BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dilluns, 14 d’abril de 2008

Pressupost d’ingressos de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2008

El pressupost d’ingressos al igual que el de despeses puja a 891.764 €.

Ara que el pressupost de l’ajuntament de Beniarrés s’hi troba exposat per a fer reclamacions i impugnacions es moment de donar-lo a coneixer de forma més detallada.

El pressupost d’ingressos es divideix en set capítols que a continuació intentaré detallar:

Capítol I: Es el capítol on estan els ingressos per impostos que pensa recaptar l’Ajuntament de Beniarrés que puja a 158.000 € dividit en els següents conceptes:

Impost sobre Bens Immobles (IBI) 88.000 €, 11.000 € més que l’any passat, un 12 % més que l’any passat encara que l’alcalde diu que ha baixat l’impost.

Impost de vehicles de tracció mecànica 57.000 €, el que paguem per circular amb els nostres vehicles.

Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana 8.000 €, aquest impost té un increment en les previsions de recaptació del 125 % respecte l’any 2007, encara que el PP deia no fa ni quatre anys “ ens van imposar un nou impost que abans no existia que es el impuesto sobre bienes de naturaleza urbana amb un 2%. Per contrarestar aquesta càrrega impositiva el Partido Popular proposa una sèrie de mesures començant per una millor gestió i un major control pressupostari, l’eliminació d’aquest nou impost i la modificació d’alguns” (copiat literlament del programa electoral del PP de l’any 2003).

Impost d’Activitats Econòmiques 5.000 €

Capítol II: És el capítol destinat al que es pensa recaptar per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que puja aquest any a 20.000 € front als 25.000 € de l’any 2007.

Capítol III: És el capítol on es comptabilitzen el que s’ingressa per taxes, multes, preus públics per diferents activitats i altres ingressos diversos que puja a 128.150 €.

Taxa per prestació del servei d’aigua potable 38.000 €
Taxa per prestació de recollida de la brossa 27.800 €
Taxa per la prestació de mercat 4600 €,
sofreix una baixada respecte l’any passat del 90%.
Taxa per prestació dels servei de piscina i instal·lacions esportives, 14.270 €

I així fins arribat a l’esmetada xifra. Assenyalar els 10 € que es pesen recaptar de multes, o els 100 en concepte de llicències d’obertura d’establiments.

Capítol IV: Es el capítol on es comptabilitzen els ingressos efectuats per les diferents administracions que puja a 384.577 € dividits en entre els següents conceptes:

Participacions en tributs de l’Estat: Son els diners que ingressa el govern de l’Estat espanyol per mantenir i ajudar a les administracions locals amb un quantitat de 225.000 €.

Transferències de l’Administració General de la Comunidad Autónoma: son els diners que es pretén ingressar de subvencions de la Generalitat (subvencions no confirmades) amb una quantitat de 118.009 €

I després està les transferències d’Entitats Locals i transferències de famílies i institucions sense lucre que fan arribar a la quantitat prevista.

Capítol V: Son els interessos de depòsits que pretén ingressar l’ajuntament amb un quantitat de 1500 €, es a dir, els ingressos pelsd ienrs que l’ajuntament té en diferents contes bancaris.

Capitol VI: Ingressos per venda de solars amb un quantitat de 38.237 €. Son els diners que es pensen ingressar per la venda de parcel·les del polígon industrial. Es un 95 % inferior a l’any 2007 pel mateix concepte.

Capitol VII: Son els ingressos que es pensen rebre de subvencions de la Generalitat i la Diputació d’Alacant amb un quantitat de 161.300 €. L’any passat en aquest mateix concepte hi havia pressupostats un 305.857 €, el que ve a ser un 90 % inferior al de l’any 2007. Es divideix en els següents conceptes:

Subvencions de la Generalitat Valenciana, 92.665 €. Un gran part d’aquest diners no estan confirmats encara i son per asfaltar uns camins que s'han demanat.

Subvencions de la Diputació d’Alacant 68.635 €. Aquests diners seran per a l’ampliació del Museu de Casa la Mestra.

Aquest pressupost és un 22 % inferior al de l’any passat i ja parteix amb dos reconeixements extrajudicials de crèdits per valor de 70.000 € , el que vol dir que 70.000 € dels que estan previstos ingressar l’any 2006 ja estan gastats amb factures de l’any 2007.

Aquest és el pressupost que ha aprovat el Partido Popular amb el seus vots a favor i els vots en contra del PSPV-PSOE i BLOC
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...