BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 25 de febrer de 2009

El PSPV-PSOE sol•licita la celebració d’un ple extraordinari

El “Convent de les Monges” deu ser per al poble de Beniarrés

El grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés ha considerat oportú, i per primera vegada, el sol·licitar a l’alcalde de Beniarrés, el popular Luís Tomàs, la celebració d’un ple extraordinari per a que l’Ajuntament de Beniarrés, es a dir, els representants del poble de Beniarrés, li demanem a la Diputació d'Alacant la compra de l’edifici del “Convent de les Monges” per a que no pare a mans privades i que una vegada adquirit l’edifici li se cedeixca a l’Ajuntament de Beniarrés per a destinar-lo a un ús públic.

Aquesta ferramenta política està recollida dintre de la Llei de Bases de Règim Local podent com a màxim sol·licitar-ne 3 a l’any. Aquesta petició va ser registrada a l’Ajuntament de Beniarrés el passat dia 23 de Febrer ( dia de nefast record per als demòcrates) i en un termini de 15 dies hàbils, l’alcalde deu convocar aquesta sessió plenària amb aquest únic punt dintre de l’ordre del dia.

Els socialistes de Beniarrés creguem que estem davant d’una oportunitat única per a que tots els partits polítics amb representació al consistori estigam units i li demanen a la Diputació d’Alacant que compre aquest edifici al igual que ho ha fet comprant la Cava d’Agres i el Castell de Perputxent per a després cedir-los als ajuntament d’Agres i l’Orxa respectivament.

Els socialistes creguem que aquest edifici te que quedar per a ús del poble de Beniarrés doncs molta gent ha treballat desinteressadament al llarg de molts anys en el seu manteniment amb aportacions econòmiques o amb hores de treball o temps d’esbarjo. Aquest edifici es pot destinar a residencia de majors, Centre de Dia, Hotel Rural, Centre Social i un bon grapat de idees que de segur aniran eixen amb el temps. Però lo important és que aquest edifici siga de titularitat pública i és per això que proposem la celebració d’aquest ple extraordinari.

El document presentat el passat dia 23 de febrer diu el següent:

José Vicente Sanjuan Camps, Maria Teresa Gilabert Castelló i Frederic Jordà i Crespo, tots ells en la seua condició de Regidors del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Beniarrés, compareixen i com a millor en Dret, DIUEN:


Que mitjançant aquest escrit i d’acord amb allò previst a l’article 78.2 del ROF, en relació a l’article 46.2 a) i b) de la LBRL, venen a sol·licitar la convocatòria d’un Ple Extraordinari, que es fonamenta en els següents:


MOTIUS

1.- Donat els comentaris fets per la gent major en els darrers dies, per la reversió de la propietat del per a tots els beniarresins i beniarresines conegut com el “Convent de les Monges”, als hereus del Dr. Orero, sense entrar a dirimir conflictes de propietat que no es la nostra llavor, si que volem recollir un sentiment generalitzat per part de la gent del poble en sentir com seu l’anomenat Col·legi.

2.- Eixe sentiment ve donat perquè d’una o altra forma molts veïns i veïnes d’aquest poble han passat per les seues instal·lacions, i han col·laborat de manera desinteressada en el seu manteniment.

3.- Aquest edifici es troba catalogat com a edifici protegit en el P.G.O.U vigent de Beniarrés.

4.- Per la situació al centre del casc urbá, per les grans dimensions, per les grans possibilitats d’us que pot tenir, destinant-lo com a Centre de Dia, Centre Social, Residencia per a Majors, Hotel Rural, Turisme etc.

5.- Que per part de diferents administracions públiques (Diputació d’Alacant, Generalitat Valenciana) hi ha molts precedents en la recuperació i compra d’edificis protegits per a destinar-los després a un ús social.

Procedeix la convocatòria de Ple extraordinari per a tractar el tema exposat, i en conseqüència,

SOL·LICITEM del Senyor Alcalde President de la Corporació, que admeta a tràmit aquest escrit, i convoque d’acord amb la legislació vigent, Ple Extraordinari amb el següent ordre del dia:

1.- Sol·licitar que per part de la Excma. Diputació d’Alacant es faça efectiva la compra de l’edifici protegit anomenat “Convent de les Monges” situat en C/ Dr. Orero, 4 de Beniarrés per a la seua cessió al poble de Beniarrés.Beniarrés, a 23 de febrer de 2009.-

1 comentari:

Carles Tomàs ha dit...

Excel.lent idea que el govern municipal no deu desaprofitar. És un edifici pel qual somniarien molts municips i corpotacions. No s´ha de desaprofitar l'ocasió per instar els organismes superiors a la compra del mateix. Si no es fa així, seria de lamentar tant en el present com en el futur.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...