BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 26 de març de 2010

Moció per tal d'ajudar a les families en siutació d'atur

El proper dimecres dia 31 de març, hi ha sessió plenària de caracter ordinari, el que vol que els grups polítics que estem a l’oposició municipal podem presentar mocions.

El grup municipal del PSPV-PSOE ha presentat quatre mocions i una d’elles sol·licita que l’Ajuntament de Beniarrés tinga en consideració la situació de moltes famílies de Beniarrés que estan passant econòmicament moments dificils i, per la qual cosa, proposem un sèrie de mesures per tal d’ajudar-les.

La moció diu el següent:


MOCIÓAtès que en el mes de gener de 2010 s’han fet públiques les dades d’atur del nostre municipi, i que en l’actualitat la manca de treball afecta a 105 persones, és a dir un 14’2% de la població activa inscrita a les llistes del SERVEF a les que cal sumar altre gent que està sense treball i que no està en aquesta llista que eleva aquesta xifra a més del 20%.

Atès que l’evolució negativa de l’economia i l’ocupació s’ha traduït en un empitjorament de les condicions de vida d’un nombre creixent de famílies.

Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar suport als col·lectius que estan patint més directament l’impacte d’aquesta crisi i avançar des del món local en les polítiques d’inclusió, convivència, igualtat i autonomia personal.

Atès que al pressupost municipal de 2010 no hi ha cap partida específica però que es podria traure d’altres partides menys necessàries que serviria per fer front a la despesa dels acords d’aquesta moció.

Per tot això el ple municipal acorda:

Primer-. Aprovar com a requisits bàsics per a rebre aquests ajuts:

a) Estar empadronat a Beniarrés

b) Estar aturats un dels dos cònjuges o parella de fet de la unitat familiar

c) Estar inscrits al SERVEF.

d) El nucli familiar no ha de tenir més d’un habitatge de propietat

e) El nucli familiar no ha de sobrepassar el llindar de renda que s’estableixca per part dels tècnics de serveis socials del municipi.


Segon.- Aprovar els següents ajuts complementaris:

a) Reducció del 50% en impostos i taxes que recapta l’Ajuntament de Beniarrés (ITVM, taxa de la brossa, IBI i altres)

b) Bonificar un 50% les taxes per als xiquets/es escolaritzats en l’escola bressol de Beniarrés amb pares, mares o tutors aturats.

c) Aprovar la bonificació del 50% en els carnets de la piscina municipal, inscripcions en activitats esportives o activitats culturals, escola d’estiu, escoles de pilota o de futbol i altres activitats organitzades per l’Ajuntament de Beniarrés.

d) Aprovar l'exempció del pagament dels cursos i activitats que organitze l’Ajuntament de Beniarrés en el cas de que es tinga que fer alguna aportació econòmica.

e) Aprovar la concessió d’un ajut extraordinari que, consistent en 100,00 € per xiquets/es, per col·laborar en les despeses de material, llibres eixides escolars, dels xiquets/es en edat d’escolarització obligatòria, de famílies amb membres aturats. Acordar que aquests ajuts seran aportats al centre escolar a qui en correspondrà la gestió.

d) Bonificar fiscalment i premiar a les empreses que es presenten a reformes o obres licitades per l’Ajuntament de Beniarrés i que contracten a persones aturades de Beniarrés.

Tercer.- Comunicar i difondre l’existència dels ajuts a totes les persones que en tinguen dret a Beniarrés a través de la Regidoria de Benestar Social.

Quart.- Aprovar que el termini per començar a aplicar aquestes ajudes serà de l’1 d’abril de 2010 i finalitzaran a 31 de desembre de 2010. La renovació dels acords s’haurà d’establir per part dels Serveis Socials de l’ajuntament en funció de l’evolució de l’atur al municipi, i s’haurà de donar compte al Ple de la seva renovació o supressió.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...