BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 28 de juliol de 2008

Crònica del passat plenari celebrat a l'Ajuntament de Beniarrés el dia 22 de juliol de 2008

El passat dimarts dia 22 de juliol la corporació de l’Ajuntament de Beniarrés va tindre sessió plenària de caràcter extraordinari. L’hora de la sessió va ser a les 19:30 hores i no va assistir cap veí ni veïna del poble de Beniarrés si exceptuem la gent que entrava a donar sang ( aquest mateix dia hi havia donació de sang i habitualment es dona al saló de plens) i una familiar d’un membre de la corporació que va vindre a última hora. La durada de la sessió va ser curta. Al voltant d’una hora i van assistir tots els membres de la corporació local.

Considere prou lamentable, preocupant i trist la indiferència que susciten les sessions plenàries entre la població de Beniarrés. Aquest fet ens deu fer recapacitar a tots als qui fem representem als partits polítics i als veïns i veïnes.

Al plenari es van tractar els següents temes:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del 11 de juny de 2008.

Va ser aprovada per unanimitat.

2.- Donar conte dels decrets d’alcaldia del 78 al 108 de l’any 2008

En aquest punt la secretària lleig la capçalera dels decrets i prou. No es pot demanar cap explicació sobre els decrets perquè hi han alguns que es mereixen alguna explicació al poble de Beniarrés. Ja informaré més endavant d’algun d’ells

3.- Ratificar decret d’alcaldia 109/08

Aquest decret consisteix en la cessió per part de l’ajuntament de Beniarrés del camp de futbol al CF BENIARRÉS per a que tinga un camp on jugar ( requisit demanat per la Federació per a poder jugar la lliga) i poder participar en la propera lliga de futbol.

Aquesta és una concessió administrativa d’us privatiu del camp de futbol municipal com a bé de domini públic per una valor de 100 €.

El resultat de la votació va ser 6 vots a favor ( PP i BLOC) i 3 abstencions (PSPV-PSOE). L’abstenció del grup municipal socialista ve fonamentada perquè creguem que el camp de futbol de Beniarrés no es de propietat municipal ni està en l’inventariat de bens de l’ajuntament de Beniarrés per tant l’Ajuntament de Beniarrés no pot cedir en ús res que no siga seu.

4.- Concessió llicències urbanístiques

Novament el nostre grup municipal es vam absentar en aquest punt fins que no es regule correctament l’atorgament i seguiment de les obres al nostre poble. Estem a l’espera de fer una reunió entre tots els grups polítics per crear un protocol d’actuació en l’atorgament de les llicències.

En les llicències d’obra que arriben als veïns i veïnes posarà que el grup municipal socialista s’ha abstingut. Áquesta és la forma legal de dir que s’hem abstingut de participar en l’atorgament o denegació de llicències urbanístiques.

5.- Iniciació de dos expedients de contractació:

Reforma d’espais esportius tradicionals: Reforma del Trinquet

L’equip de govern proposa iniciar l’expedient de contractació de l’obra Reforma del Triqnuet que bàsicament consisteix en canviar el ferm del trinquet i fer-lo un metre més ample a la llarga amb un pressupost de 171.838 €. L’obra es vol licitar mitjançant procediment negociat sense publicitat, es a dir, l’alcalde busca 3 empreses a mínim i la que més barat o fa s’ho queda.

La votació va ser 5 vots a favor d’iniciar l’expedient de contractació (Partido Popular) i 4 abstencions ( PSPV-PSOE i BLOC). El motiu de l’abstenció seria molt llarg d’explicar doncs açò ja ve de l’altre legislatura quan ens van presentar la memòria i ens vam adonar que l’ampliació del trinquet anava en terrenys privats i catalogats com a urbà i no com dotacional – esportiu. En aquell temps ens van dir que no calia requalificar. Evidentment si que fa falta requalificar-ho i permutar o comprar terrenys com es podrà comprovar en el punt nº 8 del mateix plenari.

Un altre motiu de l’abstenció es que no hem vist el projecte encara que l’alcalde ha dit que el projecte s’ha aprovat pel ple. Com es pot comprovar en un altre ple que celebrarem aquest dimecres està l’aprovació del projecte. Com potser que es licite un obra sense haver-se aprovat el projecte? Com s’explica açò? Algú ha notificat que estava aprovat pel ple sense estar-ho?

Un altre motiu es la forma d’adjudicació de l’obra: negociat sense publicitat. Creguem que es millor el concurs amb publicitat i les empreses que vullguen presentar-se que presenten millores i no a la baixa doncs si està subvencionat en una gran quantitat val la pena gastar-se els diners i que tot vaja en millores en l’obra envers de quedar-se-ho el qui més barat ho fa.

Pla d’instal·lacions Culturals: Ampliació del Museu “Casa la Mestra”

L’equip de govern proposa licitar l’obra de ampliació del Museu “Casa la Mestra”. Si el museu on està la Sala d’interpretació de la Cova de l’Or i que pràcticament obri dues vegades a l’any on ja s’han invertit al voltant dels 100.000 € en l’anterior obra.

