BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 12 de juliol de 2007

El polígon industrial de Beniarrés

Queda deserta la última venda de les parcel·les


El passat dia 4 de maig va eixir publicat al Butlletí de la Província d’Alacant ( BOP) nº 90 un edicte on l’Ajuntament de Beniarrés posava a la venda unes parceles industrials del polígon industrial “Els Pinets” . En resum deia l’edicte el següent :

Anuncio de licitación de subasta de parcelas municipales.

1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Beniarrés
calle Rosa Escrig, 6; teléfono 96 5155059.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: es la enajenación mediante
procedimiento abierto y subasta de los siguientes bienes de
propiedad municipal, calificados como bienes pertenecientes
al patrimonio municipal del suelo.
Finca 1.- Finca urbana en término de Beniarrés.
Parcela R-7.1.
Naturaleza: Urbana.

Características urbanísticas: uso industrial.
Tipología: aislada.
Superficie: 561,3750 m2.
Inscripción registral: finca 6967, tomo 1390, libro 77,
folio 190.
Referencia catastral: pendiente de tramitación.
Finca 2.- Finca urbana en término de Beniarrés.
Parcela R-7.2.
Naturaleza: Urbana.
Características urbanísticas: uso industrial.
Tipología: aislada.
Superficie: 561,3750 m2.
Inscripción registral: finca 6936, tomo 1390, libro 77,
folio 29.
Referencia catastral: pendiente de tramitación.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4.- Tipo de licitación: el tipo de licitación se fija en las
cantidades especificadas a continuación por metro cuadrado
al alza, siendo el precio de cada finca:
PARCELA M2. SUP. PRECIO NETO _
R-7.1 561,3750 40.419,00 €
R-7.2 561,3750 40.419,00 €

En el precio tipo no está incluido el IVA, que será
repercutido al adjudicatario (16%).
5.-Garantías:
a) Provisional: los licitadores habrán de constituir una
garantía provisional equivalente al 2% del valor de la finca,
según el tipo de licitación. Esta garantía se cancelará en el
momento de la adjudicación para los licitadores no
adjudicatarios, y en el momento de la formalización del
contrato con el otorgamiento de la escritura pública de
compraventa para el adjudicatario:
2% DEL VALOR
PARCELA DE LA FINCA: _
R-7.1 808,38
R-7.2 808,38
Se admitirá cualquiera de las formas de constitución de
garantías aceptadas en la normativa reguladora de contratación
de las administraciones públicas
b) Definitiva: dada las características del contrato, se
establece garantía definitiva del 4% del precio de adjudicación.


Passats els 26 dies naturals que hi havien per a presentar ofertes al registre de l’Ajuntament, no s’ha presentat cap oferta per tant s’ha quedat desert malgrat que l’alcalde havia dit que hi havia una empresa interessada en adquirir-les i que portaria 19 llocs de treballs. Desgraciadament no ha sigut així i tampoc se els motius pels quals no s’ha materialitzat la compra de la parcel·la anunciada per l’alcalde, això sempre el registre d’entrades general de l’ajuntament.

Des d’aquestes línies, vull posar el meu gra de sorra i si algú està interessat en adquirir-les pot trobar més informació en http://www.beniarres.org/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...