corregir, tengo mucho que aprender ,pero siento en el alma, una gran tristeza de  ver que  con todas las riquezas que hay en el mundo, los grandes gobernantes no sepan administrarla y que haya tanto dolor, tanta hambre, tanto sufrimiento  y que solo sean los más fuertes los privilegiados,  siendo la mayoría de las veces los más delincuentes, los más  corruptos por solo el hecho de tener el poder¿ pero de que les sirve si no lo saben  utiliza en bien de todos? ¿Cómo se vive sin hacer lo que es bien para todos?

Sé que me he pasado de un tema de una petición, de una reclamación, a expresar lo que siento y pienso, pero para mí es llegar al mismo lugar, y si también estoy en parte con los indignados soy una más que me uno a los que ven como los derechos se nos van a pique y los que pueden solucionarlo solo se preocupan de llenarse los bolsillos con lo que nos están robando con todo nuestro esfuerzo y se colocan a sus familiares en los mejores puestos de trabajo a cambio de favores y lamiendo culos  ¡SI SE PUEDE! Si se quiere y los que tienen que querer son ustedes nuestros gobernantes en los cuales depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza.

Ante un problema de salud familiar  doloroso para mi prometí que si se solucionaba ,no protestaría, me enmendaría mis impulsos hacia ustedes y lo voy a cumplir ,pero les dejo a cargo de su conciencia que hagan lo que sea correcto hacer, que piensen en la cabeza, no en el ímpetu de su poder, en el ímpetu del egoísmo y la prepotencia, que busquen una solución al tema que me lleva a escribir estos párrafos, a ser criticada por cierto ámbito de su entorno, aunque a mí  me resbale esa actitud, pero sé que tengo mucha gente a mi favor y eso me llena de orgullo y me fortalece.

 Por última vez  Sr alcalde le voy a pedir en mi  nombre propio y en nombre de un porcentaje de habitantes de su pueblo, el mío el de todos, queremos que se plantee arreglar la piscina y abrir sus puertas a toda la gente que quiera su disfrute, es una verdadera lástima dejarla abandonada, piense que quizá usted aprendió a nadar en ella y sus hijos también, no desperdicie la oportunidad quizá si lo hace se arrepienta algún  día, si es un buen gobernante razonara y hará lo correcto, todos sabemos que es un doble gasto dos piscinas para un pueblo, pero para lo que quieren sacan el dinero pues haga un esfuerzo, ponga una disco móvil en un día de fiestas elimine una verbena, apriétese usted también el cinturón y haga lo que es arreglar un bien común que es de todo el pueblo no de su propiedad y   también  sabe que no se puede comparar una con  la otra y sino tiempo al tiempo tiene dos meses para planteárselo si quiere puede hacerlo, desde el principio de nuestra lucha por mantenerla abierta nos dijeron que tenían proyectos para ella ¿ en qué rincón se les han perdido? ¿Porque nos toman por tontos? Bueno para nosotros son ustedes  unos ineptos irresponsables que no saben ni por donde salir con sus embustes por no saber que responder ni como gobernar un pueblo para todos.

Sin más, no espero respuesta de usted porque nunca me la da, pero así y pese a todo le saludo en nombre de todos los componentes y le remito mi respeto hacia usted, no nos defraude de nuevo y si lo hace halla con su conciencia.

Firmada: Consuelo Boronat

dijous, 9 de maig de 2013

Ximo Puig, secretari dels Socialistes Valencians, visita Beniarrés

El proper dissabte 11 de maig, Ximo Puig, alcalde de Morella i secretari General dels Socialistes Valencians, visitarà el poble de Beniarrés per tal de presentar la campanya " El meu poble no es toca".

La visita serà cap a les 12:00 hores a la plaça del poble i en ella, Ximo, acompanyada de la diputada autonòmica beniarresina, Mª Vicenta Crespo, exposaran aquesta campanya encetada per el PSPV-PSOE.

