BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 11 de juny de 2008

Llistat de candidates a mestres per a la Guarderia Municipal de Beniarrés

Huí dia 11 de juny a eixit publicat al BOP el llistat de candidats inclosos i exclosos que han optat a les dues places per dotar de professionals la Guarderia Municipal de Beniarrés amb dues places i la posterior creació d’una borsa de treball.

Ara s’obri un període de 10 dies per al personal exclòs que puga reclamar i presentar les subsanacions corresponents.

Els candidats a optar a les dues places de tècnic en educació infantil son:

Inclòs:

ELENA MILAGRO ALBORS LUCAS
REBECA AZNAR JORDÁ
CRISTINA CALBO MONCHO
ESTHER CASADO MIRÓ
LAURA GARCIA MUÑOZ
NURIA GUILLEM GUILLEM
LORENA LUCAS MULLOR
CLEA LLORENS LLINARES
TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ
JOSEFA MAYOR ANTOLÍ
Mª ROSARIO NAVARRO GOZALBEZ
LUCÍA ORTIZ AGUIÑIGA
PALOMA ORTS MIRALLES
BELEN PASTOR NAVARRO
Mª LUISA PAYA CARBONELL
MARIA JOSÉ ROYO POVEDA
LUCIA SANCHO BLANQUER
AGUEDA SOLER BALLESTER
CECILIA TOMÁS GOZÁLBEZ

IRENE TORREGROSA MONTER

Exclòs:

MONICA OLIVER LLINARES (causa de l’exclusió no haver acreditat la titulació mínima)

De les persones presentades hi han 3 que hi son de Beniarrés ( que jo conega) remarcades amb negreta. Sort per a totes elles.

Passats aquest deu dies de reclamació, ja podrà començar la fase de concurs oposició amb les següents proves (estan en castellà al ser copiades directament del BOP):

Fase concurso-oposición.-
Oposición ejercicio práctico:
Consistirá en la resolución de un supuesto de carácter práctico, relacionado con el desarrollo de una situación que pueda darse en el ámbito de una guardería infantil.Sólo y exclusivamente los aspirantes que superen la fase de oposición pasarán a la siguiente fase. (50 puntos).

Concurso: meritos y entrevista personal: Se valorarán los méritos alegados y justificados documentalmente, con arreglo al baremo establecido. La puntuación máxima en la fase de concurso será de 40 puntos

Entrevista personal relacionada con el puesto a cubrir: 10 puntos.

Concurso: Méritos:

1. Experiencia (30 puntos): Por cada mes completo de servicios en la administración pública en categoría igual o similar al puesto convocado: 0,75 puntos/mes. Para la justificación del trabajo desarrollado se aportará certificado de tiempo trabajado y de funciones asignadas al puesto ocupado.Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada en categoría igual o similar a la del puesto convocado: 0,50 puntos/mes. Para la justificación del trabajo desarrollado se aportará certificado de tiempo trabajado y de funciones asignadas al puesto ocupado.La puntuación se computará proporcionalmente al tiempo realmente trabajado en los supuestos de contrato a tiempo parcial.

2. Formación (10 puntos):Los cursos de formación y perfeccionamiento profesional se valorarán siempre que se encuentren relacionados con la plaza o puesto al que se opta, de duración igual o superior a 20 horas y sólo se valorarán los que se organicen u homologuen por entidades, instituciones o centros públicos,acreditándose mediante los títulos o certificados de la asistencia y superación del curso, así como la impartición de los mismos, bien en documento original o mediante fotocopia cotejada o compulsada.La puntuación de los cursos será del siguiente modo:- Cursos de duración igual o superior a 300 horas: 2.5 puntos.- Cursos de 100 a 299 horas: 2 puntos.- Cursos de 30 a 99 horas: 1 punto.- Cursos de 20 a 29 horas: 0.5 puntos.- Certificados manipulación de alimentos o carnet de manipulador específico 2 puntos.- Valenciano: el conocimiento de valenciano se acreditará mediante certificado expedido u homologado por la junta qualificadora del valencià, con arreglos a la siguiente escala.:- Grado superior 2 puntos.- Grado medio 1.5 puntos.- Grado elemental 1 punto.- Conocimientos orales 0.5 puntos.

3. Entrevista personal (hasta 10 puntos):Consistirá en la realización de una entrevista personal para valorar la actitud profesional del aspirante, que se puntuará de 0 a 10.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

ja voreu a qui li toca, ja voreu. Jo ja ho sé! I els d l'ajuntament tb! serà a algun familiar dl PP a j'ajuntament???

Beniarres al dia ha dit...

No crec. Cal creure en la professionalitat del tribunal

Anònim ha dit...

Si en la mateixa professionalitat per a colocarse a Cocentaina i posarse d'Alcaldesa en funcions, de entrar a treballar al polígon, etc. eixa professionalitat ja la he vist jo, on estiga Luis, Guillermito i todos sus amiguetes que se quiten todos los demás. Que de cas no heu vist tot el que sa fet fins ara? sense faltar el respecte a ningu cal ser segos per a no veureu

ANTIFEIXISTA ha dit...

Asò també funcionarà per "enxufe" com l'escola d'estiu de l'any passat, com el càrrec eixe de l'arxiu, com el de jutge...? Jo per la meva part no tinc cap dubte, està més que comprovat que a l'ajuntament ultimament es funciona així i més ara que està la Yoli clavant als seus cosinets, amiguets...
Que poca vergonya d'ajuntament, i el pijor de tot és, que els altres grups no fan res per impedir-ho.

LAMENTABLE!

Anònim ha dit...

hola antifeixista!
Soc Barri el fill de la Jutge. Vaig estar en el plenari aon es va decidir ki anaba a ser Jutge, dirte q de enchufe res, nomes es va presentar ma mare i es va sometre a votacio. Si no es presenta mes gent?? Bueno es vegem per el poble pq segur q son ben amics i seu xarrem...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...