BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 17 de juny de 2010

Ple Extraordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

L’alcalde – president ha convocat sessió plenària de caràcter extraordinari per al proper dia 18 de juny, divendres, a les 14:00 hores. Aquesta serà la desena sessió plenària que es celebra en aquest any 2010 i l’hora de la sessió, que voleu que vos diga, ja va sent habitual. El que no ho es tant es fer-los a una hora on la gent no deu demanar , normalment, permisos per poder assistir-ne que seria per les vesprades i on la gent de Beniarrés poguera assitir-ne.

L’ordre del dia de la sessió és el següent:

1.- Dació i, si és el cas, aprovació de les Actes de les sessions plenàries núm. 8 i 9, celebrades el dia 20 de maig del 2010.

2.- Acordar, si és el cas, l’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra LOCAL D’OCI- ESPÒRTIU-TERAPEUTIC, inclòs en el programa RURALTER-LEADER,aixi com la iniciació del procediment d’adjudicació del mateix.

3.-Acordar, si és el cas, l’aprovació de la Certificació núm. 1 de l’obra Trinquet Municipal, inclosa en el pid.

4.- Acordar, si és el cas, l’aprovació de la certificació núm. 1 de l’obra Ampliació de Centre de Divulgació Artística i Musical, inclòs en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

5.- Acordar, si és el cas, l’aprovació de la Certificació núm.2 de l’obra Centre Multiús
Dotacional, inclòs en el Pla Especial de Suport a la Inversió Local de la Comunitat Valenciana.

6.- Dació de compte i ratificació de la resolució d’Alcaldia nú. 78/2010 de 21 de maig, en virtut de la qual se sol·licita la subvenció per a finançar projecte de camins de titularitat no provincial de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

7.- Dació de compte de la resolució d’Alcaldia núm 81/2010 de 28 de maig del 2010, en el qual s’acorda la modificació de crèdit del Pressupost de 2010, en la modalitat d’ampliació de crèdit.

8.- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 89/2010 de 7 de juny, referent a la delegació de l’alcalde en la Tte. Alcalde per als dies 11,12,13 i 14 de juny del 2010.

9.- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 90/2010, de 8 de juny, de delegació de representant de l’Ajuntament de Beniarrés en el regidor D. Francisco Bernardo Sellés SAnchís per a la Junta De Govern convocada per al dia 11 de juny del 2010 del Consorci de Residus de la Zona XIV.

10.- Informes d’Alcaldia

11.- Acordar, si és el cas, llicències urbanístiques.

Doncs bé, aquests son els punts de l’ordre del dia de la sessió.

Caldria destacar el punt número 2. El qual tracta d’aprovar el plec de condicions per a licitar la construcció d’un nou edifici damunt dels nous vestidors que encara s’estan construint en la nova piscina municipal, per tant caldrà desmantellar tot el que s’ha construït a la teulada d’aquest edifici que encara es troba en obres.

Assenyalar que aquest nou edifici es vol destinar com a gimnàs públic, el mateix que el soterrani que tindrà el nou Centre Social que és construirà a l’actual Llar de Jubilats i Mestresses de Casa. Per tant, tindrem a Beniarrés dos gimnàs ,tot un luxe per a una població que cada vegada està més envellida.

Destacar que aquesta obra té un cost de 95.000 € i que el pagament es farà de la següent forma:

-Anualitat 2009: 25.606 €+ IVA
-Anualitat 2011: 25.608 € + IVA
-Anualitat 2012: 34.243 € +IVA

Es a dir com l’Ajuntament no té diners per a fer front al pagaments de les certificacions de les obres i la Generalitat ha distribuït el pagament de la subvenció en 4 anys, serà l’empresa qui tindrà que fer front amb els seus propis recursos o amb els d’una entitat financera al pagament del cost integre de l’obra. Es a dir els guanys que puga tindre l’empresa per fer l’obra acabaran sent per a pagar en cost financer de l’operació de crèdit per pagar el cost de l’obra, a no ser, que siga una empresa molt solvent i que puga disposar de 100.000 € i esperar a acabar de cobrar-los en l’any 2012.

La meua opinió personal, és que no podem, repercutir la falta de diners de la Generalitat en les empreses que es queden obres subvencionades per la mateixa, que a Beniarrés si es construeix un nou gimnàs al Centre Social, ja hi ha més que suficient i no en cal un altre i que aquest nou edifici serà una nova despesa que tindrà que suportar l’Ajuntament per a mantindre’l.

Pel que respecta als altres punts, assenyalar el pagament de diferents certificacions de les obres que s’estan realitzant a Beniarrés. La única certificació que té assegurat el seu pagament és la núm 1 de l’obra Ampliació de Centre de Divulgació Artística i Musical, que correspon a la segona planta que s’està construint a l’edifici que hi ha al costat del col·legi Perputxent i que està dintre del Pla E o Pla Zapatero, doncs l’Ajuntament ja té ingressat el 85 % del cost de l’obra. La resta tot depen de la “voluntat” i dels diners de la Generalitat Valenciana, i tots, per desgràcia, sabem en quina situació econòmica es troba.

I per últim el punt 7, que es un modificació de crèdits per ingrés. La quantitat que ha ingressat l’Ajuntament és de 30.000 € corresponents al Pla Millora amb el qual l’ajuntament va posar els fanals de la carretera i va fer el sortidor de l’entrada entre altres coses, allà per l’any 2007. D’aquesta mateixa obra, la Generalitat encara deu a l’Ajuntament 45.000 € i a plogut des de que es van acabar les obres. No vull pensar que faria l'equip de govern si envers de ser la Generalitat Valenciana qui deu diners a l'Ajuntament forà el Govern d'Espanya de Zapatero.

Bé, aquests són els punts de l’ordre del dia. Sols em queda convidar-vos encara que comprenc que no assistiu.

Salutacions.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...