BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 2 de juliol de 2008

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS, TRIBUNAL QUALIFICADOR I DATA PRIMER EXERCICI DOS TÈCNICS EDUCACIÓ INFANTIL I FORMACIÓ BORSA TREBALL

Per decret d’ajuntament de data 25 de juny de 2008 s'ha adoptat la resolució que es transcriu a continuació: «Considerant que per Decret d'Ajuntament nombre 61/08 de data 7 de maig de 2008, es van aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de dues tècnics en educació infantil i formació de borsa de treball, on el plaç per a presentació d'instàncies va finalitzar el 27 de maig de 2008.

Considerant que per decret d'ajuntament nombre 82/08 de data 2 de juny de 2008 es va fer pública, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juny, la llista provisional d'admesos i exclosos i tenint en compte el disposat en el punt segon de l'esmentat Decret

De conformitat amb el disposat en l'article 21.1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de Règim local: Resolc.

Primer.- Elevar a definitiva la llista provisional d'admesos.

Segundo.- Nomenar al següent Tribunal Qualificador:

President:
- Titular: Cristina Cabria Escribano. Secretària- interventora de l'ajuntament de Beniarrés
- Suplent: Eduardo Pou Bouzas. Secretari de l'ajuntament de Muro d'Alcoi

Secretari:
- Titular: Salvador Pérez Maig. Auxiliar- administratiu de l'ajuntament de Beniarrés
- Suplent: Eva Mª García Fuster. Secretària- interventora de l'ajuntament de Alquería de la Comtessa.

Vocals:
- Titular: Mª Isabel Mora, secretària- interventora de l'ajuntament de Gaianes.

- Suplent: Luís Vilaplana Blasco, administratiu de l'ajuntament de Benimarfull

- Titular: Juan Parets, secretari- interventor dels Ajuntaments de Lorxa i Planes
- Suplent: Lourdes Domínguez Moltó, auxiliar administratiu de l'ajuntament de Alcocer.

- Titular: Óscar Reig Tomás, Pedagog
- Suplent: Mónica Jordá López, Professora d'Educació infantil

Tercer.- Convocar als aspirants per al dia 7 de juliol de 2008 a les 9.30 hores en el centre cultural Joan Fuster, per a la realització del primer exercici.

Traduït al valencià doncs el Butlletí de la Província d’Alacant sols s’edita en llengua castellana

Tot l'edicte sencer ací , pag. 22
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...