BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 17 de juliol de 2008

Edictes publicats al BOP de 14 de juliol referents al poble de Beniarrés

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA I ESCOLA D'ESTIU I L'APROVACIÓ DE LES BASES DE LA INSCRIPCIÓ DE LA GUARDERIA MUNICIPAL

El passat dia 14 de juliol va eixir publicat al BOP nª 133 (pàgina 30), l’aprovació definitiva del servei de guarderia i escola d’estiu i l’aprovació de les bases de la inscripció de la guarderia municipal de Beniarrés on degut a l’extens de l’edicte sols nomenaré algunes dades més significatives.

Per exemple l’article 5 diu:

Quota Tributària Guarderia Municipal

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat següent:

- Per assistència de cada xiquet/a, mensualment: 40 €
- Quota matriculació anual: 30 €

Quota per assistència a l'escola d'estiu: 60 €

I l’article nº 6 diu:

Exempcions i bonificacions

En la taxa per prestació del servei de guarderia municipal s'aplicaran les següents bonificacions:

- 25% de la quota mensual a partir del segon fill.
- 50% de la quota mensual a partir del tercer fill.

En la taxa per prestació del servei d'escola d'estiu només s'aplicara la bonificació del 50% de la quota a partir del tercer fill.

Per a ser beneficiari de les bonificacions anteriors haurà de presentar-se fotocòpia compulsada del Llibre de Família. Estaran exemptes del pagament de la corresponent taxa les persones que posseïsquen un grau de discapacitat física o psíquica igual o superior al 33%. La discapacitat física o psíquica haurà de justificar-se mitjançant fotocòpia compulsada del certificat que l'acredite.

Be, respecte a aquests edictes sols dir que el finançament de la guarderia municipal amb 2 mestres, calefacció, neteja edifici, materials i imprevistos es bassa pràcticament amb el que es pensa traure de la subvenció demanada a la Conselleria doncs hi ha una prematriculació de 15 xiquets i xiquetes que pagaran mensualment (entre tots) 600 € la qual cosa fa que amb aquests diners sols es podrà pagar la seguretat social de les treballadores i es tinga que finançar la resta amb recursos propis de l’ajuntament . Evidentment la "vida" de la guarderia municipal depen clarament de la possible subvenció de la Conselleria. Vorem.

Per altra banda, crec com ja he dit en infinitat d’ocasions, que l’Escola d’Estiu deruria ser debades i el que costa l’Escola d'Estiu es podria traure l’ajuntament estalviant-se diners de les mascletaes o convidades. Al meu pareixer els diners serien millor gastats el que passa que no seria tant "vistós".

També al mateix edicte ix publicat les bases per a la inscripció a la guarderia municipal que podeu llegir al mateix BOP nº 133 en la pàgina 31.

Doncs bé un extracte del mateix diu:

Segona.- (criteris de valoració)

S'estableixen com criteris de valoració segons el que es disposa en el Decret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics, els següents:

- Trobar-se empadronat en la població de Beniarrés (5 punts).
- Existència de germans matriculats en el centre (2 punts pel primer germà, 1 punt per la resta de germans).
- Per proximitat del domicili o del lloc de treball dels pares o tutors (2 punts).
- Ser família nombrosa (3 punts)

Els empats que, si escau, es produïsquen, es dirimiran aplicant successivament, la major puntuació obtinguda en els criteris següents:

a) estar empadronat en el municipi.
b) germans matriculats en el centre.
c) família nombrosa
d) proximitat del domicili o lloc de treball dels pares


En aquest criteri de valoració trobe a faltar que no es valore la situació econòmica dels pares o mares doncs no es el mateix que els pares tinguen bones rendes a que no les tinguen i per tant deurien tindre preferència les rendes més baixes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...