BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 17 d’abril de 2008

Pressupost de despeses de l’Ajuntament de Beniarrés any 2008 (I)

Ja naix amb 70.000 € menys de factures impagades de l’any 2007

Desglossat el capítol d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2008, cal ara, desglossar les despeses o “gastos” d’aquest mateix pressupost. Com el tema de les despeses o “gastos” es molt més interessant i apreciable per la població, el dividiré en dos escrits.

Primerament dir, que de l’any 2007 s’han passat un munt de factures impagades al pressupost de l’any 2008 per valor de 70.000 €, com molts dels qui seguiu aquest blog ja coneixereu. Per tant el pressupost de despeses per a l’any 2008, que oficialment és de 891.764 € realment és de 821.764 € per aquesta transferència ja esmentada.

A l’ajuntament d’Alcoi ( PP) es reconeixement extrajudicial de crèdits puja a un milió d’euros i a Benidorm (PP) de quatre milions i mig d’euros. Això si, voreu com després l’Ajuntament de Beniarrés ix amb la cara ben alta i a plena veu dient que hi ha superàvit comptable en l’any 2007, es a dir, els han sobrat diners als comptes. Estratègies fiscals que mai abans s’havien emprat en la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de Beniarrés.

A continuació intentaré desglossar i explicar es pressupost de despeses per capítols:

El Capitol I, és el capítol de personal, amb 247.403 €. Aquest capítol té un increment del 33 % respecte l’any passat (166.757 €) degut a que s’ha demanat la inclusió en el programa PAMER i que al setembre es pensa obrir la Guarderia Municipal.

Desapareix de l’oferta pública d’empleo, una plaça ofertada fa tres anys i que no han tingut temps de traure, per a la Biblioteca i la consergeria del Centre Cultural ( un treballador/a per a tot ).

Les dues places que calen per a portar la Guarderia Municipal estaran dintre del capítol “Altre personal”, es a dir no seran funcionaris. Està consignat el lloc de treball de personal de confiança de l’alcalde que va nomenar en el seu moment , el sou de 13.300 € de la dedicació exclusiva de Yolanda Calbo i una xifra molt considerable dintre del capítol “altre personal “ de 74.008 € no creant-se cap plaça de funcionari i preferint-se més la contractació directa.

El Capítol II, és el capítol destinat a les regidories, el manteniment d’edificis, la contractació d’empreses, les assegurances, les festes, etc, amb 354.014 €. Aquest capitol té un increment del 10 % respecte l’any 2007( 320.559 €) però amb l’agreujament de que tot el reconeixement extrajudicial de crèdits cau sobre aquest capítol, per tant realment els diners d’aquest capítol és de 284. 014 €.

Alguns dels subcapitols son els següents:

Reparacions, manteniment i conservació de maquinaria, instal·lacions i utillatge (llum, vehicles, alarmes, etc) amb 12.000 €. Ací cal dir que amb el gastat fins a febrer i lo reconegut de l’any passat, ja hi han gastats més de 5.000 €

Subministres ( facturació elèctrica, gas-oil, etc) amb 60.000 €. Ací cal dir al igual que l’apartat anterior, que fins a febrer i lo reconegut de l’any passat, ja hi ha gastats més de 25.000 €. Sols de facturació elèctrica que no es va pagar l’any passat, pujava a 20.000 €.

Atencions protocol·làries i representatives ( convidades, dinars i regals) amb 11.000 €, un 63 % més que l’any 2007 (4000 €). Ací, novament cal dir que fins a febrer i el reconeixement extrajudicial, ja hi han gastats 7.700 €, per tant es impossible de complir les previsió tenint en conte com treballa l’equip de govern en aquests menesters.

Activitats Culturals i Joventut amb un pressupost de 19.000 €, 3000 més que l’any passat que ja estan gastats amb factures impagades de l’any 2007.

Festes Populars amb 60.000 € amb un 25 % d’increment respecte l’any passat. Ací cal dir, igual que en apartats anteriors, que més 18.000 € ja han sigut gastats en factures impagades de l’any 2006 i 2007.

Foment del valencià amb 10.558 € amb un increment respecte l’any passat del 2.100 %. Realment increïble el canvi que ha fet l’equip de govern del PP respecte al foment de la nostra llengua. Ho torne a dir increïble.

Activitats Esportives amb 17.000 €, 3000 € més que l’any passat.

Activitats medi ambientals i turisme amb 4.000 € el que suposa una davallada respecte l’any passat de 2000 €. Sembla ser que la tasca medi ambiental i el turisme està prou adelantada al nostre poble de Beniarrés no?

Sanitat amb 1.000 €, el mateix que l’any passat. Sense comentaris.

Despeses relacionades amb la infància i la dona amb 8.000 €, 1.000 € més que l’any passat. Una pujada molt xicoteta amb les coses que hi ha per a fer per aquests col·lectius.

Foment del comerç (Fira de Beniarrés) amb 15.000 € el que suposa una davallada de 3.000 € respecte l’any 2007. Ací cal dir que la Fira de Beniarrés l’any passat va costar més de 52.000 €.

Treballs fets per altres empreses amb 61.000 €. Ací cal dir que el gastat fins a febrer i lo que no es va pagar l’any passat, ja puja a 20.000 €. Sembla improbable el compliment d’aquesta previsió.

Altres indemnitzacions amb 5.100 €. Aquesta partida son els diners que cobren els regidors i l’alcalde per l’assistència a comissions i plens.

La resta fins arribar als 354.014 € està en estudis i treballs tècnics, serveis de recpatació, tributs, assegurances, etc.

Qualsevol veí o veïna de Beniarrés pot anar a consultar-lo a l’Ajuntament al llarg d’aquests dies fins el dia 31 de maig.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...