BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 28 de març de 2011

Últim Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El proper dimecres 30 de març de 2011 a les 19:00 hores, es celebrarà el darrer Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés. Al ser ordinari serà l’últim que es podran fer preguntes a l’equip de govern o presentar mocions per part dels ciutadans i del partits a l’oposició.


La convocatòria diu el següent:


D'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'este Ajuntament que tindrà lloc en el Saló de Plens, dia 30 març del 2011, a les 19 hores, per a tractar els assumptes següent:


ORDE DEL DIA:


1r. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió plenària extraordinària núm. 2, celebrada el dia 11 de febrer del 2011, i de la sessió extraordinària i urgent núm. 3 celebrada el dia 17 de març del 2011.


2n. Reconeixement extrajudicial de crèdit.


3r. Acordar els plecs de condicions i la concessió demanial de part del Centre de Divulgació Artística i Musical per mitjà d'adjudicació directa a la Unió Musical de Beniarrés.


4t. Dació de Compte i ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 17/2011, en virtut de la qual se sol·licita la inclusió del Municipi de Beniarrés com a beneficiari del PROGRAMA PAMER.


5t. Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial d'Alacant. Central de Compres de la Diputació Provincial d'Alacant.


6t. Estudi i, si és el cas, concessió de llicència d'obra major. Expedient 46/2011. Promotor: Josep Joan Navarro i López. Emplaçament: Santa Teresa, 22. Obra: Derrocament de Granero.


7u. Informes d'Alcaldia.


8é. Dació de compte de les Resolucions d'Alcaldia dictades des de l'últim Ple Ordinari fins a la Convocatòria d'este Ple.


9é. Mocions dels grups municipals.


10é. Precs i preguntes.


Es podria destacar com a punts més importants el punt nº 2, el qual es pretenen pagar factures de l’any 2010 a càrrec del pressupost de l’any 2011 per valor de més de 53.000 €, es a dir, factures de l’any passat que encara no estan pagades,a pràcticament el mes d’abril, van a ser ara reconegudes, per a si hi han diners, abonar-les a les empreses que les han facturat. Tot un exemple de “bona gestió” de l’equip de govern. Com a curiositat hi ha factures d’agost de 2010. Vosaltres mateix es podeu fer l’opinió que cregau oportuna.


També cal destacar el tercer punt amb la cessió del edifici que es va inaugurar el passat dissabte 26 de març a la Unió Musical de Beniarrés i que ha sigut finançat amb el Pla E del govern central amb un cost de 360.000 €.


El cinqué on es tracta d’adherir-se a una bona proposta de la Diputació d’Alacant de crear una central de compres per tal d’abaratir els costos als ajuntaments.


I finalment, encara que tots els punts són importants, les mocions dels grups polítics, on el BLOC ha presentat dues mocions demanant la creació d’un Eco Parc a Beniarrés i demanar que s’actue per a que es puga veure la TV3 al País Valencià i la moció presentada per el PSPV-PSOE de Beniarrés demanant a l’equip de govern que demane una revisió del cadastre urbana fet a l’any 2007 doncs els preus del valor dels nostres habitatges està molt per damunt del seu valor real de mercat.


Sols em queda convidar-vos a la sessió plenària doncs a banda dels punts a tractar, serà la darrera que li se podran fer preguntes a l’equip de govern.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...