BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 7 de juny de 2007

Modificació puntual nº 4 del Pla General d'Ordenació Urbana

L'ajuntament de Beniarrés promou una nova modificació del PGOU

Ahir dia 6 de juny , va exir publicat al Diari Oficial de la comunitat Valenciana (https://www.docv.gva.es/portal/) amb el número 5.528 l’exposició pública de la modificació nª 4 del Pla General d’ordenació urbana (PGOU).

Literalment diu el següent:

Ajuntament de Beniarrés Ayuntamiento de Beniarrés

Informació pública del projecte de modificació puntual
número 4 del PGOU. [2007/5051]


L’Ajuntament en ple, en la sessió ordinària celebrada el dia 30 de
març de 2007, va acordar sotmetre a informació pública el projecte de
modificació puntual número 4 del Pla General d’Ordenació Urbana.

Així mateix, va acordar suspendre l’atorgament de llicències
la concessió de les quals puga causar perjuís al desenvolupament de
la unitat d’execució inclosa en la modificació proposada, en aquelles
àrees del territori objecte del projecte de planejament exposat al
públic, les noves determinacions del qual suposen modificació del
règim urbanístic vigent.

L’expedient estarà exposat en la secretaria d’este ajuntament per
un termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació
d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el
diari Información d’Alacant.

Cosa que, de conformitat amb els articles 83 i 94 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana i article 223 del
Decret 67/2006, de 12 de maig, de la Comunitat Valenciana, pel qual
s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial Urbanística,
es fa públic perquè durant el dit termini s’hi puguen formular les
al·legacions pertinents.

Beniarrés, 5 d’abril de 2007.– L’alcalde: Luis Tomás López.

La modificació puntual nº 4 consisteix en traure de l’àrea de repartiment corresponent uns terrenys (marcats amb color roig) per a poder edificar de forma immediata sense tenir que esperar a que es desenvolupe el Pla d’Actuació Integrada (PAI) de l’àrea corresponent.

Beniarrés
Aquesta modificació afecta a uns terrenys que té la Cooperativa i als d’uns particulars i ha sigut propiciada degut a una petició de la Cooperativa per a poder fer un magatzem als terrenys que allí posseeix.

Els terrenys actualment estan catalogats com a residencial entremedianeres ( els de la cooperativa) i de finca de pisos (els dels particulars) desconeixent si amb la modificació presentada s’ha canviat la seua catalogació.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...