BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 30 de març de 2012

L’Ajuntament de Beniarrés s’acull al Pla de Pagament de Proveïdors

L'Ajuntament de Beniarrés presenta factures per valor de 103.000 € al Pla de Pagament de Proveïdors

Ahir, 29 de març, dia de la Vaga General, l’Ajuntament de Beniarrés va celebrar sessió plenària de caràcter ordinari, a la qual, vaig assitir com a persona del públic.


El plenari va ser molt interessant, i desgraciadament, molt lamentable, davant l’actitud de prepotència que dóna una majoria absoluta, legítimament atorgada a les urnes per el poble  de Beniarrés, però que no deixa, que als plenaris s’informe i es debatixquen les propostes i que s’escolte el que es proposa de l’oposició amb un mínim humiltat.

En aquest escrit vull fer referència a un punt de l’ordre del dia. Era donar compte de la relació de factures que l’Ajuntament de Beniarrés ha presentat per a que siguen incloses dintre del Pla de Pagament a Proveïdors que ha impulsat el govern de Mariano Rajoy.

L’Ajuntament de Beniarrés ha presentat factures per valor de 103.000 € per a que siguen pagades amb els diners d’aquest pla. Evidentment a canvi d’alguna cosa com és un Pla d’Ajust per a 10 anys i el pagament del 5 % d’interessos. En definitiva és un nou prestec que signa el nostre Ajuntament.

Com a curiositat dir que hi ha factures de l’any 2007 i 2009, del llibre de festes de l’any 2010, una de 4.000 € de productes químics per al manteniment de les piscines, moltissimes d’Iberdrola,  del bus de la Festa, del tractament dels mosquits, una de 9209 € de la Mancomunitat del Xarpolar de l’any 2010 i sumant, sumant fins arribar a 103.000 €.

Com es pot apreciar cap factura és “imprevisible” doncs saps que s’ha de comprar productes químics per a les piscines, que hi ha un consum de llum, que els mosquits s’han de tractar o que el llibre de Festes es fa any rere any. El que es vol dir amb açò que aquests 103.000 € no es fruit de la mala sort, es fruit del improvisació i de la mala gestió dels diners públics, que ara, tots i totes, haurem de fer front amb un Pla d’Ajust i un 5% d’interessos.

I respecte al Pla d’Ajust, simplement vos reprodueixc dos paràgrafs:

“Para el cumplimiento del Plan, se propone en su caso, y siempre que por otros medios de ingresos no se pudiese, el incremento de los tipos impositivos y coeficientes de algunos impuestos municipales tales com Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, Impuesto sobre Construcciones Instalacions y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”

“Precios Públicos: Incrementar los precios públicos hasta la cuantia que se estime conveniente, cubriendo, en todo caso, como mínimo, el coste del servicio prestado”

Per tant, queda bastant clar, “blanc i en botella, llet”, es a dir, tots a pagar més.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...