BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 25 de novembre de 2008

Edicte publicat al BOP referent a l’Ajuntament de Beniarrés

Aprovació inicial pressupost general 2009

Aquest és l’edicte sencer que huí dia 25 de novembre ha eixit publicat al BOP nº 227 ( pàgina19) de la Provincia d’Alacant i que fa referència a l’aprovació inicial del pressupost del nostre poble per a l’exercici 2009.

Ara s’obri un periòde de 15 dies hàbils( descomptant diumenges i festius), on qualsevol veí o veïna, podrà consultar-lo i presentar les oportunes reclamacions.

L’edicte diu el següent:

L'Ajuntament ple en la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 12 de novembre de 2008, ha aprovat inicialment el pressupost general per a 2009, i s'exposa al públic, juntament amb tota la documentació que ho integra, pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats, podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el ple, tot això, en compliment del disposat en l'article 169 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Beniarrés, 13 de novembre de 2008 .

L'Alcalde, Luis Tomás López.

Sorprèn i molt, com el més normal seria que a la pàgina web de l’ajuntament estiguera penjat aquest pressupost per a que les persones interessades o per simple curiositat, pogueren consultar-lo. Si entreu a la pàgina de l’ajuntament no vore ni rastre del mateix, ni de la plantilla de personal ni de l’annex d’inversions entre molts altres documents que formen el pressupost de Beniarrés. Perquè no ho posen?

El mateix està passant amb el període d’exposició pública obert amb motiu d’haver presentat per un agent urbanitzador, una PAI sobre la zona del Dr. Orero o àrea de repartiment nº 2. Tampoc trobareu res d’aquest informació a la web de l’ajuntament de Beniarrés quan aquesta obra és molt important per a la construcció de nous habitatges al nostre poble. Perquè no hi ha res?

Està molt bé que ens informen de les activitats i de les subvencions que es reben per al nostre poble ( les que han sigut sol·licitades i venen denegades eixes no posen res) però crec que aquestes altres informacions que reclame que estiguen i que crec que deuen d’estar no apareixen en lloc. Perquè?
En aquest mateix blog aniré vegent el pressupot en diferents articles. Aquest és el primer que ja he penjat i que tracta sobre el capitol I d'ingressos

25 comentaris:

Anònim ha dit...

JOSE DONAT PRESSA QUE QUEDEN 15 DIES PER ALEGAR.

Beniarres al dia ha dit...

Be, Veig que per a tú esmés fàcil anar-te’n per les rames que contestar a les qüestions que plantatge. Que em de fer.

Primerament dir-te que les al•legacions que segons tú dius, presenta, Jose, no les presenta ell sols, les presenta en nom del grup municipal socialista. Les al•legacions com tu molt bé sabràs, son per a corregir o millorar el que s’exposa i evidentment aquest pressupost es molt millorable.

Tú , al votar a favor del pressupost per a l’any 2009 de l’Ajuntament de Beniarrés, esta`s d’acord en tot el que en ell s’exposa.


Aquest pressupost per a l’any 2009 no pot:

-Cobrar més diners la regidora alliberada (950 €) que una professional de mestra de guarderia (800 €)

-No pot consignar 67.000 € per a contractar a personal del PAMER,EMCORP,EZOINT, quan sols se’ls paga 750 € brut per fer 8 hores els mesos d’estiu o 500 € per fer-ne 6 hores. Evidentment sobren més de la meitat dels diners.

-No pot consignar 60.000 € per a festes quan estem en plena crisi.

-No pot consignar per a promocionar lanostra llengua 2.000 € per a tot l’any ni 9.000 € per a convidades i regals.

-No es poden consignar 3.000 € per a quilometratge quan tenim l’ajuntament té dos cotxes i paga el gas-oil dels diners de tots.
-No es poden consignar 923.188 € en inversions quan no hi ha CAP subvenció confirmada

I així un llarg etcetera, que tú, evidentment estàs d’acord

Anònim ha dit...

En el contracte laboral de l'alliberada de l'Ajuntament, consta l'horari de feina?.
A les 9:00 h del matí no està a l'Ajuntament, a quina hora es posa al curro?.

Anònim ha dit...

Doncs, la regidora alliberada un munt de vegades també està a l'ajuntament de vesprà inclòs els caps de setmana. Per què això no ho vegeu?

Beniarres al dia ha dit...

Aquest és l’anunci que va eixir publicat respecte a la dedicació exclusiva de la regidora la BOP nº 47:

El ple d'aquesta corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2008, de conformitat amb el preceptuado en l'article 75 de la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la llei 14/2000, i article 103 de la mateixa així com la resta de la normativa concordant va acordar el següent: Concedir el règim de dedicació exclusiva a la primer tinent d'alcalde donya Yolanda Calbo Moncho, amb alta en seguretat social, fixant la quantia de les seves retribucions brutes mensuals en 950,00 €, més dues pagues extres d'igual quantia en els mesos de juny i desembre. El que es publica en compliment de l'article 75.5 de la llei 7/85 reguladora de les bases de règim local.