Ximo Puig, secretari general dels socialistes valencians


Amb aquesta campanya s'informa que els més de 1.600 milions que diuen que estalvien amb la dissolució de Mancomunitats i Ens Locals Menors realment són "una retallada en democràcia", i concretament "del poder del ciutadà d'un poble a decidir i al fet que hi haja una veu triada per ells perquè reivindique un poble amb futur, que creix de forma sostenible generant ocupació i activitat, al mateix temps que dota de qualitat de vida els seus veïns".Els socialistes van denunciar en la jornada informativa de 'El meu Poble no es Toca' que la reforma que planteja el Partit Popular "és una nova retallada en serveis i drets públics ja que en la Comunitat, si no els presten els ajuntaments, amb independència que li deguen o no, poden diluir-se en l'acció global de la Diputació o Generalitat, eliminant la possibilitat que els pobles puguen organitzar uns serveis socials bàsics de proximitat".


Es farà saber que si es lleven competències a pobles de 5.000 habitants o 20.000 que no complisquen amb el principi d'estabilitat pressupostària, la seua gestió dependrà de diputats que no hauran sigut triats directament pels ciutadans.


El responsable socialista considera que avançar cap a la privatització i el desmantellament dels serveis públics municipals amb la reforma de la Llei de Bases de Règim Local "és un nou engany del PP als ciutadans".

dimecres, 8 de maig de 2013

Vaga general educativa el 9 de maig


Des d'infantil fins a la universitat per primera vegada


Professors, alumnes i pares han convocat conjuntament una vaga educativa per al pròxim 9 de maig que abraça totes les etapes, des d'infantil fins a la universitat, per a demanar la retirada del projecte de Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació (Lomqe) i en contra de les retallades.


Europa Press / Madrid

Es tracta de la primera vegada en la història de l’estat espanyol que es convoca conjuntament per part dels tres actors i en totes les etapes educatives, segons ha explicat en roda de premsa el portaveu de la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA), José Luis Pazos.

Així, les organitzacions agrupades en la Plataforma Estatal per l'Escola Pública -formada per CCOO, UGT, CGT, Stem, Sindicat d'Estudiants, CEAPA i Moviment per la renovació pedagògica- han donat a conéixer els acords tancats.

Concretament, han decidit fer també marxes nocturnes a les grans ciutats del dissabte 11 a la nit al diumenge 12 de maig. Eixiran, en el cas de Madrid, des de la seu del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i, en altres grans ciutats, des de les delegacions del govern central. També hi haurà tancaments, assemblees i altres actes simbòlics.

4ª TROBADA DE CANVI DE LLIBRES I ANIMACIÓ A LA LECTURA A L'ORXA

Diumenge 12 de maig a l'Orxa

dilluns, 6 de maig de 2013

El Partido Popular de Beniarrés passa ?


El passat dia 30 d’abril el grup municipal socialista a l’Ajuntament de Beniarrés va presentar una moció, juntament amb al·legacions al pressupost municipal per a l’any 2013, per tal de demanar a la Conselleria d’ Educació que tire enrere els retalls als col·legi públic Perputxent de Beniarrés per al proper curs 2013-2014, per tal de que fora tractat el més aviat possible i que l’Ajuntament de Beniarrés demane la supressió de la llei que minvarà considerablment el mestres al col·legi de Beniarrés.

Per al proper dijous 9 de maig s’ha convocat sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés. Com podeu imaginar a un hora de lo més “normal” per a poder conjugar la tasca com a regidor de l’Ajuntament de Beniarrés i els qui tenen sort de treballar, poder complir normalment amb la jornada laboral. El ple es celebrarà a les 11:00 hores, un hora en el qui estant treballant han de demanar permís per poder assistir a la sessió plenària i es podeu imaginar la “gràcia” que els fa a les empreses quan els dius que te’n tens que anar a una ple del teu Ajuntament per que eres regidor. NO es pot fer a les 7 de la vesprada? No, es fa de matí  a veure si hi ha sort i no venen els de l’oposició. Tot una demostració del que alguns creuen per la democràcia participativa.

