BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 23 de desembre de 2008

Crònica del Ple Extraordinari celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés

El despreci per la democràcia participativa i l’autoritarisme resumeixen l’actitud de l’equip de govern.

El passat dia 19 de desembre es va celebrar Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés. El primer que crida l’atenció va ser l’hora, celebrant-se a les 9:30 hores, un hora gens habitual per a celebrar les sessions doncs els qui treballem tenim que demanar permisos als respectius llocs de treball amb les molèsties i els entrebancs que això suposa per a l’empresa.

Es més que evident, que posar la sessió a les 9:30 hores no era per anar a veure la partida, sinó que era per posar un hora que saps que el qui treballa en lo privat i no te dedicació exclusiva o te la desgràcia d’estar aturat, pot tindre alguns problemes per assistir-ne i no com es va dir en la retransmissió de la partida de raspall que els motius eren altres ben diferents.

Els punts de l’ordre del dia van ser els següents:

1.- Resoldre sobre les al·legacions presentades al compte general de l’exercici 2007 i sobre l’aprovació del mateix.

En aquest punt es tractava determinar si s’acceptaven o no les al·legacions presentades per el PSPV-PSOE als comptes de l’any 2007. Per damunt les al·legacions dels socialistes anaven encarades a saber on estan, en que s’han gastat i que queda dels guanys provinents de la venda de les parcel·les del polígon industrial, com es va poder tornar un senyal de diners que un adjudicatari de una parcel·la del polígon reclamava després de tirar-se arrere i que l’equip de govern li va tornar i si es va contractar legalment el treballador eventual de l’ajuntament contractat ha dit per l’alcalde.

En l’informe tècnic redactat per la secretaria de l’ajuntament de Beniarrés no contesta a cap de les al·legacions presentades i els arguments donats tracten les al·legacions sense entrar al fons de l’afer. Seria molt interessant que a la pàgina web de l’ajuntament, pàgina que es de tota la corporació i no sols de l’equip de govern, es penjaren les al·legacions i els informes redactats sobre les mateixes per a que la gent interessada ho poguera llegir i formar-se una opinió.

Doncs bé aquestes al·legacions van ser totes desestimades per el Partido Popular amb 5 vots, l’abstenció del BLOC i el vots en contra dels dos regidors del PSPV-PSOE doncs un company no hi va poder assistir. Aquest mateix resultat va obtindre l’aprovació del compte general de l’any 2007.

2.- Resoldre sobre les al·legacions presentades al pressupost municipal per a l’exercici 2009 i aprovació definitiva del mateix.

El grup municipal socialista va votar en contra del pressuposts municipals de l’any 2009 per que els consideràvem millorables, eren irreals doncs en plena època de crisi s’ha fet el pressupost més elevat de la història de Beniarrés basant-se en possibles subvencions que vindran o no vindran (cap confirmada), per que la despesa corrent no es controla i no hi ha cap programa per a contenir-la i perquè un document tant important per al poble de Beniarrés no es pot presentar-se per a la seua votació en una sessió extraordinària i urgent com es va fer per part de l’equip de govern del PP sense tindre temps material per mirar-se tota la documentació en poc més de 2 dies per que per sort molts treballem i no tenim dedicacions exclusives per a dedicar-se plenament a la política.

Entrant al tema de les al·legacions, el despreci cap a la tasca de l’oposició, les propostes presentades per el PSPV-PSOE, l’autoritarisme i el no creure en un democràcia participativa es van fer pales quan novament amb un informe tècnic fet per la secretaria es deia que no teniem ni dret a presentar al·legacions per diferents motius bastant farragosos d’explicar i torne a proposar des d’ací que es pose tant les al·legacions així com l’informe, a la pàgina web de l’Ajuntament de Beniarrés per a que la persona que vullga ho puga llegir lliurement i es forme la seua opinió.

L’actitud de l’alcalde va ser d’un despreci total cap als dos regidors socialistes presents dient que sols presentem al·legacions per a fotre i retardar l’aplicació del pressupost, que lo que presentem son xorrades, que ell quan estava a l’oposició això no ho feia, etc ( tal vegada no feia be la seua tasca de cap de l’oposició’?). I tot seguit de dir aquests qualificatius sobre la nostra tasca a l’ajuntament de Beniarrés, de boca contesta a totes les al·legacions amb un to de veu i uns gestos bastant grossers.

Resulta més que curiós que el PP tinguem majoria absoluta pot dir NO a totes les al·legacions presentades però prefereix basar-se amb un informe tècnic per a no entrar ni a contestar-les i no posicionar-se.

