BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dijous, 18 d’octubre de 2007

MODIFICACIONS DE CRÈDITS

La partida d'Atencions Protocol·laries i representatives augmenta un 200 %

Huí dia 18 d’octubre ha eixit publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP) al seu nº 205 un anunci de l’Ajuntament de Beniarrés en el que s’exposa la modificació nº 1 de crèdits aprovada en el passat ple extraordinari amb els vots a favor del Partido Popular i els vots en contra del PSPV-PSOE i del BLOC.

L’edicte literalment diu:
 Ahorrar dinero
AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

EDICTO
Aprobado inicialmente por el pleno de esta corporación,
el expediente número 1 de modificaciones de créditos en el
presupuesto general de 2007, por el que se conceden
suplementos de créditos, se expone al público durante el
plazo de quince días hábiles el expediente completo a los
efectos de que por los interesados que se señalan en el
artículo 170 apartado 1 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el pleno por los motivos que se indican en el
apartado 2 del mismo artículo, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 177.2 del citado texto legal.
En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones
el expediente referenciado se entenderá definitivamente
aprobado.
Beniarrés, 1 de octubre de 2007.
El Alcalde, Luis Tomás López.

L’esmentada modificació de crèdits puja a la quantitat de 67.636,95 €. Aquesta quantitat es finançarà de fons de cooperació, subvencions i de remanent de tresoreria.

Algunes de les partides que es modifiquen son:

Altre Personal: Tenia 27.450 € i s’augmenta amb +7.524 €
Atencions Protocol·làries: Tenia 4.000 € i s’augmenta amb + 8.000 €
Activitats Culturals: Tenia 16.000 € i s’augmenta amb +4.000 €
Activitats infància i dona: Tenia 7.000 € i s’augmenta amb 4.500 €
Inversió en maquinaria; Tenia 3.000 € i s’augmenta amb 12.330 €
Inversió en infrastructures: Tenia 279.258 € i s’augmenta en 11.354 €

Qualsevol veí i veïna pot anar a consultar l’expedient a l’Ajuntament de Beniarrés
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...