BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 22 de juliol de 2008

Edictes publicats al BOP de 15 de juliol referents al poble de Beniarrés

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Una nova pujada d’impostos disfressada de baixada

El passat dia 15 de juliol de 2008,va eixir publicat al BOP nº 134 un edicte de l’Ajuntament de Beniarrés em que es comunica l’acord pres en sessió extraordinària per el ple de l’Ajutament de Beniarrés en que s’acorda baixar el gravamen que aplica l’ajuntament en l’impost de Bens Immobles (IBI) passant del 0’65% al 0’52 % per a bens de naturalesa urbana.

L’edicte és molt extens i podeu llegir-lo tot sencer aci. Aquest es un extracte del que considere més interessant:

Article nº 3: Tipus de gravamen i quota

En aplicació de l'establit en els articles 71 i 72 de la LRHL el tipus de gravamen serà per als:

- Béns immobles de naturalesa urbana el 0,52 %,
- Béns de naturalesa rústica el 0,40 %
- L'aplicació del coeficient 1 per a la base liquidable de les construccions urbanes en sòl rústic.
- Béns immobles de característiques especials el 1 %.

Article 4. Bonificacions.

1. Empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària. En aplicació de l'article 73.1 de la LRHL tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·licite pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat......

2 - Habitatges de protecció oficial. En aplicació de l'article 73.2 de la LRHL, els habitatges de protecció oficial i les equiparables a aquestes segons les normes de la Comunitat Autònoma Valenciana, gaudiran d'una bonificació del 50% durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, que haurà d'aportar-se en el moment de la sol·licitud......

3.- Famílies nombroses. En aplicació de l'article 74.4 de la LRHL els subjectes passius que, en el moment de l'import ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme l'establit en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i altra normativa concordant, gaudiran, d'una bonificació del 50% o del 90% en la quota integra de l'impost corresponent a l'habitatge habitual de la família ....


El que ha simple vista pareix una baixada d’impostos NO és així per a una gran majoria de veïns i veïnes de Beniarrés.

El valor cadastral dels immobles de naturalesa urbana degut a la brutal i desproporcionada revisió cadastral que van patir els immobles l’any 2007, ha donat com a resultat que el valor mitjà dels immobles en urbana tinga un increment del 350 %.

Com aquesta pujada es tan elevada i en aplicació de la llei, la pujada del 350 % es dividirà en 10 anys a una mitja del 35 % anual, es a dir, cada any al llarg dels propers 10 anys el valor dels immobles a Beniarrés tindrà una pujada anual del 35 % fins arribar al 350 % establert ( l’ajuntament de Beniarrés governat per el PP no va voler recurrir aquesta ponència de valors tan desmesurada per al nostre poble).

Un exemple: l’any 2008 ma casa està valorada en 10.000 € si pague el 0’65 % de l’impost del IBI tindré que pagar a l’ajuntament 65 € per aquest import. L’any 2009 el valor de ma casa ja no es de 10.000 € doncs té una increment en el seu valor del 35 % , sent el seu valor de 13.500 €, si per a l’any 2009 el tipus de gravamen que aplicarà l’ajuntament de Beniarrés en el IBI és del 0,52 % el que tindré que pagar serà 70,20 €, es a dir tindré una pujada en l’impost del IBI del 8 %.

Per tant encara que sembla una baixada en l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’ajuntament de Beniarrés recaptarà més diners en concepte d’aquest impost l’any 2009 amb un tipus de gravamen del 0’52 % que l’any 2008 amb un tipus de gravamen del 0’65 %. Tot açò es degut a que la ponència de valors , com a mínim, no va ser recurrida sent molt elevada i desproporcionada a la realitat del nostre poble.

Podeu llegir més articles relacionats amb el tema de Impost de Bens Immobles (IBI) de Beniarrés posant la paraula IBI en l’apartat de la columna lateral nomenat “Que hi ha dins del blog? Busca”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...