BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dimarts, 8 de juliol de 2008

Edictes publicats al BOP de 7 de juliol referents al poble de Beniarrés

BASES AJUDES ESPORTISTES LOCALS i MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

El primer edicte diu:

En data 11 de juny de 2008 es va aprovar pel ple d'aquest Ajuntament acord pel qual s'aprovaven les bases per atorgar ajudes a esportistes locals, acord que adjuntem:

Bases ajudes esportistes locals.

Primera.- (objecte de la convocatòria). És objecte de la present convocatòria la concessió d'ajudes econòmiques esportives, amb una dotació econòmica que ascendeix a una quantitat total de 1.500 €, distribuïdes en 5 ajudes individuals valorades en 300 € cadascuna d'elles, a concedir entre tots els candidats. La finalitat és la de donar suport la participació dels esportistes locals en competicions oficials de caràcter comarcal, provincial, autonòmic, nacional i internacional.

Segona.- (requisits).

Podran concórrer a aquestes ajudes econòmiques, els/les esportistes que complisquen els següents requisits;
- Residir i trobar-se empadronat en la població de Beniarrés abans del 1 de gener de 2007 .
- Edat inferior a 25 anys.
- Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, i a l'Ajuntament de Beniarrés.
- Trobar-se en possessió de la corresponent llicència federativa corresponent a la present temporada, o document acreditatiu que justifique la participació en competicions oficials.
- Els esportistes han d'estar competint en campionats comarcal, provincial, autonòmic, estatal.

Tercera.- (sol·licituds i documentació a presentar).

Les sol·licituds es formularan d'acord amb el model que figura com annex I a aquestes Bases, i es presentaran en el Registre de l'Ajuntament. El termini de presentació de la sol·licitud serà d'un mes a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits necessaris o falte algun document dels exigits, es requerirà als interessats la subsanació dels mateixos en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho feren, els hi tindrà per desestimada la seua petició, que s'arxivarà sense més tràmits.

La documentació necessària per formalitzar la petició i el model annex I els podeu trobar clicant ací (pag 8-10)

Al meu parer es una perfeta idea que pot ajudar una mica a les famílies que dediquen nombrosos esforços tant econòmics com personals per a que els seus fills i filles perfeccionen l’esport que tant els agrada i qui sap algun dia puguen ser professionals.

Esperem que aquesta quantia econ`mica s'amplie en propers anysEl segon Edicte diu:

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 11 de juny de 2008 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de l'expedient següent:

- Modificació ordenança municipal sobre prevenciónde la contaminació acústica.

En compliment de l'establit en l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'acord citat estarà exposat al públic durant un termini de 30 dies, durant els quals les persones interessades podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

En cas, de no presentar-se cap s'entendrà definitivament aprovat l'acord provisional.

Beniarrés, 25 de juny de 2008 .

Aquest segon edicte es aclopar la normativa actual sobre soroll al l’ordenança municipal. En aquest cas el que l’ajuntament pretén es curar-se en salut front a possibles queixes o denuncies per la instal·lació de revetlles o grups musicals en festes. Com a curiositat l’alcalde pot permetre qu alguns espectacles superen el soroll permés si ell ho considera oportú.

Novament es una ordenança que el 90 % d’ell s’incompleix sistemàticament per part de la població amb el vist i plau del que les té que fer complir que és el nostre ajuntament. Cal fer ordenances més realistes i amb menys paper que després no es porta endavant cap com puga ser la de Tràfic i la de Tinença d’animals i no es pren cap mesura repressiva per no fer-se de mal de voler.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...