BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 11 d’agost de 2008

Edicte publicat al BOP d' 11 d'agost referent al poble de Beniarrés

L'ajuntament trau una plaça d'administrtatiu on sols es pot presentar un aspirant

Huí dilluns dia 11 d’agost ha eixit publicat al BOP d’Alacant el següent edicte:

Por resolución de alcaldía de fecha 25 de julio de 2008, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir un
a plaza de administrativo de administración general para este ayuntamiento, mediante el sistema de concurso oposición por promoción interna, cuyo texto íntegro es el siguiente:

«
BASES PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL POR CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA.

Primera.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza que se incluye en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2008, aprobada por resolución de alcaldía de fecha 17 de mayo de 2008 y publicada en el boletín oficial de la provincia número 112 de fecha 12 de junio de 2008, en el diario oficial de la comunidad valenciana número 5793 de fecha 26 de junio de 2008, cuyas características son:

- Grupo: C1; clasificación: administrativo; subescala: administración general; número de vacantes: una; denominación: administrativo de administración general. La plaza referida está adscrita a secretaría-intervención y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: tareas administrativas de trámite y colaboración como son las de transcripción a libros oficiales de resoluciones y decretos de Alcaldía; libros de actas de sesiones plenarias y órganos colegiados; notificaciones; mecanización de operaciones contables; mecanización órdenes de pago, confección elaboración de nominas, etc.

El sistema selectivo elegido es de concurso-oposición por promoción interna.
Segundo.- Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de funcionario de carrera del ayuntamiento de Beniarrés, perteneciente a la subescala de auxiliar administrativo y grupo de clasificación C2.

b)
Estar en posesión del título de bachiller superior o equivalente, o tener una antigüedad de diez años en cuerpo o escala del grupo C2 (antiguo grupo D) o de cinco años y la superación de un curso específico de formación.

c) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

e) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público
.
g) Poseer la titulación exigida.

(Està en castellà doncs el nostre ajuntament totes les publicacions les fan llengua castellana)


Clicant ací podeu llegir tot l’edicte.

Com no, novament les bases han sigut aprovades per l'alcalde sense informar a la resta de grups polítics que formem la corporació municipal de Beniarrés i que representem a un gran nombre de veïns i veïnes de Beniarrés doncs açò va ser signat per l'alcalde el dia 25 de juliol i el dia 30 vam tindre sessió plenària i ni se'ns va informar.

Llegint les bases i en especial la base segona que diu les condicions d’admissió dels aspirants i coneixent la plantilla de l’ajuntament de Beniarrés, evidentment sols pot presentar-se una sola persona per a ocupar aquesta nova plaça que ha creat l’ajuntament de Beniarrés. Per a que tant de teatret?, Pensen traure al públic la plaça d’auxiliar administratiu que quedarà vacant?

5 comentaris:

Anònim ha dit...

No entenem per què sols es pot presentar una sola persona. Pareix que dones a entendre que aquesta plaça s'ha creat amb molt d'obscurantisme pensant en una persona que ja treballa en l'Ajuntament. Qui és?

Beniarres al dia ha dit...

La plaça no s’ha creat amb cap d’obscurantisme doncs està publicada al BOP d’Alacant i a més a més, ja esta consignada als pressupostos de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2008. Tots dos documents públics que qualsevol veí o veïna pot consultar.

L’ajuntament de Beniarrés a dia d’avuí sols té dues persones funcionaries: la secretaria – interventora i l’auxiliar administratiu. Si lliges les bases, a més a més de ser concurs oposició, en concret les condicions dels aspirants apartat a) diu “Tener la condición de funcionario de carrera del ayuntamiento de Beniarrés, perteneciente a la subescala de auxiliar administrativo y grupo de clasificación C2.”

Evidentment sols es pot presentar un sols candidat.

Anònim ha dit...

* El de l'oli *
Hola de nou Fede. Ara que venen festes del meu poble he trobat un poc de temps per a escriure.
Teatre és el que fa majorment a l'ajuntament. Una funció on la soprano canta el que vol i el cor (la resta d'agrupacions polítiques) està rellegat a ser simples espectadors.
Em ve una paraula al cap: OLIGARQUÍA.
I es que aquest fet de l'ajuntament és sols una de les moltres manifestacions d'aquesta mala manera d'entendre la política.

Anònim ha dit...

Lo normal es que per a un lloc de treball, de ixes condicions es presenten centenars de persones de tot arreu i es deixe lo mes obert possible, per a poder aconseguir els millors professionals per al carreg, pero segons es veu tot aixo es el que ha volgut el poble.... i encara estan contents

Anònim ha dit...

desde luego menuda pandilla de lladres açi tots volem treballar no sols els quatre enxufats del poble

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...