BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 7 de maig de 2009

Lloguer del Bar de la Piscina

L’Ajuntament adjudicarà el Bar de la Piscina per 800 € a l’any.


Segons s’informa a la web de l’Ajuntament de Beniarrés, el consistori ha publicat el perfil del contractant i el plec de lloguer de la piscina municipal, es a dir, els diners que s’han de pagar per el lloguer del bar, com s’adjudicarà, quines condicions han de requerir els participants, el període de temps del lloguer, entre moltes altres coses que podreu veure si clique damunt dels enllaços de dalt.

En el perfil del contractant es pot veure que el tipus de procediment d’adjudicació serà el negociat sense publicitat, am un preu de contracte de 3.200 € i 512 € d’IVA, amb una duració de 2 anys prorrogable amb 2 anys més fins un màxim de 4 anys.

En el plec de clàusules administratives es pot llegir el següent:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte

L'objecte del contracte és l'arrendament de l'immoble, propietat d'aquest Ajuntament i qualificat com bé patrimonial, situat en la Piscina Municipal partida la Parada, d'aquest Municipi, per a destinar-lo a Bar.

Descripció d'immoble: Bar Piscina Municipal i magatzem adossat

El pressupost de valoració de l'immoble aportat pel tècnic ascendeix a 28.838,46 euros, pel que el preu de l'arrendament ascendeix a 3.200 euros, distribuïts en quatre anualitats de 800 euros que és el termini màxim de durada del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 4.1.p) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte de l'arrendament del bé patrimonial serà el procediment negociat sense publicitat, en el qual l'adjudicació recaurà en el candidat justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o varis d'ells, d'acord amb l'article 153.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurrència, és a dir, serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empresaris capacitats per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que això siga possible. Entenent per empresari capacitat les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguen capacitat d'obrar i acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament conta amb el Perfil de contractant al que tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: http://www.beniarres.org/

CLÀUSULA QUARTA. Tipus de Licitació

S'estableix un tipus mínim de licitació de 3.200 euros per quatre anys de durada que podrà ser millorat a l'alça pels seus candidats. La renda s'actualitzarà cada any de vigència del contracte, aplicant a l'anualitat anterior la variació percentual experimentada per l'Índex General Nacional del Sistema d'Índexs de Preus de Consum en un període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització.

CLÀUSULA CINQUENA. Òrgan de Contractació

A la vista de l'import del contracte que ascendeix a 3.200 euros, que correspon al cànon anual de 800 euros pels quatre anys de durada com a màxim del contracte, l'òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar l'expedient, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, serà el Ple, ja que la quantia del contracte no excedeix del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, ni excedeix la seua durada de quatre anys.

CLÀUSULA SISENA. Durada del Contracte
La durada del contracte d'arrendament es fixa en 2 anys, de caràcter prorrogable.
.............................................................................

CLÀUSULA ONZENA. Aspectes Objecte de Negociació

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversos criteris d'adjudicació que es puntuaran en ordre decreixent:

a) Cànon anual oferit: Fins a 2 punts
b) Per compromisos de millores en el bé que es va a arrendar: Fins a 3 punts

Entenent per millores:
-Obres de reforma i instal·lació en les instal·lacions necessàries per a la prestació del servei de bar
-Millores en la prestació serveis adjacents tals com manteniment del poliesportiu, manteniment de la piscina,.....

Podeu llegir tot el plec de condicions clicant ací

Be, he pogut llegir el plec de condicions per a quedar-se el bar de la Piscina Municipal de Beniarrés.

Respecte aquest plec voldria fer algunes aclaracions o informar de dubtes que tinc:

- Al PSPV-PSOE en cap moment se’ns ha informat ni se'ns ha oferit a participar en la redacció d’aquest plec de condicions de lloguer del Bar de la Piscina, per tant les bases han sigut redactates en la seua totalitat per el PP.

