BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 7 de març de 2012

Edictes publicats al BOP referents a l'Ajuntament de Beniarrés

Al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 47 de data 7 de març de 2012, han eixit publicat tres anuncis referents a l’Ajuntament de Beniarrés.

Els anuncis son els següents:

-DECLARACIÓN DE BIENES Y ACTIVIDADES POR MOTIVO DE CESE Y TOMA DE POSESIÓN DE CONCEJALES

-APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO


Aquests dos anuncis els podeu llegir a l’esmentat BOP, a la pàgina 34 i 35.

El tercer, l’he copiat integre al ser el més important, doncs fa referència al pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2012.

L’edicte diu el següent:

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2012, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2012, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Beniarrés, a 28 de febrero de 2012
EL ALCALDE
Fdo: Luís Tomás López


Doncs bé, una vegada llegit l’anunci el que cal preguntar-se és, on s’exposa públic?, no seria millor que estiguera exposat al taules d’anuncis i publicat a la web de l’Ajuntament per a que tothom que estiga interessat en saber en que es gasten els nostres diners o puga fer?

Es clar que el pressupost està a disposició dels veïns i veïnes de Beniarrés dintre de l’Ajuntament i sol·licitant-lo al secretari, si no, s’estaria incomplint la llei, però perquè no s’exposa al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament?

Aquesta mostra d’ocultisme informatiu no es casual, i ve dintre de l’obscurantisme que pràctica l’Ajuntament de Beniarrés alhora de facilitar informació al veïns i veïnes, que cal recordar, es deu a d’ells, com fa en la publicació de les actes i les convocatòries de les sessions plenàries.

Per tant, queda obert el termini per a que pugau veure i consultar en que es pensa gastar els diners dels nostres rebuts l’equip de govern i quines inversions i ofertes de treball tenen pressupostades per a l’any 2012, això si, caldrà que ho demaneu a secretària.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Lo de este ajuntament al igual que tot lo de la generalitat es simplement VERGONYOS!!!!!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...