Aquestes son alguns de les al·legacions presentades (ací les podeu llegir totes):

5.- Crear una partida para la provisión de fondos para hacer frente a “posibles responsabilidades que se deriven de sentencias”, así como destinar fondos para resarcir a los propietarios de los terrenos que cedieron su uso al ayuntamiento de forma gratuita para pasar la conducción de agua al municipio, y que el Alcalde se comprometió a indemnizar con posterioridad.

6.- Plantilla de personal. Debe recoger la creación de una persona encargada de la gestión del Museu y de la gestión del Centre Cultural “Joan Fuster”

11.- El ayuntamiento en pleno voto por unanimidad, una moción en la que se solicitaba que el ayuntamiento destinara una partida presupuestaria para conceder ayudas económicas a los propietarios de pequeños caminos que acceden a sus propiedades. No aparece ninguna consignación específica para cumplir lo acordado en el Pleno

14.- Proponemos que se destinen 60.000 € para la compra de terrenos para la futura ampliación del polígono industrial “ Els Pinets”. Los fondos saldrían de eliminar la retribución a altos cargos (concejala liberada) y su correspondiente seguridad social ( unos 18.000 €) y el resto de la venta de parcelas del polígono industrial que forma el patrimonio municipal del suelo.

16.- Haría falta cumplir el compromiso del 0’7 % destinado en programas de cooperación. Por lo que proponemos este año destinar el 0’3 % del presupuesto a programas de cooperación e incrementándolo cada año hasta llegar al 0’7 %.

17.- No existe consignación presupuestaria para adquirir los terrenos dotacionales en la AR-1 o zona del Dr. Orero que figuran en el Convenio firmado en su dia.18.- No existe consignación presupuestaria para cumplir con el convenio firmado con Gloria Moncho Navarro y el ayuntamiento de Beniarrés sobre la reconstrucción de un muro de su propiedad.19.- El ayuntamiento de Beniarrés recibe subvenciones por organizar l’Escola d’Estiu y ya que se trata de una actividad puntual, proponemos la gratuidad de este servició prestado por el ayuntamiento de Beniarrés.

El resultat de la votació va ser 5 vots del PP per a desestimar totes les al·legacions presentades, 1 abstenció del BLOC i 2 vots a favor de que s’estimen del PSPV-PSOE. Tot seguit es va procedir a votar l’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’any 2009 amb el següent resultat: 5 vots a favor de la seua aprovació del PP i 3 vots en contra del PSPV-PSOE i BLOC.

3.- Concessió de llicències urbanístiques.

Totes les llicències urbanístiques eren obres menors i van ser concedides amb els vots a favor del PP i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE. L’abstenció socialista ve fonamentada en que pràcticament totes les obres que demanen llicència d’obra ja han sigut realitzades pels sol·licitants abans de que tinguen concedida la llicència i que en moltes sol·licituds està la persona o empresa que ho sol·licita però no diu el lloc on va a fer-se l’obra.

4.- Informes d’alcaldia

En informes d’alcaldia, l’alcalde va informar del següent:

- Aquesta setmana decideixen les ajudes del programa RURALTER on l’ajuntament de Beniarrés ha sol·licitat la construcció d’uns nous vestidors i un spa per a la nova piscina valorats en 350.000 €.

- Els diners que rebrà el poble de Beniarrés dels Fons d’Inversió Local concedits per el govern central i que pugen a 236.000 € estan pensant-se ( el PP) en gastar-se en una casa per a la Muisca, la rehabilitació de la Biblioteca o en la nova piscina.

En aquest punt vull fer una xicoteta reflexió. En cap moment al grup municipal socialista se’ns ha demanat opinió o aportació d’idees però tenim en que destinar aquests diners. El PSPV-PSOE proposa destinar aquests diners a crear una xarxa de recollida d’aigües de pluja dintre del poble per a que quan ploga, l’aigua de pluja no vaja al clavegueram municipal i vaja per una altra conducció independent per a evitar que quan plou l’aigua regolfe i entre dintre de les cases, es puga anar pels carrers amb normalitat, l’aigua no entre en les cases per la porta de les cases degut al gran cabdal que porta, etc. Creguem que seria una bona solució i una obra que cada dia és més necessària. Aquesta obra es dividiria en diferents projectes i cada projecte seria adjudicat a una empresa local.

- Ja s’ha creat la brigada de protecció de la Solana del Benicadell i ha entrat un veí de Beniarrés.

- S’ha rebut una subvenció al 100 % per portar una Coral i un teatre ara en Nadal.

- I que la TDT ja està vegent-se a Beniarrés en fase de prova sent el cost total assumit per el Ministeri d’Industria, per tant al poble de Beniarrés li costarà 0 €.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...