BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 24 de novembre de 2008

Pressupost 2009 de l’Ajuntament de Beniarrés: Ingressos (I)

Crec que el poble de Beniarrés deu saber en que es gasten els diners de tots. És la meua intenció l’anar desenvolupant el pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009. Es a dir, el pressupost del nostre poble on es voran reflectides totes les previsions tant en despeses com en ingressos. En que es pretenen gastar els diners de tots, els nostres dirigents locals que en el cas del nostre poble, està format per representants del Partido Popular que compta amb majoria absoluta.

Vaja per davant que en cap moment se’ns ha convidat als partits polítics que formem l’oposició a l’Ajuntament de Beniarrés, PSPV-PSOE i BLOC, a participar en la redacció d’aquest pressupost ni a presentar propostes, a més a més, de donar-nos sols 48 hores per a mirar-se’ls i ser aprovats en un plenari de caràcter extraordinari i urgent. Per tant tot el que es pressuposta es a iniciativa del Partido Popular tant el que està pressupostat com el que no està pressupostat.

Primerament cal dir, que un pressupost municipal té que estar ajustat. Açò vol dir que tenen que haver els mateixos ingressos que despeses. En aquest cas hi ha més ingressos que despeses degut a que l’any 2007, l’ajuntament va tancar amb un dèficit de 3.900 € i aquesta xifra s’ha de veure compensada en el proper pressupost que en aquest cas és el de l’any 2009.

Un impost, segons la enciclopèdia lliure Viquipèdia es: “una quantitat de diners exigida per les administracions públiques als ciutadans i a les empreses d'una regió, territori o país, com a contribució a la despesa pública. L'impost és un tribut caracteritzat per fer sorgir obligacions pecuniàries en favor del creditor tributari regit pel dret públic i no requereix de cap contraprestació per part de l'administració. L'impost sorgeix exclusivament com a conseqüència de la capacitat econòmica del contribuent. El camp de les ciències econòmiques que estudia els impostos son les finances públiques, mentre que el camp del dret, és el dret tributari” .

Com el pressupost és molt extens, aniré fent diferents articles sobre el pressupost. En aquest primer article tractaré el capítol I d’ingressos que correspon als ingressos per impostos.

Aquest Capítol I està composat per 4 impostos que son els següents:

Impost sobre bens Immobles: Aquest és més conegut com IBI o “canaló” i és el que paguem per el valor dels nostres habitatges, empreses, bens, etc, es a dir sobre les nostres construccions i terrenys urbans i urbanitzables.

L’any 2008, vam patir la brutal pujada en els valors cadastrals dels nostres bens. Aquesta pujada serà plenament efectiva dintre de 10 anys on el valor dels nostres bens haurà pujat un mitja del 350 %. Mentrestant, el valor dels nostres bens va pujant un 35 % fins arribar a la xifra abans esmentada dintre de 10 anys.

Per a l’any 2009 l’ajuntament pensa recaptar 98.000 € . L’any 2008 pensava recaptar 88.000 € i l’any 2007 pensava recaptar 77.000 €. Per tant en tant sols 3 anys l’ajuntament pensa ingressar en aquest concepte 22.000 € havent quasi els mateixos bens i habitatges. Per tant, l’ajuntament encara que diu que no puja els impostos si que els puja doncs recapta més per ells havent els mateixos contribuents.

Impost vehicles de tracció mecànica: Aquest és l’impost que paguem per circular amb els nostres vehicles per la via pública, tant cotxes, com motocicletes, com tractors, com altres vehicles.

Aquest impost ve sent quasi el mateix des de fa anys. Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 57.000 €, per a l’any 2008 hi havia pressupostats 57.000 € i per a l’any 2007 hi havia pressupostats 55.000 €.

Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana: Aquest és l’impost que es paga a l’ajuntament quan algun propietari ven alguna propietat com puga ser un habitatge o un solar. Ve a ser el 2% del valor que marca l’escriptura de compra venda.

Amb aquest import s’ha fet molta demagògia per part del Partido Popular des de que es va instaurar a Beniarrés. Al programa electoral del Partido Popular de l’any 2003 deia el següent: “ I per últim aproximadament fa un any ens van imposar un nou impost que abans no existia que és el Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana amb un 2%. Per contrarestar aquesta càrrega impositiva el Partit Popular proposa una sèrie de mesures començant per una millor gestió i un major control pressupostari, l’eliminació d’aquest nou impost i la modificació d’alguns”.

Res més lluny de la realitat. Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 11.000 €. Per a l’any 2008 hi havien pressupostats 8.000 € i per a l’any 2007 hi havien pressupostats 3.000 €. A dia d’avui l’impost està vigent.

Impost sobre activitats econòmiques: Abans existia l’impost sobre activitats econòmiques IAE que pagaven directament les empreses als ajuntaments i era uns dels pilars on es sustentava el finançament local. El govern de Jose Maria Aznar el va suprimir, amb el silenci de la Federació Espanyola de Municipis, creant una compensació econòmica per a cadascun dels ajuntaments per la retirada d’aquest impost.

Aquest impost pràcticament segueix igual: Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 5.000 €, per a l’any 2008 hi havien pressupostats 5.000 € i per a l’any 2007 hi havien pressupostats 3.500 €.

El total d’ingressos previstos en aquest capítol per a l’any 2009 és de 171.000 €, aquest mateix capítol l’any 2008 tenia previstos ingressar 158.000 € i per l’any 2007 hi havia una previsió de 138.500 €. Per tant, l’ajuntament té previst ingressar 32.500 € més que fa tres anys per els mateixos impostos i pràcticament els mateixos contribuents. Evidentment la pressió fiscal a augmentat.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...