BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 5 de març de 2008

Ja és oficial la nova dedicació exclusiva

Aquesta nova dedicació costarà a l'Ajuntament uns 16.000 € anuals
En el Butlletí Oficial de la Pronvina d'Alacant nº 47 de 5 de març d'aquest any, ha eixit publicat l'anunci de l'Ajuntament de Beniarrés en el qual es concedeix la dedicació exclusiva a Yolanda Calbo. L'edicte diu el següent:

AJUNTAMENT DE BENIARRÉS
ANUNCI

El ple d'aquesta corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2008, de conformitat amb el preceptuado en l'article 75 de la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la llei 14/2000, i article 103 de la mateixa així com la resta de la normativa concordant va acordar el següent: Concedir el règim de dedicació exclusiva a la primer tinent d'alcalde donya Yolanda Calbo Moncho, amb alta en seguretat social, fixant la quantia de les seves retribucions brutes mensuals en 950,00 €, més dues pagues extres d'igual quantia en els mesos de juny i desembre. El que es publica en compliment de l'article 75.5 de la llei 7/85 reguladora de les bases de règim local.

Beniarrés, 26 de febrer de 2008 .
L'Alcalde, Luis Tomás López.

L'anunci informa de les quantitats econòmiques que va a rebre la tinent d’alcalde per la dedicació exclusiva que són 14 pagues de 950 € cadascuna . A aquesta quantitat cal sumar uns 3.000 € en concepte de seguretat social , per tant al municipi de Beniarrés aquesta dedicació exclusiva li costarà uns 16.000 € a l'any. El que no aclareix l'anunci és la data en que es va iniciar la dedicació exclusiva, ja que l'alcalde va deixar la dedicació exclusiva que gaudia el passat 26 de novembre de 2007 per a dedicar-se a altres menesters “més importants”. Que lluny queden aquelles paraules d'un candidat a alcalde que justificava la necessitat d'una mocion de censura en que l’alcalde tenia que tenir dedicació exclusiva per a treballar per el seu poble i tan sols han passat 4 anys d’aquestes paraules.

Per a justificar aquesta dedicació s'ha creat la Regidoria d'Atenció al Ciutadà que serà gestionada per Yolanda Calbo, a més altres treballs que es realitzaran amb la nova dedicació exclusiva, sempre segons l'alcalde, serà l'actualització del pàgina web de l'ajuntament. Motius més que sobrats per a crear una dedicació exclusiva, no?

El grup municipal socialista va presentar a l'ajuntament de Beniarres un prec per a que almenys s'obriren les portes de l'ajuntament un parell de vegades a la setmana per les vesprades per atendre les necessitats dels ciutadans de Beniarrés que no poden acudir a l'ajuntament en hores matinals per motius laborals. La resposta per part de l'alcalde va ser que serà molt difícil obrir per les tardes sense especificar els motius. A dia d’avui no s’obri cap vesprada per atendre les necessitats de la població.

Crec que amb la nova dedicació exclusiva, l'obrir l'ajuntament algunes vesprades no ha de ser cap inconvenient i així es dota de més contingut la nova regidoria d'Atenció a la Ciutadania cobrint les necessitats de molts veïns. Solament no s’obrirà per la falta de voluntat política i les poques ganes d’oferir un millor servei a la gent de Beniarrés.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Hala, a cobrar que d'aixo es trata. Que nos moriu de farta. La faena ja vorem a qui mla donem.

Anònim ha dit...

si crees que se van a morir de hartos por lo que cobran, por que no entras tu y cobras lo mismo a ver si te gusta, perdonar que no escriba en catalan pero es que no se gracias

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...