BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 1 d’octubre de 2009

Crònica del darrer plenari celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés

El passat dimecres dia 30 de setembre es va realitzar sessió plenària de caràcter ordinari , el que vol dir que es poden presentar mocions per part dels grups de l’oposició i fer preguntes a l’equip de govern.

El plenari es va celebrar amb total normalitat i amb una presència de 5 persones. Destacar que ja fa temps que les emissores de ràdio comarcals no s’acosten per la sessió plenària, tot al contrari que fa poc temps on la seua presència era habitual.

Els punts que es van debatre i que considere més destacats son els següents:
Punt tercer.- Acord relatiu a la construcció edifici centre social, inclòs en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Servies de Competència Municipal de l’Excma. Diputació d’Alacant.

L’equip de govern està disposat, i així ha fet valdre la seua majoria absoluta al consistori beniarresi, a construir un Centre Social on hui està el llar dels jubilats i que supondra un cost de 600.000 € a ser finançats al 95 % i per la Diputació i el 5% restant per l’ajuntament. Per poder arribar a aquesta important subvenció, l’ajuntament es compromet a no demanar en 5 anys cap Pla Provincial d’Obres i Serveis, es a dir, fins al 2013 no es podrà demanar aquesta important subvenció. Per fer memòria, fins ara es demanava cada 2 anys amb un import de 240.00 € cada 2 anys, i així s’ha pogut fer la guarderia municipal, l’actual ajuntament, la renovació de la xarxa d’aigua potable, entre altres coses. El que vol dir que amb aquest sol·licitud s’hipotequen ja els diners que s’han de rebre en la propera legislatura, estiga qui estiga al capdavant del consistori beniarresí.

Aquest edifici es pretén que tinga: Una sala de rehabilitació al soterrani, a la planta baixa un bar amb menjador i la primera planta destinat per a les ames de casa. El motiu pel qual el PP té tanta pressa en fer aquesta obra és que diu que el llar dels jubilats està en molt mal estat ( “més del que es penseu” paraules de l’alcalde”).

El grup municipal socialista va votar en contra de demanar aquesta sol·licitud de Centre Cultural perquè creguem que hi han suficients edificis públics per donar resposta a l’ús que li se vol donar, per què hipoteca les inversions en la propera legislatura, per què serà un nou edifici que l’ajuntament deurà gestionar i mantindre i tots podem veure com es gestiona el museu, com s’apaguen els llums del parc dels jubilats per estalviar llum o ens preguntem com s’han de pagar a les persones encarregades de la gestió de la sala de rehabilitació, per què apostem per la construcció d’un CENTRE DE DIA on els notres majors estiguen ben atesos i els seus familiars puguen viure i descansar. Per tots aquests motius el nostre vot va ser negatiu.

El BLOC va presentar arguments molts semblants als del grup municipal socialista preguntant-se la pressa per fer aquesta obra. El seu vot va ser l’abstenció.

Punt quart .- Aprovació de l’Estatut Conveni Via Verda

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat de tots els assistents expressant que açò siga el principi per a recuperar l’antiga via del tren Xitxarra per a un esportiu i turístic i que faça que el turisme rural no sols passe de llarg per Beniarrés.

Cinqué punt .- Aprovació certificacions d’obra 2, 3, 4 i 5 de l’obra denominada Construcció d’un Centre Musical i Divulgació Artística.

En principi aquest punt era per a que el constructor Construc. J.L Tomàs SL cobre les diferents certificacions d’obra de l’esmentada obra. Recordar que aquesta obra estava inclosa dintre del Pla Zapatero i valorada en 219.483 €, on l’Ajuntament ja li s’ha ingressat el 70 % del valor de l’obra.

Doncs be, resulta surrealista i a la vega increïble, que se’ns presenten 4 certificacions de l’obra i on la número 2 ja s’havia aprovat el passat plenari del 24 de juny de 2009. Aquesta certificació ja va ser pagada el passat mes de juny, però el sorprenent és que la passen novament per el ple per a ser aprovada de nou sent que ja estava aprovada i pagada. Després la 3 i la 4 certificació tenien 0 euros de cost d’obra però el total ejectutat de l’obra era inferior a la certificació número 2. Com pot ser això si no s’ha executat res d’obra en aquestes dues certificacions?, Deuria ser el mateix en el total de l’obra executada. Un vertader embolic difícil d’explicar però el que demostra que cap dels 5 regidors del PP s’havia mirat la documentació que es porta al ple. Simplement em faig creus del que no vegem.

Finalment aquest punt de l’ordre del dia va ser retirat degut aquest embolic, reconegut per el mateix PP que no donava cap explicació. Es va acordar que les certificacions siguen pagades amb un decret d’alcaldia per a que l’empresa puga cobrar.

Novè punt.- Mocions grup polítics

El BLOC va presentar 3 mocions:

-Demanar a la Conselleria d’Educació l’anul·lació de la resolució dels bons infantils i que per aquest anys son un 25 inferiors als de l’any passat. Va ser desestimada amb els vots en contra del Partido Popular.

- Declaració de Be d’Interès Cultural per a les Bandes Musicals. Aquesta moció va ser desestimada amb els vots en contra del PP i l’abstenció del regidor del PP Francisco Tomàs. El motiu per a que no ixca endavant és que envers de posar a l’escrit Comunitat Valenciana posava País Valencià.

- Demanar l’excepcionalitat per a les nostres festes del foc degut a la normativa Europea. Aquesta moció va ser aprovada amb els vots de BLOC i PSPV-PSOE i l’abstenció del PP perquè posava a l’escrit País Valencià envers de Comunitat Valenciana i és que els pot més la seua ideologia que l’interés general.

El PSPV-PSOE va present 2 mocions:

- Es demanava que l’ajuntament es faça càrrec de la pujada del cost del menjador escolar degut a que la Conselleria d’Eduacació els ha reduït per al curs escolar 2009-2010. Satisfactòriament va ser aprovada per unanimitat i el que a l’ajuntament li representarà un cost aproximat de 2.000 €.

- Es demanava que s’aplique el plec de condicions als adjudicataris de les parcel·les al polígon industrial “Els Pinets “ de Beniarrés. Aquest moció va ser presentada fa 100 dies i com no s’ha fet seguirem presentant-la fins que vejam els solars del polígon industrial amb construccions i creant llocs de treball i no el que vegem hui en dia, solars industrials plens de males herbes. Va ser aprovada per unanimitat, el que es faça després ha sols depèn de l’equip de govern del PP.


Doncs bé fins ací es el que he considerat més important del ple celebrat ahir dimecres. Per a un altre article deixe el punt número 11 de precs i preguntes que realment va donar molt que si i ens va aclarir moltes coses del que s’ha fet i del que es pensa fer per part de l’equip de govern.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Els "senyors i senyores" del Pp haurien de saber que al preàmbul de la seva "Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana" parla del consell del País Valencià, i també diu que el País Valencià donà origen a l''autonomia valenciana...pensava que eren ells els defensors de la constitució i les lleis que se'n deriven......si està a l'estatut no ho haurien d'acceptar?

Anònim ha dit...

Creure que la via del tren Alcoi-Gandia es convertirà en una via verda és cosa de il·lusos. Baixeu dels núvols.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...