BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 11 de gener de 2010

Al·legacions al pressupost de l'Ajuntament de Beniarrés per a l'any 2010


Aquestes son les al·legacions que el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés ha presentat al pressupost que el Partido Popular ha presentat per a l’any 2010 al nostre poble després de presentar-nos un pressupost i no donar-nos participació.

Les propostes que presentem, beneficien al conjunt de la població de Beniarrés, a més d’estalviar diners a la caixa de l’ajuntament, presentar propostes de futur, demanar el compliment d’acords aprovats a l’ajuntament, traure-li el màxim rendiment a actuacions ja fetes i executades i moltes altres propostes.

Sincerament, esperem que s’estudien i que s’incloguen al pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2010. Les al·legacions presentades són:EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Una vegada més, el nostre Grup Municipal presenta una sèrie de propostes per tal que siguen valorades i acceptades per l’Equip de Govern Municipal. Algunes són reivindicacions històriques que sempre ha fet el nostre Grup Municipal i que, per diferents motius no han estat mai acceptades. D’altres, tot i que puguen semblar repetitives, els presentem perquè no s’han acabat de realitzar malgrat que el govern s’haja compromès en algun moment a dur-les a terme. Òbviament, també hi ha propostes novedoses que esperem que siguen ben valorades i mereixquen el seu estudi per part del Govern local i la seua inclusió al pressupost general de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2010.

AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2010:

PERSONAL

- Existeix un partida pressupostaria de despeses, la 9.143 amb el titol “Altre Personal” amb una dotació pressupostaria de 83.194 € i on no està justificada aquesta important quantitat de diners ni el nombre de gent que es pensa contractar. Per la qual cosa proposem que es detalle el nombre de treballadors a contractar així com el corresponent sou.

-Proposem rescatar com a treball públic la concessió administrativa a l’empresa encarregada de la neteja d’edificis públics i que li costa a l’Ajuntament 27.400 € a l’any, per la qual cosa, proposem que es creen tres places de neteja pública a temps parcial amb els diners que li se paguem a l’empresa adjudicatària.

-El nostre grup municipal considera que amb l’alliberament de l’alcalde de Beniarrés per part de la Diputació d’Alacant, l’ajuntament de Beniarrés pot estar ben atés pel que respecta a representants polítics, per tant, no es necessari tindre una regidora alliberada que li costa al consistori 18.000 € aproximadament, per la qual cosa proposem l’eliminació de l’alliberament de la tinent d’alcalde, Yolanda Calbo Moncho.

-Dotar dels personal necessari per traure-li el màxim rendiment a la Sala d’interpretació de la “cova de l’Or” i del Centre Cultural “Joan Fuster”, doncs al nostre parer, aquestes dues infraestructures estan sent infrautilitzades.

INGRESSOS

-En capítol I d'ingressos estan consignats 35.000 € d'ingressos com impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. Al nostre entendre, aquest impost deuria desaparèixer en compliment del programa electoral del Partit Popular que ostenta amb majoria absoluta l'ajuntament del nostre municipi i que no l’impedeix portar-ho en davant si es vol complir amb la promesa feta.

-La quantitat que es pretén recaptar per l'impost de construccions, instal·lacions i obres, és veritablement optimista a tenor dels de la crisi econòmica que estem travessant i que s'ha encebat principalment en la construcció i les dades de l'any 2009, que en l'avanç de la liquidació reconeix uns drets sobre aquest impost de 4.448 €, per tant aquesta partida s'hauria de reduir considerablement.

INVERSIONS

-La previsió d'ingressos en el capítol VII és més que optimista doncs no hi ha cap quantitat confirmada oficialment i si es té en compte les aportacions d'aquests mateixos organismes durant l'any 2009, segons l'avanç de liquidació, aquests ingressos no arriben a ni el 10 % de l'inicialment previstos, pel que aquest capítol s'hauria de reduir a les subvencions ja confirmades i anar incrementant-lo conforme les subvencions es vagen confirmant.

