BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 10 de setembre de 2012

Suspés l'execució del PAI del Dr. Orero.


L’equip de govern del Partido Popular de l’Ajuntament de Beniarrés, de forma unilateral, ha suspès l’execució del del PAI del Dr. Orero, es a dir, li ha llevat la condició d’urbanitzador a l’adjudicatari actual que és Urba Beniarres SL i que inicialment va ser adjudicat a Cesar Gilabert Solanes.

El que vol dir aquest anunci, es que es paralitza la urbanització i la construcció de casetes a la zona del Dr. Orero i que tot el temps i el procés per tal de construir habitatges en aquest zona ha caigut en sac buit, tenint que començar de nou tot el procés d’adjudicació de la gent urbanitzador.

Aquesta paralització es podrà parar sempre que s’estimen les possibles al·legacions però arribant a fer-se públic aquest anunci, sembla que el peix està venut i que no es presentaran al·legacions per part de l’agent urbanitzador ni per els propietaris dels terrenys, que en la seua gran part son familiars de l’adjudicatari de l’execució del PAI.

Desgraciadament, com es habitual, no hi ha cap informació d'aquesta suspensió a la web oficial de l'Ajuntament de Beniarrés i el que vullga estar assabentat deu llegir-se el BOP d'Alacant, cosa que habitualment no ho fa quasi ningú.

Tot seguit podeu llegir l’anunci publicat al BOP nº 173 de data 10 de setembre de 2012:

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

ANUNCIO

Mediante el presente anuncio se somete el expediente de suspensión de la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Área de Reparto nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Beniarrés, a trámite de información pública por un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, y con simultánea audiencia, por el mismo plazo, al empresario constructor y a los propietarios y titulares de derechos y deberes afectados por la actuación.

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en la Secretaría en horario de atención al
público.

Beniarrés, a 28 de agosto de 2012

EL ALCALDE

Fdo: Luís Tomás López
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...