BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 27 de març de 2012

Al·legacions al Pressupost de l'Ajuntament de Beniarrés per a l'any 2012

El Grup Municipal del PSPV_PSOE a l'Ajuntament de Beniarrés presenta 21 al·legacions al pressupost general del consisitori.


Tot seguit podeu llegir el document qu el passat dia 23 de març va presentar el grup municipal socialista amb rectficacions i propostes, al pressupost per a l'any 2012, elaborat per el Partido Popular, per a l'Ajuntament de Beniarrés.


S'hagueren pogut presentar moltes més propostes però, segons la Llei, no hagueren sigut admesses a tràmit per no acollir-se als motius pels quals es poden presentar al·legacions a un pressupost.


El doument diu el següent:


El Ple Municipal ordinari de 27 de febrer de 2012 va aprovar, inicialment, el Pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per l’any 2012.  El BOP en data 7 de març de 2012 va publicar aquesta aprovació inicial, pel termini fixat en la normativa de 15 dies.Es en aquest període d’exposició al públic, el Grup Municipal del PSPV-PSOE presentem les següents al·legacions, amb el doble objectiu de, per una banda, corregir certs dèficits pressupostaris que, creiem, té la proposta de pressupost aprovada inicialment i, d’altra banda, proposar nous ajustos en determinades despeses per tal d’alliberar recursos a destinar a serveis públics municipals bàsics, com son ocupació, joventut i, en general, totes les polítiques socials, així com determinades inversions que, baix el nostre punt de vista, millorarien la qualitat de vida de la ciutadania de Beniarrés.


AL·LEGACIÓ PRIMERA

S’Aprova inicialment el projecte de pressupost de 2012 fora de temps. Estem en un pressupost prorrogat. Aquesta es una circumstància bastant clamorosa i que curiosament no es fa menció a ella, ni a la memòria presidència ni a cap de les poques explicacions que ha donat l’equip de govern per explicar el projecte. Les conseqüències de no tenir pressupostos aprovats i en vigor el dia 1 de Gener de  cada exercici son ben clares i afecten d’una o altra manera  al funcionament normal de la nostra administració. No entenem de cap manera que no es faça una explicació ben clara sobre aquesta qüestió i que s’hagués pogut evitar si el projecte de pressupost s’hagués presentat dins el mes de desembre de 2011


AL·LEGACIÓ SEGONA

La taxa per la prestació del servei d’abastiment d’aigua potable , l’any passat es va consignar una previsió d’ingressos de 37.000 €, dels quals, a data 31 de desembre, sols hi havia ingressos reconeguts per valor de 28.810 €. Per al present any s’espera recaptar 45.000 € per la prestació d’aquesta taxa,  més de 16.000 € més que els reconeguts  l’any passat. Augment que no es pot atribuir a la pujada de la taxa aprovada per el PP. Aquesta previsió no ha estat justificada per l’Ajuntament, per aquest motiu ens porta a pensar que és un maquillatge del pressupost.


AL·LEGACIÓ TERCERA

Al pressupost d’ingressos, a la partida 399 “Altres Ingressos” hi ha consignat un ingrés de 20.000 € , el mateix que l’any passat, sent que a l’any 2011, dels 20.000 € que s’esperaven ingressar, sols s’han reconegut com ingrés 3.823 €. Aquesta previsió no ha estat justificada per l’Ajuntament, per aquest motiu ens porta a pensar que és per quadrar el pressupost.


AL·LEGACIÓ QUARTA

Al pressupost de despeses figura la partida 9.100 “Retribucions bàsiques i altres: Membres òrgans de govern” amb un consignació de 13.000 € i a l’annex de personal, en la relació d’alts càrrecs, figura un dedicació exclusiva pendent de designació amb una despesa de 13.607 €. Existeix una diferència de 607 € que no està justificada al pressupost.


