BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: MEDI AMBIENT: Diumenge 24 de Setembre es celebra l'activitat ciclista" Amb Bici per la via verda"

divendres, 30 de març de 2012

L’Ajuntament de Beniarrés s’acull al Pla de Pagament de Proveïdors

L'Ajuntament de Beniarrés presenta factures per valor de 103.000 € al Pla de Pagament de Proveïdors

Ahir, 29 de març, dia de la Vaga General, l’Ajuntament de Beniarrés va celebrar sessió plenària de caràcter ordinari, a la qual, vaig assitir com a persona del públic.


El plenari va ser molt interessant, i desgraciadament, molt lamentable, davant l’actitud de prepotència que dóna una majoria absoluta, legítimament atorgada a les urnes per el poble  de Beniarrés, però que no deixa, que als plenaris s’informe i es debatixquen les propostes i que s’escolte el que es proposa de l’oposició amb un mínim humiltat.

En aquest escrit vull fer referència a un punt de l’ordre del dia. Era donar compte de la relació de factures que l’Ajuntament de Beniarrés ha presentat per a que siguen incloses dintre del Pla de Pagament a Proveïdors que ha impulsat el govern de Mariano Rajoy.

L’Ajuntament de Beniarrés ha presentat factures per valor de 103.000 € per a que siguen pagades amb els diners d’aquest pla. Evidentment a canvi d’alguna cosa com és un Pla d’Ajust per a 10 anys i el pagament del 5 % d’interessos. En definitiva és un nou prestec que signa el nostre Ajuntament.

Com a curiositat dir que hi ha factures de l’any 2007 i 2009, del llibre de festes de l’any 2010, una de 4.000 € de productes químics per al manteniment de les piscines, moltissimes d’Iberdrola,  del bus de la Festa, del tractament dels mosquits, una de 9209 € de la Mancomunitat del Xarpolar de l’any 2010 i sumant, sumant fins arribar a 103.000 €.

Com es pot apreciar cap factura és “imprevisible” doncs saps que s’ha de comprar productes químics per a les piscines, que hi ha un consum de llum, que els mosquits s’han de tractar o que el llibre de Festes es fa any rere any. El que es vol dir amb açò que aquests 103.000 € no es fruit de la mala sort, es fruit del improvisació i de la mala gestió dels diners públics, que ara, tots i totes, haurem de fer front amb un Pla d’Ajust i un 5% d’interessos.

I respecte al Pla d’Ajust, simplement vos reprodueixc dos paràgrafs:

“Para el cumplimiento del Plan, se propone en su caso, y siempre que por otros medios de ingresos no se pudiese, el incremento de los tipos impositivos y coeficientes de algunos impuestos municipales tales com Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, Impuesto sobre Construcciones Instalacions y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”

“Precios Públicos: Incrementar los precios públicos hasta la cuantia que se estime conveniente, cubriendo, en todo caso, como mínimo, el coste del servicio prestado”

Per tant, queda bastant clar, “blanc i en botella, llet”, es a dir, tots a pagar més.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...