BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

diumenge, 27 de desembre de 2009

Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El proper dimecres 30 de desembre tindrà lloc la darrera sessió a l’Ajuntament de Beniarrés de l’any 2009. Aquesta sessió es de caràcter ordinari i tindrà lloc al saló de plens a les 19:00 hores en la data abans esmentada amb el següent ordre del dia:

1.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del número 195/09 al 203/09.

2.- Nomenament de representant de l’ajuntament, en qualitat de suplent, en el Consell Escolar de Beniarrés

3.- Aprovació inicial modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública.

4.- Aprovació inicial modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

5.- Concessió de llicències urbanístiques.

6.- Assumptes extraordinaris si els haguera.

7.- Mocions grups polítics.

8.- Informes d’alcaldia

9.- Precs i preguntes.


Aquest serà l’ordre del dia de la sessió ordinària. Al tindre caràcter ordinari, es podran fer precs i preguntes a l’equip de govern. Si teniu algun prec o pregunta que vullgau li faça arribar a l’equip de govern, me’l podeu fer arribar a l’adreça de correu: fedebeniarres@gmail.com.

Quedeu tots convidats a assistir-ne.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...