BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

divendres, 14 de maig de 2010

El poble ho pregunta

El PSPV-PSOE i el BLOC de Beniarrés sol·liciten un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés


El passat dimecres 12 de maig va ser registrat al registre general de l’Ajuntament de Beniarrés la petició de celebració d’un Ple Extraordinari. La petició anava signada per els 3 regidors socialistes i el regidor del BLOC.

La petició deia el següent:

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI


Jose Vicente Sanjuán Camps, Maria Teresa Gilabert Castelló, Frederic Jordà i Crespo, Josep Lluís Jordà i Navarro Regidors de l'Ajuntament de Beniarrés

EXPOSEN

1r.- Que l'article 46.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de Règim Local estableix que “...Així mateix el Ple celebra sessió extraordinària quan així ho decidisca el President o ho sol·licite la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació”.

2n.- Que el mateix article 46.2 de la LBRRL determina que “Cap Regidor podrà sol·licitar la celebració de més de tres sessions extraordinàries cada any”.

3r.- Que els sol·licitants de la convocatòria d'aquest ple extraordinari compleixen tots els requisits establits en la normativa legal citada.

4t.- Que fa aproximadament un any que va ser adjudicat el PAI de la zona de Doctor Orero sense que fins al moment present s'hagen executat cap de les infraestructures previstes en el citat programa.

5é.- Que en la mateixa zona s'han celebrat convenis urbanístics amb particulars amb la finalitat d'obtenir sòl per a equipament esportiu i recreatiu (trinquet, piscina) i que a més s'estan construint dos edificis situats en un dels carrers d'eixida de la població, el qual s'ha ocupat per aquestes construccions.

6é.- Que aquest carrer d'eixida del municipi no ha estat desafectat per a l'ús públic i tampoc s'ha donat alternativa alguna, ni tan sols s'ha executat el carrer previst en el PAI.

Per tot això, els regidors que subscriuen

SOL·LICITEN

Primer.- La convocatòria de PLE EXTRAORDINARI en els termes legals anteriorment exposats.

Segon.- La inclusió en l'ordre del dia d'aquesta sessió extraordinària de la proposta del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal del Bloc en els termes següents:

1r.- Debat sobre les actuacions que s'estan realitzant en la zona del AR-1 i en el carrer d'eixida del municipi.

2n.- Que pels tècnics municipals a sol·licitud dels regidors signants s'emeten els corresponents informes Tècnics i Jurídics que avalen les actuacions que s'estan realitzant així com la dotació de les infraestructures necessàries ( llum, clavegueram etc.).


Aquesta petició conjunta dels dos grups polítics que estem a l’oposició de l’Ajuntament de Beniarrés, ve motivada per la desinformació a que ens porta l’equip de govern del PP davant les actuacions que s’estan realitzant a l’àrea de repartiment nº1, coneguda popularment com del Dr.Orero, per ser el nom del carrer principal que travessa l’àrea i que s’ha vist incrementada amb el tall de l’accés a la carretera, tallant aquesta via pública, sense obrir el nou carrer que està reconegut en el PAI de l’àrea i que baixa del carrer Alacant (carrer del Metge) fins la carretera, més altres coses que els veïns i veïnes ens pregunten i que no tenim resposta per a elles com a membres de l’Ajuntament de Beniarrés i que deuríem de conèixer.

Vaja per davant que en els 3 anys que portem de legislatura, cap vegada se’ns ha convidat als grups de l’oposició a una sola reunió de treball o explicativa de cap projecte. Sols s’ha debatut quan se’ns ha portat a ple, es a dir, quan ja estava tot més que sentenciat i triat per l’equip de govern del Partido Popular.

Amb aquesta petició volem que l’equip de govern ens informe de tot el que s’està fent a l’àrea de repartiment nº1, de com es pensen donar els serveis bàsics com aigua, energia elèctrica, clavegueram, els motius pels quals no s’urbanitza l’àrea i moltes altres questions per a les quals, no tenim resposta quan els veïns i veïnes de Beniarrés ens ho pregunten.

Imatge de l'àrea de repartiment nº 1

I una vegada que estem, i encara que no estiga dins de l’ordre del dia, també el PP ens podria explicar la paràlisi en el polígon industrial de Beniarrés, l’incompliment per part dels adjudicataris de les parcel·les, el silenci i la inactivitat de l’equip de govern davant l’incompliment de les adjudicacions, saber perquè 3 anys després encara no s’ha encetat l’expedient per ampliar-lo i moltes altres coses relacionades amb el polígon industrial que sols ha aprofitat per a fer caixa a l’Ajuntament però que lluny han quedat les promeses de llocs de treball que es pretenia generar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...