BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 13 de desembre de 2007

Adjudicada l'obra per a una nova captació d'aigua potable per a Beniarrés

Hui, ha eixit publicat al BOPA, l'anunci de l'adjudicació de una nova captació d'aigua potable per al municipi de Beniarres.
Aquesta obra sols és la captació de l'aigua, després, es tindrà que acompanyar amb les corresponents infraestructures com es una accés adequat, energia elèctrica i conducció fins al poble. Es preten emprar la conducció de l'antic pou dels Racons però el seu estat es una vertadera incognita degut al desús i al material utilitzat.
L'anunici diu el següent:

La Excma. Diputación Provincial de Alicante, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 93.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio y artículos 76 y 77 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, da cuenta de la
adjudicación del contrato que se señala:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.
c) Número de expediente: O14 239-07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de nueva captación
de agua para complementar el abastecimiento urbano en
Beniarrés»
c) Lote:
d) Publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante, de fecha 20 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 79.496,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sondeos Martínez, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 75.918,00 euros.
Lo que se anuncia para general conocimiento.
Alicante, 29 de noviembre de 2007.
La Secretaria General, Amparo Koninckx Frasquet. La
Diputada del Área de Economía, Hacienda y Recursos Humanos,
María del Carmen Jiménez Egea.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...