AL·LEGACIÓ CINQUENA

L’actual equip de govern va nomenar  una persona com a personal de eventual o càrrec de confiança de l’alcalde com així ix reflexat al BOP nº 133 de l’any 2011. Al BOP de la província no s’ha publicat ni el sou ni l’horari i també es pot constatar ni al capítol I ni a l’annex de personal hi ha consignació pressupostaria per a fer-se càrrec d’aquest nomenament, cal pressupostar el sou del personal eventual

AL·LEGACIÓ SISENA

El sou del personal laboral fixe al pressupost és de 27.400 € i el sou del personal fixe a l’annex de personal és 15.021,36 €. Cal aclarir i justificar aquesta diferència econòmica.


AL·LEGACIÓ SETENA

El sou del personal temporal al pressupost de despeses és de 11.907,81 i els diners destinats per pagar el sou del personal laboral temporal a l’annex de personal és de 27.216 €. Cal aclarir i justificar aquesta diferència


AL·LEGACIÓ HUITENA
Les retribucions bàsiques dels funcionaris i les retribucions dels complements dels funcionaris al pressupost de despeses, no es corresponen amb el que posa a l’annex de personal per els mateixos conceptes. Cal aclarir i justificar aquesta diferència econòmica.


AL·LEGACIÓ NOVENA

En el Capítol III d’ingressos partida 350 es deu suprimir la quantitat que l’equip de govern pensava ingressar per  la utilització privativa de les coberts dels edificis públics municipals doncs l’empresa adjudicatària ha renunciat a la concessió.


AL·LEGACIÓ DESENA

En el Capitol II, partida 9.226.01 “Atencions protocol·làries i representatives” té consignats 500 € per a tot l’any, xifra clarament deficitària si a aquesta partida li se imputa el cost dels calendaris que dona l’Ajuntament per Nadal i que clarament passa dels 1.500 €. Per tant aquesta partida deu incrementar-se , per ajustar-se a la realitat, encara que siga de valorar la disminució en la mateixa.


AL·LEGACIÓ ONZENA

En la partida de “Festes Populars” es passa de gastar-se l’any 2011, 42.000 € a pressupostar-ne per a l’any 2012 la quantitat de 25.000 €, sense que a la memòria de presidència es reflexe quines activitats s’han de suprimir per tal de reduir en 17.000 € d’un any a l’altre.


AL·LEGACIÓ DOTZENA

En la partida 4.212 “Reparació, manteniment i conservació en edificis i altres construccions” es passa de gastar-se 16.386 € al llarg de l’any 2011 a pressupostar per a tot l’any 2012, 6.000 €, es a dir una reducció de més del 150 % d’un any a l’altre. Sols si l’equip de govern pretén adecentar i adequar el mur per a separar la Guarderia Municipal de la resta de la plaça existent, es gastarà la totalitat de la consignació, per tant, cal ajustar a la realitat aquesta partida pressupostaria.


AL·LEGACIÓ TRETZENA

L’import indirecte, ICIO ( impost sobre construccions i obres ) l’any passat es va consignar una previsió d’ingressos de 25.000 €, dels quals, a 31 de desembre no s’havia assolit ni el 29 % d’aquests ingressos, es a dir sols s’havien recaptat  7.085 €. En la previsió d’ingressos el governs consigna novament 25.000 €, el mateix que l’any passat. Aquesta previsió no ha estat justificada per l’Ajuntament, per aquest motiu ens porta a pensar que és un maquillatge del pressupost.

AL·LEGACIÓ CATORZENA

El passat 23 de febrer de 2012, el grup municipal socialista va presentar una instància al registre de l’Ajuntament de Beniarrés, demanant la derogació del decret 195/2011. A data de la present no hem rebut cap resposata per part del secretari interventor de l’Ajuntament de Beniarrés. El compliment de la instància pot modificar l’estat de liquidació del pressupost de l’any 2011, fent que que aquest siga nul i per tant invalidar part de la documentació del pressupost per a l’any 2012. Per la qual cosa, s’ha de contestar a aquesta instància abans d’aprovar definitivament el pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2012.


