BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dissabte, 21 de juny de 2008

Dimecres 25 de juny, Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

L’Ajuntament de Beniarrés convoca sessió plenària de caràcter ordinari el proper dimecres dia 25 de juny a les 19:00 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Donar conte del decret 90/08 per el que s’aprova la liquidació del pressupost del exercici 2007

2.- Resoldre sobre al·legacions presentades al compte general de l’exercici 2006 i sobre l’aprovació de la mateixa.

3.- Autoritzar la venda de la parcel·la R-7.1 propietat de Girasolar SL a la Carpinteria Chori, Coop. Val

4.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d’obertura.

5.- Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

6.- Llicències urbanístiques.

7.- Informes d’alcaldia.

8.- Assumptes extraordinaris si els hi hagueren.

9.- Mocions dels grups polítics

10.- Precs i preguntes
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...