BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 30 de juny de 2008

Crònica del passat plenari del dia 25 de juny de 2008

El dimecres dia 25 de juny, hem tingut sessió plenaria de caràcter ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés. Aquest mes de juny ha sigut prolífic amb sessions plenàries doncs se n’han celebrat 3 durant tot el mes.

La darrera sessió va començar a les 19.00 hores i es va acabar al voltant de les 21:30 hores. Va ser una plenari tranquil i novament amb poca gent assistent en viu a la sessió.

Al plenari es van tractar els següents temes:

1.- Donar compte del decret 80/08 per el que s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2007.

L’any 2007 es va tancar amb un dèficit de 3.924 €, es a dir, l’ajuntament de Beniarrés es va gastar més diners dels que va ingressar. Aquest xifra que pot parèixer curta per als diners que maneja l’ajuntament ,està disfressada doncs l’ajuntament de Beniarrés va aprovar al llarg de l’any 2008 dos reconeixements extrajudicials de crèdits per valor de 70.000 € aproximadament, es a dir, factures de l’any 2007 s’han pagat a càrrec del pressupost de l’any 2008.

Ara, el que cal, es retallar d’alguna partida del pressupost de l’any 2008, la quantitat negativa en que ha tancat l’any 2007 la qual cosa vol dir, que el pressupost de l’any 2008 ja naix amb 73.924 € menys per a poder gastar-se per a l’any 2008.

Extrapolant-ho a una família, aquesta família s’ha gastat tots els diners que tenia a la llibreta d’estalvis per a despeses corrents, tot els dienrs guanyats al llarg de l’any i encara s’han gastat 4.000 € de més que elsdeuran de retallar del que es pensava gastar al llarg de l'any 2008.

2.- Resoldre sobre al·legacions presentades al compte general de l’exercici 2006 i sobre l’aprovació de la mateixa.

El grup municipal socialista va presentar al·legacions al compte general de l’any 2006 sent acceptada sols la nº 4. Al nostre parer la n” 6 també tenia que haver sigut acceptada.

3.- Autoritzar la venda de la parcel·la R-7.1 propietat de Girasolar SL a la Carpinteria Chori, Coop. Val.

Com diu el títol era autoritzar la venda d’un propietari a un altre. Per sort aquesta empresa local està complint amb el que va signar quan va comprar la parcel·la i fins i tot demana una ampliació.

Aquesta venda va eixir endavant amb els vots del PP i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE motivada per que la documentació aportada al plenari faltava tota la documentació que formalitzara aquest contracte i garantira el preu de venda pel mateix preu que li va comprar al mateix comprador.

4.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’obertura

Aquesta modificació va eixir endavant amb els vots a favor del BLOC i PP i els vots en contra del PSPV-PSOE. El nostre vot en contra va estar motivat perquè creguem que s’ha de facilitar a la gent emprenedora en tot el que espuga i un manera es no cobrar-los per obtindre aquesta llicència.

5.- Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics i consisteix en regular el que fins ara es venia cobrant per fer fotocòpies, compulsar documents, enviar fax entre altres.

6.- Llicències urbanístiques

Novament el nostre grup municipal es vam absentar en aquest punt fins que no es regule correctament l’atorgament i seguiment de les obres al nostre poble. Estem a l’espera de fer una reunió entre tots els grups polítics per crear un protocol d’actuació en l’atorgament de les llicències.

7.- Informes d’alcaldia

En aquest punt l’alcalde informa que s’ha adquirit un terreny al costat del polígon per un preu de 4 €/m2. També s’informa de que s’han rebut les subvencions de l’orgue i de la restauració de l’escorxador i també ens va informar que a Beniarrés sols hi ha un alcalde i no una “alcaldessa” en referència a un article publicat en aquest mateix blog de Beniarrés al dia entre altres informacions.

Un altra informació que va donar l’alcalde era que la Generalitat mitjançant l’empresa contractada, anava a llevar el panells informatius que assenyalen la direcció que per anar al Barranc de l’Encantada per una camí rural que hi ha al cementeri com ja s’havia denunciat en aquest blog. Ens felicitem pel canvi ( quan es produeixca)

8.- Assumptes extraordinaris si els hi haguera

No hi havia cap assumpte.