Però tornant a la moció, tot feia pensar que fora inclosa en aquesta sessió plenària, doncs res més lluny, a l’ordre del dia no apareix la moció, simplement ho passa l’equip de govern o pensa que no cal debatre-la o vol fer un altre ple que ens consta a tots 400 € o que hi ha temps de sobra per a que l’Ajuntament diga NO a les retallades al col·legi de Beniarrés. No deu ser prioritari per al Partido Popular.

Tot seguit vos deixe la moció sencera per a que la llegiu:GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE BENIARRÉSMOCIÓ

PROPOSADA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA SUPRESIÓ  DE PROFESSORAT  EN L'AULARI  EN EL CEIP “PERPUTXENT” DE BENIARRÉS


Maria Jesus Navarro Laviña, en representació del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Beniarrés, a l'empara del previst en l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució perquè s'incloga en l'ordre del dia de la pròxima sessió ordinària del Ple que es convoque, i a l'efecte del seu debat i votació.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS


El dret a una educació digna, pública i de qualitat és un dret arreplegat en la Constitució Espanyola aprovada en referèndum per la gran majoria d'espanyols el 6 de desembre de 1978 (Títol I capítol segon secció primera article 27).


Amb l'ordre aprovada per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i reflectida en el DOCV 6997 de data 5 d'Abril de 2013 (fulla 8930) considerem que als nostres xiquets i xiquetes se'ls priva del dret a rebre un ensenyament gratuït i de qualitat.


Açò és degut sobretot al no poder abastar un mestre sol a tants alumnes i poder dedicar-los l'atenció i ensenyament mínim a causa que aquests abasten  diferents d'Educació Primària. Açò provoca que de cara a un futur proper no tinguen la preparació i els coneixements bàsics i suficients per al seu accés a l'Educació Secundària augmentat així la taxa de fracàs escolar i abandó dels estudis de manera prematura.


Amb aquestes mesures s'impedeix a molts d'aquests alumnes el poder accedir en el dia de matí a estudis de grau superior (cicles formatius de grau superior, estudis universitaris…) i poder desenvolupar una carrera professional per al seu benefici personal i per a benefici de la societat.


A més considerem també que aquestes mesures causen un greuge comparatiu amb alumnes de nuclis urbans més grans. Tots haurien de tenir el mateix nombre d'oportunitats i amb aquestes mesures aquest no és el cas.


No paguen els seus pares els mateixos impostos que uns altres? Aquestes mesures provoquen desigualtat entre ciutadans (mateixos impostos, diferents serveis) i el que no estem disposats a permetre és que ens tracten com a ciutadans de tercera pel simple fet de viure en un poble xicotet.


Els nostres xiquets tenen el dret a rebre una educació de qualitat i gratuïta perquè el seu futur és el nostre.


Per l'anteriorment exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents


ACORDS

1.- Exigir a la Consellería d'Educació que es mantinguen com a mínim el mateix nombre d'unitats i mestres en el CEIP Perputxent de Beniarrés, en Educació Primària.


2.- Exigim a la Consellería que paralitze i rectifique les mesures de reestructuració i supressió d'aquestes unitats i mestres.


3.- Que es realitze un estudi sobre l'estat actual i les necessitats d'educació en la Comunitat, ajustat a les necessitats socials i sanitàries, cercant els criteris d'eficiència social amb criteris d'igualtat, equitat, seguretat i cohesió social. Adonant als organismes corresponents i a les institucions afectades en el termini legalment marcat abans del començament del pròxim curs escolar.
Beniarrés a 30 d’abril de 2013


  

La regidora del grup municipal socialista

Maria Jesus Navarro LaviñaRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...