BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dissabte, 10 d’octubre de 2009

Edictes publicats al BOP referents a l’Ajuntament de Beniarrés

El passat dia 28 de setembre va eixir publicat al BOP nº 185 en la seua pàgina número 43, ix publicat l’exposició pública del COMPTE GENERAL 2008 de l’ajuntament de Beniarrés per a que les persones interessades o qualsevol veí o veïna presenten les oportunes observacions o reclamacions.

El compte general d’un ajuntament és l’estat financer de l’ajuntament en tots els seus àmbits, no sols en el que respecta a l’any 2008, sinó de tots els anys pressupostaris i on es reflexa l’estat financer actual del consistori.

L’edicte diu el següent ( està en castellà per que és la llengua en que l’ajuntament envia els seus escrits a ser publicats):

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

EDICTO

Formada por la intervención la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2008 e informada por la Comisión Especial de Cuentas en la sesión celebrada el 18 de septiembre de 2009, y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 212 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Beniarrés, 21 de septiembre de 2009.

El Alcalde, Luis Tomás López.

L’altre edicte publicat al BOP d’Alacant i referent al nostre poble és el publicat el passat dia 29 de setembre al nº 186 en la seua pàgina nº 9 on es trau a concurs públic la licitació de contractació dels subministres d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Beniarrés.

L’edicte diu el següent ( està en castellà per que és la llengua en que l’ajuntament envia els seus escrits a ser publicats):

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

ANUNCIO

Anuncio del Ayuntamiento de Beniarrés sobre contratación del suministro de energía eléctrica en media y baja tensión al municipio de Beniarrés.

De conformidad con el Decreto de alcaldía de fecha 11 de septiembre por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica en media y baja tensión para el municipio de Beniarrés conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Beniarrés.
b) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Secretaría.
2) Domicilio: calle Rosa Escrig, 6.
3) Localidad y código postal: Beniarrés 03850.
4) Teléfono: 965515059.
5) Fax: 965515068.
6) correo electrónico: beniarres@dip-alicante.es
7) Dirección de Internet perfil de contratante:
http://www.beniarres.org/

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: realización del suministro de energía eléctrica en media y baja tensión al municipio de Beniarrés.
c) Lugar de ejecución: Localidad, provincia y código postal: Beniarrés, Alicante, 03850.
d) CPV: 09310000-5.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: abierto.

4.- Presupuesto base de licitación:
a) importe neto: 57.200 euros. IVA (16%). Importe total: 66.352 euros.

5.- Garantías exigidas: no se exigen garantías.

6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: figuran en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.-Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: 15 días hábiles contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Perfil de Contratante.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Beniarrés, calle Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés (Alicante),

8.- Apertura de ofertas:
a) fecha y hora: el décimo día hábil contado a partir de la finalización del plazo para la presentación de las proposiciones

a las 12.00 horas.
b) Lugar: Ayuntamiento de Beniarrés, calle Rosa Escrig, 6, 03850 Beniarrés.

9.- Gastos de publicidad. Serán a cargo del adjudicatario.

Beniarrés, 16 de septiembre de 2009.
El Alcalde, Luis Tomás López.

Podeu llegir el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques en aquests enllaços.

Com a persona no tècnica en la matèria i llegint-ho per damunt, sembla ser que aquesta licitació que ha tret l’Ajuntament de Beniarrés es per que les empreses subministradores d’energia elèctrica concursen per quedar-se el subministrament de llum per a tots els comptadors que depenen de l’ajuntament.

Si en un principi aquesta licitació pot semblar encertada ( torne a recordar sense ser llegit per una persona que ho entenga) si que vull denunciar com a regidor de l’Ajuntament de Beniarrés que en cap moment se’ns ha informat ni se’ns ha convidat a participar en la redacció d’aquest plec de condicions. També denunciar que el passat dia 30 de setembre va tindre lloc una sessió plenària de caràcter ordinària on l’alcalde ni cap membre de l’equip de govern va obrir la boca per informar de que s’havia tret aquest plec de condicions i en canvi si que ens informa de que si ve “mengano” al poble o de que si vindrà “sotano” al poble.
Em pareix una vertadera falta de respecte cap a la institució que és l’Ajuntament de Beniarrés i que convé recorda no sols són l’equip de govern del PP, som la resta de formacions polítiques que formem el consistori, el que u s’entere d’aquesta important licitació per una publicació al BOP que ho lleig una contada minoria de gent i que no s’informe a la resta de membres de l’Ajuntament tenint en compte que es va fer per decret de l’alcaldia el passat 11 de setembre.

I es que “detalls” com aquests juntament amb altres, denoten les formes de governar dels actuals dirigents locals que no creuen en les institucions públiques com a elements de participació de la ciutadania beniarresina.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...