9.- Mocions dels grups polítics

En aquest punt van ser presentades 5 mocions, dues per el BLOC i tres per el PSPV-PSOE. Vaja per davant que cap d’elles va ser acceptada per l’equip de govern del PP.

Les mocions del BLOC feien referència: una declarar el Barranc de l’Encantada com Paratge Municipal Protegit i l’altra a crear una línia d’ajudes i una normativa per actuacions i reformes dintre del casc històric. El resultat de les dues votacions va ser: BLOC i PSPV-PSOE a favor de les mocions i PP en contra de les mocions, per tant van ser desestimades.

Després es van debatre les mocions presentades pel grup municipal socialista que també van ser desestimades.

La primera moció demanava que el públic assistent als plenaris poguera preguntar quan s’acabaren els punts de l’ordre del dia tant a l’equip de govern com als qui estem sense delegacions, es a dir a tothom. Els motius per votar en contra van ser molt banals dons es deia que amb el format actual estava més que garantida la participació ( no s’ha fet cap pregunta per part del públic en 4 anys) o que es podien crear altercats amb el públic i veus unes més altes que altres.

El resultat de la votació va ser 5 vots en contra d’acceptar la moció (els del Partido Popular) i 4 vots a favor (3 del PSPV-PSOE i 1 del BLOC)

La segon moció demanava que ja que l’ajuntament de Beniarrés ha signat un nou conveni amb la Unió Musical de Beniarrés i s’estalvia 2.654 €, que aquests diners estalviats es dediquen a ajudar a la gent que fa les festes patronals, Sant Pere, i la Purissima amb 600 € cadascuna..

Aquesta moció tampoc va ser aprovada, votant en contra el Partido Popular amb 5 vots, 1 abstenció del BLOC i 3 vots a favor del PSPV-PSOE. Els arguments per votar en contra emprats van ser, bàsicament, que l’ajuntament de Beniarrés ja ajuda prou a tots els qui organitzen les festes al nostre poble i que pagar 150 € cada 4 anys per casa no suposa una gran despesa per al qui fan la festa ,així com que el pressupost ja està fet i no es poden traure eixos diners. Opinions que evidentment no compartim i que creguem que aquests diners estalviats es deuen de destinar a ajudar als qui fan la festa i que els diners perfectament es poden traure del pressupost amb l supressió de la mascletà nocturna el dia dels fadrins (3.000 €) i no donar cistelles de Nadal ( 1.900 €)

La tercera moció demanava aplicar una moratòria en les obres menors i una reducció del 2% al 1 % en el cobrament del Impost sobre Obres i Immobles (ICIO) que paguem quan qualsevol veí realitza un obra dintre del terme municipal degut a la baixada en feina que estan patint els nombrosos obrers i sectors relacionats per la conjuntura econòmica.

Novament aquesta moció va ser desestimada amb els 5 vots del Partido Popular, l’abstenció del representant del BLOC i els vots a favor dels socialistes. Els arguments emprats per el PP van ser que aquesta mesura no ajudaria en res i que per 12 o 30 euros que ve a pagar una persona que vol fer un obra menor la fa igual.

Respecte al darrer punt de precs i preguntes el faré en un altre article doncs va ser força interessant i faria massa extens aquest article.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Fede,
m’agradaria denunciar que la pàgina web de l'Ajuntament es gestiona malament. La web no s'actualitza com deu i la pàgina principal s'ha convertit en el lloc on tot es penja (anuncis, actes, fotos, subvencions, informació general, etc). Un desastre. A més, es penja un muntó de fotos amb molta resolució a la portada, el que provoca que la pàgina tinga greus problemes per carregar-se.
Com a membre de l'Ajuntament deuries exigir al proper plenari que el nostre portal de Internet es gestione i funcione com cal.
Gràcies per adelantat.

Beniarres al dia ha dit...

Comparteixc la teua crítica.

Segons l'alcalde ( i no ho dic jo) una de les prinicipals faenes de la regidora alliberada es portar ben actualitzada la pàgina web de l'ajuntament.

Pel que dius a carregar-se la pàgina, a mi si que me se carrega ràpid.

La teua sugerència la tindré en compte per al proper ple

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...