BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 27 de juliol de 2010

Bases de l’Oferta de Treball Públic

A la web de l’Ajuntament de Beniarrés es poden llegir les bases que han de regir el procediment de funcionarització de la plaça d’operari de serveis múltiples de conformitat amb l’Ofert d’Empleo Públic de 2010.

Per Resolució d'Alcaldia de data de 16 de juliol del 2010, es a dir, per decret de l'alcalde, es van aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició restringit per a l'accés a la funció pública del personal laboral de l'Ajuntament de Beniarrés, per a la funcionarització de la places d'Operari de Servicis Especials, pertanyent a l'Escala Administració Especial, grup E, nivell 14 i s'obri el període d'informació pública.

El punt tercer son les condicions i requisits dels aspirants, el qual diu:

Per a formar part en les proves de selecció, serà necessari:


a) Pertànyer a la plantilla de personal de l'Ajuntament amb un contracte de treball, i estar ensituació d'actiu, i amb una antiguitat anterior a l'entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, EBEP (13 de maig de 2.007).

b) Estar exercint el lloc de treball que és objecte de la present convocatòria, tal com consta en la relació de llocs de treball.

c) Estar en possessió del títol exigible, o en condicions d'obtindre-ho, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies (Certificat d'Escolaritat o equivalent)

d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.

e) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici a l'Estat, a les comunitats autònomes, o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

f) Comprometre's a realitzar el jurament o promesa del càrrec, tal com s'establix en l'article 9 del Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. Estos requisits hauran de posseir-se en la data de finalització del termini per a la presentació d'instàncies.


Podeu llegir totes les bases senceres en aquest enllaç

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Falten aquestes condicions:
g) Ser rúbio
h) Dir-se de nom Elias
i) Dir-se de congnom Sanjuan

Vinga ja. Açò es una lladrera. Vixca la igualtat d'oportunitats.
Supose que açò pot ser denunciable.

Beniarres al dia ha dit...

Estàs equivocat.

Aquestes bases son les de funcionarització de la plaça que actualment ocupa Miquel. Com pots apreciar l'oferta de treball vaser aprovada l'any 2010.

La oferta de treball de l'altra plaça d'operari de serveis múltiples i d'auxiliar administratiu, si no recorde malament, van ser aprovades l'any 2007 i encara no s'han tret les bases.

Anònim ha dit...

Quina poca vergonya,traure una plaÇa i saber ja per a qui pot ser i tot,

* El de l'oli * ha dit...

Això de les places "concertades" dels ajuntaments és la pràctica general a TOTS els ajuntaments

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...