BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 22 de març de 2011

Aprovació definitiva del Pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés

Al BOP nº 56 de data 22 de març de 2011 ha eixit publicada l’aprovació definitiva del Pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per al present any.

Aquest document va ser aprovat amb el vots a favor del Partido Popular i els vots en contra dels partits de l’oposició, BLOC i PSPV-PSOE, després de desestimar les al•legacions presentades per el grup municipal socialista en un ple celebrat la setmana passada de caràcter extraordinari i urgent.

Ara, una vegada aprovat, ja es poden pagar totes les factures pendents que té l’Ajuntament de Beniarrés i que a 31 de desembre de 2010 sumaven més de 212.000 €, doncs aquest va ser el motiu per a motivar la urgència de la sessió plenària que va resoldre les al•legacions presentades. Ara falta el principal, tindré els diners per a fer-ho, però això ja és un altre cantar.

Vos deixe l’anunci que ha eixit hui publicat.

DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2011, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación del mismo resumido por capítulos y la plantilla del personal, en
los siguientes términos:

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS
1. IMPUESTOS DIRECTOS 213.865´93 EUROS
2. IMPUESTOS INDIRECTOS 25.000’00 EUROS
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 150.510’00 EUROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 405.000’00 EUROS
5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.000’00 EUROS
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 137.437´61 EUROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 509.913´24 EUROS

TOTAL 1.444.726´78 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS
1. GASTOS DE PERSONAL 305.780´07 EUROS
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 365.600´00 EUROS
3. GASTOS FINANCIEROS 1.500’00 EUROS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.004´00 EUROS
6. INVERSIONES REALES 628.567´45 EUROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.922´11 EUROS
9. PASIVOS FINANCIEROS 11.534´19 EUROS

TOTAL 1.439.907´82 EUROS

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Beniarrés, a 16 de marzo de 2011.

El alcalde FDO: Luis Tomàs Lopez
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...