No diu al respecte de l’horari que té que fer.

Els regidors i regidores a l’ajuntament de Beniarrés i a altres ho son perquè lliurement s’han volgut presentar per treballar per el seu poble, no?

També hi ha altres regidors i regidores a l’ajuntament de Beniarrés que treballen per les vesprades i cap de setmana i no cobren cap euro per fer-ho. No val eixe argument per justificar una dedicació exclusiva a un ajuntament com el de Beniarrés de 1.350 habitants sent que l’alcalde ja està alliberat per la Diputació d’Alacant i té temps més que suficient per portar l’ajuntament endavant, poguent-se estalviar el poble de Beniarrés els vora 18.000 € que ens consta aquesta alliberada (sou+SS)

Anònim ha dit...

De moment que cobra un sou, està obligada a més que un altre regidor que no cobra per treballar dins la seua regidoria (pense en els altres del PP).

Anònim ha dit...

No estic res d'acord en que les al•legacions que presenta Jose "les presente en nom del grup municipal socialista", donat que alguna la ha presentat a títol personal. Tampoc estic d'acord en que totes les al·legacions les presente per a "corregir o millorar el que s’exposa", donat que alguna la ha presentat per a donar quefer i, fins i tot, per a fer el ridícul.

Beniarres al dia ha dit...

No se ho desconeixes intencionadament o no, però les al•legacions sempre les presenta una persona en nom d’un grup. Així és la llei. Jose Vicente és el nostre portaveu, per tant signa ell les al•legacions que presentem. No se com treballareu en el teu grup però nosaltres ho fem així.

De donar quefer res. Les al•legacions es presenten per a corregir, millorar i sobre tot, fer complir la legalitat. I no se perquè et molesten tant, doncs si hi ha una majoria davant la desestimeu i ja està com heu fet moltes vegades, sense donar més explicacions . Es això donar quefer?

I no parlem de ridícul que pot algú pot eixir malparat.

Salutacions

Anònim ha dit...

Jo dic una cosa ;
VISCA LA MOCIÓ DE CENSURA.

Beniarres al dia ha dit...

Anònim, que te que veure ara la moció de censura si ja han hagut unes eleccions locals i el PP ha tre majoria absoluta?

També et recorde que com a resultat de les darreres eleccions locals,, dos dels partits que van signar la moció de censura, La Llistade Perputxent i Alternativa per Beniarrés, han desaparegut del mapa polític local.

De la moció de censura ja a temps que ha passat. Ara cal mirar cap endavant. Et convide a fer-ho

Anònim ha dit...

Tens raó, Fede, el que presentava Jose a títol personal eren els recursos de reposició contra els acords del plenari. I sí, eixe dia va fer el ridícul; bé saps tú per què... que setmanes després encara caminava escaldat.

Beniarres al dia ha dit...

Des de l’anonimat es poden fer moltes acusacions i sempre podràs anar amb la cara ben plantada encara que la processó vaja per dins.

No recorde el que dius sobre que Jose va presentar un recurs contra un acorda plenari. Ho podries detallar? El que si que et dic, és que el nostre grup municipal treballa conjuntament per tant si algún regidor presenta veure alguna documentació o alguna al•legació ho fa amb el consentiment de la resta del grup.

En les teues al•lusions a Jose, veig una animadversió personal que crítica política doncs deixes els qualificatius en l’aire però no és argumentes. Per cert, veig que et vas fixar molt, doncs vas anar darrere d’ell mirant-lo com caminava unes setmanes. Que detallista que eres.

Anònim ha dit...

Vaja, Fede, veig que saps molt bé tot el que és pot fer des de l'anonimat... I veig també que tens la memòria molt curta, com la tenen els bons polítics.
Sí, Jose va presentar un recurs de reposició contra dos acords del plenari, i ho va fer a TITOL PERSONAL (res de grup municipal socialista), com així consta en el seu propi recurs i, també, a l'acta de la sessió on es va resoldre. Per tant, no digues que acuse a ningú des de l'anonimat, ni et faces el bobo, que massa bé saps de què et parle i qui soc.
De totes maneres, si vols saber més detalls del motiu del recurs, pregunta-li a Jose, que va ser l'autor (això sí, ves amb cura, no vaja a inflar-te a mentides).
Per altra banda, a Jose l'estime ben poc com a polític, és cert, però res d'animadversió personal, faltaria més... I no és que anara darrere d'ell veient lo escaldaet que va eixir del plenari, Déu em lliure de fer el geripolles; era ell qui em perseguia, que ja saps lo molt que li agrada a Jose amagar-se darrere dels xops per a espiar.

Beniarres al dia ha dit...

Primerament dir-te que si estàs insinuant alguna cosa amb la frase " veig que saps molt bé tot el que és pot fer des de l'anonimat..." et demane que ho digues i sobretot que poses el teu nom.

En segon lloc, dir-te que no se quin recurs fas referència. Per tant si vols ho dius sino, no.