- Pel que es pot despendre del plec, el lloguer és anual i per tant, el bar no podrà ser utilitzar per el CF Beniarrés els dies que organitza partits al camp de La Parà.

- El Bar a dia d’avui no està en condicions de ser obert i per tant, abans d’adjudicar la seua gestió s’hauria de sometre a nombroses reformes.

- Sorprèn i molt que ara es faça pagar per el seu lloguer i altres anys s’ha adjudicat mitjançant decret de l’alcaldia i sense pagar un sols euro de lloguer.

- L’estiu que ve la Piscina municipal del Dr. Orero ja estarà en ús minvant l’afluència estival a aquest bar i a més a més, el PP vol destinar 134.000 € del Pla Camps per a construir un nou Bar en la zona de la nova Piscina (segons informacions de l’alcalde).

- Com diu la clàusula segona “No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurrència, és a dir, serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empresaris capacitats per a la realització de l'objecte del contracte, sempre que això siga possible”. Crec que s’hauria de donar publicitat i la millor oferta que guanye com per exemple s’ha fet en Gaianes on s’han presentat empresari de Beniarrés, sinó qui serà la persona encarregada de buscar aquests 3 empresaris?

Espere que aquest article valga per a difondre aquesta licitació de bens públics doncs no he vist cap cartell informant d’aquesta licitació al nostre poble i tampoc he escoltat cap ban informant-ne ( si l’han fe no l’escoltat) perquè crec que alguns veïns i veïnes del nostre poble els pot interessar aquesta adjudicació en aquests temps de poca treball i li se deu donar la màxima publicitat per a que tots pugam eixir beneficiats.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Es pensen que la gent som tontos? Com en Gaianes han tret 9.000€, estos han pensat que poden fer negoci. Fins ara tenien problemes per que se'l quedara algú tots els estius i això que era debades i sense pagar llum, ni aigua. Ademés no tenien llicencia i esten il·legals. Ara que la piscina va en altre lloc, qui té que anar allí?. Recordar que el gaianes i L'orxa els bars de la piscina estan dins del poble. En fi, no crec que es presente ningú o qui ho faça està condenat al fracàs.

Anònim ha dit...

alli es el millor lloc per a montar el after que mols demanen fa masa temps. animo lotero. no mes curvetes i fora candaos

Anònim ha dit...

com a after en estiu despres de tornar de Benimarfull,Cela... estaria guay pendre un banyet, bocadillo un cigarro i a dormir..jejejeje!!!!i birres i musiqta si la gent vol..tb!!

Anònim ha dit...

Tan mal fet que esta el bar i la piscina , recorde que es va construir en la etapa del PSOE. i algu es va beneficiar de la jugada, ¿ qui erén els propietaris dels bancals a ón es va construir la piscina i el bar ? feu memoria.

Beniarres al dia ha dit...

Que curiositats sols teniu una noció temporal del passat, mai ni del present ni sobretot del futur.

Els dirigents socialistes d’aleshores van fer la piscina en el lloc on van creu més oportú amb els vots del dreta d’aquell temps ( UCD o AP que a la fi al nostre poble venia a ser el mateix). Ja veus tots van votar que si a fer-la en eixe lloc.

Respecte al bar “tan mal fet que esta el bar i la piscina”, ha tingut gestors que l’han portat endavant i l’han gestionat de una manera quasi perfecta sent el mateix bar que ara. Ves aquests dies de futbol i pega-li una mirada. Això si que és abandonament i desidia per part de l’actual equip municipal.

Respecte a lo dels terrenys t’he dir que em confese bastant jove per a saber del que parles, per tant quan vullgues ens fas tu memòria però amb noms i cognoms ja que dient de forma anònima que algú es va “beneficiar de la jugada” es de covards.

Salutacions i esperant la resposta.

Anònim ha dit...

Em sembla que els terrenys de l'actual piscina es van adquirir sent alcalde "el Llosco", que maularadament ja no està entre nosaltres.
Crec que militava en la UCD.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...