BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 29 de juny de 2010

30 de juny, ple ordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

El dimecres 30 de juny de 2010 tindrem ple ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés a les 19:00 hores. Les sessions ordinàries es celebren cada tres mesos, per tant, en tres mesos, no es pot fer cap pregunta ni demanar cap explicació sobre qualsevol afer que passe a Beniarrés i que prèviament no haja estat inclòs en l’ordre del dia..

L’ordre del dia de la sessió és:

1.- Aprovació de la proposta d’adjudicació de la taula de contractació de l’obra de local d’oci-esportiu-terapèutic.

2.- Aprovació de llicències urbanístiques.

3.- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 101/2010

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

5.- Assumptes extraordinaris si els haguera.

6.-Donar compte de resolucions d’alcaldia dictades des de l’últim ple ordinari fins la convocatòria d’aquest ple ( de la 50 a la 101)

7.- Mocions grups polítics

8.- Precs i preguntes

D’aquest ple, a priori, cal destacar el primer punt on es pretén adjudicar l’obra de construcció d’un gimnàs dalt de l’edifici dels nous vestidors de la piscina que s’està construint al carrer Dr. Orero ( l’edifici més arrimat al mur), per tant caldrà desmuntar el que s’ha construït dalt dels nous vestidors.

Dir que segons el plec de condicions, l’obra total val 95.000 € (IVA inclòs) i que l’empresa que s’ho quede, li se reconeixerà, que no vol dir que li se pagarà, la última factura i més quantiosa de 34.000 €, l’any 2012.

Dir també que aquest serà el tercer gimnàs que tindrà Beniarrés, doncs a l’actual situat al col·legi Perputxent, se’n pensa construir un al soterrani del nou Centre Social i aquest que es pensa construir amb aquesta adjudicació. Vosaltres mateix es podeu formar l’opinió que cregau.

I com no destacar, el quart punt, on ha eixit un factura pendent de pagament de l’any 2009 per valor de 3.000 euros i que no s’havia comptabilitzat fins a la data. Per desgràcia, coses que ja s’estan convertint en habituals a l’Ajuntament de Beniarrés, doncs cal recordar que aquest es nou reconeixement extrajudicial de crèdits, doncs en anteriors es van reconèixer factures per valor de 13.000 €, entre elles de l’any 2008.

I per últim, ací vos deixe, les preguntes que el PSPV-PSOE ha presentat per escrit per a que siguen contestades en el plenari:

1.- En varias ocasiones y sin resultado satisfactorio se ha preguntado por los ingresos del mercado de los domingos. En tiempo y forma, y suponemos que mucho tiempo han tenido para facilitar los datos a los concejales como es su obligación, sin embargo nunca lo han hecho. Es por ello que solicitamos se nos conteste por escrito y se faciliten los detalles del ingreso por la tasa del mercado semanal de los domingos en los ejercicios de 2008 y 2009..

2.- l’Ajuntament de Beniarrés porta anys adquirint cadires plegables. Com de tots es sabut, l’Ajuntament de Beniarrés té l’inventari de bens per actualitzar, per la qual cosa, sol·licite saber el nombre de cadires plegables de que disposa l’Ajuntament de Beniarrés i l’any en que es van adquirir?

3.- Quin ha sigut el cost per a l’Ajuntament de Beniarrés i la resta d’organismes oficials de la col·locació i muntatge de l’orgue que s’està col·locant a l’església Sant Pere Apòstol de Beniarrés?

4.- En el cas de que l’agent urbanitzador de l’àrea de repartiment nº1 del PGOU, més coneguda com del Dr. Orero, no urbanitza l’àrea en temps i forma signats per les dues parts, pensa l’equip de govern fer complir la llei?, pensa l’equip’ de govern llevar-li la condició d’agent urbanitzador?

5.- El passat ple ordinari, es a dir, fa 90 dies, l’alcalde de Beniarrés va comunicar a la resta de grups polítics que anava a convocar una reunió per a tractar el tema del polígon industrial de Beniarrés i l’incompliment per part dels adjudicataris de les parcel·les. 90 dies dies després no s’ha convocat cap reunió, és que no té importància aquest tema, es que es vol deixar passar el temps o no ha hagut temps per convocar-la?, Quins son els motius pels quals no s’ha convocat aquesta reunió de treball?

6.- Com es pensa licitar la gestió del bar de la nova piscina municipal? Quin serà el seu preu ?

7.- S’han pagat diners del Pla E 2010 per a fer front a despeses corrents?

8.- Quines gestions s’han fet fins a la data per tal d’adquirir els terrenys on l’Ajuntament va fer una captació d’aigua i que han resultat ser privats? Quina és la valoració econòmica per tal d’adquirir aquests terrenys?

Sols em queda convidar-vos a l’assistència del ple. Aquesta vegada és bona hora.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...