BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 2 de maig de 2013

Els socialistes de Beniarres demanen la nul·litat del pressupost

Els regidors a l'Ajuntament de Beniarrés en representació del grup municipal socialista, han demanat la nul·litat del pressupost elaborat per el Partido Popular i al mateix temps, han presentat 22 al·legacions per tal d'adequar-lo a la realitat de Beniarrés i corregir deficiències en partides pressupostaries.

Tot seguit podeu llegir la petició de nul·litat i algunes de les al·legacions presentades:


NUL·LITAT DEL PRESSUPOST

El grup municipal socialista demana la nul·litat del pressupost elaborat per l’equip de govern del Partido Popular per a l’exercici econòmic 2013 de l’Ajuntament de Beniarrés per incompliment  de l’article 168 del TR de la LRHL en la qual , es deixa ben clar, que un document bàsic i que deu incloure un pressupost municipal és la liquidació del pressupost anterior i l’avanç de la liquidació del corrent.

En la documentació facilitada aquest grup municipal dins del temps reglamentari per a debatre l’aprovació del pressupost, aquest document bàsic no estava en l’expedient del pressupost i així ho vam fer constar en la sessió plenària, per tal al nostre parer, el pressupost inicialment aprovat és nul de ple dret.

De no ser estimada la nul·litat del pressupost, el Grup Municipal Socialista presenta les següents al·legacions.

AL·LEGACIÓ TERCERA

Dintre del personal laboral temporal figura la contractació de dos peons de neteja amb un consignació pressupostaria de 20.522 €.

Segons  el Real Decret-Llei, 20/2011, es prohibeix la contractació de personal a càrrec de les administracions públiques sense l’autorització, prèvia i expressa del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques i aquesta autorització no ha sigut facilitada per el Ministeri, per tant al nostre parer, és el mateix govern d’Espanya el qui li impedeix la contractació d’aquests dos peons de neteja, per la qual cosa, es deuen suprimir aquestes dues places si no es te l’autorització del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, doncs si no ho fa el propi Ajuntament, serà el Ministeri el que demanarà la supressió de les dues places.

AL·LEGACIÓ SISENA

L’Ajuntament de Beniarrés va sol·licitar un préstec de 30.000 € a la Diputació d’Alacant havent-se de tornar abans del 31 de desembre de 2013, bé mitjan de diners propis del consistori o bé llevant-se del diners de les taxes i impostos que l’Ajuntament de Beniarrés té delegats en SUMA.

No existeix cap partida al pressupost per tornar aquests 30.000 € ni s’aprecia cap reducció en els rebuts que l’Ajuntament de Beniarrés té delegats en SUMA, per tant cal especificar al pressupost de quina partida pressupostaria s’ha tornar el préstec sol·licitat.

AL·LEGACIÓ SETENA

A la partida 9.100 hi ha consignats 21.000 € per a la dedicació exclusiva a l’alcaldia, es a dir, 14 pagues de 1500 € cadascuna, el sou més elevat que ha cobrat cap alcalde de Beniarrés per la seua dedicació a l’alcaldia i sent que l’any 2011, l’Ajuntament de Beniarrés va tancar amb un dèficit de 254.000 €.

Per tant proposen la rebaixa de la dedicació a l’alcaldia a la meitat del pressupostat, es a dir, 10500 €, divits en 14 pagues de 750 €.

AL·LEGACIÓ HUITENA

Un Ajuntament com el de Beniarrés on la despesa de personal, 258.474 €, suposa més  del 33 % de tot el pressupost, 707.744 € no pot funcionar mai, i a més a més, si la partida per a donar treball a la gent del poble que està sense feina és de 0 €.

Per tant proposem una reestructuració i el compliment estricte dels horaris laborals del personal de l’Ajuntament per tal d’optimitzar les despeses i reduir-les.

 AL·LEGACIÓ DOTZENA

En la partida 4.212 “Reparació, manteniment i conservació en edificis i altres construccions”s’han consignat 5.000 €. Sols si l’equip de govern té a bé adecentar i adequar el mur per a separar la Guarderia Municipal de la resta de la plaça existent, es gastarà la totalitat de la consignació, per tant, cal ajustar a la realitat aquesta partida pressupostaria, sense comptar amb altres reparacions que es produiran i que imaginem, l’equip de govern ordenarà la seua reparació.

AL·LEGACIÓ CATORZENA

A la partida 310 “Interessos de préstecs” figuren consignats 9928,72 € per a fer front als interessos bancaris dels diferents préstecs que té, a dia de la present, l’Ajuntament de Beniarrés .  Sols que alguna empresa, fent ús del dret que l’empara sol·licite, interessos de demora per la tardança en l’impagament de factures, aquesta xifra serà insuficient, per tal cal incrementar-la.

AL·LEGACIÓ QUINZENA

La brutícia als carrers de Beniarrés es cada vegada més notòria, bàsicament degut a que cada vegada s’utilitzen materials com cartró, plàstic i papers en les coses que gastem diàriament, també la manca d’educació cívica per part de molts dels nostres veïns i veïnes i per que cada vegada hi han més cases buides al poble, propiciant el que al llarg de molt de temps s’ha fet a Beniarrés i que és que cadascú tinga net la part de davant de sa casa.

La llei de bases de règim local diu que es obligació de l’Ajuntament, la neteja i manteniment de la via pública, per la qual cosa proposem que es destine una partida pressupostaria en el present pressupost per a la contractació del personal escaient o empresa per part de fer complir la llei.


AL·LEGACIÓ SETZENA

Com no se’ns ha facilitat la liquidació del pressupost de l’any 2012, desconeixem si serà positiu o negatiu però en el cas de que el remenant de tresoreria siga negatiu, que aquesta quantitat es destine al capitol 9.143 “Altre Personal” per tal de contractar gent i millorar el nostre poble.

AL·LEGACIÓ VINTENA

Proposem que al llarg d’un any, ampliable a més temps, no és cobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres per a les obres menors i la baixada a l’1 % per a les obres majors, amb l’objectiu de reactivar aquest sector econòmic que tant durament està patint la crisi.


AL·LEGACIÓ VINTIUENA

En un moment de crisi econòmica, en que el turisme potser una eixida per molta gent a l’hora de trobar treball, es pressuposten per a tot l’any 2013, 1.500 € ,incloent en aquests diners activitats medi ambientals. Proposem que s’incremente aquesta partida fins als 10.000 € per tal de realitzar activitats i promoció turística del municipi.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...