En tercer lloc, pense qui eres però des de l'anonimat qualsevol personapot usurpar la personalitat de un altre i com podràs imaginar, no vull clabar la pota.

I en quart lloc, veig clarament una animadversió personal cap a Jose Vicente que res te que veure amb la tasca política que desenvolupaves.

Et pregue que si novament fas algun comentari amb desqualificacionscap alguna persona no faces baix l'anonimat.

Bon dia

Anònim ha dit...

Jose i tú uns bons perots. No marxeu mai del psoe de beniarrés i axina sempre eixira lluis.

Anònim ha dit...

Açí, els unics perots sou els que doneu suport als qui estàn embuxaqanse els diners i us creieu totes le s mentires que vos conten. Desperteu-se.

Anònim ha dit...

Vixca els qui cobren del PP eixos son els que mes guanyen. els demes tontos per deixarlos.

Anònim ha dit...

Aquest blog (i no se'ns deu oblidar que és de Fede) deuria aprofitar per debatre sobre temes d'interés col•lectiu i social, deixant a un costat les diferències personals.
Per una altra banda, jo no sé què és això "d'amagar-se pels xops", però per la manera d'exposar-se, aquesta anònim queda totalment desqualificat, doncs crec que està en el llímit de l'ofensa personal.
No és el mateix que critiquem sobre l'exclussivitat que l'Ajuntament paga a Yolanda i els diners públics que se li paguen a Luis per la seua tasca de no sé quina assessoria.
Aquestos sí són temes de debat, doncs es referim a tasques polítiques i perfectament podríem expressar: Quina vergonya: s'ha llogat a un assessor que no té ninguna especialitat professional coneguda. Tots sabem quin nivell d'estudis té. ¿Amb aquesta opinió, creieu que estic faltant a nivell personal?.
Quant a Yolanda, no sé massa bé la seua responsabilitat dins de l'Ajuntament, però si se li paga, se li deu exigir comptes: està treballant per al poble, tots els ciutadans, l’hagen votada o no. ¿No ho veieu així?.

Anònim ha dit...

De la moció de censura ja fa temps que ha passat. Ara cal mirar cap endavant. Et convide a fer-ho!
I aixó perque collons no ho fàs, quan parlem de Irak,Franco i tot lo que ja ha passat i vols remoure la merda quan et convé?
Aixina son els "politics" com tú.
JAJAJAJAJAJAJAJA........

Beniarres al dia ha dit...

Resulta evident que no saps mirar cap endavant.

Fixa't com eres tu que no dones ni la cara i t'amagues darrere d'un anònim. Que poden pensar de mi si saben el que pense, pensaras?

No dones lliçons

Anònim ha dit...

Estem en democràcia i puc escriure davall un anonimat,tú el que estàs és amb la mosca darrere de l'orella perquè t'emprenya no saber qui et contesta.
Està més que clar que tú, si que no saps mirar cap avant, ho has demostrat, quan no et convé, au a l'anonim!.....

Beniarres al dia ha dit...

Evidentment que estem en democràcia, malgrat que algú no li agrade.

El publicar un comentari anònim o no es tan simple, com el qui modera aquest blog active l’opció d’anònim o no. Tan simple com això. Fins i tot està l’opció de que els lectors no puguen fer comentaris.El que passa és que prefereixc que la gent participe en aquest blog encara que siga de forma anònim i per a menysprear-me alguna que altra vegada.

No em lleva la son el saber qui escriu certs comentaris però si que darrer d’un anònim es donen lliçons, quan tal vegada, el més segur que el qui les dona siga el o la primer/a en no complir-les.

Per cert, veig que insinues que quan no em convé, ampre l’anonimat per a fer comentaris. Simplement dir-te que no he fet mai però em surt una pregunta com saps que soc jo si dius que els comentaris anònims no saps qui els fa? Tu mateix et contradius.

Et convide a seguir llegint aquest blog i a participar-ne

Anònim ha dit...

FEDE ÉS FÀCIL DE CONTESTAR, CAP A ON HEM DE MIRAR? CAP AVANT O CAP A DARRERE? ÉS QUE AL FINAL NO ENS ACLARIM, IGUAL RETROCEDIM 50,100,300 ANYS.........AL FINAL DE TANT de MIRAR DAVANT DARRERE ENS N'ANEM A MAREJAR!

Beniarres al dia ha dit...

Mirar cap endavant és veure el polígon industrial de Beniarrés ampliat amb fabriques i gent treballant. Mirar cap endavant és que els nostre majors estiguen ben atesos per professional qualificats en un Centre de Dia i que l’hospitalització domiciliaria arribe fins a Beniarrés. Mirar cap endavant els veure que els nostres fills tinguen una educació digna i de qualitat i els nostre estudiants tinguen un bon futur en el mon laboral. Mirar cap endavant és tindre unes bones infraestructures d’aigua potable, clavegueram, bones carreteres, etc.

Tu mira cap on el vinga en gana.

Anònim ha dit...

AAAAAA ara ho tinc clar, ja se cap a on mirava el psoe quan estava governant en Beniarrés . ho has fet molt bé!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...