BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 17 de novembre de 2008

El PAI del Dr. Orero

Acabat el període de presentació d’ofertes per urbanitzar l’àrea del Dr. Orero o Àrea de Repartiment nº2 del Pla General d’Ordenació Urbana sols s’ha presentat una oferta per part de Cesar Gilabert Solanes.

Ara s’obri un perídoe de temps de 30 dies per a que tota persona puga consultar tota la informació presentada i presentar les oportunes al·legacions.


Àrea de repartiment nº 2 o del Dr. Orero. Imatge de com quedarà un vegada urbanitzat.

En marron a la dreta el que es quedarà per a fer habitatges. En morat el dotacional on es construirà la nova piscina municipal. La resta marcat amb color roig i marrron queden fora del PAI.

L’anunci ha eixit publicat al DOCV nº 5.894 de data 17 de novembre de 2008 i que diu el següent:

Informació pública de la proposta de programa formulada per César Gilabert Solanes. [2008/13283]

El Ple de l’Ajuntament de Beniarrés, en la sessió celebrada el dia 8 de maig de 2008, va acordar iniciar el procediment de concurs per al desenvolupament i l’execució de l’àrea de repartiment número 1, per gestió indirecta, i es van aprovar a la mateixa sessió les bases particulars per a la selecció i adjudicació del programa indicat, acord que es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5781, el dia 10 de juny de 2008, mentre que les bases es van publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5826, el dia 12 d’agost de 2008, al mateix temps que la informació pública de l’inici de concurs per a la selecció de l’urbanitzador, anunci que s’ha remés al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 9 de juliol de 2008 i publicat el dia 11 de juliol de 2008.

L’instrument urbanístic sobre el qual versa l’esmentat programa és el Pla General d’Ordenació Urbana de Beniarrés i la seua modificació puntual número 2. La unitat d’execució a què es refereix aquest programa té una superfície de 3.176,00 m.² i la seua ordenació està determinada al Pla General d’Ordenació Urbana.

César Gilabert Solanes, amb domicili al carrer del Doctor Orero, de Beniarrés, i el document nacional d’identitat 24342247D, a l’efecte d’iniciar la informació pública de la seua proposta de programa, ha atorgat acta de protocol·lització davant la notària de Cocentaina, Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, que té el domicili a l’avinguda del País Valencià, número 123, entresòl, de Cocentaina, i en el termini d’un mes comptat des de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, qualsevol persona podrà comparéixer, en horari d’atenció al públic, bé a l’expressada notaria, o bé a l’Ajuntament de Beniarrés, a l’efecte de consultar els documents dipositats i presentarhi al·legacions.

Aquest anunci valdrà de notificació, a l’efecte de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a aquells titulars cadastrals desconeguts o en parador ignorat, i per als qui hagen rebutjat la notificació o aquesta no s’haja pogut practicar.

Beniarrés, 10 de novembre de 2008.– César Gilabert Solanes.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...