Ara es pretén licitar l’ampliació per un valor de 76.106 €. El resultat de la votació va ser 5 vots a favor del Partido Popular, 3 abstencions del PSPV-PSOE i 1 vot en contra del BLOC. El motiu de l’abstenció es que novament es pretén licitar l’obra per concurs negociat i sense publicitat com l’anterior del Trinquet on l’alcalde tria les 3 empreses com a mínim que poden participar en el concurs de l’obra.

Un altre motiu es que vista la gestió feta en el que huí en dia és el Museu creguem que aquesta ampliació sols farà que siga l’edifici més gran i que quedarà novament tancat doncs no hi ha personal per obrir-lo i després de fer-lo es pensar parlar amb els tècnics per a veure que posem quan deuria ser al reves primer parlar amb les tècnics i ells sobre lo que et demanen tu ja fas l’ampliació.

6.- Sol·licitud d’inclusió en la convocatòria de subvencions de la Diputació que té per objecte l’inversió en camins de titularitat no provincial.

L’equip de govern proposa entrar en aquesta convocatòria per arreglar camins. El resultat de la votació va ser: 6 vots a favor del Partido Popular i BLOC i 3 abstencions del PSPV-PSOE.

Els camins que es pretenen son:

-Camí de Laui
-Camí del Riu
-Camí Fita Alcosser
-Cami Forinyent
-Camí Querena Port

El pressupost d’arreglar aquests camins puja a 74,840,94 €.

La nostra abstenció, encara que volem que s’arreglen la major quantitat possible de camins, ve motivada per que creguem almenys dos camins com puguen ser el Camí del Riu i el camí Querena del Port estan dintre dels espais naturals protegits de la Solana del Benicadell i del Serpis (els dos que afecten al nostre terme) i que per a poder actuar-hi i dir-te com s'ha de realitzar l'obra, fa falta un informe previ de la Conselleria de Medi Ambient autoritzant-te i dient-te com tens que fer-ho i quins materials s’han d’emprar cosa que no s’ha fet.

Per altra banda creguem que alguns camins son de titularitat privada i en l’expedient no hi havia cap document autoritzant l’actuació. Com ja tenim precedents del que estem dient tenim por de tornar a clavar la pata.

7.- Inclusió d’una nova base al PAI

Bàsicament diu que els propietaris de terrenys dintre d’una zona afectada per una Pla d’Actuació Integrada (PAI) deuran cedir, lliure de càrregues d’urbanització, a l’administració actuant les parcel·les edificables corresponents al 5% de l’aprofitament tipo.

Ens sembla perfecte aquesta nova base que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics doncs qui ix guanyat es l’ajuntament de Beniarrés que som tots amb una aportació dels 5 % dels possibles solars dintre del PAI.

8.- Aprovació de la modificació puntual nº5 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i aprovació del Conveni Urbanístic.

Aquesta nova modificació del PGOU el que pretén es requalificar 20 metres quadrasts de sol urbà i passar-los a dotacionals mitjançant un permuta de terrenys amb el propietari del xalet d’Orero.

Açò ve motivat per l’obra de reforma del Trinquet com ja havia comentat en l’anterior punt. Aquesta modificació s’haguera tingut que fer fa almenys any i mig quan es volia començar a fer la reforma del Trinquet i es va modificar l’àrea de repartiment nº 1.

Pregunta l’alcalde si aquesta modificació afectava a l’atorgament de llicències d’obra en l’area de repartiment nº 1 ens va dir que no però en la memòria de la modificació nº 5 a l’apartat Criteris d’Ordenació i Desenvolupament diu: “ La presente modificación puntual supone la suspensión de licencias durante su tramitación”. Crec que queda clar.

Com anècdota en aquest punt vaig voler fer-li una pregunta a l’alcalde i em va dir que no li la podia fer que ja estava cansat de que li ferem preguntes, que si volia que li la fera el portantveu socialista.

El resultat de la votació va ser 8 vots a favor de la modificació (Partido Popular i PSPV-PSOE) i 1 abstenció del BLOC aprovant-se la modificació i el conveni.

9.- Autoritzar la permuta de la parcel·la R-7.1 i R-4.3

Per a permutar parcel·les entre propietaris del polígons industrial cal l’autorització prèvia de l’ajuntament i es el que ens han demanat aquests propietaris.

El resultat de la votació va ser 6 vots a favor ( Partido Popular i BLOC) i 3 abstencions del PSPV-PSOE.

L’abstenció del nostre grup polític ve motivada per que les parcel·les del polígon industrial (pràcticament totes) deurien ja estar construïdes i amb projectes empresarials en marxa doncs així o van signar els propietaris i el nostre alcalde i no plenes de males herbes i sense haver creat llocs de treball ni riquesa per a Beniarrés
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...