-Del capítol d’inversions es deu llevar l’import de 65.162, 85 € corresponents a la millora de camins que anaven a realitzar-se a càrrec de la Conselleria d’Agricultura i que ja han sigut desestimats segons ha eixit publicat al DOCV nº 6160 de data 22 de desembre de 2009 i ratificat posteriorment per l’alcalde a preguntes dels representats del PSPV-PSOE en el passat ple ordinari.

-Crear una partida per a la provisió per a destinar fons per a rescabalar als propietaris dels terrenys que van cedir el seu ús a l'ajuntament de forma condiciona al seu restabliment anterior per a passar la conducció d'aigua al municipi, així com els propietaris del nou pou de La Pedrera.

-Proposem que es destinen 60.000 € per a la compra de terrenys per a la futura ampliació del polígon industrial “Els Pinets”. Els fons eixirien d'eliminar la retribució a alts càrrecs (regidora alliberada) i la seua corresponent seguretat social ( uns 18.000 €) i la resta de la venda de parcel·les del polígon industrial que forma el patrimoni municipal del sòl.

- L'ajuntament en ple vot per unanimitat, una moció en la qual se sol·licitava que l'ajuntament destinara una partida pressupostària per a concedir ajudes econòmiques als propietaris de menuts camins que accedeixen a les seues propietats. No apareix cap consignació específica per a complir l'acordat en el pressupost.

-En setembre de 2008 es va aprovar una moció per unanimitat de tota la corporació en la qual s'acordava destinar una quantitat pressupostària per a eliminar les barreres físiques en edificis, carrers i aceres. No apareix cap consignació específica per a complir l'acordat en el pressupost.

-L'ajuntament en ple vot per unanimitat una moció en la qual se sol·licitava que l'ajuntament adquirira l'immoble lloc en carrer Cova Santa nº 47 per obrir un passadís o carrer que comunicara Sant Francesc amb Cova Santa. No apareix cap consignació específica per a complir l'acordat en el pressupost.

TURISME I MEDI AMBIENT

-Crear un Pla d’Actuació Turística per tal de que les inversions o actuacions que es facen en aquest àmbit, estiguen ben estudiades i vagen encaminades a promocionar el nostre poble cap al turisme rural sense dependre de la voluntat de torn dels governants de l’ajuntament de Beniarrés.

-Potenciar la Zona d’Acampada de la partida de La Parà doncs s’han invertir molts diners i el seu ús es merament testimonial: cartell a la carretera, posar endolls per engegar aparells elèctrics als qui acampen, delimitar les zones d’acampada, campanyes de promoció, etc.

-Redactar un catàleg de tota la flora i fauna existent al nostre terme municipal per tenir-ne coneixement i saber com actuar per tal de conservar-les.

SERVEIS

L'ajuntament de Beniarrés rep importants subvencions per organitzar l?Escola d’Estiu i ja que es tracta d'una activitat puntual, proposem la gratuïtat d'aquest servei presentat per l'ajuntament de Beniarrés.

ESTALVI

-Cal aplicar un programa de contenció de la despesa de consums (electricitat, combustibles, aigua, comunicacions, ... ) per tal d'estalviar aquests i començar a invertir en sistemes d'estalvi i recollida permanents (d'aigua) i en sistemes de producció elèctrica que permeten minorar la factura energètica i de consums anuals de l'ajuntament. En el temps, la despesa que s'estalvie en consums podrà augmentar les inversions, així com sistemes per millorar la gestió de l’aigua en els dipòsits municipals.
SOLIDARITAT

-Faria falta complir i més en temps de crisi, el compromís del 0’7 % destinat en programes de cooperació. Pel que proposem enguany destinar el 0’3 % del pressupost a programes de cooperació i incrementant-lo cada any fins a arribar al 0’7 %.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...