BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 11 de juliol de 2007

Escola d'Estiu SI però debades

Aquesta és la instància que el grup municipal socialista a l’Ajuntament de Beniarrés va presentar el passat dia 2 de juliol al registre general d’entrades.

EXPOSA:

L’ajuntament de Beniarrés ha organitzat per aquest estiu l’Escola d’Estiu.

El nostre grup municipal pensa que és una bona idea per a que els xiquets i xiquetes es relacionen al llarg d’aquest periode de temps i al mateix temps les mares i pares puguen seguir en la seua tasca diària amb normalitat.

Aquesta activitat que organitza l’ajuntament de Beniarrés (be de forma directa o be mitjançant
alguna empresa subcontractada) no està regulada per cap ordenança municipal i per tant no es pot cobrar per fer-ne ús d’ella, ja que així ho dictaminen les lleis que regulen l’activitat municipal.

Si era intenció d’aquest ajuntament realitzar l’Escola d’Estiu i cobrar per ella, s’hagueren tingut que actualitzar les ordenances que regulen les activitats que realitza l’ajuntament.

Resulta més que evident que l’ajuntament de Beniarrés disposa de suficients recursos econòmics vista la liquidació de l’any 2006 i els diners gastats en activitats que es podrien classificar com NO imprescindibles ( 2.735 € en la Sarsuela, 1.800 € convidant a un sopar a la Banda de Música, etc).

Creguem que l’ajuntament de Beniarrés com a entitat pública que és déu donar exemple i deu fer complir les lleis.

SOL·LICITA:

1.- Que es realitze l’Escola d’Estiu per part de l’Ajuntament de Beniarrés

2.- Que es complixca la llei i com a conseqüència que aquesta escola siga gratuïta per a tots els usuaris.

3.- Que la secretaria- interventora realitze un informe sobre la legalitat de cobrar als usuaris de l’Escola d’Estiu.

Publique aquest document per a informar del que vertaderament vol el grup municipal socialista a l’Ajuntament de Beniarrés, que es faça amb l’Escola d’Estiu però debades.

Per a nosaltres és més lògic cobrar la paella del dia de la Fira (hi ha ordenança que ho regula), o no gastar-se 5.400 € en invitacions (aquesta és la quantitat de diners que ha pagat l’ajuntament en invitacions en el més de maig) o els més de 2500 € en invitacions en la fira de Beniarrés i altres. El que passa és que és molt més popular i guanyes més vots convidant a tothom que no fer-ho o fer-los pagar per un plat de paella.
Aquesta és una de les diferències entre un govern de dretes i un socialista
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...