BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 8 d’agost de 2007

Subvenció denegada per a la guarderia de Beniarrés

L’ajuntament es queda sense ajuda econòmica per a la gestió de la guarderia municipal

Al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5.571 de data 6 d’agost han eixit publicades les ajudes que la Generalitat Valenciana ofereix als municipis per a la gestió de guarderies de titularitat municipal.

Un extracte del text públicat diu:

Conselleria d’Educació

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, de la Direcció General

d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es resol
la convocatòria d’ajudes destinades al manteniment de
guarderies infantils de titularitat de corporacions locals o entitats privades sense ànim de lucre per a l’exercici 2007.
[2007/10197]

Per Orde de 28 de febrer de 2007, de la conselleria de Cultura,
Educació i Esport, es van convocar ajudes econòmiques destinades
al manteniment de guarderies infantils de titularitat de corporacions
locals o entitats sense ànim de lucre per a l’exercici 2007 (DOCV
núm. 5.467, de 9 de març de 2007).

Examinades les sol·licituds d’ajudes presentades per les corporacions
locals i entitats sense ànim de lucre, així com la documentació que
s’indica com a preceptiva en la base quarta de l’annex I de la citada
orde, després de la tramitació dels expedients per les direccions territorials
d’Educació, amb els informes emesos per la Inspecció Educativa.

Vista la proposta de concessió i denegació de les ajudes que eleva
la comissió avaluadora creada a este efecte, en compliment del que
preceptua la base sexta de la citada orde de convocatòria.
D’acord amb la disposició final primera i la base octava de

CORPORACIONS LOCALS
Província: ALACANT
CIF / NIF 03017308 AJUNTAMENT BENIARRES

ESCOLA E.INFANTIL (1) MUNICIPAL BENIARRÉS

Causa d'Exclusió

2 Desistit base 5.1 No respondre al requeriment; acreditar ser entitat sense ànim de lucre (Base segona 2 b. últim paràgraf
)

Altre ajuntament que ens envolta i semblant al nostre com el de Salem ha rebut una subvenció de 8.159 € per a gestionar la guarderia de titularitat municipal.

El motiu es clar, ja que no acredita ser enitat sense ànim de lucre, es adir que no justifica la titularitat municipal de la guarderia i es que a preguntes del grup municipal socialista mai ens han aclarit si la guarderia serà pública o privada, donant sempre llargues a donar una resposta definitiva.

El poble es mereix una explicació dels motius pels quals no s’ha rebut aquesta subvenció i que ha fallat, si la guarderia serà pública o privada, com es pensa gestionar la guarderia econòmicament, com es pensa seleccionar al personal entre altres.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...