AL·LEGACIÓ QUINZENA

La brutícia als carrers de Beniarrés es cada vegada més notòria, bàsicament degut a que cada vegada s’utilitzen materials com cartró, plàstic i papers en les coses que gastem diàriament, també la manca d’educació cívica per part de molts dels nostres veïns i veïnes i per que cada vegada hi han més cases buides al poble, propiciant el que al llarg de molt de temps s’ha fet a Beniarrés i que és que cadascú tinga net la part de davant de sa casa.

La llei de bases de règim local diu que es obligació de l’Ajuntament, la neteja i manteniment de la via pública, per la qual cosa proposem que es destine una partida pressupostaria en el present pressupost per a la contractació del personal escaient per part de fer complir la llei.AL·LEGACIÓ SETZENA

En aquest pressupost per 2012 s’observa una rebaixa important en la consignació de les partides destinades a la Promoció Econòmica o Foment del Comerç, tanmateix de la partida de Turisme del municipi passant dels més de 20.000 € gastats al llarg de l’any 2011, a una previsió de despesa de 8.500 €.

La promoció econòmica, el foment del comerç i el turisme s’haurien de dotar dels recursos necessaris per poder donar aquest impuls que tant necessita el nostre municipi per reactivar la seva economia i la creació de nous llocs de treball. Per tant, demanem que es mantinguen les consignacions i els programes del pressupost 2011 en el nou pressupost del 2012, i fins i tot, que s’amplien.


AL·LEGACIÓ DISSETENA

Al pressupost figura una partida de 13.607 € per alliberar un càrrec polític. Creguem que no és el moment d’alliberar cap membre de l’equip de govern i proposem que es destinen aquests diners per a contractar una persona que es dedique al manteniment  dels bens públics, doncs amb el manteniment, evitem després reparacions que son molt més costoses per a tots.


AL·LEGACIÓ DIHUITENA

La neteja dels edificis públics està privatitzada amb un cost aproximat de 26.000 € anuals. És moment de que es torne a una gestió pública i més econòmica per a tots, doncs s’estalviem IVA i beneficis empresarials. Per la qual cosa proposem la contractació de dues persones a càrrec de l’Ajuntament per a la neteja dels edificis municipals a temps parcial i la derogació del contracte amb l’empresa neteja actual.

AL·LEGACIÓ DINOUENA

En la partida 9.227.08 “ Estudis i treballs tècnics” es destinen 8.000 €, que van, segons diu la memòria de presidència a pagar el sou de l’arquitecte municipal ( recordar que treballa 4 dies al més ). Creguem que és un cost excessiu i per això proposem que es traga a concurs la prestació d’arquitecte municipal per tal d’abaratir costos

AL·LEGACIÓ VINTENA

A la liquidació del pressupost de l’any 2011, que forma part de la documentació que forma el pressupost de l’any 2012,  hi ha una errada en la partida 350 “Ingressos per utilització privativa o aprofitaments de bens públics”, el qual es refereix a l’ingrés per el lloguer del nou bar de la piscina, doncs segons el contracte vigent entre l’arrendador i l’arrendatària, aquesta quantitat s’havia de pagar integra a la firma del contracte i sols figuren ingressats a 31 de desembre de 2011, la quantitat de 7.810 €. Es deu rectificar aquesta xifra o donar una explicació d’aquesta reducció

AL·LEGACIÓ VINTIUENA

A la partida 310 “Interessos de préstecs” figuren consignats 1.500 € per a fer front als interessos bancaris dels diferents préstecs que té, a dia de la present, l’Ajuntament de Beniarrés . L’any 2011 es van gastar en aquest mateix concepte 3.866 €. Sent que no s’ha cancelat cap préstec i que , a més a més, s’ha signat un “poliza” de més de 79.000 € amb el BBVA,  que ocasionarà interessos, cal incrementar aquesta xifra i ajustar-la a la realitat.


Per tot l’exposa, sol·licitem:

1.- La retirada de l’avantprojecte del Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l’any 2012 per a l’Ajuntament de Beniarrés

2.- Que s’incloguem les al·legacions presentades en el nou avantprojecte de Pressupost i Plantilla de Personal per a l’any 2012.Beniarrés a 23 de març de 2012


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...