BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dilluns, 15 de desembre de 2008

Pressupost Ajuntament de Beniarrés 2009. Despeses (III)

9.707 € per a pagar interessos dels préstecs que té l’Ajuntament de Beniarrés

Com ja havia anunciat en anteriors articles, crec que la gent deu conèixer com son els pressupostos que ha proposat l’equip de govern del Partido Popular a l’Ajuntament de Beniarrés.

Seguint amb aquesta exposició del pressupost de l’ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009 i després de desenvolupar el Capítol I del pressupost dedicat a les despeses de personal i el Capitol II dedicat a Bens corrents i Serveis, passe a desenvolupar el capítol III d’interessos de préstecs.

Primerament transcriure l’informe de l’alcalde recollit en la Memòria de Presidència referent al capítol III de despeses en Interessos de préstecs i que diu el següent: “ El capítulo III contempla los intereses por los dos préstamos que tenemos suscritos con la caja de crédito provincial para cooperación, que se realizaron para cubrir los gastos de la aportación municipal a las obras del centro cultural “Joan Fuster” subvencionadas al amparo de los programas operativos locales 2003 y 2004, así como el que se concertó el ejercició anterior con el BCLE para la obra de acondicionamiento e iluminación de espacios públicos”.

Be, en aquest capítol està comptabilitzats els diners que l’Ajuntament de Beniarrés té que pagar per els interessos dels 3 préstecs que a data d’avuí te pendents tornar i que pugen a 9.707 €. Aquesta mateixa partida l’any passat estava pressupostada en 11.850 €.

Els 9.707 € es divideixen en dues parts: 1.000 € per a pagar els interessos dels dos préstecs demanats per a construir el centre cultural “Joan Fuster” i 8.707 € per pagar els interessos del préstec demanat per a fer front a les despeses del Pla de Millora on es va construir l’enllumenat de la vorera que rodeja el poble, el sortidor de l’entrada del poble i la reforma de l’abeurador.

Qué ens queda pendent de reemborsar?

1.- 29.235,07 € corresponents al préstec per l obres d’ampliació del centre cultural “Joan Fuster” (aportació al POL 2003)

2.- 30.899,87 € corresponents al préstec per obres d’ampliació del centre cultural “Joan Fuster” (aportació POL 2004)

3.- 160.238,31 € corresponents a l’operació de crèdit amb el Banc de Crèdit Local d’Espanya a 5 anys, amb destinació a l’obra “Acondicionament i il·luminació d’espais públics en Beniarrés”

Assenyalar que els dos préstecs per a construir el centre cultural “Joan Fuster” es van realitzar amb govern del PSPV-PSOE i que el préstec per a finançar l’acondicionament i il·luminació d’espais públics en Beniarrés s’ha fet amb govern del Partido Popular.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

L'obra que van a fer en Beniarres dels diners que el govern espanyol destina per paliar la crisi, la fara gent del poble o vindràn de fora per fer-la?
Vull dir anira a dit o faràn ajudicacions a qualsevol empresa que és presente a concurs?

Beniarres al dia ha dit...

Açò és el que diu el decret:

Deben ser obras de competencia municipal y de nueva planificación, es decir, cuya ejecución no esté prevista en el presupuesto de la entidad municipal para el año 2009.

· De ejecución inmediata, es decir, que la licitación comience antes de que transcurra un mes de la publicación en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas de la resolución de autorización para su financiación.

· Los contratos deben tener un valor inferior a 5 millones de euros, no pudiendo fraccionarse su objeto con el fin de no superar esta cantidad. En el caso de las mancomunidades y agrupaciones de municipios, también el coste máximo de los proyectos será de 5 millones de euros, aunque el importe total debe desglosarse en las cantidades que correspondan a cada municipio, que les serán descontadas de la cifra de los fondos que les corresponden en función de su población.

· Cada ayuntamiento puede solicitar la financiación de tantos proyectos como estime necesarios, por su propia cuenta o como participante de una mancomunidad o agrupación de municipios, siempre que cada uno de ellos no supere la cuantía establecida y que la suma de todos ellos no sea superior a la cantidad que le corresponda en función de su población.

· Las obras deberán sacarse a licitación pública por cualquiera de los procedimientos (abierto, restringido o negociado con o sin publicidad) previstos en la Ley de Contratos del Sector Público o ser tramitadas como contrato menor.

· Los municipios con menos de 200 habitantes, previa autorización excepcional del MAP, podrán llevar a cabo la ejecución directa de las obras.

· La financiación con cargo al fondo cubrirá el importe real de la ejecución de la obra con el importe del IVA o impuesto asimilable.


Per tant, crec que si que es podrà licitar en un contracte negociat i sense publicitat i adjudicar-se a empreses loclas, sempre que puguen facturar-ho.

Anònim ha dit...

en eixos diners , que posen la TDT.
Feu algo en trellat.

Anònim ha dit...

Et felicite per la labor d´informació que ofereixes als veïns, els quals poden fer-se una idea de com es gestiona l´Ajuntament i decidir basant-se en dades i no en comentaris que es fan al bar.

Beniarres al dia ha dit...

La TDT es podria posar, evidentment ,però la despesa no crec que la dega d’assumir integrament el poble de Beniarrés. Es deuria presentar un projecte conjuntament entre les poblacions que reben el senyal televisiu del repetidor que hi ha a Beniarrés i intentar buscar alguna subvenció. Hui mateix escoltava a la radio que el govern extremeny es feia càrrec de posar la TDT en tot els poble on encara no arriba. No es podria fer ací el mateix?

A l’altre comentarista: El posar el pressupost no deuria ser treball d’un blog d’un persona particular, en aquest cas, un regidor de l’Ajuntament de Beniarrés, sinó que deuria estar penjat a la web OFICIAL de l’Ajuntament de Beniarrés l igual que altres publicacions i exposicions públiques que simplement s’enteren els qui lligen el BOP o el DOCV. De totes maneres gràcies, crec que la gent duen saber en que es gasten els diners de tots.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...